1'C.
AItrAt,,\R tl[]t.t I t)iYUSi
inrar r e gehircilik ),IiicliirliiIiii
c.;,./OJrll0l-5
!)933012: -2ril I : / l-+-t
62-l-5 sayrlr lJarcrrah K.anrrnLr
SAYI:
K0NU:
itst'l'xut.rL \,'\Li Li(-; iNt rt
(Def te rd
IL(.1|:
a r'l
I
k lilu
h,r r;t,be IVI i.idi.i
rliiIii)
10,0I.101.5 tiLril'r vc 27611 I 62-I 15.t,, r-r3.r I stt'rh yaztnrz.
Ilgi
ilc: ( 2:lli sa1'rlr Hlalcrlah Kunu,rrr kap:;amrtclaki kurunt ve }tululuqlala yol
ve tt ceg iniz girrii;;lcrc csa:; olrri.rk Lizelc: llgcrtriz (B,e lcclil,entiz') :;rnirrlarr
icc:'sittclc lerleSint yerl:ri (jzelliklcri bukrntrnclun lriitlinlLik urz eclen yerler ile bLr ,r,0,l'lcl'in
cle vrtl.ttt nitcli!linclc olart ve rlet'in belillcrrnresiuilc
r- r'lc$int
_i
_ve li ijzellitrileli bakrntrnc[an l<onr,rt.
i5l',:ri. ttlevrlalt, okul. kilnll binalun gibi lesnri r,'c,rzcl btitiin
'ilpllanrn topluca bulLrnclLrjirr i'e
itls,.ttll.trttl lelleSrttek al'lilcryllr hil arat[:r yaSudrkl rr ycrlcl i]r,: bLitiinlii!1tin kesinti:,iz r-rllrak
clcr itlti ,.ltle tt ric'rlet'in drr;lnclir krlrrn nurhul vr rrrahallclcrin 1'a:z:rlr olarak bilclitril n,:si
vazrrtrz-
s(jstel'ici tttlhir'e tte
istcnnrektccrir'.
i:;tlirrbul ili. A..l rlll ilqcri. Mrrrniar;.r Dcr i,zrntlc )1cr. alan 9 aCadan olu:;nlrl<tiiclrr.
BLivi"ikacla. Hc1'beliacla. []r.rrgrrz-aclasr, Krrralrlrla, lit:clcl'l\clasL ,,-e-rlegik lclalar', Ka;rk.,\,r:Iasr.
Yit';stada.. Si,ivriiLcla ve favpanaclltsr I'cllc$ik olnr r','irn adalal'r:lrr'. Maden Nlahalle:ii. f.iiz,lrnt
\'lalralle:;i. Hcvbeliacla Mirhallesi.
BLrr';:az-aclirsr
\lahallesi \re Krnalracla N4ahallel:r'i vcr
alnr lktaclrr'.
istartbLrl
iti,
15.12.197.1 tariLh I'e
,qOr
762
l.rl il,;csi,
GuvlrLnrenkul [r,,li [rsellel rre Anrtlal YLiksr:k Kr.rrulu'r.tr,rn
siiytlt kat'arr. l:i 07.1()7.5 r nh ,,'e: 85.1,tr sayrlr karalr, 09.10.19'76 rarih
t.c !)-1(rl s.l','tl, kat'art. lt).1,.[97(r tarih vc 95ti(] sr .rrlr karalr, 10.0tr.197] tarih ve 98',/lr;irvrlr
kltl'lrt. l{J.ll.l9'79 tarih l'e ll57l sa1'rlr f:ararr. J'ar;rr.rnrilz KLiltrir ve Tabilt Variiklulr Yiif:sek
Kltrultt'nltn 310-1.198.f tariI I'e ]3-1 slr,rlr [:;rruiL ile "sit,rtlanr Br-itLini.i" ilan cclil.ti;; ie
lstrLrtbLtl V Nr-ttrtariilr tlLilti-r l'c 'fubiat 'Vallrklarr rr Korunta Biilg: Kunrlu'nLrn 0-/ 03.-l0ll
trtrilr I'e .l l-,15 savrlr kat'rrrt ile Lrvgun brrlrrulrr l/5(tr 0 OI5'ekli ,\cialar Kr)nrnra Anra,,:lr l.llrzrnt
Inritr Planr'rrdil cir.r Sit Dt re.,':lcndirilrncsi linpllllllt
i:;tltrrbtrl V Nut t.r'itlr Kiilti-ir vrr I'abiat ',/lrrlrklarrnl Korunta Bdlge Kurulu'nun
07.t'3.1011 iarih '"'e 31.5 say'ilr Iiarari ile iryglun ''.rlunain, Birf iikgehir i3eiediye ivlccii:;:'nin
16.(t6.2011 talih ve l.l1,:l savrlr karlrr ile onavl rrlirn ve 2l t19,2()l I tiirihinde tliil'tif::;ehir
Belt:divc []lLSkitnr'trca inrzulani-u'rk 2l 11.20i I tarilrrr.rdc a:;kr sl,irccrni tantantlayarak f i"ili.irltigc
git'crl l/-500r-) r-)l!ekli AtLal;,tr I(ot't-tnrir,Anrlrrlr Nlz rr inrur Plrrnr tLint Ar-l;.1[;-rl ilgesi r'rrtrrlrLrrur
r
ku;r:;unrakl u ol up. i lqcclc nt r-icavir alun bu l unnl: n-rrtl t.rclrr..
[]ilsilcrin zc qe lelini irv
c(Jcriln,
\\
'
r'--r: .l-,s':' I
.J
I
I
Download

Adalar