ÇoRtJM GENçLİK rrİzııınrr,nRi ve spoR iL MüDtiRttleti ız yAş ALTI na»ıvriNrox
TUR}[uVAsr rır,iu.lrr
ranirr
:3/4
MART 2015
YER/SAAT : MAHMUT ATALAY
cENçrir ıımnrgzİ
SAAT
:10.00
YARIŞMA Şe«rİ: Ferdi Şampiyona
Önİh-uıa»AlyA rÖnExİ
SON BAŞWRU
:3
:
Müsabaka bitiminde yapılır.
MART 2015 SAAT
n'lÜSanl.Xa SÜnrSİ: Katılan
:09.00
sporcu say§ına göre Tertip Komitesince belirlenir.
rİXSrtrn ÇEKİMİ
:Müsabakalara katılacak kuliiplerin-okulların takım listeleri 03 mart 2015 günü saat
09.00 da Turnuva Başhakemine teslim edilecek olup Takım listelerinde milli sporcu ve Türkiye derecesi
bulunanların seri başı olarak dikkate alınıp alınmayacağına Tertip Komitesi başvurulara göre karar
verecektir. Ayrıca diğer takımlar bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir. Not: Milli Sporcu ve Türkiye
derecelen başvuru formunda belirtilecek
§ATp,MA_ŞARTLARI
ve GEI\IEL
AÇIKLAMALAR
:
j
1;) Dg,gum Tarihleri:En
2)20|5 yılı vizeli
Küçük 2003 doğumlular, En Büyük 1997 Doğumlular katılabilir.
kulüp --okul-ferdi lisanslı olmak.
:'
3-) Müsabakalar Tek Erkekler ve Tek Bayanlar olmak üzere iki kategori üzerinden oynanacaktrr.
4-) Katılımının çok olması ve müsabakalann belirlenen gi.in si,iresince tamamlanamayacağıtespit edildiği
taktirde ilk tur veYa ön eleme müsabakalarının tek set 2l sayı üzerinden oynatılmasrna Tertip Komitesi karar
verebilir.
..
|-) _Ödlll
t<irenine katılmayan sporculara madalya verilmeyeccktir.
8-) Müsabakalarda
küllanılacaktoplar Federasyon tarafindantemin edilecektir.
9-) Talimatta yer almayan hükiimler için badminton müsabaka talimatı geçerlidir.
l0-) Başvuruiar bittilten .o-a.ü.ucaatlar değerlendirmeye alıırmayacaktır.
l l-) Dereceye"giren sporculara madalya
'
verilecektir.
I
]
l2-)İzinsizmüsabakadan Çekilen sporcular ve sportmenlik dışı davranışlarda bulunan antrenör, idareci ve
sPorcuların Turnuva Başhakerni tarafndan diskalifiye edilmesi ve hakkında rapor tutulması halinde ilgililer
disiplin kuruluna sevk edilir.
Ali KURT
Barış
BOYAR
Antrenör
Burak KÖSE
Ali AKINALP
BayramAYDIN
Antrenör
Antrenör|
Antrenör
_
_.çiÇı,ı\K,^.-
'
Download

17 YAŞ ALTI BADMİNTON TURNUVASI TALİMATI