T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
il Milli EgitimMidirligi
25/02/2015
sayl :89496728/620/2109543
Konu:Toplantl
sUBESINE
.MUDURLUGUNE
Temel Ettitimden ortabttetime Gc9ip Slnavl(TEOG)ilc Yiinsck oζ etime Ge9iF
smavlarlna(YGS)iliskin bilgi payl年 lmlnda bulullmak izere,baskanl嗜 lmda;
Mcrkcz vc mcrkczc baこ h OiaOku1/1lkё まctim Okulu MidttlcHylc 10.03.2015
tanhinde saat:15.00'da RANI Toplantl Salonu'nda;
Merkez vc merkezc baLll Oiaё
ζedm ve Din ёttctimi
Gcnel Midiilrli誠 1,baこ 11
Lisc Midiirleriyle 26.02.2015 tarihindc saat:15.00電 a Attonkarahisar Emir Murat Ozdilek
ⅣIcsicki vc Tcknik Anadolu Liscsi Toplanti Salonuinda;
Mesleki ve Tcknik ELitim Lise Midttleriyle 27.02.2015 tarihinde saat:15.00'da
Attonkarahisar Emir Murat ёzdilck Mcslcki vc Tcknik Anadolu Liscsi Toplantl Salonザ nd鶴
Midtrliこ imiZ Yё ncticilcrinin dc kat11lml ilc toplantllar yapllacak olup,toplantlya iliskin
Valilik(Dnayl ckte gё ndcrilnliptir.
Bilgilerinizi vc ilgili toplan■ lara katllmak tzcre,MiidiirlipmiizYё ncticilc五 vc ilgili
Oku1/Kurum Miidむ lerinin belirtilen yer vc zamanda hazlr bulumalarl hususunda;
GereLini五 Ca ede五 m.
Mctin YALcIN
II Milli ELiim Midiirii
EK
:
―ValiHk Onayl(l Adet)
DAGITINII :
_MidiilrlittimiZ Yё neticile五 ne
..
―Merkez vc Mcrkczc Ba量 1l Resmi/OzeHlkё ttretim/Oiaokul,lise ve dengi Okul
Miidiilrliinlerinc
‐RA卜 〔]4iildirliiLinC
..
:鍔疎
響│:理llⅧ艦M_富
ve Tcknik Anadolu Liscsi lИ iidiilrliiⅢ e
.
(Web Sitesinde yaylnlanmak izere)
Bllgi 19ini
l1/鷲
:lχ ::/雪 男
憮 :秘;了a,on
嗜
:│ぷ 11:l温 沸
meb goVけ
Elck"Onik Aζ
elektromk tm:
Bu ewak guvenli
Aysun SERT
Ozel Btro/VHKl
ebg。
adresinden
gtrr' http://evraksorgu meb'gov tr
Gi]
1
8b45bd0-9baf-
1
9 e8 kodu ile tevit
edilebilir
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 25/02/2015 tarih ve 2109543 sayılı