T .C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN
SATIŞ İLANI
1- Satışa esas bedeli en az 90,00 T L ile en çok 1.266.025,92 TL arasında değişen ; 26.02.2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az 9,00 T L ,
en çok 126.602,59 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvencc tutan ayn ayn şartname eki listede gösterilen 99 Kalem m uhtelif eşya
(H oparlör, Çakmak, Kulaklık, Cep telefonu, Kol Saati, Fotokopi M akması,M akaron,S)gara Filtresi v s .) ; açık artırma sureliyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara
adresindeki ihale salonunda 27/02/2015 tarihinde saat 09:30 * da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkmda daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr
internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131 -153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onayîj örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin ash veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihaîe salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Ergazı Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
Download

ilan metnini indirmek için tıklayınız