C- HUKUK
Kur’an bize hukukla ilgili olarak her konuda tavsiyelerde bulunmufl ve tatbik edilecek hükümleri göstermifltir.
Kur’an, bu hukuk kurallar›n›n daha önce indirilen Tevrat’ta da yer ald›¤›n› ve bu hukuk kurallar›n›n geçmiflte
uyguland›klar›n› bildirmektedir. Allah, Kuran’dan önce uygulanan hukuk kurallar›yla ilgili olarak peygamberimizi
uyaran flu bilgileri aktarm›flt›r.
Resulüm! Yalanc›lar ve haram yiyiciler, aralar›nda hüküm
vermen için yan›na gelirlerse, aralar›nda adaletle hüküm
ver. Veya hüküm vermeyi ret de edebilirsin. Çünkü ret ettikleri kendi kitaplar› olan Tevrat’ta bu hükümler mevcuttur. Tevrat, Allah taraf›ndan indirilmifl, içinde hidayet (yol
gösterici) ve nur (ayd›nlat›c›) ihtiva eden bir kitapt›r. Allah’a teslim olmufl peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin yöneticiler (Rabbaniyyün) ve yüksek bilginler (Ahbar) ve Allah’›n kitab›n› korumakla görevli olanlar ona pekiyi tan›k idiler. Tevrat’ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kula¤a kulak, difle difl ve yaralara
karfl›l›kl› ödeflme yazd›k. Bu haklara sahip olanlar, affeder
ve haklar›ndan vazgeçerlerse bu onlar›n günahlar›na kefaret (günahlar›na karfl›l›k say›l›r) olur. Kitaplar›m›z›n içeri¤ini saklamay›n ve de¤ifltirmeyin (5/42-45).
593
Bu ayetler bize Kuran’da bildirilen hükümlerin, Tevrat’ta
bildirilenlerin ayn›s› oldu¤unu, fakat Tevrat’taki baz› hükümlerin de¤ifltirildi¤i veya muhafaza edildi¤ini göstermektedir.
Kur’an bize, yeryüzündeki adaleti sa¤lamak üzere, her
devirde uyar›c›lar›n görevlendirildi¤ini, bu bak›mdan yeryüzünde devaml› olarak adaleti savunan toplumlar›n yer ald›¤›n› ve adaleti sa¤lad›klar›n› flu ayetle bildirmektedir.
• Dünya hayat›n›n her safhas›nda Allah’›n yaratt›klar›ndan, hukuka riayet eden ve adaletle ifl yapan bir ümmet
olmufltur (7/181).
Kuran’›n bize emretti¤i, bu hukuk kurallar›n bir k›sm›,
Kur’an öncesi dönemde mevcut olan adaletsizlikleri önlemek ve Kur’an sonras› dönemde müminler aras›ndaki adaleti ayakta tutmak içindir. Kuran’la emredilen hukuk kurallar›n› birçok flekilde tasnif etmek mümkündür. Afla¤›daki tasnif, hukuki durumlar›n konular›na göre yap›lm›flt›r.
Ad
dallett
Kur’an bize adalet kurallar›n› afla¤›daki gibi tarif etmektedir.
• Emanetleri sahiplerine teslim edin (4/58).
• ‹nsanlar aras›nda adaletle hüküm verin. (4/58)
• Adaletle tan›kl›k yap›n. Bir toplulu¤a olan kininiz sizi adil davranmaktan al›koymas›n (5/8).
• Müminlerden iki topluluk aras›nda savafl ç›karsa, aralar›n› bulup düzeltin. Bunu baflaramazsan›z, hakl› olan toplulu¤un yan›nda yer al›n ve savafl›n. Adilce davran›n ve aralar›ndaki sorunlar› adilce düzeltin. (49/9)
• Resulüm! Aralar›nda Allah’›n indirdi¤i ile hüküm
ver. Onlara uyarak cahiliye devrinden kalma adetlere göre
hüküm verme. Ayette, güçlüden yana hükümlerin kald›r›ld›¤›n› ve adil hükümlerin geçerli k›l›nmas› istenmektedir.
594
(5/49-50)
•
Cezay› misliyle veriniz. Cezay› affetmek ise sizin için
daha hay›rl›d›r. (16/126)
• Haks›zl›¤a u¤rad›ktan sonra, haklar›n› alanlar›n davalar› sona ermelidir. (42/41-42)
• Yak›nlar›n›za, yoksula ve yolcuya hakk›n› veriniz.(30/38)
• Günah iflleyen, kendi nefsini zarara sokar. (4/111)
• Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür. Ne sizin ne
de Kitap Ehli’nin müsamahalar› buna engel teflkil edemez.
(Suçlular dünya hayat›nda müsamaha görse bile Allah’›n
adaleti yerini bulacakt›r.) (4/123).
• E¤er ceza verecekseniz, size verilen zarar›n misliyle
ceza verin ve e¤er sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler
için daha hay›rl›d›r. (16/126)
Aille Huk
kuk
ku
Kur’an, bizi aile hukuku konusunda flu konularda uyarmaktad›r.
a-
Kad›n haklar›
• Kad›nlara zorla varis olmay›n. (Kad›n istemedikçe
onu evlili¤e zorlamay›n) (4/19).
• Kad›n aç›kça ispat edilmifl bir fuhufl yapmad›kça, onu
s›k›flt›rmay›n ve haklar›n› koruyun (4/19).
• Kad›nlar›n›zdan hofllanmazsan›z bile onlara iyi davran›n. Çünkü hofllanmad›¤›n›z bir fleyde Allah pek çok hay›r k›labilir. Bu ayetle Allah, kad›nlar için birçok imtiyaz
tan›m›fl ve kad›nlar›n korunmas›n› sa¤lam›flt›r (4/19).
• Kad›n›n zina ile suçlanmas› halinde aç›k bir ispat flart›n› aray›n (4/19).
• Kad›n›n mal varl›¤›na sayg› gösterin (4/19).
• Kad›nlara iyi davran›n (4/19).
• Boflanm›fl kad›nlar›n, hakkaniyet ölçülerinde, kocala595
r›ndan menfaat sa¤lamak haklar›d›r; bu, Allah korkusu tafl›yanlar üzerine bir borçtur. Düflünüp gerçe¤i anlaman›z
için Allah, ayetlerini böylece size aç›klamaktad›r (2/241242).
b-
Güzell davran›flllar sergilleyin
• Evlenme imkân› bulamayanlar, imkân buluncaya kadar namuslu davrans›nlar (24/33).
• Kölelerinizden bedel ödeyerek hürriyetlerin kazanmak isteyenlerin talebini kabul ediniz ve kölelerinize mallar›n›zdan veriniz (24/33).
• Namuslu davranmak isteyen cariyelerinizi fuhufla zorlamay›n›z (24/33).
c-
Boflanmak
k
• Nikâhtan sonra dokunmad›¤›n›z ve kendilerine bir
vaatte bulunmad›¤›n›z kad›nlar›n›z boflaman›zda size bir sorumluluk yoktur. Onlar› imkân›n›z oran›nda faydaland›rman›z onurlu bir borçtur (2/236-237).
•
E¤er kad›nlar›n›za bir mehir tespit etmiflseniz ve nikâhtan sonra onlara dokunmadan boflarsan›z, o zaman onlara kararlaflt›rd›¤›n›z mehirin yar›s›n› veriniz. Mehrin tümünün verilmesi takvaya daha yak›nd›r (2/236-237).
• Aran›zda geçmifl olan iyili¤i unutmay›n (2/236-237).
• Boflanan kad›nlar›n örfe göre geçimlerini sa¤lamak
bir borçtur. (2/241)
• Bir efli boflay›p baflka bir efli almak isterseniz, b›rakaca¤›n›z kad›na verdi¤iniz hiç bir fleyi geri almay›n. Çünkü
siz, birbirinizi bir sözleflme ile ba¤lanm›flt›n›z ve birbirinize ait olmufltunuz. Bu vefa borcu unutulmamal›d›r. (4/2021)
• Kad›nlar›n› boflamak isteyenler, dört ayl›k bir süre ile
bekleyip öyle karar versinler (2/226-228).
• Boflanan kad›nlar, üç ay hali süresini bekledikten
sonra evlenebilirler. Rahimlerindekini gizlemesinler (2/226596
228).
• Erkeklerin kad›nlar üzerinde haklar› oldu¤u gibi kad›nlar›n da erkekler üzerinde baz› haklar› vard›r. Ancak
erkekler, kad›nlara göre bir derece üstünlü¤e sahiptirler.
Bu üstünlük, kad›n› boflayan erke¤in, kad›n›n evlenmek istemesi halinde, eski kar›lar›n› geri almakta baflka erkeklere nazaran daha çok hak sahibi olmalar› nedeniyledir
(2/226-228).
• Bir evlilikte geri dönülebilir boflanma iki defa mümkündür. ‹kinci boflanmadan sonra bir erkek için iki yol vard›r (2/229).
1
koca eflini iyilikle, hakkaniyetle ve örfe uygun flekil
de davranarak nikâh›nda tutmakt›r.
2
Eflini güzellikle serbest b›rakmakt›r.
• Kad›nlar›n›z› boflaman›z durumunda, onlara daha önce vermifl oldu¤unuz mehirleri geri almay›n. Ancak kad›n›n, kocas›n›n nikâh ba¤›ndan kurtulmak için, kocas›n›n
verdi¤i mehrin bir k›sm›n› kocas›na iade etmesinde bir sak›nca yoktur. (2/229)
• Koca iki hakk›n› kulland›ktan sonra, kar›s›n› üçüncü
defa boflarsa, art›k bundan sonra o kad›n, baflka bir koca
ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Bununla beraber bu
ikinci koca da onu boflarsa ve kad›n eski kocas›yla anlafl›rsa, birbirlerine dönebilirler. (2/230)
• Kad›nlar bofland›¤›nda bekleme sürelerini tamamlam›fllarsa, onlar› ya güzellikle tutun ya da güzellikle b›rak›n.
Yan›n›zda zorla tutmay›n ve haklar›n› ihlal etmeyin.
(2/231)
• Kad›nlar› boflad›¤›n›zda, bekleme sürelerini de tamamlam›fllarsa ve kocalar› ile anlaflm›fllarsa birbirleriyle yeniden evlenmelerine engel olmay›n. (2/232)
• Ey iman edenler! Mümin kad›nlar› nikâhlay›p sonra
onlara dokunmadan boflarsan›z, bu durumda sizin onlar›
bekletmeye hakk›n›z yoktur. Onlar› hemen bir ba¤›flla
memnun edin ve onlar› güzel bir flekilde serbest b›rak›n.
(33/49)
597
Fuh
hufl
• Kad›nlar›n›zdan fuhufl yapanlar› dört tan›kla tespit
edebilirseniz, dört tan›kla fuhufl yapt›¤›n› tespit etti¤iniz kad›n› ölünceye kadar veyahut ta Allah onunla ilgili bir çözüm gösterinceye kadar ev hapsinde tutun (4/15).
• Sizlerden fuhufl yapanlardan, her ikisine eziyet edin.
E¤er tövbe eder ve ›slah olurlarsa art›k onlardan vazgeçin
(4/16).
Zina
• Zinaya yaklaflmay›n, zira o, bir hayâs›zl›kt›r (utanmazl›kt›r) ve çok kötü bir yoldur. (17/32)
• Zina eden kad›n ve zina eden erke¤in her birine yüz
sopa vurun. Ac›may›n ve müminlerden bir gurubu da flahit tutun (24/1-2).
• Zina eden bir erkek, zina eden veya putperest olan
bir kad›ndan baflkas›yla evlenemez. Zina eden kad›n da ancak zina eden veya putperest olan bir erkekle evlenebilir.
(24/3)
• Namuslu kad›nlara zina isnad›nda bulunup, sonra
bunu ispat için dört tan›k getiremeyene seksen sopa vurun
ve art›k onlar›n flahitli¤ini hiç bir zaman kabul etmeyin.(24/4-5)
• Kar›lar›na zina isnat edip te kendilerinden baflka
flahidi olmayanlar› karfl›l›kl› olarak Allah ad›na dört defa
yemin ettikden sonra, beflinci defa: “Yalan söylüyorsam
Allah’›n laneti üzerime olsun” demeleri halinde kad›n›n
masumiyetine hükmedilir. Ayn› yemini yapan erkekle kad›n
aras›ndaki üstünlük, kad›na aittir.(24/6-10)
• Bir kad›na iftira yap›ld›¤›nda, toplumun bununla ilgili olarak tan›k istemesi, tan›k gösteremiyorsa, iftirac›y› cezaland›rmas› ve dedikoduyu önlemesi gerekmektedir.
(24/11-20
Vasiyett
Ey iman edenler, ölümünüz yaklaflt›¤› zaman (yafll›l›k ve598
ya hastal›k durumunda), aran›zdan adaletli iki kifliyi flahit
tutarak vasiyetinizi haz›rlay›n›z. fiayet seyahat nedeniyle yabanc› bir yerde iseniz, yabanc› olan iki flahit huzurunda
vasiyetinizi yapabilirsiniz. fiayet vasiyet için tutaca¤›n›z flahitlerin adaletle davranaca¤›ndan flüpheniz varsa, onlar› namaz vaktine kadar bekletiniz ve namazdan sonra, do¤ru flahadet edeceklerine dair Allah ad›na yemin ettiriniz. E¤er
vasiyete tan›kl›k eden kiflilerin yalan beyanda bulunduklar›
anlafl›l›rsa, ölen kifliye, mirasç›lardan daha yak›n olan iki
flahit tutun ve Allah ad›na yemin ettirin ve vasiyeti yeniden düzenleyerek uygulay›n. Bu yöntem, vasiyet için yemin
eden tan›klar›n, do¤ru davranaca¤›n› sa¤layacakt›r. Çünkü
dürüst davranmamalar› halinde, tan›kl›klar›n›n reddedilece¤inden ve itibar kayb›na u¤rayacaklar›ndan, dürüstçe tan›kl›k yapacaklard›r. (5/106-108)
Miras
• Herkes, anne, baba ve akraban›n b›rakt›klar›na mirasç›d›r. Mirasç›lar, söz vermifl olduklar› kiflilere de haklar›n› versinler. (4/33)
• Mal varl›¤› olanlar, ölümlerinden önce, ebeveynlerine ve akrabalar›na uygun bir tarzda mal b›rakacak flekilde
vasiyette bulunsunlar. Yap›lan bu vasiyeti kimse de¤ifltirmesin. Vasiyet edenin hatal› ve kas›tl› vasiyeti nedeniyle varislerin aras›n› adaletle bulun. (2/180-182)
• Mirasta kan ba¤› bulunanlar›n önceli¤i vard›r. ‹steyenler, dostlar› için tercihlerini kullanabilirler. (33/6)
• Miras›n miktar› ne kadar olursa olsun, anne, baba ve
akrabalar›n b›rakt›klar›ndan hem erkeklere hem de kad›nlara bir pay vard›r. (4/7)
• Miras bölüflümü esnas›nda haz›r bulunan yak›nlar›n›za, yetimlere ve yoksullara da bir miktar verin ve gönüllerini al›n. (4/8)
Allah Kuran’da miras paylafl›m›n› flöyle tavsiye etmektedir:
1. Önce ölenin borcunu ödeyin ve vasiyetini yerine ge599
tirin.
2. Geriye kalan mal› mirasç›lar aras›nda afla¤›daki flekilde taksim edin.
a- Anne ve bab
bad
dan çocuk
klar›na kallan miras›n
payllafl›m›.
1. Mirasç›lar bir k›z ve bir erkek ise; miras› eflit paylafl›n.
2. Mirasç›lar iki k›z ve bir erkek ise, K›zlara 1 pay, erke¤e 1 pay düfler.
3. K›zlar›n say›s› ikiden fazla ise, k›zlara 2 pay, erke¤e
1 pay düfler.
b- Çocuk
klard
dan ana ve bab
baya kallan miras›n paylafl›m›.
1. Ölenin çocuklar› varsa, çocu¤una 4/6, annesine 1/6,
babas›na 1/6 pay düfler.
2. Ölenin mirasç›s› yoksa annesine 1/3, babas›na 2/3
pay düfler.
3. Ölenin kardefli varsa, annesine1/6, babas›na, 4/6, kardefline 1/6 pay düfler.
c- Kad
d›n efltten kallan miras›n payllafl›m›.
1. Kad›n›n çocu¤u yoksa erkek efline 1/2, di¤er akrabalar›na 1/2 pay düfler.
2. Kad›n›n çocu¤u varsa, erkek efle 1/4, çocu¤u ve di¤er akrabalar›na 3/4 pay düfler.
3. Kad›n›n çocu¤u, anne ve babas› yoksa, efline 2/3, kardefllerine 1/3 pay düfler.
d- Erk
kek
k efltten kallan miras›n payllafl›m›.
1. Erke¤in çocu¤u yoksa kad›n efle 1/4, erke¤in di¤er
akrabalar›na 3/4 pay düfler.
2. Erke¤in çocu¤u varsa, kad›n efle 1/8, çocuk ve di¤er
akrabalar›na 7/8 pay düfler.
3. Erke¤in çocu¤u, anne ve babas› yoksa efline 2/3, kardefllerine 1/3 pay düfler.
600
e- Kellalleye (ik
kinci derece akrab
ballar) kallan miras›n payllafl›m›. (Öllenin çocu¤u,, efli,, anne ve bab
bas›
yo
ok ise).
1. Ölenin k›z kardefli ve k›z kardeflinin çocuklar› varsa,
k›z kardefle 1/2, çocuklara 1/2,
2. Ölenin k›z kardeflinin çocuklar› yoksa k›z kardefline
mirastan kalan›n tümü,
3. Ölenin iki k›z kardefli ve k›zlar›n çocuklar› varsa,
k›z kardefller 2/3, çocuklar›na 1/3,
3. Ölenin mirasç›lar› hem k›z hem erkek iseler, k›zlara birer, erkeklere ikifler pay düfler.
Bo
orç
• Ey iman edenler! Birbirinize belirli bir süre için
borçland›¤›n›z zaman, borçlar›n›z› ve alacaklar›n›z› yaz›n
veya yazd›r›n ve iki flahit tutun. fiayet iki flahit bulamazsan›z, flahitli¤ine raz› olaca¤›n›z bir erkek ve bir kad›n, kad›n›n tan›kl›¤› unutabilece¤ini göz önüne alarak, unuttu¤unda ona hat›rlatacak ikinci bir kad›n› tan›k tutun. (Bu
ayetle kan›mca bask› alt›nda bulunan bir kad›n› korumak
amaçlanm›flt›r. O zaman›n flartlar›nda hatta zaman›m›zda
bile kad›n, gerek kendi ailesinin ve gerekse kocas›n›n ailesinin etkisinde kalarak do¤ru tan›kl›k yapmakta zorlanabilmektedir. Bu durumdaki bir kad›n, do¤ru tan›kl›k yapmaktan korktu¤u takdirde, di¤er kad›n›n tan›kl›¤›na baflvurulacak ve tan›kl›k yapmaktan çekinen kad›n bask›dan kurtulma imkân› bulacakt›r.) (2/282-283).
• E¤er borçlu, beyin özürlü ise borcunu velisi yazd›rs›n (2/282-283).
• Borcun tan›klar›, do¤ru flahitlik yapmakta Allah’a karfl› sorumludurlar (2/282-283).
• Aran›zdaki al›flverifl peflin yap›l›yorsa, yazman›z gerekmeyebilir (2/282-283).
• Al›flverifllerinizde flahit tutun. fiahitlere ve yaz›c›ya bas601
k› yapmay›n. Kâtibe de flahide de zarar vermeyin. Bu konularda Allah’tan sak›n›n (2/282-283).
• E¤er yolculukta iseniz ve borcu yazacak kâtip bulamazsan›z, borç karfl›l›¤›nda rehin veriniz veya güvene dayal› bir sözleflme yap›n›z (2/282-283).
• Ganimete ve milletin mal›na h›yanet eden peygamber bile olsa, hesap vermekten kurtulamaz (3/161).
• Ölçüyü tam tutun ve tart›y› tam yap›n (17/35).
Emanett
• B›rakt›¤›n›z emanet için flahit tutun ve yazd›r›n. fiayet yolculukta iseniz ve katip bulamazsan›z, bu durumda
emanetinizin karfl›l›¤›nda bir rehin alman›z yeterlidir. fiayet arada güven varsa, anlaflma güvene dayal› olabilir
(2/283).
• Emanete h›yanet eden peygamber olsa bile, k›yamette hesab›n› tam olarak verecektir. (3/161)
• Allah, emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve adaletle hüküm vermenizi emretmektedir (4/58).
Ticarett
• Ey iman edenler! Mallar›n›z› haks›zl›kla de¤il, karfl›l›kl› r›za ile yap›lan ticaretle edinin. Nefsinizi mahvetmeyin
(4/29-30).
H›rs›zll›k
k
Erkek h›rs›z›n ve kad›n h›rs›z›n, yapt›klar›ndan ötürü Allah taraf›ndan ibret verici bir ceza olarak ellerini
kesin. Kim bu (zulümden) haks›z davran›fl›ndan sonra tövbe eder ve davran›fl›n› düzeltirse flüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok ba¤›fllay›c› ve esirgeyicidir.
(Ayetlerde h›rs›zl›k yapan›n piflmanl›k getirmesi ve bir
daha h›rs›zl›k yapmamas› dorumunda, affedilmesi ö¤ütlenmektedir.) (5/38-39).
•
602
Fesatt
• ‹kiyüzlüler, kalplerinde fesat bulunanlar ve flehirde
bozguncu haber yayanlar› ikaz edin. E¤er yapt›klar›ndan
vaz geçmezlerse, onlar› lanetleyin ve yakalad›¤›n›z yerde öldürün. Allah’›n geçmiflte de uygulad›¤› yasa budur. Allah’›n yasas›nda bir de¤ifliklik bulamazs›n›z. (Bu yasan›n
bütün peygamberlere emredildi¤i anlafl›lmaktad›r) (33/6062).
‹fftirra
• ‹ffetli, kötülüklerden habersiz kad›nlara zina isnat
edenler, dünyada ve ahirette lanetlenmifllerdir. Ahirette
kendi dilleri, elleri ve ayaklar› tan›kl›k yapacak ve cezalar›
kesinleflecektir. (24/23-25)
• Kim yan›l›r ve suç ifller de sonra onu bir suçsuzun
üzerine atarsa, iftira yapm›fl ve pek büyük bir günah yüklenmifl olur (4/112).
Adam Öldü
ürmek
k
• Ey iman edenler! Öldürülenler hakk›nda size k›sas
farz k›l›nm›flt›r. K›sas cayd›r›c› olmas› nedeniyle, hayat kurtar›c›d›r. Hüre hür, köleye köle, kad›na kad›n. Öldüren,
ölenin kardefli taraf›ndan ba¤›fllanm›flsa, kendisine örfe
göre ve güzellikle bir diyet ödesin (2/178-179).
• Hakl› bir neden olmaks›z›n adam öldürmeyin. Kim
haks›z yere adam öldürürse, öldürülen adam›n velisi k›sasta yetkilidir. Öldürülenin velisi öldürmede afl›r› gitmesin.
Çünkü o bu yasa ile yard›m görmüfl ve üstün duruma geçmifltir (17/33).
A- Kaza ile adam öldürmek
k
• Bir mümini yanl›fll›kla öldürenin, bir mümin köleyi
azat etmesi ve öldürülenin ailesi ba¤›fllamad›kça, ona diyet
603
ödemesi gerekir (4/92).
• E¤er öldürülen mümin, size düflman bir topluluktan
ise, mümin bir köleyi azat etmek gerekir (4/92).
• E¤er öldürülen mümin aran›zda anlaflma olan bir
millettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat
etmek gerekir (4/92).
• Ödeyecek diyeti ve azat edecek kölesi bulunmayan
kiflinin art arda iki ay oruç tutmas› gerekir (4/92).
B- Taammüd
den (kas›ttl› olarak
k) adam öldürmek
k
• Kas›tl› olarak adam öldürenin cezas›, içinde temelli
kalaca¤› cehennemdir (Ayette taammüden adam öldürme
suçu iflleyenler için dünya hayat›ndaki cezadan baflka ahiret
hayat›nda da ceza oldu¤unu bildirilmektedir) (4/93).
C-
Çocuk
k öldürmek
k
Körü körüne ve düflüncesizce çocuklar›n öldürenler
ve Allah’a karfl› yalan yere iftira düzenler, hüsrana u¤rayacak olanlard›r (6/140).
•
Suç iflllemek
k
•
Kötülü¤ün karfl›l›¤›, onun misli bir kötülüktür. Ama
kim affeder ve bar›fl› korursa, onun mükafat› Allah’a aittir
(42/40).
Hak
k Aramak
k
• Hakk›n› alan kifliye, haks›z bir sald›r› olursa, ona yard›m Allah’tan gelecektir (22/60).
• Zulme u¤rayanlar›n, öç alma haklar› vard›r.
Yeryüzünde haks›z yere taflk›nl›k yapanlar ve insanlara zulmedenler, cezay› hakeden kimselerdir (42/41)
• Zulüm gördükten sonra haklar›n› alanlar, haklar›n›
almalar› nedeniyle suçlanamazlar. Suçlanacak olanlar azg›nl›k yapanlard›r (42/42).
• Kim sabreder ve ba¤›fllarsa, takdir edilecek bir ifl yapm›fl olur (42/43).
604
Download

11. hukuk - Abdurrahman EREN