Çizelge-24. 2014 YILI TARIM ALET VE MAKĐNE VARLIĞI (Adet)
TOPLAM TRAKTÖRLER
34.305
PALETLĐ ( TIRTILLI ) TRAKTÖRLER
18
TEK AKSLI TRAKTÖRLER
5 BG'den fazla
199
10 BG'ne kadar
202
11-24 BG
840
25-34 BG
3.127
35-50 BG
17.796
51-70 BG
10.703
ĐKĐ AKSLI TRAKTÖRLER
70 BG'den fazla
KENDĐ YÜRÜR BĐÇER
DÖVER
2
5 BG'ne kadar
1.418
Toplam
28
5 yaşına kadar
14
6-10 yaş
8
11-20 yaş
3
21 yaş ve üstü
3
KARASABAN
434
HAYVAN PULLUĞU
2.976
KULAKLI TRAKTÖR PULLUĞU
32.010
ARK AÇMA PULLUĞU
8.464
DĐSKLĐ TRAKTÖR PULLUĞU
1.528
DĐSKLĐ ANIZ PULLUĞU (Vanvey)
479
KULAKLI ANIZ PULLUĞU
776
DĐP KAZAN (SUBSOĐLER)
1.213
TOPRAK FREZESĐ (Rotovatör)
3.528
ROTOTĐLLER
1.126
KÜLTÜVATÖR
11.852
MERDANE
1.702
DĐSKLĐ TIRMIK (Diskarolar)
DĐŞLĐ TIRMIK
KOMBĐKÜRÜM (Karma Tırmık)
TAŞ TOPLAMA MAKĐNESĐ
15.300
18.615
1.677
10
TOPRAK TESVĐYE MAKĐNELERĐ
1.237
SET YAPMA MAKĐNESĐ
2.022
TOPRAK BURGUSU
HAYVANLA-TRAKTÖRLE ÇEKĐLEN ARA ÇAPA MAKĐNELERĐ
512
13.703
HAYVANLA ÇEKĐLEN HUBUBAT EKĐM MAKĐNESĐ
18
TRAKTÖRLE ÇEKĐLEN HUBUBAT EKĐM MAKĐNESĐ
847
KOMBĐNE HUBUBAT EKĐM MAKĐNESĐ
367
PNÖMATĐK EKĐM MAKĐNESĐ
1.339
ÜNĐVERSAL EKĐM MAKĐNESĐ
13.863
ANIZA EKĐM MAKĐNESĐ
PATATES DĐKĐM MAKĐNESĐ
FĐDE DĐKĐM MAKĐNESĐ
69
2.337
477
ÇĐFTLĐK GÜBRESĐ DAĞITMA MAKĐNESĐ
322
KĐMYEVĐ GÜBRE DAĞITMA MAKĐNESĐ
15.091
ORAK MAKĐNESĐ
OT TIRMIĞI
397
1.508
BĐÇER BAĞLAR MAKĐNESĐ
157
BALYA MAKĐNESĐ
640
Çizelge-24. 2014 YILI TARIM ALET VE MAKĐNE VARLIĞI (Adet)
SAP DÖVER HARMAN MAKĐNESĐ (Batöz)
517
SAP TOPLAMALI SAMAN YAPMA MAKĐNESĐ
42
SAMAN AKTARMA-BOŞALTMA MAKĐNESĐ
16
TINAZ MAKĐNESĐ
42
DÖVEN
14
PATATES SÖKME MAKĐNESĐ
2.599
KOMBĐNE PATATES HASAT MAKĐNESĐ
9
PANCAR SÖKME MAKĐNESĐ
4
KOMBĐNE PANCAR HASAT MAKĐNESĐ
0
HAYVANLA ÇEKĐLEN ÇAYIR BĐÇME MAKĐNESĐ
0
TRAKTÖRLE ÇEKĐLEN ÇAYIR BĐÇME MAKĐNESĐ
902
MOTORLU TIRPAN
513
OT SĐLAJ MAKĐNESĐ
1.044
MISIR SĐLAJ MAKĐNESĐ
3.251
YER FISTIĞI HASAT MAKĐNESĐ
1
PAMUK TOPLAMA MAKĐNESĐ
56
YER FISTIĞI HARMAN MAKĐNESĐ
1
FINDIK HARMAN MAKĐNESĐ
0
ÜRÜN KURUTMA MAKĐNESĐ
9
MISIR DANELEME MAKĐNESĐ
80
MISIR HASAT MAKĐNESĐ
19
MEYVE HASAT MAKĐNESĐ
848
ÜRÜN SINIFLANDIRMA MAKĐNELERĐ (Selektör hariç)
273
SELEKTÖR (Sabit veya seyyar)
15
YEM HAZIRLAMA MAKĐNELERĐ
956
YEM DAĞITICI RÖMORK
893
SAP PARÇALAMA MAKĐNESĐ
1.724
SIRT PÜLVERĐZATÖRÜ
34.479
SEDYELĐ, MOTORLU PÜLVERĐZATÖR TOZLAYICI, KOMBĐNE ATOMĐZÖR
600
KUYRUK MĐLĐNDEN HAREKETLĐ PÜLVERĐZATÖR
10.168
MOTORLU PÜLVERĐZATÖR
5.135
TOZLAYICI
519
ATOMĐZÖR
8.999
SANTRĐFÜJ POMPA
4.192
ELEKTROPOMP
MOTOPOMP (Termik)
DERĐN KUYU POMPA
YAĞMURLAMA TESĐSĐ
DAMLA SULAMA TESĐSĐ
KREMA MAKĐNESĐ
YAYIK
KULUÇKA MAKĐNESĐ
CĐVCĐV ANA MAKĐNESĐ
SÜT SAĞIM TESĐSĐ (Sabit)
SEYYAR SÜT SAĞIM MAKĐNESĐ
TARIM ARABASI ( Römork)
SU TANKERĐ (Tarımda kullanılan)
KEPÇE (Tarımda kullanılan)
TARIMSAL MÜCADELE UÇAĞI
18.151
6.662
27.866
2.642
15.595
563
1.759
115
72
1.477
12.242
32.064
10.372
1.833
0
Download

34.305 18 202 3.127 10.703 28 8 3 2.976 8.464 479 1.213 1.126