BORDUR DiZiLMESi
roinNr erLeoiyesi reN i$t-sRi tUUoUnLUGU
BordLir Dizilmesi yaptm i5i 4734 sayrlr Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore aqrk ihale usulu ile ihale edilecektir
ihaleye iligkin ayrrntrh bilgiler agagrda yer almaktadrr.
ihale Kayrt Numarasr
z 2Ot5/L7679
1-idarenin
: BABADEMIRTAS MAH, TEKKE KAPI CAD, FEN ISLERI MD.22O2O SARACHANE
: 2842252216 - 2842135347
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasr
c) Elektronik Posta Adresi
:
[email protected]
g) Ihale doki.imanrnrn gorrilebilecegi
:
https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
EDIRNE MERKEZ/EDiRNE
internet adresi
i-ifruru tonrru vaprm iginin
,
a) Niteligi, tiiru ve miktarl
1700,00.-N/t Bordrir Dizimi
Aynnttlt bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokilmanr iqinde bulunan idari Sartnameden ulaqrlabilir,
b) Yaprlacagr yer
EDIRN
c) ige baqlama tarihi
Sozle5menin imzalandr!r tarihten itibaren 5 gtin iginde
yer teslimi yaprlarak ige ba5lanacaktrr.
e) I$in srlresi
Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBES) takvim griniidL.ir.
E
3- ihalenin
a) Yaprlacagt yer
BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD, FEN ISLERI MD,22O2O SARACHANE. EDiRNE MERKEZ/
EDIRNE
b) Tarihi ve saati
06.03.2015 - 10:00
4. ihaleye katrlabilme gartlart ve istenilen belgeler ile yeterlik de$erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katrlma 5arllarr ve istenilen belgeler:
4'1.1' Mevzuatt gere!i kayttlt oldugu Ticaret velveya Sanayi Odasr ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasr veya ilgili Meslek Odasr
Belgesi.
4.1.1.1. Gerqek kiqi olmasr halinde, kayrtlr oldugu ticaret velveya sanayi odasrndan ya da esnaf ve s6natkar odasrndan veya ilgili
meslek odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iqinde bulundu$u yrlda alrnmrq, odaya kayrtlr oldu$unu gosterir oerge,
4.L.1'2' Tuzel kiSi olmasr halinde, ilgili mevzuatr geregi kayrth bulundugu Ticaret velveya Sanayi Odasrndan, ilk ilan veya ihale
tarihinin iqinde bulundugu yrlda alrnmrs, trlzel kigiligin odaya kayrth oldugunu gosterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu$unu gosteren imza Beyannamesi veya imza Sirkuleri.
4,L.2.L Gerqek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,L.2,2. Tiizel kiSi olmasr halinde, ilgisine gore trlzel ki5iligin ortaklan, uyeleri veya kurucularr ile tLizel ki5iligin yonetimindeki
gorevlileri belirten son durumu gosterirTicaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamtntn birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr
halinde, bu bilgilerin tumUnti gostermek uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gosteren belgeler iletUzel kiqiligin
noter tasdikli imza sirkuleri,
4.1.3. gekli ve iqerigi idari gartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. $ekli ve iqerigi idari gartnamede belirlenen geqlci teminat,
4.L.5ihale konusu igte idarenin onayr ile alt yLiklenlci galrqtrrrlabilir. Ancak igin tamamt alt yuklenicilere yaptrrrlamaz.
4.1'6 Tuzel kiSi taraftndan ig deneyimi gostermek uzere sunulan belgenin, tL)zel kiqili$in yanstndan fazla hissesine sahip ortagrna
ait olmast halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasr bunyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali mri5avir ya
da serbest muhasebeci mali mUgavirtaraftndan ilk ilan tarihinden sonra duzenlenen ve dLizenlendigi tarihten geriye dogru son
bir yrldrr kesintisiz olarak bu $afttn korundugunu gosteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlile iligkin belgeler ve bu belgelerin ta9rmasr gereken kriterler:
idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterlige iliqkin kriter belirtilmemigtir.
4'3. Mesleki ve Teknik yeterli!e iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.3.1. i9 deneyim belgeleri:
Son on be5 ytl iginde bedel iqeren bir sozle5me kapsamtnda taahhut edilen ve teklif edilen bedelin 7o 50 oranrndan az olmamak r]zere ihale konusu
iq veya benzer iglere ili5kin ig deneyimini gosteren belgeler.
4'4'Bu ihalede benzer ig olarak kabul edilecek igler ve benzer iglere denk sayrlacak miihendislik ve mimarlk btiliimleri:
4.4.L. Bu ihalede benzer i5 olarak kabul edilecek igler:
YAPIM iSLERiNDE BENZER i5 GRUpLARI tisTESINDE(A)-V:KARAYOLU
i5lrnilnltyapr+Ustyapr)benzer
4,4.2, Benzer ige denk sayrlacak mrihendislik veya mimarhk bol0mleri:
iNSAAT MUHENDiSi VEYA IViMAR
S.Ekonomik aqtdan en avantajlr teklif sadece fiyat esastna gore belirlenecektir.
i5 otarak kabul edilecektrr.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. Ihale dokumanrnrn gortilmesi ve sattn alrnmasr:
7.1. Ihale dokumant, idarenin adresinde gorrilebilir ve 25 TRY (Ttrrk Lirasr) kargrlrgr BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KApl CAD.
ISLER] MD, 22020 SARACHANE - EDIRNE MERKEZ / EDIRNE adresinden satrn alrnabilir,
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlartn ihale dokumanrnr satrn almalan veya EKAP uzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
FEN
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD, 22020 SARACHANE - EDiRNE
MERKEZ/ EDIRNE adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aynr adrese iadelitaahhut[] posta vasrtasryla da g6nderilebilir.
9' Istekliler tekliflerini, Her bir iq kaleminin miktan ile bu ig kalemleri iqin teklif edilen birim fiyatlarrn earptmt sonucu butunan
toplam bedel uzerinden teklif birim fiyat geklinde verilecektir. ihale sonucu, uzerine ihale yaprlan istekliyle birim fiyat sozlegme
imzalanacaktrr.
Bu ihalede, igin tamamr iqin teklif verilecektir.
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak Lizere kendi belirleyecekleri tutarda geqici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin gegerlilik sriresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim gLinUdur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
X3. Di$er hususlan
Ihalede Uygulanacak Srnlr Deger Katsaylsr (N) : 1,20
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ongorillen aqrklama istenmeksizin ekonomik aqrdan en avantajlr teklif tizerinde brrakrlacaktrr.
Download

Bordür Dizilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19