Istanbul Defterdarhgr
Yakasr
Milli Emlak Dairesi Bagkanhfr
Emlak MildUrlti[Une:
KESIN TEMiN,A,T MEI(TUBU
(Limit igi ve siiresiz olacak)
Tarih
No
idarenizce ihale. sonucunda,.......,.,igini taahhtt eden muteahhit/mi.igteri
,,,.,...,.,nul ihale ile il!;ili
kanun ve $artname htiktimlerine
550re vermek zorunda ol<lu$u kesin teminat tutarr o1an,,.,..,,.,,.,.,...TL.
(""""""':"). fiirk lirayr
('N) garanti etti[inden, adr -gegen taahhiidunii ilgili kanun, scizlegme ve
.Bankamrz
$arlname huktimlerine gOre ktsmen veya timauren yeiine grtitn,oiigi takdirde protestojekmeye,
hilktlrn
adr
gegenin iznini almaya gerek kalmai<srzrn ve adi geire; ile idariniz arasrnda
'e bir
ortaya gkacak herhangi
uyugmazlk ve butrun akrbet ve kanuni sonuglarr nazai'r itibarer ahnrnaksrzrn,
yukarrda yazrh tutarr ill< yazrlt
talebiniz uzerine nakden, tamamen ve talep tarihinden r)deme tarihine
kadar gegen giinlere ait kanuni faiziyle
birlikte ddeyeceEimizi Bankanrn (*) irnza it.uyu yetkiJi ternsilcisi ve
sorumlusu srfatry,la ve Banka (*) ad ve
hesabrna
taahh0t ve beyan ederiz,
i9 bu teminat mektubu limit igi ve suresizdir.
-Bu rnektup tutan da dahil clmak U;zere
$ubemizce
verilmig ve halen gegerli olan gegici, k,;sin ve avans
teminat rnektuplan topraml i,..,,,.....,..,"...,.,,...,TL.
-$ubemiz lirniti
'fL.
..,,,,..,..,.,,..,9ubesi
Banka (*) Yetkililerinin
/Yetkilisinin Isim,
-Genel Md.ltk ihtiyat fonundan ahnan
iinvan ve imzasr
limit
-$ubemiz toplam limiti
....,.,,I'L
(Limitler belirtilecekl
Nor:Yabanct bankalartn
veya benzeri kredi kuruluglarrnrn
konhgarantilerine dayanrlarak verilecek
mektuplarda ise, konfrgarantiyi veren yabancr banka veya ke<1i kurulugunun ismi
ve ,,TL,, ve ,,yenilira,,
yerine ise
yabanct para birimi yazrlacak, lirnii miktarlanyla ilgili krsma herhangi
bir rakam
yanlmayacaktw. Ancak teminattn l,:ontrgarantili oldu$u aynca belirtilecektir.
ilgili
TEMJNAT MEI(TU
B
U TEYIT YAZIISIYLA
B
iRLJ KTE GET1 TTILMESi GEREK M
(*) Ozel finans kurumlart, Banka ifade,teri yerine kurum ifadesini l<ullanacakiardry.
EKTEDiI(.
Download

Kesin Teminat Mektubu Örneği