TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DEVLETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN YÖNETİM YAPISI
GENEL YÖNETİM
YEREL YÖNETİMLER
Merkezi Yönetim
Cumhurbaşkanı
Taşra Yönetimi
İl Yönetimi
Belediye Yönetimi
Başbakan
İl Özel Yönetimi
İlçe Yönetimi
Bakanlar
Kurulu
Merkeze Yardımcı
Kuruluşlar
Köy Yönetimi
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanımız
Sn Abdullah GÜL
Devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milleti temsil eder.
Nitelikleri ve Tarafsızlığı
• Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk
yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi
üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme
yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından yedi
yıllık bir süre için seçilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye
tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle
mümkündür.
Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği
kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona
erer.
Seçimi
• Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı
halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanı'nın görev
süresinin dolmasından otuz gün önce ya da Cumhurbaşkanlığı
makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine
başlanır ve seçime başlama gününden başlayarak otuz gün içinde
sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis
Başkanlık Divanı'na bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin
tamamlanması gerekir. En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk
ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü
oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu
sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. bu oylamada üye
tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada
en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır. Bu
oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı
seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri
yenilenir. Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar
görev süresi dolan Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder.
•
Görev
ve
Yetkileri
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk
Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderm
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sun
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar
Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye
Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyelerini seçmek.
Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın
imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri
dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu
kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı'nın resen
imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı
mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte
üçünün vereceği kararla suçlandırılır.
Cumhurbaşkanına Vekillik Etme
Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici
olarak görevinden ayrılması durumlarında, görevine dönmesine kadar;
ölüm, çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının
boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı'na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı'na
ilişkin yetkileri kullanır.
BAŞBAKAN
• Başbakan,TBMM üyeleri
arasından
Cumhurbaşkanınca
atanır. Bakanlar Kurulu
üyeleri, başbakan tarafından
seçilir ve cumhurbaşkanınca
atanır.
Başbakan, bakanlıklar
arasında iş birliğini
sağlar. Hükümetin genel
programının uygulanmasından
o sorumludur.
Başbakanımız
Sn Recep Tayyip
ERDOĞAN
BAKANLAR KURULU
Bakanlar, TBMM üyeleri veya
milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip olanlar arasından
Başbakanca seçilir ve
Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Bakanlar kurulu siyasetin
yürütülmesinden birlikte
sorumludurlar. Her bakan
başbakana karşı sorumlu olup
ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden
ve emri altındaki işlerden
sorumludur.
Bakanlıkların kurulması kaldırılması
görev ve yetkileri kanunla
düzenlenir bir bakan birden fazla
bakana vekillik edemez
DEVLET BAKANI
MEHMET AYDIN
BAŞBAKAN YARDIMCISI
CEMİL ÇİÇEK
BAŞBAKAN YARDIMCISI
HAYATİ YAZICI
DEVLET BAKANI
NAZIM EKREN
SAĞLIK BAKANI
Prof. Dr. RECEP AKDAĞ
DEVLET BAKANI
MURAT BAŞESGİOĞLU
DEVLET BAKANI
KÜRŞAD TÜZMEN
B
A
K
A
N
L
A
R
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI
BAŞBAKAN R.Tayyip
ERDOĞAN
DEVLET BAKANI
MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU
DEVLET BAKANI
NİMET ÇUBUKÇU
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN
MEHMET HİLMİ GÜLER
ADALET BAKANI
MEHMET ALİ ŞAHİN
K
U
R
U
L
U
İÇİŞLERİ BAKANI
Prof. Dr. BEŞİR ATALAY
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ
ALİ BABACAN
MİLLİ SAVUNMA BAKANI
MEHMET VECDİ GÖNÜL
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
ERTUĞRUL GÜNAY
FARUK NAFİZ ÖZAK
MALİYE BAKANI
KEMAL UNAKITAN
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI
VEYSEL EROĞLU
MİLLİ EĞİTİM BAKANI
Doç. Dr. HÜSEYİN ÇELİK
ULAŞTIRMA BAKANI
BİNALİ YILDIRIM
DEVLET BAKANI
MEHMET ŞİMŞEK
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI
MEHMET MEHDİ EKER
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
FARUK ÇELİK
BAKANLAR KURULU
• Bakanlar Kurulu üyeleri, başbakan tarafından
seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Meclis
dışından da bakan seçilebilir.
• Devletin önemli işleri, Bakanlar Kurulunda
görüşülerek karara bağlanır.
• Her bakan, başında bulunduğu bakanlığın eb
yüksek yöneticisidir. Bakanlığı temsil eder.
Bakanlığın hükümet ve yasama ile olan
ilişkilerini sağlar.
Merkezdeki
Yardımcı
Kuruluşlar
DANIŞTAY
SAYIŞTAY
DEVLET
PLANLAMA
TEŞKİLATI
MİLLİ
GÜVENLİK
KURULU
DANIŞTAY
• Bağımsız bir
kuruluştur.
• Bir anayasa
kurumudur.
• En yüksek idari
mahkeme,diğer
yandan da devletin
en yüksek danışma
ve inceleme
organıdır.
SAYIŞTAY
• Sayıştay anayasa ile
öngörülmüş mali bir
denetim organıdır.
• Genel ve katma bütçeli
kuruluşların gelir ve
giderleri ile mallarını
TBMM adına
denetleyen,
sorumluların hesap ve
işlerini kesin hükme
bağlayan bir kuruluştur.
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
• Başbakana bağlıdır.
• Görevi: ekonomik
sosyal ve kültürel
kalkınma konularının
planlanmasında
hükümete yardımcı
olmak, danışmanlık
yapmak, önerilerde
bulunmak, plan ve
program hazırlmak ve
bunların
uygulanmalarını
izlemek ve koordine
etmektir.
MİLLİ GÜVENLİK KURULU
•
Devletin milli güvenlik
siyasetinin tayini tespiti ve
uygulanması ile ilgili kararların
alınması ve gerekli
koordinasyonun sağlanması
konusundaki görüşlerini
bakanlar kuruluna bildirir.
•
Bu kararlar da bakanlar
kurulunca öncelikli olarak ele
alınır.
MİLLİ GÜVENLİK KURULU
Cumhurbaşkanı
Başbakan
Genel Kurmay Başkanı
Kara Kuvvetleri
Komutanı
Deniz Kuvvetleri
Komutanı
Milli Savunma
Bakanı
Başbakan
Yardımcıları
İç İşleri Bakanı
Hava Kuvvetleri
Komutanı
Dış İşleri Bakanı
Jandarma Genel
Komutanı
Adalet Bakanı
Download

türkiye cumhuriyeti devleti`nin yönetim yapısı