T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
POSTKOLONYAL ÇALIŞMALAR
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (PAMER)
Postkolonyal çalışmalar, sosyal ve fen bilimlerini bir arada kullanan geniş bir araştırma
sahasına sahip disiplinler arası bir alandır. Alan, uluslararası ilişkilerden antropolojiye, sosyolojiden
din ve dil bilimlerine uzanan bir sosyal bilim yelpazesine yayıldığı gibi, aynı zamanda tıp ve sağlık
bilimlerinden doğa ve mühendislik dallarına doğru genişleyen bir dizi fen bilimi bulgusunu esas alarak
inceleme ve araştırmalarını gerçekleştirir.
PAMER vasıtasıyla, klasik uluslararası ilişkiler kuramlarından oryantalizm, feminizm, Marksizm
ve modernizasyon gibi farklı düşünce sistemlerine uzanan bir dizi kuramlar topluluğu, postkolonyal
pencereden değerlendirilerek, biricik ve yalın olarak Batı kaynaklı kabul edilebilir bilgi üretimine
alternatif sunabilecek bir veri sisteminin oluşumu hedeflenmektedir.
Postkolonyal araştırmaların ilgi alanına giren bazı örnek sorular şöyle sıralanabilir:
•
Amerika’da tüketime sunulan kolalı içecek ile Türkiye’de satılan kolalı içecek muhtevası
arasında asit oranı farkı var mıdır? Şeker oranları farklılık gösterir mi? Öyleyse, postkolonyal teori
buna nasıl bir açıklama getirir?
•
Kolonizasyon sonrası dönemde yapılandırılan ulus-devletlerin sınırlarının oluşturulmasında
hangi etkenler rol oynamıştır?
•
Batı çıkışlı bilgi üretimi ve yayılımında Kuzey Afrika neden Afrika’dan ayrılmıştır ve Orta
Doğu’ya dahil edilmemiştir?
•
ABD’ de üretilen bazı ilaçlar, deneme safhasında gelişmekte olan ülkelerde test edilmekte
midir?
•
Neden Batı ülkelerinde erişimi sınırlı hale getirilen bir ilaca, gelişmekte olan ülkelerde kolayca
ulaşılabilir?
•
Etnisite, cinsiyet, genotip gibi biyolojik faktörleri dışarıda tutulacak olursa, hangi çevresel
faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan (az gelişmiş) ülkeler arasındaki kolesterol ölçümlerine ilişkin alt,
üst ve normal sınırları arasında kabul edilen farklı değerleri açıklayabilir?
•
Yönetmen Edward Zwick’in “Kanlı Elmas” (Blood Diamond) filmine adını veren “kan” ve
“elmas” kelimelerinin bir araya gelmesini postkolonyal bakış açısından nasıl okuyabiliriz?
Download

siyaset Eğitimi - Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi