T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ
2015 YILI JENERATÖR BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
Madde:1 İşin Tanımı
Türkeli Devlet Hastanesi döküm listesinde kayıtlı bulunan 275 KVA 1 adet, jeneratör sisteminin
01.03.2015 ve 31.12.2015 tarihler arasındaki süreyi kapsayan bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.
Madde:2 İhalenin kapsamı.
Arızalı olsun ya da olmasın; her üç (3) ayda bir (3-6-9 ve 12 . ayları kapsar) olmak üzere genel kontrol,
yılda bir (1) kez cihazların genel bakımlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da
müdahale edilmesini kapsar.
Madde:3- Genel ve periyodik bakımın kapsamı
Madde:3-1.Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal parçalar kullanılacaktır.
Değişmesi gereken parça ve sarf malzemeler idare tarafından satın alınacak, firma montajını sözleşme dâhilinde
ücretsiz yapacaktır.
Madde:3-2.Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç
on beş gün içinde yapacak, cihazlarla ilgili kullanıcı personele eğitim verecek.
Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;
Akü seviye ve şarj kontrolü
Yakıt hatlarının kontrolü
Yakıt Boruları, Hortum ve bağlantıların kontrolü
Kayışların gerginlik kontrolü
Titreşim takozları ve Bağlantı yerlerinin kontrolü ve torklanması
Hareketli parçaların greslenmesi
Egzost sistem kontrolü
Yağ ve yakıt filtrelerinin değişimi
Hava filtresi değişimi varsa
Varsa Turbo Yağ, Hava borularının ses ve gezinti kontrolü
Uygun çalışma kontrolü
Marş ve Şarj sisteminin çalışma kontrolü
Göstergelerin Kontrolü ve varsa Elektronik modül kontrolü
Isıtıcı ve ısıtma bujisinin kontrolü
Akümülatörün genel kontrolü
Antifriz kontrolü ve tamamlanması
Motor temizliği
Jeneratörün çalışma testleri yapılacaktır.
Madde:3-3.Yüklenici firma Jeneratörlerin arıza durumunda ya da 3 aylık periyodik bakımda değişmesi
gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım
belgeleriyle bildireceklerdir. Yıllık bakımda , yüklenici firma jeneratöre ait değişmesi gereken tüm filtre aksamı
,yagı ve antifirizi ni değiştirecek, değişen bu parçalar için ücret talep etmeyecektir.Yıllık bakıma ait ayrıntılı
servis raporu verecektir.
Madde:3-4.Her üç (3) ayda bir yapılan bakım ve/veya kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı
olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik
servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi
yapılırken faturayla birlikte idareye(satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek
listeler kabul edilmeyecektir.
Madde:3-5.Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç iki (2)
işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.
Madde:3-6.Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim
edilecektir.
Madde:3-7.Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi
dâhilinde müdahale edecektir.
Madde:3-8.Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
Madde:3-9.Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye
ücretleri firmaya ait olacaktır.
Madde:3-10.Jeneratörlerin bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya
ait olacaktır.
Madde:4-Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren ilk on beş gün için de Jeneratörlerin ilk bakımlarını yapacak
ve idarenin belirlediği yıllık bakım takvimine uyacaktır.
Madde:5-Yüklenici firma Jeneratörlerin tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi olduğunu gösteren gerekli belgelerin
noter onaylı nüshalarını teklifiyle birlikte sunacaktır.
Madde:6-Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet işleri genel Şartnamesinde ve İhale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan
tanımlar geçerlidir.
Madde:7-Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefon veya faksla arızayı
bildirecek, firma elemanlarının kuruma gelmeleri, resmi ve bayram günleri de dahil ,altı(6) saati geçmeyecektir.
Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı
durumlarda arızanın aciliyetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu)karar
verir.
Madde:8-Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili eğitim
sertifikalarını teklifiyle sunacaktır.
Madde:9-Yüklenici firma yetkili servis belgesine ve eğitim sertifikasına sahip olmalı ve bu belgeleri teklifi ile
beraber vermelidir.
Madde:10- Yüklenici firma cihaz başına göre fiyat belirleyecektir. Kurum herhangi bir nedenle (Hek, arıza vs.
) cihazlardan bir veya birkaçını bakım dışında tutmak isterse, yüklenici firma yalnızca bakımını yaptığı cihazlar
için ücret talep edecektir.
Madde:11- Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali
durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir.
Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.
Madde 12-Hastanemize ait jeneratör teknik özelliklerini gösterir belge ektedir.
HASAN ADANALI
İdari Birim Sor.
HARUN ÇETİNKAYA
Teknik Servis Sor.
İSMAİL BEZİRGANOĞLU
İdari Mali İşler Müdürü
EK1.
Download

türkeli jeneratör teknik şartname