l'.()\\'.,\ rl,tl ll lr;l
il (ir,.llr I itrrrtt rc llltyr;trtetltli \lirilrlilirr.'.il
Sayr
| 4ss4s27l .e00.03/
13
Q-L-
/
/ L3
1
...t02t2015
Konu : ll lqi Yer De[ipiklili
ilqp crDA TARIM vE HAYVANCIILIK vtt.tuunltiGtiNe
Bakanlr[rnrrz Tagra 1-ei;kilatr Pcrsorrelirrin Ycr [)c$iqtirrrre Srrretiyle Atanttlalartna
itiSt<in Ycinetrneli!in l4 ncti madciesinin ilgili flkrasr gercgirrce. Ocak-$rrbat ddrrenri yaprlan il
igi atanrna talepleri komisyonca ydnetnrelikte belirtilen kriterlere gore deflerlendirilc'rek. il
MildUrltiftlmtiz,tin www'.kotl-\,a!ilt:i!]l,gl.I)-!-!:/ web adresinde ilan edilmigtir.
Atama sonuglanna itiraz edc'cek personel var isc'. itiraz etti$i konularla itgili belgeleri
dilekge ekine ekleyip,27l02120l5 tarihi mesai bitinrinde il Miidi.irltigi.inrtizde olacak gekilde
gcindermesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili personele duyurulmastnr rica ederim.
Mehnret
II M
ir
Eki
Komisyon Karart
v
(l Ad.)
DAGITIM
-ll9e Mildilrlliklerine
:
Mamuriye Mh. Larende Cd. No:38 42040 Merarn/KONYA
Telefon :0 332 322 34 60 (4 Hat) Faks : 0 332 322 43 15
Ayrrntrlr Bilgi : I.YAZCAN
Elk.Ag : www.konyatarim.com
Download

İl İçi yer Değişikliği Üst Yazı