DÜZCE İLİ
DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI
2013 – 2023
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE
2013
1
DÜZCEİLİ
DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI
2013 – 2023
KISALTMALALAR
UB
: Ulaştırma Bakanlığı
DKMPGM
: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
KY
: Düzce ilindeki Kaymakamlıklar
B
: Düzce İlindeki Belediyeler
İÖİ
: İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
DÜ
: Düzce Üniversitesi
OSİ
: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü
OBM
: Orman Bölge Müdürlüğü
İKTM
: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
GSİM
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İGTHM
: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ÇŞM
: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
MEM
: Milli Eğitim Müdürlüğü
HEM
: Halk Eğitim Müdürlüğü
AFAD
: Afet ve Acil Durum Başkanlığı
M
: Muhtarlıklar
UDGP
: Uzun Devreli Gelişme Planı
DDMP
: Düzce Doğa Koruma Milli Parklar
KTB
: Kurugöl Tabiat Parkı
GŞTP
: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
SŞTA
: Samandere şelalesi Tabiat Anıtı
YHGS
: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
STK
: Sivil Toplum Kuruluşları
D
: Dernekler
2
SUNUŞ
Son yıllarda ekoturizm adıyla sıkça duyduğumuz turizm çeşidi orman kaynaklarına olan talebi
artırmıştır. Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve saygısını
geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna gelmiştir. Birçok ülke için
önemli bir gelir kaynağı olan ekoturizm yerel halkın ekonomik refahını artırmak için fırsat
niteliğindedir.
Bunun yanında dünyadaki doğal dengeleri ve insan yaşamını bekleyen en büyük tehlikelerden
birisi kuşkusuz bilinçsizce tüketilen doğal kaynakların yok olmasıdır. İnsan nüfusunun hızla
artması ve doğal kaynakların aynı şekilde tükenmesi nedeniyle doğal kaynaklardan
faydalanmanın bir plan dâhilinde yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Planlamada bugünün net bir şekilde ortaya konularak geleceğin öngörülmesi çok önemlidir.
Planlanacak objelere genel bakış büyük plan olarak karşımıza çıkar. Büyük planda kabaca
şablon oturtulur, amaçlar, hedefler ve stratejiler ortaya konur. Bu genel plana master plan adı
verilir. Master planda hedefler ve stratejiler doğrultusunda belirlenen alt projeler uygulama
aşamasında detaylandırılarak hayata geçirilir. Planlamadaki genel çerçevenin iyi irdelenmesi
geçerliliği uzun sürecek alt projelerin oluşturulması bakımından önemlidir. Böylece belirli bir
aşamaya gelmiş veya bitmiş proje veya uygulamaların iptal edilmesine, yeniden yapılmasına
gerek kalmaz, zaman ve kaynak israfı azalır. Kaynaklarının kullanımını planlayabilen ülkeler
geleceğe daha umutla bakabilirler. Ancak, bu durum dünya için bölgesel bir çözümdür. Çünkü
dünyanın bir ucundaki dengesizliğin ve plansızlığın diğer ucunu etkilemesi kaçınılmazdır.
Bu plan, başta Orman ve Su İşleri Bakanlığının birimleri olmak üzere belediyeler,
kaymakamlıklar, doğa dernekleri ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşların doğa turizmi ile
ilgili yapacakları faaliyetler ve yatırımlar için yol gösterici bir çalışma niteliği taşımaktadır.
3
ÖNSÖZ
Yayla ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan ilimizin bu
zenginliğinin geliştirilmesi, tanıtılması, bu yönde kamu ve özel sektör yatırımlarının
arttırılması, teşviklerden yararlanılması ve yapılabilecek iş ve işlemlerin bir plan
dahilinde gerçekleştirilmesi amacı ile Orman ve Su işleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel
EROĞLU’nun 20.05.2012 tarihlerinde Düzce’ye yapmış olduğu ziyaretleri sırasında
İlimizin doğa turizmi çeşitliliğine vurgu yaparak doğa turizmi potansiyelini içine alan bir
master plan yapılmasını emirlemiştir.
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun emirleri ve Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürümüz Sayın Ahmet ÖZYANIK’ın talimatları doğrultusunda “Düzce
İli Doğa Turizmi Master Planı” hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
Bu doğrultuda, Düzce İli Şube Müdürlüğümüzce ilgili plan hazırlanmıştır.
Düzce İli Doğa Turizmi Master Planının hazırlanmasında katkı veren tüm paydaşlarımıza
teşekkür ederim.
Mehmet Sait KANAR
Düzce Şube Müdürü
4
ÇALIŞMANIN MAKSADI
Bu planla; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi
potansiyeline sahip olan Düzce’de, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne
alarak doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık
temel ilkeleriyle planlanarak, doğa turizminin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu plan ile Düzce İlinde doğa turizminin geliştirilmesi için amaç, hedef ve stratejiler
saptanarak yapılması gereken projeler belirlenmiştir.
Bu master plan, Düzce ilinin doğa turizmi konusundaki üst düzey amaç ve hedeflerini
açıklamaktadır. Planda 2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönem için toplu bir
değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, master plan çerçevesinde daha alt
düzeyde detaylı eylem, taktik ve stratejik planları hazırlanabilir.
5
İÇİNDEKİLER
1.Giriş…………………………………………………………………………………………………...1
1.1. Doğal Alanlar, Yöre İnsanının geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm
Alternatifi ve Düzce Vilayetinde Sürdürülebilir Doğa
Turizmi………….……………………………………………………………………………………….1
1.2. Doğal Alanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma………………………………………………………....1
1.3. Sürdürülebilir Doğa Turizmi…………..………………………………………………...................3
1.4. Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme Stratejisi………………….…………………......................5
2. Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişimin İlişkin Çalışmalar………………………..………………...7
2.1.Kaynak Analizi……………………………………………………………………………………..7
2.1.1. Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar…………………………………………....................7
2.2.Turizm Potansiyeli……………………………………………………………………… ………..10
2.3 Taşıma Kapasitesi……..…………………………………………………………………………...14
2.3.1. Taşıma Kapasitesinin Elemanları……………………………………………………………….15
3. İlgi Grubu Analizi ve Yerel Organizasyon Oluşturulması…………………………...……………..17
3.1 İlgi Grupları/Paydaşlar…………..…………………………………………………………………17
3.2. İlgi Grubu Kategorileri………………………………………………………………....................17
3.3. İlgi Grubu Analizi……...………………………………………………………………………… 18
3.4. Toplum Temelli Yaklaşım………..……………………………………………………………….19
3.5.Yerel Organizasyonun Oluşturulması………………..……………………………………………19
3.6.Tarihçe….………………………………………………………………………………………... 19
3.7.Düzce İlinin Genel Özellikleri…………...………………………………………………………...21
3.7.1. İlin Jeomorfolojik Özellikleri…………………………………………………………………...21
3.7.2. Jeolojik Özellikler……………………………………………………………………………….22
3.7.3. İklim Özellikleri ………………………………………………………………………………24
3.7.4. Hidrografya……………………………………………………………………………………..24
3.7.5. Toprak Özellikleri……………………………………………………………………………….26
3.7.6. Arazi Varlığı…………………………………………………………………………………….27
3.7.7. Orman Varlığı…………………………………………………………………………………...28
3.7.8. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler………………………………………………………………….29
3.7.9. Yerleşim Alanları ve Nüfus……………………………………………………………………..41
3.7.10. Tarım ve Hayvancılık………………………………………………………………………….44
3.7.11. Sanayi ve Teknoloji…………………………………………………………………………....45
3.7.12. Altyapı, Ulaşım, Haberleşme ve Konaklama………………………………………………….45
3.7.13. Madencilik……………………………………………………………………………………..47
3.7.14. Enerji…………………………………………………………………………………………..47
6
3.8. İlgi Grubu ve Paydaş Analizi……………………………………………………………………48
4. Düzce Doğa Turizmi Arzı……….…………………………………………………………………..49
4.1 Düzce’nin Doğa Turizmi Değerleri (Doğa turizmi Arzı)………………………………………….50
4.2. Düzce ilinin Doğa Turizmi (Arzı) Değerleri ve Bilinirlik Değerlendirmesi……………………...52
4.3.Düzce İlinde Doğa Turizmi Amaçlı Kullanılan ve Koruma Statülü Alanlar……………………...52
4.3.1. Milli Parklar…………………………………………………………………………………….52
4.3.2.Tabiat Parkları……………………………………………………………………………………52
4.3.3 Tabiat Koruma Alanı…………………………………………………………………………….57
4.3.4.Tabiat Anıtları……………………………………………………………………………………58
4.3.5. Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Avlaklar………….62
4.3.6. Sulak Alanlar ve Ramsar Alanları………………………………………………………………64
4.3.7. Doğal Sit alanları………………………………………………………………………………..67
4.3.8. Özel Çevre Koruma Alanları……………………………………………………………………67
4.3.9. Biyosfer Rezerv Alanları………………………………………………………………………..67
4.3.10. Mesire Yerleri………………………………………………………………………………….68
4.4. Seçkin Özellikli Diğer Sahalar…………………………………………………………………….72
4.4.1.Yaylalar………………………………………………………………………………………….72
4.4.2. Göl ve Göletler………………………………………………………………………………….85
4.4.3. Barajlar………………………………………………………………………………………….88
4.4.4. Kıyılar…………………………………………………………………………………………...89
4.4.5. Dağlar……………………………………………………………………………………………92
4.4.6. Şelaleler…………………………………………………………………………………………92
4.4.7. Şifalı Sular………………………………………………………………………………………98
4.4.8. Akarsular………………………………………………………………………………………...99
4.4.9. Kanyonlar………………………………………………………………………………………102
4.4.10. Uçurumlar…………………………………………………………………………………….103
4.4.11. Seyir noktaları………………………………………………………………………………...104
4.5 Düzce İlinde Doğa Turizmi Çeşitleri………….…………………………………………………119
4.5.1.Kuş Gözlemciliği……………………………………………………………………………….119
4.5.2. Doğa Yürüyüşü (Trekking) ……………………………………………………………………121
4.5.3.Yayla ve Festival Turizmi………………………………………………………………………149
4.5.4. Mağara Turizmi………………………………………………………………………………..151
4.5.5. Av Turizmi …………………………………………………………………………………….160
4.5.6. Sualtı Dalış Turizmi…………………………………………………………………………...160
7
4.5.7.Hava Sporları Turizmi.................................................................................................................161
4.5.8.Sportif Olta Balıkçılığı…………………………………………………………………………162
4.5.9.Akarsu Turizmi…………………………………………………………………………………162
4.5.10.Atlı Doğa Yürüyüşü …………………………………………………………………………..163
4.5.11.Bisiklet Turizmi……………………………………………………………………………….163
4.5.12. Moto-Kros…………………………………………………………………………………….164
4.5.13. Off-Road………………………………………………………………………………….…..164
4.5.14. Botanik Turizmi……………………………………………………………………………....165
4.5.15. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği………………………………………………………….165
4.5.16. Foto Safari…………………………………………………………………………………….166
4.5.17.Tarım ve Çiftlik (Agro) Turizmi ...............................................................................................166
4.5.18.Kamp Karavan Turizmi……………………………………………………………………….166
5. Seçkin ve Yüksek Değer Taşıyan (x) Yıldız Alanların Değerlendirilmesi ve Potansiyelini Geliştirme
İmkanlarının Ortaya Konulmasına İlişkin
Analizler…………………………………………………………………………………………..….170
6.Düzce İli Sürdürülebilir Doğa Turizmi Staretejileri…………………...…………………………...183
6.1.Gelişme Stratejileri……………………………………………………………………………….183
6.2. Pazarlama
Stratejisi…………………………………………………..…………………………………………183
6.3. Ziyaretçi Yönetim
Stratejisi……………………………………………………………………………………………...183
6.4. İzleme ve Değerlendirme Stratejisi (Turizmin etkilerinin ve sürdürülebilirliğin
izlenmesi)………………...…………………………………………………………………………..183
7.Sonuç ve Öneriler………. …………………………………………………………………………191
8.Kaynaklar…………………………………………………………………………………………...192
8
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1: Düzce İli, il ve ilçe sınırlarını gösterir haritası………………………………………………..41
Şekil 2.Türkiye turizm strateji kavramsal eylem planı haritası…………………………………….. .. 50
Şekil 3. Düzce İli Doğal ve Kültürel Varlıklar Haritası…………………………………………….. ..51
Şekil 4: Efteni Gölü Sulak Alanı ve Koruma Bölgeleri Haritası……………………………………………..……………... 65
Şekil 5: Akçakoca Aktaş Şelalesi Parkuru Haritası…………………………………………………..121
Şekil 6:Altınçay - Çayağzı Köyü Parkuru Haritası…………………………………………………..123
Şekil 7:Dokuzdeğirmen - Melenağzı Köyü Parkuru Haritası………………………………………...124
Şekil 8: Çilimli - Kaplandede - Şifalı Su Parkuru Haritası…………………………………………..126
Şekil 9: Yeşilyayla Köyü - Kuyudüzü Göleti Parkuru Haritası ……………………………………...127
Şekil 10:Efteni Gölü - Güzeldere Şelalesi Parkuru Haritası………………………………………….129
Şekil 11:Güzeldere Şelalesi - Balıklı Yaylası Parkuru Haritası……………………………………...130
Şekil 12: Aksu Deresi - Kardüz Yaylası Parkuru Haritası……………………………………………131
Şekil 13:Topuk - Eğrelti - Yeniyurt -Sinekli Yaylaları – Abant Parkuru haritası……………………133
Şekil 14: Kaynaşlı - Sazköy - Tavak -Çakırsayvan - Samandere Şelalesi Parkuru Haritası…………134
Şekil 15: Muncurlu - Kurugöl – Yörükler Sarıçökek Köyü Parkuru Haritası………………………..135
Şekil 16: Konuralp (Amfi Tiyatro)-Kemerkasım Köyü (Su Kemerleri) Parkuru Haritası…………..137
Şekil 17: Aydınpınar Köyü – Şelaleler Parkuru Haritası……………………………………………138
Şekil 18: Odayeri - Derebalık Yaylası Parkuru Haritası……………………………………………..139
Şekil 19: Odayeri - Torkul Göleti ve Yaylası Parkuru Haritası………………………………….…..140
Şekil 20: Beyköy - Samandere Şelalesi Parkuru Haritası……………………………………………141
Şekil 21: Derdin Köyü - Çiçekli - Şehirli Yaylaları Parkuru Haritası……………………………….142
Şekil 22: Samandere Şelalesi-Sinekli Yaylası – Abant Parkuru Haritası…………………………….143
Şekil 23: Hasanlar Köyü-Hasanlar Barajı Parkuru Haritası………………………………………….144
Şekil 24: Yığılca - Sarıkaya Mağarası Parkuru Haritası……………………………………………...146
Şekil 25: Yığılca - Karakaş - Mengen -Yaylatepe – Yedigöller Parkuru Haritası…………………...147
Şekil 26: Yığılca - Hebeler – Yağcılar-Saklıkent Şelalesi Parkuru Haritası………………………....148
9
TABLO LİSTESİ
Tablo 1.İl'in Yeraltı Suyu Rezervleri ve Tahsis Miktarları……………………………………………25
Tablo 2. Düzce İli Sıcak Su Kaynakları……………………………………………………………….25
Tablo 3. İlçelerde Arazinin Kullanımına Göre Dağılımı (Ha)…………………………………………28
Tablo 4: Düzce İline Bağlı İlçelerin Ormanlık Durumunu Gösteren Saha Envanteri…………………29
Tablo 5: IUCN Red Data Book Kategorileri…………………………………………………………..30
Tablo 6. İlimiz Merkez, İlçe ve Beldelerdeki Nüfus Dağılımı………………………………………...43
Tablo 7. İlimiz Nüfus Dağılımı ve İstihdam Yapısı…………………………………………………43
Tablo 8. Düzce İli 2011 yılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı………………………………...44
Tablo 9. 2011 Yılı Kanatlı Hayvan Sayısı……………………………………………………………..44
Tablo 10. Düzce İli’nde Bulunan Doğal Sit Alanları………………………………………………….67
Tablo 11. Düzce İli İçme Suyu Kaynakları…………………………………………………………..100
10
1. GİRİŞ
1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL
KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve DÜZCE
VİLAYETİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ
Tabiatı korumanın geleceği kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve sağlıklı
yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düşük ve dağınık nüfus ile beraber
yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri vb. gibi faaliyetler için
kullanılması söz konusu olacaktır. Bu tür girişimlerin önemli bir kısmı korunan alanlarda veya
dışında yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin korunan alanlara ve tabiata çok zarar verdiği de
görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif
ilişkiler içinde olmamız gerekmektedir. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde insiyatifi
eline alan kişi demektir. Tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Orman ve Su İşleri Bakanlığı
taşra kuruluşlarının kırsal sahalarda doğa turizminin geliştirilmesinde öncü olması doğru bir
harekettir.
Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; statülü korunan
alanlar, doğal alanlar, kırsal kalkınma, kalkınma için işbirliği gibi konuları tamamıyla farklı
bir bakış açısı ile algılamaya başlamışlardır. Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin
meydana getirdiği olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular kitle turizmine
karşı alternatif, çevreye duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkarmıştır. Sürdürülebilir
doğa turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır.
Algılamadaki bu değişiklik, doğal alanlar, korunan alanlar ve çevresinin bölgesel
planlamasında turizme ilişkin proje ve çalışmaların giderek artmasına yol açmıştır. Bu sayede
turizm, zaman içinde kırsal alanların kalkınmasında, yoksulluğun azaltılması ve yöresel
kültürel zenginliğin korunmasında anahtar bir rol haline gelmiştir.
Sürdürülebilir doğa turizmi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir
bakış açısı meydana getirilmesi, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında önemli
seçeneklerden biri olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru
şekilde bütünleştirildiği takdirde beklentileri karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi
gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır.
1.2 DOĞAL ALANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
1980’li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),çevre konularına ilişkin
çalışmaları arttırmış, Bu çalışma giderek artan bir etkinin meydana gelmesini sağlamıştır.
11
Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu’nca 1987 yılında tamamlanan çalışmalar sonunda “ortak
geleceğimiz” adlı bir rapor hazırlanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, çevre ve
kalkınma konularına çok farklı yaklaşılması gerektiği bu raporda vurgulanmıştır.
Kalkınmanın ve insanlığın sahip olduğu kaynakların sürdürülebilir olduğuna vurgu
yapılmıştır. Raporda ortaya konulan “sürdürülebilir kalkınma” kavramı, insanların elinde
bulundurduğu ve onlara muhtaç olduğu ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların
nadir ve eşsiz olduğu görüşüne varılmıştır.
Bir sahanın sahip olduğu kaynaklar, çok farklı maksatlar için kullanılabilmektedir. Örneğin,
bir orman, kereste imalatı için kullanılabilirken, üzerindeki ağaçlar kesilerek tarım toprağı
olarak kullanılabilmekte ayrıca korunan alan olarak da ayrılabilmektedir. Alanın ve alanda
yaşayan yöre halkının özelliklerine bağlı olarak bu seçeneklerden bazıları uygulanabilirken,
bazıları ise kesinlikle uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaşım içine girildiğinde doğru
görülen seçenek ormanın el değmemiş eski haline bırakılması olsa da, yöre halkı ve diğer iş
gruplarının bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı hayat kalitelerini yükseltmek için
ormandan hak iddia etmeleri mevzubahistir. Bu sebeple yüzde yüz sürdürülebilir kalkınmaya
her zaman ulaşılamasa da bu hedef üzerine yoğunlaşmalıdır.
Doğal ve korunan kırsal alanlarda, geçmişten günümüze yerel topluluklar ile arazinin
beraberliği çok önemlidir. Korunan alan ağı büyüdükçe korunan alan kavramının anlamı da
değişmeye ve gelişme göstermeye başlamıştır. Bu gelişme içinde yöre insanlarının varlığı ve
faydalanmalarının sürdürülebilirliği de öne çıkmaktadır.
Bir doğal alan ve korunan alanın içinde yer aldığı bölgenin sürdürülebilir kullanımı, turizm,
ekolojik tarım, hayvancılık, yeni bölgesel ürünler, sürdürülebilir ormancılık, hatta enerji
üretimindeki yatırımlarla birlikte düşünüldüğünde daha başarılı olacağı açıktır.
Doğal alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında Kırsal alan, Kırsal kalkınma ve Sürdürülebilir
Kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir. Bu kavramlara baktığımızda;
Kırsal Alan; Şehir diye tabir edilen yerleşme sahalarının dışında kalan tarımla ilgili
etkinliklerin yapıldığı alanları da içeren köy, mezra, kom vb. adlarla adlandırılan ve anılan
insan yerleşimlerinin var olduğu alanları “kırsal alan” olarak tanımlayabiliriz.
Kırsal Kalkınma Kavramı: Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları
ekonomik, toplumsal ve kültürel şartları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabalarının, devletin
bu konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların tüm ülke insanlarının tümüyle
kaynaştırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam katkıda bulunmalarının sağlanma süreci
şeklinde tanımlanmıştır.
12
Kırsal Alan Kalkınması; Hem eğitim hem de örgütlenme işi olup, kırsal alan; toplumun
ihtiyaçlarının göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili planların alınması
sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum istediklerini elde
etmedikçe kırsal alan çalışmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalışmalar, beslenme, eğitim,
mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler, sosyal güvenlik
çalışmaları, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri kırsal alan ve ülke planları ile bir
bütünlük içinde olmalıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma: Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir
kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo kültürel sürdürülebilirlik
şartlarının tamamının sağlanması önemlidir.
Kırsal alanlar turizm ve boş zamanların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Kırsal alan, turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek sunmaktadır. 2005 yılında yapılan bir
araştırmada; Fransız vatandaşları tatillerinin, %52’sini ya bir ailenin yanında ya da bir
arkadaşının evinde,%26’sı evlerinde geçirdiklerini ve %9’luk bir kısmı ise kırsal alanda ikinci
bir eve sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Kırsal alanlar doğa için önemli role sahiptir.
Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, doğal felaketlere karşı
koruma, iyi hayat şartlarının korunması ve doğal manzaranın korunması doğal çevre ile ilgili
hususlardır.
1.3 SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ
Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir
kullanımına dayanmaktadır.
Sürdürülebilir turizmin gelişimi de sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaşımdır.
Sürdürülebilir turizmin gelişiminde turistlerin ve ziyaret edilen yerlerin bugünkü
ihtiyaçlarının, gelecekteki fırsatları koruyup geliştirerek ve genişleterek karşılanması
amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün,
gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve kırsal hayatı destekleyen süreçlerin
devamını içermektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre
sürdürülebilir bir turizm gelişimi;
Çevresel kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalı,
Ziyaret edilen toplulukların sosyo-kültürel yapısına, gelenekselliğine saygı göstermeli,
Bütün ilgi gruplarına adil bir şekilde dağıtılan sosyo-ekonomik faydalar ile tutarlı ve uzun
vadeli ekonomik faaliyetler ortaya koymalıdır.
Buna göre sürdürülebilir kırsal/doğa turizminin gelişme ölçütleri;
13
a. Biyolojik çeşitliliğin korunması,
b. Ekonomik tutarlılık,
c. Kültürel zenginlik,
d. Yöre halkının refahı,
e. İstihdam kalitesi,
f. Sosyal eşitlik,
g. Ziyaretçi memnuniyeti,
h. Yetkinin yerele doğru dağıtılması,
i. Toplumun genelinin refah ve mutluluğu,
j. Fiziki bütünlük,
k. Kaynakların etkin kullanımı,
l. Çevre temizliğidir.
Korunan alanlar açısından; tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm arasındaki
bağ, korunan alanların tarihçesi kadar eskidir.
Korunan alanlar turizme, turizm de korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm korunan
alanların kurulması ve yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bileşendir.
Turizm; aynı şekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve
insanın yaşadığı sahalardaki yöresel kültüre de bağımlıdır. Bu bağımlılık doğa ve kültürün
bozulmaması için tedbirleri gerektirir. Bu tedbirlerin neler olacağının “sürdürülebilir kırsal
kalkınma” ilkeleri çerçevesinde tespiti de zorunludur.
Turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olması ve tüm göstergelerin bu faaliyetin büyüme
eğiliminde olacağı yönünde olması önemli bir husustur.
Turizmdeki büyümeyle beraber sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi doğayla ilgili turizme
olan talep artmış ve turizm ürünleri ile destinasyonlar çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri de
değişmiş ve çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri konaklamada konforun sağlanması yanında,
yöreye özgü kültürel değerler hakkında bilgi edinme, yöre halkıyla iletişim, bölgenin flora ve
faunası, özel ekosistemler, doğal hayat ve bunların korunması da dahil olmak üzere daha
sorumlu bir seyahat deneyimi kazanmak da söz konusudur.
Beklenen büyüme ve yeni eğilimler turizmi o kadar stratejik bir konuma taşımıştır ki, turizm
eşsiz özellikli doğal veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu alanların
çevresinde yaşayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müspet etki sağlayabilmektedir.
Bu durumda turizm, doğal alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerin çevre bilincinin
arttırılmasında kullanılabilecek çok önemli bir araçtır. Dolayısıyla turizm sayesinde koruma
çalışmaları için gerekli mali kaynakların kazanılmasının yanı sıra ziyaretçiler ile yöre halkına
14
yönelik bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması gibi hedeflere
de kolayca ulaşılabilmektedir.
En önemli hususta; turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniş
kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve
izlenmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüşü mümkün olmayan
olumsuz etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline
gelebilecektir. İşte bu nedenle; “SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ GELİŞME (MASTER)
PLANI” çalışmasına lüzum duyulmuştur.
1.4 SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ GELİŞME STRATEJİSİ
Yukarda da bahsedildiği üzere, insan kullanımı bakımından hassas olan sahalarda turizm söz
konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli olmaktadır.
Alışılmış turizm stratejileri ile Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme Stratejisi arasındaki fark
şudur; alışılmış yöntemler yukarıdan aşağıya bakış açısı ile uygulanmaktadır.
Yani kararlar merkezden alınmakta ve uygulanması için yerele taşınmaktadır. Yöre halkı
katılımcı olamamaktadır.
Sürdürülebilir turizm ise aşağıdan yukarıya bir yaklaşım için gayret göstermektedir. Bu
yaklaşımda yöre halkının beklentileri ele alınır, yönetime katılmasını sağlayıcı yapı kurulur,
yörenin kalkınma potansiyelini bünyesinde barındıran tabii değerlerin korunması için ortak
kararlar alınır. Karar almanın yanında uygulama ve izleme aşamalarında da yöre halkının
bilgisini, becerilerini, en uygun şekilde kullanmak esastır. Bu yaklaşım yöre halkının, yerel
otorite ve organizasyonların yetkilendirilmesine dayanır.
-Sürdürülebilir turizm gelişim aşamasında doğa ve çevresinin ortak çıkarları söz konusudur.
Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca doğal alan dışında olmalıdır. Bu
durum doğaya ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev pansiyonculuğu gibi faaliyetlerin
yapılmasıyla yöreye faydayı arttırabilir.
-Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm gelişiminde önemli ortaklardır. Söz konusu
gruplar turiste konaklama imkanı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin korunmasında da
sorumluluk alacaklardır.
-Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistle hedefleniyorsa,
doğal ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi faaliyetler ortaya konmalıdır.
-Doğal alanlar genellikle çok hassastır, bu sebeple ekolojik değerler, belirli bir saha ile sınırlı
olmayacaktır. Geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal, sosyal ekonomik yapılar da aynı zamanda
turizmin temel kaynağı olmaktadır.
-Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın ilimizde/bölgemizde ve ülkemizde
doğa turizmine konu olacak sahaların tüm ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir bakış açısına
dayandırılmasına esas olmalıdır.
15
-Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı’nda turizm; doğayı koruma, kırsal
kalkınma için bir araç olarak ele alındığından, doğa turizmi yönetim planı olarak ele
alınmalıdır. Halihazırda olan turizm etkinlikleri de tartışılmalı, değerlendirilmelidir. İlde
sürdürülemez olan turizm veya gelir getirici faaliyetler de tanımlanmalıdır. Ayrıca iyi bir
yönetim için tehditler ve fırsatlar da ele alınarak bunlardan hareketle ortaya çıkacak fikirler
ortaya konmalıdır.
-Doğaya dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayışla (alan ve çevresinin sahip olduğu
doğal, tarihi ve sosyo-ekonomik kaynakların bütüncül ele alınması) değerlendirilmesi de
önemlidir.
-Turizm gelişimi genel olarak piyasa talebine göre yönlendirilir. Bir alanın turizm
potansiyelinin değerlendirilmesi, rekabetçi özgün ve özellikli bir destinasyon oluşturması için
gerçekçi beklentiler ortaya konulmalıdır. Yüksek ekolojik değerlere sahip olan sahalar yüksek
turizm değeri içermeyebilir. Turizm, ancak doğru pazar ürünlerini hedeflediği zaman başarılı
olabilir. Özellikle hassas tabiat alanlarında taşıma kapasitesi düşük iken, bu alanlardan
beklenen faydalar yüksek olmaktadır. Taşıma kapasitesinin düşüklüğü sınırlı sayıda turist
demektir. Bu sebeple taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi de önemlidir.
-Entegre Doğal Alan Yönetimi, Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı ile
doğa ve turizm yönetimi için tüm ilgi gruplarının desteğini almayı hedefler. Tüm ilgi
gruplarının etkin desteği önem taşır. Turizm gelişiminin karmaşık yapısı göz önüne alınırsa,
ilgi gruplarının etkin işbirliği oldukça önemlidir. Planın herkes tarafından sahiplenilmesi
ayrıcalık olacaktır.
-Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kapsamlı bir vizyon belirlenmesine de ihtiyaç vardır.
-Pazarlama
Stratejisi; Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın bir
parçasıdır. Kalkınma ve rekabete açık ürün-Pazar kombinasyonu için yaratıcı yaklaşımlar
içermelidir. Pazarlar, hedef gruplar, turist sayısı, ürünler, hizmetler, yaratıcı yaklaşımlar bu
stratejide yer almalıdır.
-Turizm Destinasyonu Yönetimi; Yaygın bir stratejik yaklaşım olup, destinasyonu rekabete
açık hale getirir, bir turizm pazarını iyi bir şekilde yönetmek, pazarlamak, bir destinasyonu
rekabetçi yapabilmek için gereken tüm unsurları içeren bir yaklaşımdır.
-İyi tanımlanmış amaçlar ve göstergelerle mantıksal bir çerçeve kurmak, ayrıntılı bütçe, mali
portre ve ilgi gruplarının tümüne açık görev ve sorumluluklar veren bir iş planı hazırlamak
gereklidir.
-Ziyaretçinin İzlenmesi ve Ziyaretçi Yönetim Planı: Madem ki doğa gibi hassas bir
sistemde çalışılıyor, bu durumda turist ziyaretinin ilkelerini belirleyen bir ziyaretçi yönetim
16
planı lüzumludur. Aynı zamanda da hem geri bildirim temin etme, hem de taşıma
kapasitesinin kontrolü için izleme programı da olmalıdır.
Geribildirimler
kalitenin
arttırılması,
sunumların
taleplere
uygun
hale
getirilmesi
(iyileştirilmesi), hizmetteki aksamaların ve doğadaki değişimlerin takibi için çok önemlidir.
Şu unutulmamalıdır ki; turizm, doğanın korunması için ortaya konan ana hedeflere ulaşmak
garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
2.1 KAYNAK ANALİZİ
Gelişme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması mecburidir. Bir alanın sahip
olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel oluşturmaktadır. Bu
kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluşturulmasını temin etmektedir.
Ekolojik ve kültürel kaynakların yanında sosyo-ekonomik özellikler de turizm gelişimi için
önemli bir temel oluşturmaktadır. Örneğin kırsal turizmin, tarımsal faaliyetleri desteklemediği
durumlarda kırsal turizmin gerçekleştirildiği bölge hem kendi sermayesini hem de kırsal olma
özelliğini kaybedecektir.Gerek turizm potansiyeli gerekse taşıma kapasitesi turizm
kaynaklarının mevcut durumuna bağlı olduğundan kaynak envanterinin mutlaka yapılması
gerekir.
2.1.1Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar
a. Doğal Kaynaklar: turizmin gelişimi için önemli olan yöreye özgü doğal kaynaklardır. Bu
kaynakların halihazırdaki ekonomik kullanımları, korunma durumları, statüleri, iklim gibi
turizm gelişimi için potansiyel kaynakların envanterini içermektedir.
Seçkin Doğal Kaynaklar: Turizm yalnızca korunan doğa parçaları ile ilgili değildir. Eşsiz
manzaralar, dağlar ve nehirler gibi ve korunmayan türler de turizm için ilgi çekici
olmaktadırlar. Örneğin; ormandaki ağaçların üzerinde gezinen sincapları, konakladığımız evin
penceresinden gözlemlemek son derece çekicidir. Bir orman öncelikli olarak odunculuk
amacıyla kullanılsa da dağ bisikleti gibi bir aktivite için ortamı çekici hale getirebilmektedir.
Seçkin Doğal Kaynakların Halihazırdaki Ekonomik Kullanımlarının Tanımlanması
Doğal kaynakların çok çeşitli kullanımları söz konusudur, ormanların odunculuk, nehirler ve
göllerin sportif balıkçılık, su sporları ve enerji üretmek için kullanımları gibi. Bu
kullanımlardan bazıları gelenekseldir ve düşük etkilere sahiptir. Bazıları ise sürdürülebilir
değildir. Bu sebeple bunlar turizm gelişimi için de uygun değildir.
17
Kaynağın Korunma Durumu ve Statüsü: Bazı doğal kaynaklar mevcut kanunlarla korunur.
Bunların turizmde kullanımı da bu kanunlara uygun olmalıdır.
İklim; mevsimlerin dağılımı, ortalama sıcaklık, nem ve günlük ortalama optimal güneş ışığı
saatlerine bağlı olarak iklim analizi yapılmaktadır. Burada önemli olan iklimin farklı
mevsimlerde turizm için elverişli olup olmadığıdır.
Turizm Gelişimi İçin Potansiyel Doğal Kaynaklar: Potansiyel kaynakların tespiti turizm
planlaması için önemli ve özellikle yönlendirici olmaktadır. Tüm bu kaynakların envanter
çalışmalarının haritaya aktarılması, turizm ürünleri ve hizmetlerinin gelişmesi ve altyapı ile
tesislerin fiziksel planlaması için önemli olmaktadır.
b. Kültürel Kaynaklar: Kültürel kaynakların envanteri doğal kaynaklara ilişkin çalışmalara
benzerlik göstermektedir. Özellikle doğal ve kültürel kaynaklardan oluşan kombinasyonlar,
turistler tarafından yüksek ilgi ile karşılanmaktadır. Kültürel mirasın korunmasının önemi
konusunda farkındalık meydana getirilebilirse, sürdürülebilir turizm gelişimine ve doğa
korumaya verilen destek artacaktır.
c. Sosyo-Ekonomik Kaynaklar: Altyapı, insan kaynakları ve farklı ekonomik sektörlerin
bileşimini içermektedir. Bu konuda yapılacak envanter çalışması, birbiri ile bağlantılı birçok
farklı unsurlar içermesi ve bu unsurların turizm gelişimi için ilk bakışta kavranamaması
mümkündür. Bölgenin kalkınma potansiyelinde, sosyal ve ekonomik rekabet edebilirlik
unsurları büyük öneme sahiptir. Yerel nüfusun turizme yaklaşımı, turizm sektöründe çalışma
isteği gibi bazı unsurların turizm ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.
Altyapı: Bir bölgenin turizmde rekabet edebilirliği ve kalkınma seviyesinin tespiti için altyapı
kalitesi önemli bir göstergedir. Altyapının kalitesi, yerel nüfusun hayat kalitesini ortaya
koymanın yanı sıra turizm gelişimi için de zorunlu bir şarttır. Alan, güvenli içme suyu,
donanımlı sağlık tesisleri gibi temel unsurları içermiyorsa turizm gelişimi asla başarılı
olamayacaktır. Altyapının farklı unsurları için şartlar, kalite ve gelecekteki durum
değerlendirilmelidir. Kaynak halihazırda turizm için mi kullanılmaktadır? Sorusu hem
kaynağın turizm gelişimi için önemi konusunda hem de kaynak kalitesi hakkında göstergeleri
ortaya koyabilmektedir.
-
Su kaynaklarına yönelik etütler; kaliteli su kaynağının sağlanması, su kaynağının
sürdürülebilir kullanımı ve su çıkarmanın çevresel etkisini de içerir.
-
İletişim ağına yönelik etütler; turistlerin refahı ve turizm gelişimi için önemli olan cep
telefonları da olmak üzere telefon ve internet ağlarının kalitesine yönelik etütleri
içermektedir.
-
Sağlık hizmetlerinin; kalite, miktar ve coğrafi dağılımı son derece önemlidir.
18
-
Güç kaynaklarına yönelik etütler; elektrik şebekesi, ısınma ve yemek pişirme için enerji
kaynaklarının varlığı önemlidir. Her ne kadar resmi standartlara göre planlansa ve tehlike
içermese de turistler nükleer santrallerin yakınında konaklamamaktadır.
-
Su ve toprak kirliliği etkisi olan atık su sistemleri önemli olup, bölgeye gelen turistlerin
sayısı ile meydana gelecek atık su miktarı da dikkate alınmalıdır.
-
Katı atıkların düzenli depolaması toplum için olduğu kadar çevre için de önemlidir. Katı
atıkların görüntü kirliliğine de yol açması ayrı bir menfi etkisidir.
-
Yol ağlarının durumu; çoğu turistin tercihlerini yaparken en önemli etkendir.
-
Güvenlik; kamu güvenliğini ve asayişi sağlamak turist güvenliği gibi unsurlar önemli
olmaktadır. Aşırı kar yağışı, kanyon veya dağ kurtarma timlerinin olup olmaması da çok
önemlidir.
-
Politik istikrarsızlık ve suçlar; turist için caydırıcı etki yapmaktadır.
İnsan Kaynakları; Bir bölgenin insan sermayesini ifade eden bu unsur, turizm
gelişiminde anahtar etmenlerden biridir. İnsan kaynakları hem hizmeti hem de manevi
nitelikteki kültür ve kimliği oluşturmaktadır.
İnsan kaynaklarına ilişkin etütler aşağıdaki unsurları içermelidir;
-
Yöre halkının nüfusu,
-
Göç vb. eğilimler,
-
Demografik yapı,
-
Aktif nüfus ve yapısı, eğitim seviyesi, potansiyel bilgi ve beceriler, açık fikirlilik,
geleceğe odaklanma, çalışma ahlakı,
-
Yöreye özgü geleneksel ekonomik faaliyetleri ve yöresel sanatları yapabilme,
-
Turizm gelişimine ilişkin tutum, misafir severlik duygusu, hizmete yönelim,
-
Sosyal tutarlılık, esneklik, mevcut sosyal ilişkilerin kalitesi ve aralarındaki işbirliğini
içeren sosyal yapı,
-
Yerel kurumlar, idareler, yönetişim, bürokrasiden kaçınma vb. hususlarla finansal
kaynaklar ve yönetimleri,
-
Alanın kültürü ve kimliği, alanda etkin görev alacak kişilerin ortak değerleri, ilgileri,
yaklaşımları, algılama şekilleri, özel ilgi ve becerileri, özgün gelenekler, o topluma ait
olma ve o toplumda yaşamaktan onur duyma gibi durumları içerir,
-
Farklı ekonomik sektörler; söz konusu coğrafi bölgeye ve ile yoğunlaşma durumları, firma
sayısı, ölçeği, ortalama karlılık, geleceğe yönelik bakış açısı, pazarları ve dış ilişkileri,
sektörler arası işbirliği son derece önemlidir, tüm sektörler turizm sektörü ile ilişkili
olabilmektedir.
19
Kaynak analizinin sonuçları; sürdürülebilir turizm yönetimi ve kalkınmada sermayeyi
oluşturan kullanılabilir kaynaklara genel bir bakışı sağlamakla beraber, bölgenin mevcut
kalkınma durumunu ve sürdürülebilirliğini değerlendiremeye yönelik bir resim
sunmaktadır. Analiz aynı zamanda; bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik bir
vizyon oluşturulmasını ve turizm gelişiminin diğer sektörlerle bütünleştirilmesini
sağlayacaktır.
2.2 TURİZM POTANSİYELİ
Yüksek değerlere sahip doğal ekolojik sahalar her zaman yüksek turizm potansiyeli
içermezler;
- Bazı doğa parçaları araştırma yapan uzmanlara, iyi eğitimli ekoturistlere hitap etmektedir.
Bu alanlar sayıca az olduğu için de sınırlı bir turizm potansiyeli içerirler,
- Bazı doğal sahalar, erişim, güvenlik gibi nedenlerle turistler için elverişli olmayan yerlerde
bulunurlar,
- Ekolojik kaynakların kullanımlar karşısındaki duyarlılığı (taşıma kapasitesi), ziyaretçi
girişinde kısıtlamalara sebep olmaktadır,
Bir sahanın daha fazla turist çekebilmesi için ihtimalleri ortaya koyan turizm potansiyeli
önemli bir konudur. Turizm potansiyelinin tespiti için arz ve talebin ortaya konması gerekir.
Bu potansiyel sınırlıysa başarılı bir turizm girişimini başlatmak imkanı olmayacaktır.
Turizm ekonomik bir faaliyet olduğundan ancak turizm pazarında sürdürülebilirliği için bir
talebi karşılaması lüzumludur.
Turizme ilişkin motivasyon ve istekler değişkendir, kaynakların değeri aynı kalırken değişen
tüketici davranışları turizm potansiyelini etkilemektedir. Dolayısıyla turizm potansiyeli
tüketicinin bakış açısı (talebi) ile değerlendirilmelidir.
Turizm potansiyeline ilişkin veri toplarken, istatistiki veriler, anketler gibi yöntemlerle veri
elde edilebilir, ayrıca derinlemesine görüşmeler, katılımcı gözlemleme, olaylar üzerinde
çalışmalar ile veri elde etmek için kullanılan niteliksel araştırma metotları kullanılmaktadır.
Turizm potansiyeli için “turizm talebi” incelemesi aşağıdaki hususların tespiti ile yapılabilir;
-
Halen yapılan turizm,
-
Halihazırdaki turist miktarı,
-
Her bir ziyaretçinin günde harcadığı miktar,
20
-
Ortalama kalma zamanları,
-
Turist profili,
-
Dürtü analizi; hangi temel etmenlerin turistler için rol oynadığı,(doğa, kültür, sağlık,
güneş, vb.)
-
Benzer bir il veya saha ile kıyaslama yapılması, milli veya milletlerarası bir il ile
kıyaslama yapılması ve neden o ilin tercih edildiği,
-
Gelecekte rakip olacak iller hangileridir, nedeni,
“Turizm arzı” incelemesinde ise aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır;
-
İlimizde bir uluslar arası havaalanı var mıdır veya yakın bir ilden yararlanma imkanı
makul müdür?
-
Alan ulaşım hangi araçlarla olur?(demiryolu, özel taşıt, genel taşımacılık, vd.), bunlara
yaklaşım nasıl olmaktadır (kötü, yeterli, iyi gibi),
-
Alana ulaşma durumu (kolay-rahat, çaba ile, zor ve tehlikeli)
-
İle gelmek için yabancı turistler ülkemizden vize alıyor mu?
-
Sahamızın istikrarlı bir yönetimi var mı?,
-
Güvenlik ve ulaşım açısından ne gibi problemler yaşanabilir?
-
Alt yapı incelemesi; taşımacılık ağı, yerel yolun durumu(toprak, asfalt), anayolla
bağlantısı, demiryolu ağı, yerel genel taşımacılığın yaygınlığı, program, ücretler,
hat/duraklar, döngü patikaları, patikalar, yollar, işaret levhaları, genel enformasyon
levhaları, araç-otobüs park kapasitesi, bilgi alma, tercüme kolaylıkları,
-
Yiyecek içecek ve barınma; restoran sayısı, restoranların sınıflandırılması(iyi-sayısı, orta
iyi-sayısı vb.)
-
Hangi standartta yiyecek sunuluyor? (yüksek, yeterli, kötü)
-
İl ve çevresinde ne tür barınma alanları var? (otel, hotel, yatak kapasitesi, rota üstü
barınma kulübeleri, bungalov, parkları, kamp alanı, diğerleri),
-
Hangi standartlarda barınma sunuluyor? (yüksek, yeterli, kötü),
-
İlinizin seçkin özellikteki doğal alanlarının özellikleri (sundukları ile tek mi?, biraz farklı
mı?, diğer seçkin özellikli yerlere benziyor mu?),
-
Alan turist gezi rotasına girecek şekilde turistlerin ilgisini çekebilecek diğer sahalara yakın
mı? (diğer çekici sahalara yakın, orta derecede potansiyel, düşük veya yakında böyle bir
potansiyel bulunmamakta),
-
İlin alanlarında yaban hayatı; (bayrak tür, ilginç diğer türler, temsil edici yaban hayatı,
farklı yaban hayatı izleme aktiviteleri, yürüyerek, botla, gözlem noktası ile vb.),
21
-
Yaban hayatı izleme de tatmin edicilik durumu (garanti etme, genellikle, şans veya
mevsime bağlı),
-
Bölgedeki önemli yaban hayatının tanımı,
-
Yardımcı tesislerin durumu (rekreasyonel, spor, diğer; durumu: kötü-yeterli-iyi),
Kaynakların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi;
-
doğal değerler: (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuş izole
olmuş alanlar, şelaleler, göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı, hayvan-kuş, deniz
canlıları, iklim, diğerleri),
-
kültürel değerler; (tarihi binalar, tarihi yerler, anıtlar, arkeolojik yerler ve koleksiyonlar,
folklor ve gelenekler, el işleri, müzeler, sahne sanatları, sanayi mirası vb.)
-
Toplumun turizm potansiyeli; (insan kaynakları; aktif nüfusun büyüklüğü ve yapısı, eğitim
düzeyi ve profesyonel bilgi, beceriler, eğitimler, orijinal-karakteristik ve geleneksel
özellikleri, ekonomik faaliyetler-sanatlar profesyonel olmayanlar dahil, resmi olmayan
bilgi ve beceriler, turizm gelişimine yaklaşımlar, misafir severlik anlayışı, hizmet
eğilimleri, yerel kuruluş ve idareler ile yönetişim, alanın kültürü ve kimliği,
-
Ekonomik kaynakların turizm potansiyeli; (tarım, ormancılık, balıkçılık, sanayi ve diğer),
-
Altyapı; (su sistemleri, ulaşım ağları, sağlık imkanları, ulaşım terminalleri, enerji
kaynakları, kanalizasyon sistemleri, katı atık ve yok etme sistemi, caddeler/yollar,
güvenlik sistemleri vb.)
-
İş ve hizmet altyapısı; (fırınlar, kasaplar, bakkallar, süpermarketler, doğrudan satış yapan
çiftlikler, kiralık araç, servis istasyonları, taksiler, otobüsler, kiralık bisiklet, kiralık spor
malzemeleri ve bakımı, postaneler, bankacılık hizmetleri, doktorlar, dişçiler, eczaneler,
kafe ve restoranlar, atm’ler, bankalar, diğer iş ve hizmetler.)
Turizm Talebi; turizmin mevcut durumunun incelenmesi;
Ziyaretçi; boş zamanlarını geçirmek için bir yere gelen kişi olarak tanımlanabilir, turist ise
alanda bir veya daha fazla gece konaklamaktadır. Her turist bir ziyaretçidir, ancak her
ziyaretçi turist değildir. Dolayısı ile turist ve ziyaretçi sayılarının ayrılması gerekmektedir.
Ziyaretçi ve turist ayrımı farklı talepleri sebebi ile yapılmak durumunadır, ayrıca her ikisinin
de farklı etkileri bulunmaktadır. Bir turistin ortalama harcaması alanda daha fazla zaman
geçirdiğinden, konaklamaya, ilave yiyecek ve içeceğe ödeme yaptığından genellikle daha
yüksek olmaktadır.
22
Turizme ilişkin mevcut durumun ortaya konabilmesi için;
-
Turist ve ziyaretçileri ayrı ayrı sayısı (yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük),
-
Son on yılda turistlerin/ziyaretçilerin değişimi,
-
Ortalama kalış süreleri, konaklama ve ulaşım şekilleri önemlidir.
(Sürdürülebilir doğa turizm gelişme planımızda ana unsur turizm olduğundan; turizme ilişkin
veri kullanılamaz olduğu hallerde ikinci en iyi seçenek olarak ziyaretçilere ait veriler
üzerinden değerlendirme yapılması mecburiyeti doğmaktadır).
-
Turist başına ortalama harcama,
-
Grup hacmi ve düzeni,
-
Turistlerin ağırlıklı yaş grubu,
-
Yaptıkları faaliyetler,
-
Ziyaret edecekleri-ettikleri yere ilişkin seçimleri,
-
Memnuniyeti, deneyimleri ve para harcama şekilleri,
-
İkinci ziyaretlerin yüzdesi ve sayısı,
-
Kullanılabilir ilave veriler.
Talep incelemesinde ilimizi rakip olarak gördüğümüz veya bizimle rekabet eden benzer il
veya illerle karşılaştırmak faydalı ve yerinde olacaktır.
Turizm Arzı:
Konum Faktörü; Bir ilin başka turizm pazarları ile ilişkili olarak nasıl konumlandığını,
bir turistin alana ulaşmak için harcadığı zamanı, parayı/enerjiyi belirtir.
Bir saha ne kadar güzel olursa olsun, hedef grup tarafından kolayca ulaşılabilir değilse asla
başarılı bir turizm gelişimi sağlanamayacaktır. Yerel nüfusun değil turistin algılama durumu
dikkate alınmalıdır. Örneğin bakir alanları ziyaret etmekten zevk alan ve ilkel patika yollarla
ulaşılan yerleri ziyaret etmek isteyen turistler için düşünülen uzak mesafeler için alanın sınırlı
sayıda turist potansiyeli olacaktır.
-
Uzun mesafeden gelen turistler için hava alanına uzaklık çok önemlidir,
-
Tur operatörlerinin çoğu havayolu ulaşımını zorunlu görmektedirler, bu sebeple bağımsız
turistler veya tur operatörleri hedeflenebilir,
-
Tren, otobüs veya özel araçlarla erişim de konum faktörleri içinde önemlidir,
-
Alana ziyaret iklim şartları açısından da kısıtlı imkanlara neden olabilir,
23
-
İle özgü yapılan bürokratik işlemlerin bıktırıcılığı da önemlidir, sık sık güvenlik birimleri
tarafından kimlik sorulmak, aranmak gibi,
-
Turizm arzında; işaretlemeler, doğru yönlendirmeler, bilgiye ulaşma kolaylığı da önem
arz etmektedir. Haritalar, broşürler, internet imkanı, kılavuz ve rehberler önemli bir arz
faktörüdür.
-
Yiyecek içecek sunumu ve konaklama arzı; Sunumun ürün ve hizmet kalitesi, hijyenik
standartlar, özgünlük/otantik, yöresel olması, yer ve ürünlerin çeşitliliği, ortam ve
konukseverlik önemlidir.
-
Restoranların sınıflaması önceden yapılırsa turist için kolaylık olacaktır.
-
Konaklama tüm türleri içerebilmelidir, ürün ve hizmetlerin kaliteli olması, özellikle
hijyenik konaklamada çok önemlidir.
Doğal Alanın Kendine Has Özellikleri; Doğal alanların değer yaratması, kırsal kalkınmada
rol oynaması beklentisi de son yıllarda öne çıkan bir görüştür. Doğal alanların alternatif
kaynak kullanımına dönüştürülmesi için yapılan baskılar sonucu tehdit altında olduğu
yerlerde devamlılığını sürdürebilmeleri, diğer alternatif kaynak kullanımları karşısında
koruma ve kullanma dengesinin uzun dönemli ekonomik değerinin gösterilebilmesine
bağlıdır. Tabiat ve kültürel miras, yaban hayatının gözlemlenmesi, yöreye özgü özellikler ve
korunması gereken öncelikli türler, doğa ile ilgili çalışan ve doğanın kıymetini bilen ekoturistler için son derece önemlidir.
2.3 TAŞIMA KAPASİTESİ
- Belirli bir sürede ( yıl, ay, hafta, gün, saat ) bir bölgenin alabileceği ziyaretçi sayısı veya
bölgenin kaynakları üzerinde istenmeyen veya planlanmamış etkilere sahip olmayan ve
sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda aynı anda bulunabilecek
ziyaretçi sayısı,
- Bir bölgenin, hayati önemde olduğu düşünülen değerleri, ekolojik süreç ve koşulları
tehlikeye atmadan ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını azaltmadan belirli bir süre boyunca
destekleyebileceği insan faaliyetlerinin (ağaç kesimi, avlanma, tarım) ve diğer etmenlerin
(örn: iklim değişikliği, kirlenme.vb.) baskısı,
- Ziyaret edilen bir alan veya tesisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde koruma amaçlarını
tehlikeye atmadan, istenmeyen ve planlanmayan etkilere neden olmadan belirli bir süre (yıl,
ay, gün, an) boyunca alabileceği ziyaretçi sayısı şeklinde tanımlanmaktadır.
Taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planında önemli bir
planlama aracıdır. Turizmin gelişimi ve korunmasında önemli bir kavramdır.
24
Taşıma
kapasitesinin analizi ve izlenmesi, yönetim kararları yönünden girdi sağlayacaktır. Taşıma
kapasitesi sayesinde kullanımı sınırlamak, en elverişli ziyaretçi sayısını tamamlayarak müspet
etkileri azamiye çıkartmak, olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Kısaca
Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planındaki “sürdürülebilirlik” taşıma kapasitesinin
aşılmaması ile temin edilir.
Ziyaretçi sayısı ve etkinin büyüklüğü arasında doğrudan ilişki vardır. Ancak alan içinde tek
tehdit unsuru ziyaretçiler değildir. Doğa için önemli olan tehditlerin tümünün birleşik
etkisidir.
2.3.1. Taşıma Kapasitesinin Elemanları;
Sosyal Taşıma Kapasitesi,
Turizm için yerel tolerans limitleri olarak tanımlanmakta olup yöre halkı üzerindeki olumsuz
etkilerinden ve ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki çatışmalardan kaçınılmasını içerir.Bu
unsurun turizm gelişimi içerisinde anahtar rolü vardır. Yöre halkı turizmi desteklemezse
kalkınma asla olmaz.
Yerel kabulü belirleyen temel etmenler, sosyal yapı ve kültürün hassaslığı, toplumun
değişimin üstesinden gelebilme yeteneği, turizmin algılanışı, yöre halkı ile ziyaretçilerin
ilişkileri, kullanıcı grupların davranışları, birbiri ile uyumu ve paydaş olmanın ekonomik ve
toplumsal faydalarıdır.
Ekonomik Taşıma Kapasitesi;
Sürdürülebilir bir turizm gelişiminde turizm, ekonomik yapı ile bütünleşmiştir ve diğer
sektörleri de desteklemektedir.
Ekonomik taşıma kapasitesi; turizm gelişimini sağlayan bir yerel ekonomi ve yerel
ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayan bir turizm gelişimi anlamına gelmektedir. Yani
temel kıstas; turizm gelişimi ile yerel ekonomi arasındaki sinerjidir.
Ekonomik taşıma önemli olan iki unsur; Beklenen faydaları temin etmek için asgari turist
sayısı ve ekonominin üstesinden gelebileceği azami turist sayısıdır.
Ekolojik Taşıma Kapasitesi;
Ekolojik taşıma kapasitesi, ziyaretçilerin/turistlerin ziyaret edilen alandaki ekosistemler,
ikamet yerleri ve canlı türleri üzerinde ortaya koyduğu ekolojik zararlardır. Burada, ekolojik
değerlerin, ziyaretçi akışlarının ve davranışlarının uzun süreli ve sistematik olarak izlenmesi
ve veri toplanması önemli olmaktadır.
25
İdari/fiziki Taşıma Kapasitesi;
Fiziki taşıma kapasitesi aynı anda ve belirli bir zamanda müşteri olarak alınabilecek ziyaretçi
sayısıdır. Bu kapasite, alana uygun insan sayısına, yani alanın büyüklüğü ve diğer fiziki
şartlar (doğal, coğrafi koşullar ve hava şartları) ile turizm altyapısının kapasitesine
dayanmaktadır. Burada temel göstergeler; kalabalık, kuyruklar ve trafik sıkışıklığıdır.
Fiziksel kapasite yönetiminin verimliliği ve etkinliği şu unsurlara bağlıdır;
-
Organizasyon kaynaklarının kapasitesi (insan ve ekonomik kaynaklar vb. gibi),
-
Ziyaretçi yönetiminin kapasitesi,
Bir sahanın ziyaretçi kullanımına/ turizm gelişimine karşı hassas olan kaynakları: Kırmızı
liste ve endemik türlerin habitatları, alanın savunmasız olan diğer kaynakları, göçe hassas
türler,
Ziyaretçi yönetimi de dahil olmak üzere yönetim amaçları ve hedefleri: Genel bir doğa
koruma planı, amaçlar, hedefler ve doğa koruma politikası, tür koruma politikaları, bölgeleme
sistemi, izleme sistemi,
Ziyaretçiler/turistler, turizm gelişimi ve etkileri üzerine veriler; tüm güzergahlar, tesisler,
konaklama ve ziyaretçi/turist için olan etkinlikler ve detaylı haritalar, ziyaretçi sayısı,
özellikleri, akımları, ziyaretçi modelleri, etkinlikler ve mevsime bağlı özelliklere ilişkin
bilgiler vb., ziyaretçiler tarafından özel olarak gerçekleştirilen faaliyetler, ziyaretçi etkilerine
ilişkin veriler, etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, ölçütler ve
göstergeler.
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri ile bilgilerin gösterilmesi mümkündür.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi;
Psikolojik taşıma kapasitesi bir alanın belirli bir zaman diliminde ziyaretçi deneyimleri
üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaksızın kaldırabileceği maksimum ziyaretçi
sayısıdır.
26
3. İLGİ GRUBU ANALİZİ VE YEREL ORGANİZASYONUN
OLUŞTURULMASI
3.1 İLGİ GRUPLARI/PAYDAŞLAR
İlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak fayda
sağlayan, projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz etkilenen
bireyler, gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler.
Paydaşlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir doğa turizmi gelişimine ve amaçlarımıza
ulaşmak için güvenebileceğimiz kişilerdir.
İlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir doğa turizmi gelişimine ortak değildir veya olmaları
gerekmez. Çünkü bir ortağın projeye olumlu bir bakışı, tutumu olmalıdır ve amaçlara ulaşmak
için işbirliği yapmalıdır.
Bazen bir ilgi grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, ilgi
gruplarını işbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaş değeri verilmesi ile mümkün olur.
3.2 İLGİ GRUBU KATEGORİLERİ
Turizmde ilgi grupları;
-
Yöre halkı, kişiler ve kurumlar,
-
Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri,
-
Bölgesel yetkililer,
-
Ulusal yetkililer,
-
Turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar,
taşımacılar,
-
Turizmle ilgili sektörler,
-
Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret
ve sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler,
-
İşçi sendikaları, dernekler, STK’lar,
-
Eğitim ile ilgili birimler,
27
3.3 İLGİ GRUBU ANALİZİ
İlgi grubu analizi sürdürülebilir doğa turizmi gelişme planının ortaya konması ve
uygulamasında yer alan farklı taraflara ilişkin genel bir izlenim sahibi olabilmek, niyet
okumak için kullanılan bir araçtır. Yalnızca bir envanter olarak ele alınmamalıdır,
sürdürülebilir doğa turizmi gelişme planının planlanmasında potansiyel ortaklarımızın kimler
olduğunu ve hangi tarafla çelişkiler yaşayacağımızı bize bildirmektedir. Ayrıca projenin farklı
seviyelerinde destek temini için de son derece elverişli bir analizdir.
İlgi grupları analizine dayalı olarak sürdürülebilir doğa turizmi gelişme planının
yönetiminden sorumlu bir organizasyon oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir doğa turizmi gelişimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi ilgi gruplarının;
-
Genel hedeflerini,
-
Turizmden beklediği faydaları
-
Turizmdeki rollerini tanımlamalıdır.
Bu süreç; şu adımlardan oluşur;
1. İlgi gruplarının tanımlanması,
2. Her ilgi grubunun çıkarlarının, önceliklerinin ve değerlerinin belirlenmesi,
3. Her ilgi grubunun davranışlarının belirlenmesi,
4. İlgi grubunun gücünün ve ilgi grupları arasındaki muhtemel koalisyonlarının gücünün
tahmin edilmesi,
5. İlgi gruplarının mevcut ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığının değerlendirilmesi,
6. İlgi grupları ile birebir iletişimlerin başlatılması ve ilgi gruplarının güveninin
kazanılması,
7. Ortak menfaatler, sinerji ve başarı unsurlarının tanımlanması,
8. Paydaşların bir araya getirilmesi,
9. Ortak hedef ve amaçların ve onlara ulaşmak için gerekli olan stratejinin ortaya
konması,
10. Organizasyon çerçevesinin oluşturulması,
11. Uygulama
(zaman
çizelgesinin
ve
hedeflerin
ortaya
konması,
iletişim
organizasyonunun oluşturulması, ilgi gruplarına somut sorumlulukların verilmesi.)
12. İzleme ve geri bildirimin yapılması
28
3.4 TOPLUM TEMELLİ YAKLAŞIM
Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme Planı’nın hazırlanmasında toplum temelli yaklaşım
uygulanması neticesinde;
-
Yöre halkı için sürdürülebilir geçim kaynakları ortaya koymak,
-
Toplulukların kendi yapılarını korumalarını teşvik etmek ve
-
Doğal alanların koruma hedeflerinde yerel faydayı oluşturmak mümkündür,
Toplum temelli turizmin en önemli özelliği, doğal kaynakların kalitesi ile alanın kültürel
mirasının bozulmamış ve turizmle güçlendirilmiş olmasıdır. Doğal çevre üzerindeki
olumsuz etkiler en aza indirilmeli ve yerel kültür korunmalıdır. Turizm, insanların kendi
yerel kültürlerini yaşatma ve değerlendirmeye teşvik etmelidir.
3.5 YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
İlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Sürdürülebilir Doğa Turizmi
Gelişme Planını izlemek veya biçimlendirmek amacıyla, korunan alan yönetimi ve tüm ilgi
gruplarının resmi işbirliğine dayalı bir organizasyon oluşturulmalıdır.
3.6 TARİHÇE
Lacivert ve yeşil rengin hâkim olduğu doğal güzelliklerle bezenmiş Karadeniz Bölgesi’nin
Batı Karadeniz Bölümünde yer alan Düzce, şirin akarsu ve gölleri, soğuk su kaynakları,
şelaleleri, bol otlu yaylaları, eşsiz kumlu plajları, dinlenmek için ideal şirin bir ilimizdir.
Düzce İli toprakları, batıdan Sakarya, güney ve güney doğudan Bolu, kuzeydoğudan
Zonguldak illeri ile çevrilidir. Kuzeyde Karadeniz’de 35 km. uzunlukta bir kıyıya sahiptir.
İl topraklarının kapladığı alan 259.300 Ha’dır. Kocaeli ve Sakarya illeri ile aynı enlem
üzerinde yer alan Düzce’nin en batı ve doğu ucu 300. 49ı ve 310. 51ı doğu boylamları arasında
olup yaklaşık 88 km. uzunluktadır. İlin en güney ve en kuzey uç noktaları da 40o. 37ı ve 41o.
06ı kuzey enlemleri arasında yer alıp, Kuzey - Güney uç noktaları arası da yaklaşık olarak 52
km. uzunluktadır.
Düzce’nin bilinen tarihi M.Ö. 800-1390 yılları arasında hüküm sürmüş Eti Medeniyetine
kadar uzanmaktadır. Bu zaman içinde yöre, birçok kavimin ve devletin istilasına maruz
29
kalmıştır. Bu nedenle, tarih öncesi ve sonrası Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve
Osmanlı uygarlıklarının izleri görülmektedir. Tarihçiler Düzce’nin dört dönemine dikkat
çekiyorlar. 1- Bitinyalılar dönemi, 2- Roma ve Bizans dönemi, 3- Osmanlı dönemi ve 4Cumhuriyet dönemi.
Anadolu’nun eski hükümetlerinden olan Pontos’un yerleşim alanı olan Bitinya; Karadeniz,
Marmara ve İstanbul boğazı arasındaki, doğuda Kızılırmak’a kadar uzanan yar almaktaydı. En
önemli kentleri Bursa, İzmit, Bolu, Ereğli ve Üskübü (Konuralp) idi. Bu dönemde Düzce,
bataklık durumunda bir ova olarak Bitinyalıların oturduğu yerin doğusunda yer almaktaydı.
İlk halkı Bibris’ler, Hipya denilen bugünkü Melen çayının kenarında Hipya
(Hypios) adı ile
Üskübü’yü kurmuşlardır. Bunlara saldıran Kimriler, Lidyalılar tarafından kovulmuşlardır.
Kasaba Kieros olarak anılmaya başlanmıştır. Daha sonra Anadolu’yu alan İraniler Bitinya’ya
hakim olarak 216 yıl ellerinde tutmuşlardır. Bunlardan Ereğlililer (Herakle) Bitinyanın
verimli topraklarını alarak, Üskübü ve çevresinde uzun süre kalmışlardır. Düzce ovasının
bügünkü Beyköy civarında bulunan Pros Olypum yerleşiminin de Düzce olduğu
sanılmaktadır. Kaleler yaptırılmış. Heykeller diktirilmiş, Üskübü, plajlar ve eğlence yerleri ile
tam bir “eğlence kenti” olmuştur. Kentin saldırılardan korunması için çevresinde yapılan kale
kalıntıları günümüzde de görülmektedir.
Roma ve Bizans döneminde de Bitinya Romalıların vilayeti olunca Düzce ve Üskübü
Romalıların idaresinde kalıyor. Bu dönemin özelliklerini taşıyan büyük bir tiyatronun
kalıntıları (40 basamaklar), bugün hala Üskübü’de bulunuyor. Surlar, su kemerleri, mezar
kalıntıları, üç kemerli köprüde bu dönemden kalmıştır. Düzce, M.S. 395 yılında Bizanslıların
ele geçirmesi sonucu birden gelişme göstermiştir.
Osmanlı döneminde, Orhan Gazi’nin komutanı Konur ALP’in 1321 yılında Bizanslılardan
Prusias’ı alarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katması sonrası bu bölgeye “Üskübü”
denilmiş, Düzce’ye ise “Konrapa” ismi verilmiştir. İlk ilçe merkezi daha sonra bucak olan
“Gümüş Abad” dır. Sonraki ilçe merkezi ise “Üskübü” dür. Bu ismin kimin tarafından
verildiği belli değilse de halk “üç küp” ten ya da “Eski Bağ” dan geldiğini açıklamaktadır.
Komutan Konuralp burada camiler, hamamlar, su yapıları yaptırmıştır. Ormanlık ve bataklık
ova üzerinde küçük bir yerleşim yeri olan Düzce’nin gelişmesi Şemsi Paşa dönemine
gelmektedir. 1869 yılında da merkezin Üskübü’den Düzce’ye nakledilmesinden sonra artık
ismi de “Düzce Pazar” olmuştur. Evliya Çelebi 1645 yılında Düzce Pazar’da Şemsi Bey’in
30
hayratı olan bir cami ve iki kervansarayın varlığından söz etmektedir. Konrapa, Konuralp Eli
olarak anılan Düzce’nin ilk yöneticileri Konuralp, Sungurbey, Şemsi Paşa ve Gündüzalp’tir.
Yine aynı dönemde Düzce Vilayet Nizamnamesi sonucu Akşehir ile birleşerek bucak merkezi
olmuş, 1870 yılında ise Göynük’ten ayrılarak Bolu Sancağına bağlı bir ilçe durumuna
gelmiştir. Yıldırım BEYAZID’ın da Düzce, Bolu ve Mudurnu da imar hareketlerinde
bulunduğu, cami, hamam, medrese. Köprü yaptırdığı belirtilmektedir. Osmanlı savaşlarında
cepheye göçmenler gitmiş, Abdülaziz döneminde başlayan göçler 2. Abdülhamit dönemine
kadar sürmüştür.
Cumhuriyet döneminde Düzce Türkiye’nin en işlek ve zengin ilçesi durumuna gelmiştir.
Tarım, ticaret ve endüstri yönünde gelişmelere açık olan Düzce ilçesi bu dönemde bayındırlık
hizmetlerinin gelişmesi ile kentsel bir yapıya kavuşmuştur. Kentsel gelişme 1945 ve özellikle
1955 yılından sonra hızlanmıştır. Tarım ürünlerinin piyasada ve destekleme alımları ile
sanayiye uygulanan teşvik önlemleri kent gelişmelerini artırmıştır. 1881 yılında belediye
kurulmuş, ilk olarak Mehmet Ağa reislik yapmıştır. Kentin ilk imar planı 1956 yılında
hazırlanmak istenmiş, ancak 1963 yılında yürürlüğe girmiştir.
1870 yılından 1999 yılına kadar Düzce ilçe merkezi olarak kalmıştır. 17 Ağustos 1999 ve 12
Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 09.12.1999 tarih ve 23091 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanan “Bir İl ve iki ilçe kurulması ve 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde Değişiklik yapılması Hakkında 584 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname” ile İl statüsüne kavuşmuştur. (Yeni Kent Yeni Yaşam-Düzce Kitabı,
2002)
3.7 DÜZCE İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
3.7.1. İlin Jeomorfolojik Özellikleri
Düzce Havzası veya ovasının, oluşumunun gereği, asıl yapısı kum-silt-kildir. Kumlu ve killi
seviyeler sıkça tekrarlanır (Harita A.6) ve bunları yer altı verileri kullanılarak haritalamak çok
güçtür. Deprem sonrasında kumlu zemin üzerindeki binalar “sıvılaşma” olayına, killi
zeminlerdeki ise “taşıma kapasitesi yenilmesi” olayına bağlı olarak yıkılmışlardır. Bu
nedenle, örneğin aynı sokak veya caddedeki binalar ayrı şekilde hasar görmüştür. Düzce
Havzası’nda depremden zarar görmeyen yerleşim yerleri, ya temel kayalar üzerine, ya da
havza kenarındaki eski alüvyal tortullar üzerine kurulu olanlardır. Depremden zarar ören
31
görmeyen yerlerin karşılaştırılmasından hemen ortaya çıkan gerçek, yeni yerleşmeler için
alüvyondan ve/veya ova içi düzlüklerden mümkün olduğunca kaçınmak gerektiğidir. Usulüne
uygun biçimde kat adedi, temel tipi seçimi ve yapı malzemesi kullanılması koşuluyla bu tür
zeminlerde yerleşilebileceği ortadadır. Bununla birlikte bu tür gevşek zeminler her zaman
belirli bir oranda risklidir. Yerleşim yerleri için en büyük tehlike ve tehdit doğal afetlerdir.
Deprem, heyelan, su baskınları başta gelir. Olası yerleşim alanları tespit edilirken bu üçlü
tehditten uzak yerlerin seçimine dikkat edilmiştir. Zaten depremden zarar gören yerlerin yeni
yer ihtiyacı da bundan doğmuştur. Ancak seçilen yerlerin güvenilirlik ölçütü havzadaki diğer
yerlere göredir. Örneğin Düzce Havzası bulunduğu yerin jeolojik yapısı gereği her zaman
deprem riski altındadır. Önerilen yerlerin jeolojik ve jeoteknik özellikleri ile yapılacak
inşaatın kalitesi artırıldığında depremden gelecek zararı önemli ölçüde azaltacaktır.
Dağlar:İl topraklarının yaklaşık %61’ini kaplayan dağlar kuzeyden güneye ve batıdan doğuya
giderek yükselirler. Batıda da kıyıya paralelliklerini yitirerek seyrekleşirler. Bu sıradağlar
arasında vadiler ve ovalar girer. Karadeniz kıyı dağlarının batı kesiminde yer alan Düzce
İli’nin % 86 sına karşılık gelen yaklaşık 2.200 km2 ‘si dağlık ve engebeliktir. Dağlar bir çok
yerde derin vadilerle yarılmıştır.
Düzce Ovası’nın güneyinde Elmacık dağlarının kuzey kesimi, doğusunda da Bolu dağlarının
kuzeybatı kesimi Düzce İli sınırları içinde kalır. Elmacık dağları üzerinde yaylaların da yer
aldığı doğu-batı yönünde uzanan dorukta, Kardüz yaylasında 1830 m rakımlı tepe İl’ in en
yüksek noktasıdır. 1700 rakımlı Erenler tepe,1699 rakımlı Mercan tepe ve 1368 rakımlı
Yanık tepe İl’in diğer yüksek noktalarıdır. Bu zirvelerle rakımı 150 metre civarında olan ova
arasındaki 4-5 km’lik kısa mesafelerde, yamaç eğimleri büyüktür.
3.7.2. Jeolojik Özellikler
Düzce civarındaki en yaşlı birim Düzce ovasının güney batısında Efteni Gölü ile
Çapayakabey köyü arasındaki yüzeylenen Prekambriyen yaşlı metagranotoyitlerdir (PEy).
Düzce Fayı bu birimler ile Kuvaterner çökelleri arasındaki sınırı oluşturur.
Paleozoyik Yaşlı Formasyonlar
Kocatöngel formasyonu (Oko); Kumtaşı ara seviyeli silisli çamurtaşından oluşan bu
formasyon Düzce’nin kuzeyinde Karacaören-Gürcühüseyinağa köyleri arasında Bolu Masifi
temel kayaları üzerine uyumsuz olarak gelir.
32
Kurtköy formasyonu (Ok); Çamurtaşı, Silttaşı, Çakıltaşı ara seviyeli kumtaşlarından oluşan
bu formasyon Düzce’nin güneydoğusunda Kaynaşlı civarında yüzeylenir.
Ereğli formasyonu (ODe); Kireçtaşı ara seviyeli Şeyl-Kumtaşından oluşan bu formasyon
Kaynaşlı’nın kuzeyinde yüzeylenir.
Yılanlı formasyonu (DCy); Dolomitik kireçtaşı ve Dolomitten oluşan bu formasyon
Çilimli’nin kuzeybatısında Dokuzlar köyü civarında çok sınırlı bir alanda gözlenir.
Mesozoyik Yaşlı Formasyonlar
Çakraz formasyonu (PTrç); Çakıltaşı, Kumtaşı, Çamurtaşından oluşan bu formasyon
Düzce’nin doğusunda Ereğli formasyonu ile dokanakta görülür.
Yemişliçay formasyonu (Ky); Volkanik kumtaşı, kiltaşı, aglomera, andezitik-bazaltik lav,
tüfit ve mikritik kireçtaşından oluşan bu formasyon Düzce’nin kuzeydoğusunda Yılanlı
formasyonu ile birlikte sınırlı yayılımlı olarak bulunur.
Akveren formasyonu (KTa); Kiltaşı, Silttaşı ara seviyeli killi kireçtaşı-marn ve resifal
kireçtaşlarından oluşan bu formasyon Kaynaşlı’nın kuzeyinde Çapayakbey ile Kaynaşlı
arasında, kuzeydoğuda Yukarıbayır, Sallar ve Nalbantoğlu köyleri civarında, KetencilerKurtköy arasında ve kuzeybatıda Domuzgölü tepe yöresinde yüzeylenir.
Senozoyik Yaşlı Formasyonlar
Çaycuma formasyonu (Tç) ve Yığılca Üyesi (Tçy); Kumtaşı-konglomera-marn-tüfit (volkanik
kumtaşı) ten oluşan Çaycuma formasyonu Düzce’nin kuzeyi ve batısında iyi gözlenir.
İçindeki geniş yayılımlı volkanitler Yığılca üyesi olarak ayrılır. Yığılca üyesi başlıca volkanik
kumyaşı, tüf / tüfit andezit-bazaltik lavlar ve / veya volkanik breşlerden oluşur ve Düzce’nin
güneyi ve batısı ve kuzeydoğusunda gözlenir.
Karapürçek formasyonu (PlQk); Zayıf tutturulmuş çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşından oluşan
Karapürçek formasyonu Düzce’nin doğusunda temel kayaların önünde etek düzlükleri teşkil
edecek şekilde durur.
Genç Çökeller (Q); Düzce ovasını dolduran tümü kırıntılı çökellerin (Geç PleyistosenHolosen) depolama yerine bakmaksızın çakıl-kum-silt ve killerden oluştuğu görülür. Havza
kenarlarında çok az miktardaki döküntü veya yamaç molozunun dışında alüvyol ve gölsel
alanlarda depolanmış oldukları dikkat çeker. Düzce havzasındaki tortul kalınlığı hakkındaki
bilgiler sınırlı sayıda sondaj esas itibariyle jeofizik verilere dayanır ve yaklaşık 260 m
civarındadır.
33
3.7.3. İklim Özellikleri
Düzce İli, Marmara iklimi ile batıdan komşu olup; zaman zaman bu iklimin etkilerini
almaktadır. İlde aynı iklim tipi alanında yer alan bölümlerde de yine bazı etkenler (Yükselti
ve yüzey şekilleri gibi) nedeniyle, farklı özellikler ortaya çıkar. Örneğin Batı Karadeniz iklim
tipi içerisinde yer alan Akçakoca, Yığılca ve Düzce birbirinden farklı özellikler
göstermektedir.
Rüzgar: Rüzgar rejimi incelenmesi sonucunda en hızlı esen rüzgar Aralık ayında güney (S)
yönünden 14,3 m/s şiddetindedir.
Basınç: Düzce’deki basınç incelendiğinde aylar içerisindeki ortalama basıncın değiştiği
görülmektedir. 2011 yılı itibari ile Yıllık ortalama basınç 833,17 olup; 2011 yılındaki En
Yüksek Basınç Ocak ayında 1021,1 mb, En Düşük Basınç da 978,1 mb.’la Aralık ayında
ölçülmüştür. Aylık Basınç ortalamaları Şubat ayında (995,0 mb) en düşük seviyeyi bulurken;
Kasım ayında (1001,0 mb.) en düşük seviyede kalmıştır.
Nem: İlimiz Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ölçülen bağıl (nisbi) nem oranı ortalama %63
ile % 87 arasında değişmektedir. En düşük nem ise % 17 ile Mart ayında ölçülmüştür.
Sıcaklık:Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Düzce, Karadeniz İkliminin az yağışlı katında
yer almaktadır. Toplam yağış kayalık alanlar dışında yeşil örtünün sürekli kalmasını
sağlamaktadır. Bölgede sonbahar ve kış en yağışlı iki mevsim olup, en kurak mevsim yazdır.
Düzce İlinde en düşük sıcaklık – 5,9 ºC Ocak ayında, en yüksek sıcaklık ise 37,7 ºC sıcaklık
ile Haziran ayında kaydedilmiştir. En soğuk aylar Ocak, Şubat ve Mart ayları olup, en sıcak
aylar ise Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları olarak ölçülmüştür. Sıcaklık Ocak ayı itibari ile
Haziran ayına kadar düzenli olarak artmakta, buna karşın Eylül ayından Ocak ayına kadar da
düzenli olarak azalmaktadır.
3.7.4. Hidrografya
Düzce Ovası’nı dolduran ve kalındığı 260 m.’ye kadar çıkan alüvyon karakter itibarıyla
oldukça heterojen olup içerisinde serbest ve basınçlı akiferler gelişmiştir. Geçirimlilikleri
farklı malzemelerin ardalanması ile Düzce Ovası’nın geniş bir bölümünde birleşik bir hidrolik
sistem oluşmuştur. Ayrıca iki farklı seviyede basınçlı akiferlerin bulunduğu tespit edilmiştir.
Düzce Ovasında yer altı suyu derinliği oldukça sığ olup genellikle 5.0 ile 6 m. Arasında
değişmektedir. Su tablasındaki mevsimsel değişiklikler ise farklı lokasyonlarda 0.8 ile 3.4 m.
Arasında değişmektedir. Yeraltı suyu seviyesinin en yüksek olduğu ay Mayıs, en düşük
34
olduğu ay ise Ekim ayıdır. Yeraltı su seviyesi yıl boyunca değişken olup bu değişkenlik başta
yağış olmak üzere topoğrafya, litoloji, geçirimlilik ve geçirimsiz sınırlara uzaklık ve drenaj
sistemi gibi Düzce Havzası’nda yeraltı suyu akım yönü havzanın güneybatısındaki Efteni
Gölü’ne doğru akmakta olup göldeki su Büyük Melen Çayı ile havza dışına boşalmaktadır.
Düzce Ovası, büyük ve zengin bir yeraltı suyu havzasıdır. İl’in ovadaki güvenli yeraltı suyu
rezervi 100 hm3/yıldır.
Tablo .1. İl’in Yeraltı Suyu Rezervleri ve Tahsis Miktarları
HAVZA ADI
YAS REZERVİ (hm³/yıl)
YAS TAHSİSİ (hm³/yıl)
Büyük Melen
100,0
17.290
Akçakoca-Kocaali
27,0
0.028
TOPLAM
127,0
17.318
Kaynak: DSİ Düzce 55. Şube Müdürlüğü., 2011
Bu ovalık bölgelerde açılacak 50-150 m. derinlikteki sondaj kuyuları ile 10-60 lt / sn.
düzeyinde verimler elde edilebilir.
Jeotermal Kaynaklar:
Düzce ilinde bulunan sıcak su kaynakları, ortalama 3,5 lt/sn debiye sahiptir. Sıcaklıkları ise
32-430C arasında değişmektedir. Bu kaynaklar, sıcaklık derecelerine göre yapılan gruplamaya
göre düşük entalpili sahalardandır. 20-700C düşük, 70-1500C orta, 1500C’den yüksek
kaynaklar yüksek entalpili olarak sınıflandırılmaktadır (Ergün, 2000:149). Jeotermal
kaynakların ısıtma amaçlı kullanılabilmesi için farklı sıcaklık düzeyleri aranmaktadır. Bu
kaynaklar doğrudan, 300C’ de yüzme havuzları ve sağlık amaçlı banyolar, 400C de toprak
ısıtma, 500C’de mantar yetiştirme, 600C’de ahır ve kümes ısıtma, 700C’de soğutma (alt sınır),
800C’de ev ısıtma, 1100 C’de buharlaştırma gibi amaçlar için kullanılabilmektedir (Serpen,
Satman, 1997:336). Tablo D.2’de Düzce ilindeki jeotermal kaynaklar gösterilmiştir.
Tablo 2. Düzce İli Sıcak Su Kaynakları
Adı
Radyoaktivite
Sıcaklık (0 C)
Debi (lt/sn)
Derdin Kaplıcası
2,5 Eman
31-32
4
Efteni Kaplıcası
3,9-4,7 Eman
34-43
3,5
Kaynak: MTA, 1996:130.
35
Derdin Kaplıcası, Düzce'nin yaklaşık 12 km güneyindedir. Doğal çıkışlı olan kaynağın debisi
4 lt/sn dir. Jeotermal arama ve üretim amaçlı kuyu bulunmamaktadır.
Efteni Kaplıcası, Düzce'nin yaklaşık 10 km batısında, Efteni Gölü kıyısındadır. 100m rakıma
sahiptir. Kaynak, doğal çıkışlı olup 4 lt/sn’lik debiye sahiptir. Jeotermal arama ve üretim
amaçlı kuyu mevcut değildir.
Her iki kaynak da sodyum bikarbonatlıdır. Efteni ve Derdin'de jeotermal suda demir oranı çok
yüksektir. Su, doğal olarak boşaldığı bölgelerde kırmızı renk bırakmaktadır. Suların demirli
ve sodyum bikarbonatlı olması nedeniyle büyük oranda volkanik kayaçlar, kil, kumtaşı, silt ve
lav-volkano sedimenterlerden süzüldüğü söylenebilir (Orme Jeotermal, 2002:5-6).
3.7.5. Toprak Özellikleri
Düzce ovasının akarsularının çevresi dışında kalan taban bölümünün tamamı topoğrafik
bakımdan geniş ve nispeten az eğimli bir taban arazisi karakterinde olup, I. Yetenek sınıfında
bulunan aluviyal topraklar ile kaplıdır.
Bunun dışında akarsuların çevresinde kumlu, çakıllı ve molozlu ırmak taşkın yatakları ve
koluviyal topraklar, Efteni Gölünün kuzey ve kuzeybatısında ise aluviyal sahil bataklığı yer
almaktadır. Devlet Su İşleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu büyük bir bölümü
sulanabilir duruma getirilen ova toprakları, tarımsal etkinlikler için uygun ortam
oluşturmaktadır.
Düzce İlinde Büyük Melen Havzası’nda Ova’da alüvyal ve kollüviyal topraklar, Efteni Gölü
çevresinde hidromorfik alüvyal ve ırmak yatağı toprakları, dağlık alanlarda ise sarı-kırmızı
podsolik topraklar ile kireçli ve kireçsiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır. Düzce
Ovası hiçbir kısıtlayıcı etmen olmadan yoğun olarak kullanılabilecek 1. Sınıf tarım arazisidir.
Toprak-su’nun araştırmalarına göre bu nitelikte arazi Türkiye’nin sadece % 3’ünü
kaplamaktadır. Bugün bu miktar azalmıştır. Büyük Melen havzasında dağlık alanlar ise
iklimin uygunluğu nedeniyle çok çeşitli ve gür ormanlarla kaplıdır.
Aluviyal Topraklar
Ova çevresindeki akarsular tarafından yakın bir geçmişte bulundukları yerlere depolanan ve
yaklaşık 336 km2 alan kapsayan bu topraklar, ova tabanında ve dar bir şerit halinde akarsu
36
vadilerinde görülmektedir. Toprağı şekillendiren ve toprağa bir özellik veren olaylar için
yeterli zaman geçmediğinden, bu genç toprakların profil horizonu yoktur. Akarsulara yakın
olan araziler zaman zaman su baskınına uğramakta, ovanın güneyindeki alanlarda ise yüksek
taban suyu bulunmaktadır. Alüvyal topraklar, tuzsuz, kireçli, orta derecede organik madde,
yüksek fosfor ve fazla potasyum içeren, killi tınlı bünyede ve pH’ları nötr olan topraklardır.
Düzce Ovasının taban kısmında bulunan alüviyal toprakların tamamına yakını I. Sınıf
olduğundan, her çeşit tarıma uygun niteliktedir. Yalnız bu alanların arasında Doğanlı
Köyünün kuzeyinde II., Büyük Melen suyunun ovadan çıktığı bölümde III. Derece, batıdaki
Aksu deresinin ovaya girdiği bölümde IV. Yetenek sınıflarında araziler bulunmaktadır.
1. Yetenek sınıfındaki arazilerde toprakla ilgili herhangi bir sorun bulunmazken, diğer
yetenek sınıflarında bulunan arazilerde drenaj, yüksek taban suyu ve su baskını tehlikesi,
Aksu deresinin çevresinde bunlara ek olarak toprak yapısından kaynaklanan sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Ova tabanındaki I. Sınıf alüviyal topraklar, genel olarak sulu tarım arazilerinden
oluşmaktadır. Ancak günümüzde bu alanlar, ulaşım ağlarının ovanın ortasından geçmesi ve
eğimin yok denecek kadar az olması nedeniyle yerleşimler ve sanayi tesisleri tarafından işgal
edilmektedir. Ova içerisinde küçük alanlarda bulunan, değişik yetenek sınıflarındaki alüviyal
topraklardan Doğanlı Köyü kuzeyindeki alan orman, diğerleri ise kuru tarım amaçlı
kullanılmaktadır.
Kalkersiz Kahverengi Orman Toprakları
Düzce Ovası’nı çevreleyen Dağların batı ve güney yamaçlarında geniş alanlar kaplayan
kalkersiz kahverengi orman topraklarının, ana maddesi miosen ve pliosen’e ait kumlu kil taşı,
kireçli kumlu killi veya çakıllı depozitlerdir. Yaprağını döken ağaçların altında görülen,
kalkersiz kahverengi orman toprakları tınlı bünyede, tuzsuz, kireçli, orta derecede organik
madde, orta fosfor ve fazla potasyum içeren, hafif derecede asitli topraklardır.
3.7.6. Arazi Varlığı
259.300 ha genişliğindeki İl arazisinin arazi tipleri ve İlçelere göre dağılımı Tablo de
gösterilmiştir. Toplam İl arazisinin yüzde 39’u tarım arazisi, yüzde 47’si ormanlık ve
fundalık, yüzde 3’ü çayır ve mera, yüzde 10,10 tarım dışı arazidir.
37
Tablo 3: İlçelerde Arazinin Kullanımına Göre Dağılımı (Ha)
Tarım Alanı
Alan
İlçeler
(Ha)
Miktar
Yüzde
1999
Merkez
Orman ve F.
Miktar
Yüzde
Miktar
Yüzde
30,6
45.124
40,6
Çayır ve Mera
Tarım Dışı
Miktar Yüzde
Miktar
Yüzde
3.268
41,2
12.071
30,5
2000
101,400
40.937
40,7
32.977
Akçakoca
46.300
20.712
20,6
19.411
24,4
15.433
13,9
462
5,8
9.693
24,5
Cumayeri
8.660
5.864
5,8
4.381
5,5
2.553
2,3
101
1,3
142
0,4
Çilimli
9.100
6.155
6,1
4.697,3
5,2
1.300
1,2
1.155
14,6
490
1,2
Gölyaka
18.700
6.950
6,9
6.877
9,8
11.300
10,2
104
1,3
346
0,9
Gümüşova
11.040
5.118
5,1
5.596
7
5.628
5,1
160
2
134
0,3
Kaynaşlı*
20.260
-
1.775
3,9
Yığılca
64.100
14.950
14,8
12.705
13,6
29.808
26,8
2.682
33,8
16.660
42,1
259.300
100.686
100
88.419
100
111.146
100
7.932
100
39.536
100
TOPLAM
-
-
-
Kaynak: Bolu Tarım İl Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporları (1999’a kadar olan veriler).
3.7.7. Orman Varlığı
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık alanları Doğuda Bolu İli ve Yığılca ile Güneyde
Mudurnu ve Gölyaka İlçeleri Kuzeyde Karadeniz, batıda ise hendek İlçesi ile sınırları olup
Gümüşova, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı ilçelerini kapsayacak şekilde dağılış göstermektedir.
Kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki ormanlar yapraklı türlerden oluşmaktadır. Ormanlarda
asli ağaç türü kayın, meşe, gürgen, kestane ve yapraklı türlerdir. Kuzey ormanların rakımı
250m.’den başlayıp 100 m’ye kadar çıkabilmektedir. Yetişme muhiti ortamı Karadeniz iklimi
karakteristik özellikleri vardır.
Bunun yanı sıra güneyde yüksek rakımlara çıkıldıkça yapraklı türlerden ibreli türlere
geçilmekte, Göknar ve sarıçam türlerinin hâkim olduğu 1700 m rakıma kadar çıkan ibreli
orman bulunmaktadır.
Topoğrafik ve hidrolojik yapı olarak; genelde püskürük, tortul ve metaforik kayalardan
oluşmaktadır. Şekillerde ortası ova oldukça verimli (tarımsal açıdan) topraklara sahip daha
sonra yükselmeye başlayan bir arazi yapısı ve bütün olarak bakıldığında çorak bir yapıya
sahiptir. Bu da havzadan hava sirkülasyonunun yok denecek kadar azalması sonucunu
getirmektedir.
38
Tablo 4: Düzce İline Bağlı İlçelerin Ormanlık Durumunu Gösteren Saha Envanteri
KORU
İşletmesi
BALTALIK
Ağaç ürü
Ormanlık
Alan
Normal
Bozuk
Normal
Bozuk
Açıklık
Toplam
Alan
Alan
Ha
Ha
Ha
Akçakoca
Kn.M.Gn.
16927
339
17266
23835
41101
Düzce
Kn.M.Gn.Çs
55390
1753
57143
66296
123439
Gölyaka
Kn.M.Gn.Çs
16160
581
16741
10496
27237
Yığılca
Kn.M.Gn.Çs
31853
813
32666
17482
50148
Kaynak : Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2011
3.7.8. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler
Düzce’nin Genel Flora ve Vejetasyon Yapısı, Endemik Taksonları ve Tehlike
Kategorileri
Düzce, kuzeybatı Karadeniz bölgesinde yayılan Euro-Siberian (Euxine) flora alanı ile
Mediterranean (Akdeniz) Flora alanı etkisinde bulunmaktadır. Düzce bölgesinde Irano-Turan
Flora alanı (İç Anadolu) etkisi azdır. Bununla birlikte, Düzce’nin güneyi ile Batı Karadeniz
bölümünden İç Anadolu Bölgesine açılan Sakarya nehrinin kolu olan Mudurnu Çayı ile
Elmacık Dağı’nın kuzeyi; Efteni Gölünden doğan Melen Çayı’nın Karadeniz sıcak ve nemli
etkisini iç taraflara taşımasından dolayı lokal Akdeniz ikliminden kaynaklanan Mediterranean
Flora (Batı Ege) etkisi altındadır. Akçakoca ile Düzce arasında kalan Kaplandede Dağı
tamamen Euro-Siberian (Euxine) flora alanı etkisinde iken, Kaplandede Dağı’nın Karadeniz’e
bakan ön kuzey yamaçları ise Mediterranean Flora (Batı Ege) etkisindedir. Bölgesel bitki
geçiş noktalarına sahip olan Düzce, Elmacık Dağı, Efteni Gölü, Kaplandende Dağı, Karanlık
Dere Vadisi ve Uğur Suyu Vadisi gibi zengin flora ve vejetasyon ekosistemlerine, nadir ve
önemli bitki habitatlarına sahiptir (Aksoy, 2006).
Yukarı Sakarya havzasında bulunan Düzce, erozyon eğilimi yüksek olan bir bölgededir.
Bundan dolayı bitki habitatlarını etkileyen çeşitli çevresel ve ekolojik faktörler
bulunmaktadır. Düzce, zengin kayın (Fagus orientalis), göknar (Abies bournmuellerina),
karaçam (Pinus nigra) ve sarıçamın (Pinus sylvestris)hakim olduğu bir orman vejetasyon
yapısına sahiptir. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün içinde yer alan Düzce Orman İşletme
Müdürlüğü, Gölyaka, Akçakoca ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü olarak ormancılık
faaliyetlerini sürdürmektedir. Düzce, Yığılca, Akacakoca, Gölyaka Orman İşletme
39
Müdürlükleri, ormanlardan odun üretimi (tomruk, yakacak vb.) yapmaktadır. Bunun yanında
orman yan ürünü olarak kantaron otu (Hypericum perforatum) ile karakız (Trichaloma
caliagtum) ve kanlıca (Lactirus deliciosus) mantarları doğal habitatlarından toplanmaktadır.
Bununla birlikte üretimi yasak olan ve doğal alanları koruma altında olması gereken şimşir
(Buxus sempervirens) bitkisinin odun, dal ve sürgünleri kaçak olarak kesilerek çiçek süsleme,
biblo, ev eşyası yapımında kullanılmak amacıyla İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde
satılmaktadır. Elmacık Dağı’nda bulunan Pürenli, Kardüz, Odayeri, Torkul, Sinekli, Çiçekli
gibi yaylalarda yerel halk, otlatma ve tarım amacıyla orman içi açıklıkları kullanmaktadır.
Düzce ovasına yakın alanlarda orman alanları fındık tarlalarına dönüştürülmüş durumdadır.
Alanın erozyon eğilimi dikkate alındığında, alanda yayılış gösteren bitki türlerinin habitatları,
burada yapılan ekonomik amaçlı faaliyetlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Güzeldere
şelalesi, Kardüz tepesi, Pürenli yaylası, Odayeri yaylası, Torkul yaylası, Sinekli yaylası,
Torkul göleti ve Melen çayında dinlenme ve doğa turizmi amaçlı çeşitli aktiviteler
yapılmaktadır.
Endemik bitkiler, uluslararası IUCN tehlike kategorilerine göre sınıflandırılmıştır (Aksoy,
2006).
Tablo 5: IUCN Red Data Book Kategorileri
Türkçe Adı
Kategoriler
Sembolü
TÜKENMİŞ
EXTINCT
EX
DOĞADA TÜKENMİŞ
EXTINCT IN THE WILD
EW
ÇOK TEHLİKEDE
CRITICALLY ENDANGERED
CR
TEHLİKEDE
ENDANGERED
EN
ZARAR GÖREBİLİR
VULNERABLE
VU
AZ TEHDİT ALTINDA
LOWER RISK
LR
Koruma Önlemi Gerektiren
Conservation Dependent
(cd)
Tehdit Altına Girebilir
Near Threatened
(nt)
En Az Endişe Verici
Least Concern
(lc)
VERİ YETERSİZ
DATA DEFICIENT
DD
DEĞERLENDİRİLEMEYEN
NOT EVALUATED
NE
Kaynak: Ekim ve diğerleri, 1989, 2000, IUCN, 2000.
40
CAMPANULACEAE
Campanula latiloba A. DC. subsp. latiloba
Düzce, Gölyaka, Kardüz yolu, Kardüz çamlığı, nemli alan, 1260 m., Euxine element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Campanula latiloba A. DC.
subsp. latiloba
(Foto: N. Aksoy)
Campanula lyrata Lam. ssp. lyrata
Düzce, Elmacık Dağı, Gölyaka, Gölormanı Köyü, Efteni Gölü kenarı, 110 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera caucasica Pallas. ssp. orientalis (Lam.) Chamb. et Long
Düzce, Elmacık Dağı, Kardüz yangın kulesi, Konaş yolu, Emeksiz mevkii, Sarıçam altı, taşlık
alan, güney bakı, 1036 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
CARYOPHYLLACEAE
Dianthus carmelitarum Reut. exBoiss.
Düzce, Çiçekli Yarma Kaya mevkii, Güney bakı, 150 no’lu bölme, Serpantin kayalıkları,
kireçtaşı, 1515-1550 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc).
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Cirsium boluense Davis & Paris
Düzce, Elmacık Dağı, Gölyaka, Balıklı Yaylası, 1350 m.
41
Tehlike Kategorisi: VU
Helichrysum arenarium (L.)Moench. ssp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha
Düzce, Elmacık Dağı, Pürenli Yaylası, çayırlık alan, 1442 m, kuzey bakı.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Helichrysum arenarium(L.) Moench.
ssp.aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha
(Foto: N. Aksoy)
Jurinea alpigena C.Koch
Düzce, Çiçekli, Şehirli Yayla arkası, Erenler Kaşı, serpantin kayalıkları, güney bakı, 15441580 m., Euxine element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)
Thlaspi jaubertii Hedge
Düzce, Gölyaka, Kardüz, Maden Ocakları karşısı, Taşkesti zirvesi, kayalık uçurumlar, güney
bakı, 1620 m.
Tehlike Kategorisi: LR (cd)
42
Thlaspijaubertii Hedge meyvesi
(Foto: N. Aksoy)
EUPHORBIACEA
Euphorbia falcata L. ssp. macrostegia (Bornm.) O. Schwarz
Düzce, Elmacık Dağı, Konaş tepesi arkası, sarıçam ormanı, güneybatı bakı, 1134 m. Doğu
Mediterranean element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
FUMARIACEAE
Corydalis wendelboi Lidén ssp.congesta Lidén & Zetterlund
Düzce, Elmacık Dağı, Balıklı Yayla, Çayır vejetasyonu 1462 m.
Tehlike Kategorisi: EN
Corydalis wendelboi Lidén ssp.
congesta Lidén & Zetterlund
(Foto: N. Aksoy)
43
LAMIACEAE ( LABIATAE )
Phlomis russeliana (Sims) Bentham
Düzce Gölyaka, Mancar yaylası, açık alan, göknar-kayın, 1300 – 1325 m., Euxine element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Phlomisrusseliana (Sims) Bentham (Foto: N. Aksoy)
Stachys iberica Bieb. ssp. ibericavar. densipilosa Bhattacharjee
Düzce, Çiçekli, Şehirli yayla, açık-çayırlık alan, batı bakı, 1530 m., İran-Turan element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
LEGUMINOSAE ( FABACEAE)
Lathyrus undulatus Boiss.
Düzce, Elmacık Dağı, Toptepe mevkii, makilik alan, 285-300 m.,Euxine element.
Tehlike Kategorisi: VU
Lathyrusundulatus Boiss. Habitusu (Foto: N. Aksoy)
44
Trifolium barbulatum (Freyn & Sint.) Zoh.
Düzce, Pürenli Yaylası, Çayır vejatasyonu 1350 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Trifolium pannonicum Jacq. ssp.elengatum (Willd.) Zoh.
Düzce, Kızıkyayla, Soğuksu mevkii, güney bakı, 1462 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
LILIACEAE
Allium huber-morathii Kollmann, N.Özhatay & Koyuncu
Düzce, Elmacık Dağı, Derebalık – Hira Yaylaları Arası, Taşkesti sınırı, 1459 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Allium huber-morathii Kollmann,
N.Özhatay & Koyuncu
(Foto: N. Aksoy)
Muscari aucheri (Boiss.) Baker
Düzce, Elmacık Dağı, Pürenli Yaylası, çayır vejetasyonu, 1462 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
45
Muscari aucheri (Boiss.)
Baker meyvesi
(Foto: N. Aksoy)
Colchicum bornmuelleri Frey (C. speciosum Steven)
Düzce, Gölyaka, Kardüz yaylası, Arapova mevkii, mera, 1602 m., Euxine element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Colchicum bornmuelleri Frey
(C. speciosum Steven)
(Foto: N. Aksoy)
LYTHRACEAE
Lythrum anatolicum Leblebici &Seçmen
Düzce, Efteni Gölü, Orman İşletme Müdürlüğü Deposu karşısı, 114 m., Euxine element.
Tehlike Kategorisi: CR
46
Lythrumanatolicum Leblebici &
Seçmen
(Foto: N. Aksoy)
MALVACEAE
Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss.
Düzce, Çiçekli Bölgesi, Şehirli Yayla arkası, Erenler Kaşı, güney bakı, 60. No’lu bölme,
serpantin kayalar, 1544-1580 m., Iran-Turan element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss
(Foto: N. Aksoy)
PINACEAE
Abies nordmanniananina (Stev ) Spach. ssp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode &Cullen
Düzce, Elmacık Dağı, Balıklı Yayla, Endemik, Euxine element.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
47
Abies nordmanniananina (Stev ) Spach.
ssp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode &Cullen Ormanı,
Şehirli Yayla Yolu
(Foto: N. Aksoy)
RANUNCULACEAE
Delphinum fissum Waldst. & Kit.ssp. anatolicum Chowdhuri & Davis
Düzce, Taşkesti – Balıklı Yayla arası, karaçam-serpantin, 1300 - 1330 m., Iran-Turan
elementi
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Delphinum fissumWaldst.
& Kit.ssp. anatolicum Chowdhuri & Davis
(Foto: N. Aksoy)
48
ROSACEAE
Crataegus x bornmuelleri Zabel
Odayeri Bölgesi, İban Doruğu mevkii, açık kayalık alan,serpantin kayalık, güney bakı, 1626
m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Crataegusx bornmuelleri Zabel
(Foto: N. Aksoy)
SCROPHULARIACEAE
Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. asperulum (Boiss.) Murb.
Düzce, Güzeldere Şelalesi mevkii, açıklık alan, 635 m.
Tehlike Kategorisi: LR (cd)
UMBELLIFERAE (APIACEAE)
Astrantia maxima Pallas ssp.haradjianii(Grintz.) Rech.
Düzce, Şehirli Yayla mevkii, Koca Yayla arkası, göknar ormanı, batı bakı, 1526 m.
Tehlike Kategorisi: LR (lc)
Astrantia maxima Pallas ssp.haradjianii
(Grintz.) Rech. (Foto: N Aksoy)
49
Endemik taksonların fitocoğrafik yapıları, habitat ortamları ve tehlike durumları incelenmiştir.
Bölgede endemik taksonların çoğu genelde düşük seviyede risk taşıyan, zarar görebilir veya
kritik tehlike altında olanlar kategorisine girmektedir. Elmacık Dağı’na sınır kuzeyde Efteni
Gölü’nde lokal yayılışı bulunan Lythrum anatolicum’un, populasyon yapısı zengin değildir.
Bölgede Efteni Gölü’nün kurutulmasıyla, sulak alanlar ve doğal habitatları otlaklara
dönüştürülmekte ve bu durum Lythrum anatolicum türünün populasyonlarını tehlike altına
sokmaktadır.Türkiye’nin Nadir ve Tehlike Altındaki Bitki Türleri Kitabına göre tehlike sınıfı,
kritik tehlikede (CR) kategorisinde gösterilmektedir. Efteni Gölü’nün güneyi ile araştırma
alanının kuzeyinde zengin bir populasyonuna rastlanmamıştır. Ancak; birkaç bireye
rastlanmıştır. Lythrum anatolicum’un populasyonunu etkileyen en önemli etken otlatmadır
(Aksoy, 2006).
Fauna: Düzce ve yöresinde yaban hayvanları için en geniş alanları ormanlar oluşturmaktadır.
Alan olarak küçük olmasına karşın önemli sayıda tür barındıran başta Efteni Gölü ve
Karadeniz kıyı şeridi olmak üzere doğal ve yapay sulak alanlar bir diğer yaşam ortamıdır.
Tarım alanları ve meralarda yine yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan ve yukarıda adı geçen
habitat tipleriyle bütünlük arz eden önemli yaşam ortamlarıdır. Yaban hayatının en yoğun
olarak bulunduğu alanlar orman kenarları, sulak alanların karayla birleştiği noktada oluşan
riperian alanlar ve farklı habitatların birleştiği kısımlardır.
Türler ve Popülasyonları: Düzce ve yöresinde günümüze kadar farklı yazarlar tarafından
çeşitli çalışmalar sonucunda toplam 433 tür tespit edilmiştir.
Karasal Fauna: Düzce İlinde orman yapısının fazla olması ve Efteni Gölü Sulak Alan ve
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yer alması doğal hayatta fauna bakımdan çeşitlilik arz
etmektedir. Fauna çeşitliliğinde özellikle ormanlık alanda karaca, geyik, ayı, yaban domuzu
gibi yaban hayatı ile karşılaşılmaktadır. Bunların dışında Efteni Gölü ve çevresinde tilki,
çakal, orman kartalı, orman faresi, porsuk, ağaç sansarı, gelincik, yaban tavşanı, sülün ayrıca
yeşilbaş ördek, patka, bahri, leylek, beyaz balıkçıl, gri balıkçıl, kara batak, sakar meke, macar
ördeği gibi sucul kuşlara rastlanmaktadır.
Sucul Fauna: Efteni Gölü ve bölgede bulunan Büyük Melen, Aksu, Küçük Melen gibi
nehirler, orman içi dereler ile Hasanlar Barajında sucul fauna olarak kadıncık, kızıl göz, sarı
balık, turna, çapak balığı, bıyıklı balık, kızıl kanat, yayın, aynalı sazan, kırmızı benekli
alabalık gibi balık türleri vardır.
50
3.7.9. Yerleşim Alanları ve Nüfus
Şekil 1 : Düzce İli, il ve ilçe sınırlarını gösterir haritası
Düzce İli’nde de nüfusun büyük çoğunluğunu barındıran yerleşimler Düzce Ovası’nın gevşek
zemini üzerinde kurulmuştur. Düzce Ova dışındaki yerleşimlerde, örneğin Akçakoca ve
Yığılca ile dağlık kesimlerdeki köylerde, bazı dere içleri dışında, binaların zeminleri
kayalıktır. Beyköy Beldesi arazisinin dağlık kesimi hemen hemen yoktur. Beldenin geneli ova
içerisinde kalmaktadır ve engebeli arazi çok fazla bulunmamaktadır.
1869 yılında Üskübü merkezli kentin merkezinin Düzce’ye nakledilmesi ile birlikte bugünkü
Düzce oluşmaya başlamıştır. Pazar kenti olarak kurulan Düzce, Cumhuriyet döneminde işlek
ve zengin bir ilçe haline gelmiştir. Tarım, ticaret ve endüstri yönünde bulunduğu konum
itibarı ile gelişmelere açık olan Düzce, yine bu dönemde bayındırlık hizmetlerinin
gelişmesiyle kentsel bir yapıya kavuşmuştur. Kentsel gelişme 1945 ve 1955 yılından sonra hız
kazanmıştır. Önemli bir tarım merkezi olan kentin dönem itibarı ile tarım ürünlerinin Türkiye
piyasasında iyi fiyat bulması ve destekleme alımları yine Türkiye genelinde yaşanan
sanayileşme odağı ile sanayiye uygulanan teşvik önlemleri kentin kentsel gelişmesini
artırmıştır. Kent planlı kentleşmeye 1950 yılından itibaren başlamıştır. Düzce kent merkezi
51
kentin içinden geçen eski İstanbul –Ankara karayolunun çevresine bugün itibari ile Şerefiye
ve Burhaniye mahallesi olan alanda
başlamış, kentin içinden geçen İstanbul –Ankara
karayolunun kuzeye kaydırılmasıyla kentsel gelişme yapılan imar planları ile de desteklenen
ulaşım bağlantıları çeperinde gelişmeye devam etmiştir. Bu durum 1999 depremleri sonrası
Bayındırlık Bakanlığınca İmar planları ve uygulaması yapılan Afetzede Yerleşim Alanları ile
yön değiştirmiştir. 2001 yılında Belediye mücavir sahasına alınan Afetzede Yerleşim Alanları
ile merkez alanı arasında bulunan köylerin mahalle olması, Çevre Düzeni Planı Plan kararları
kentin gelişme yönünü kuzey-doğuya kaydırmıştır.
Düzce İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Düzce Merkez ve yakın çevresi 1/25.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Akçakoca İlçesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı , Yığılca
ilçesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmış, İl Özel İdaresi ve İl Belediyesi
tarafından 2008 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Mevcut imar planına göre konut gelişme alanları Akçakoca Asfaltının her iki yanında yer alan
bölgelerdir. 2001 yılında belediye mücavir sahasına alınan ve plansız olan köyler, mahalle
statüsü kazanmışlardır. Bu alanlarda planlama çalışmaları başlatılmış. Ancak İller Bankasınca
yapılacak olan planların yapım sürecinin uzaması nedeniyle plansız olan Ağa mahallesi,
Darıcı Mahallesi ile Şıralık Mahallesinde İlave imar planları Belediye bünyesinde hazırlanmış
ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Kentin gelişme yönü kuzey bölgeler olmuştur. Çevre Düzeni Planı Kararları da gelişme alanı
olarak bu bölgeleri belirlemiştir. Ancak 07/05/2008 tarih ve 2008/13681 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevresindeki Yerleşim Birimlerine İçme
,Kullanma ve Endüstri Suyu teminine İlişkin Esaslar” kapsamında Melen havzası, İçme Suyu
havzası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Düzce ovasında, İSKİ İçme suyu havzaları
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılaşmalarda getirilen kısıtlamalar kentin ve ovanın gelişimi
açısından önem arz etmekte iken 16/07/2009 tarih ve 14 sayılı İSKİ Genel kurulu Kararı ile
İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerinde değişiklik yapılmış bu değişiklik ile
Düzce İli Çevre Düzeni Planları kabul edilmiştir. Çevre Düzeni planları kapsamında Düzce
İlinde kentsel gelişme devam etmektedir. Bu gün itibari ile mücavir köylerin tamamı mahalle
olmuş ve mahalle sayısı 48’e yükselmiştir. Düzce nüfusunun yarısı köylerde yaşamaktadır.
Geri kalan yarısı da, yine birbirine yakın miktarlarda İl merkezi ve ilçe merkezlerinde
yaşamaktadırlar.
Yerleşim
yerlerinde
nüfusun
52
dağılımı
cinsiyete
göre
farklılık
göstermemektedir. İl nüfusunun kent merkezinde yığılma eğiliminde olması nüfusun kır-kent
dağılımının giderek bozulması riskini taşımaktadır. İlimiz Merkez ve ilçelerdeki nüfuslar her
yerleşim yeri için ayrı ayrı aşağıda verilmiştir.
Tablo 6. İlimiz Merkez, İlçe ve Beldelerdeki Nüfus Dağılımı
İlçe
İl/İlçe Merkezi(Şehir)
Toplam
Erkek
İlçe
Kadın
İl/İlçe Merkezi(Şehir)
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Merkez
129.118
64.123
64.995
68.593
34.291
34.302
197.711
98.414
99.297
Akçakoca
23.346
11.528
11.818
14.456
7.123
7.333
37.802
18.651
19.151
Cumayeri
7.790
3.855
3.935
4.977
2.526
2.451
12.767
6.381
6.386
Çilimli
6.383
3.144
3.239
10.326
5.154
5.172
16.709
8.298
8.411
Gölyaka
8.766
4.316
4.450
11.460
5.721
5.739
20.226
10.037
10.189
Gümüşova
6.306
3.139
3.167
8.435
4.205
4.230
14.741
7.344
7.397
Kaynaşlı
9.396
4.620
4.776
11.213
5.543
5.670
20.609
10.163
10.446
Yığılca
3.023
1.512
1.511
14.600
7.275
7.325
17.623
8.787
8.836
Toplam
194.128
96.237
97.891
144.060
71.838
72.222
338.188
168.075
170.113
Kaynak: TUİK , 2011
Tablo 7. İlimiz Nüfus Dağılımı ve İstihdam Yapısı
2010 YILI NÜFUS
SAYIMI SONUÇLARI
İLÇE ADI
MERKEZ
AKÇAKOCA
CUMAYERİ
ÇİLİMLİ
GÖLYAKA
GÜMÜŞOVA
KAYNAŞLI
YIĞILCA
TOPLAM
Kaynak: TÜİK nüfus verileri
KÖY
NÜFUSU
68.593
14.456
4.977
10.326
11.460
8.435
11.213
14.600
144.060
ŞEHİR
NÜFUSU
129.118
23.346
7.790
6.383
8.766
6.306
9.396
3.023
194.128
TOPLAM
NÜFUS
197.711
37.802
12.767
16.709
20.226
14.741
20.609
17.623
338.188
Yukarıda da görüldüğü üzere Düzce ilinin köy nüfusunun il merkezine göre fazla olduğu
görülmektedir. Toplam nüfusun % 43,12 si köyde yaşamakta %56,88 ise şehirde
yaşamaktadır.
53
3.7.10. Tarım ve Hayvancılık
Düzce ili gerçek alanının çok küçük kısmı I. sınıf tarım arazisidir. Mutlak tarım alanı olarak
tanımlanan I, II ve III. sınıf arazi toplamı da arazi varlığının sadece % 15’ine ulaşmaktadır.
Bu veriler ışığında çok net olarak tarım topraklarının korunmasına ilişkin çalışmaların Düzce
için son derece önem taşıdığını söylemek gerekmektedir.
Hayvansal Üretim
Tablo 8. Düzce İli 2011 yılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı
Cinsi
Merkez
Akçakoca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
Gümüşova
Kaynaşlı
Yığılca
Toplam
B.B.Kültür
B.B.Melez
B.B.Yerli
Küçükbaş
Manda
TOPLAM
6.065
8.120
10.360
2.758
27.303
6.065
710
1.065
1.417
1
3.193
710
524
831
1.138
4
2.497
524
910
1.354
1.763
29
4.056
910
1.271
1.906
2.273
266
5.716
1.271
841
1.262
1.678
0
3.781
841
837
1.256
1.677
2
3.770
837
1.416
2.122
2.829
1
6.368
1.416
12.574
17.916
23.135
3.061
56.684
12.574
Kaynak: İl Tarım Müdürlüğü, 2011
Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi)
İl’de sadece, beyaz et üreticisi firmalarla yapılan sözleşmelere bağlı olarak tavuk
yetiştiriciliği, ya da kümes işletmeciliği yapılmaktadır. Kesimhane ya da beyaz et entegre
tesislerinin il dışında oluşu broiler sayısının sürekli değişimine neden olmaktadır.
Tablo 9. 2011 Yılı Kanatlı Hayvan Sayısı
İşletme Sayısı Broiler Üretimi (Adet)
MERKEZ
136
16.081.320
AKÇAKOCA
203
15.016.580
CUMAYERİ
10
1.203.600
ÇİLİMLİ
24
3.037.150
GÖLYAKA
16
918.050
GÜMÜŞOVA
9
1.346.700
KAYNAŞLI
19
2.272.000
YIĞILCA
78
4.901.290
TOPLAM
495
44.776.690
Kaynak: İl Tarım Müdürlüğü, 2011
54
3.7.11. Sanayi ve Teknoloji
Düzce I. Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında Bolu Valiliğinin talebi doğrultusunda Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın yer seçim yönetmeliği kapsamında Düzce Merkez Beyköy
Beldesi’nin 173 hektar alan üzerinde yapılan inceleme doğrultusunda kurulmasına izin
verilmiştir.
Düzce Organize Sanayi Bölgesi 1996 yılında 173 hektar alana kurulmuş ve bunlardan 63 adet
sanayi parseli planlanmıştır. 2007 yılında yapılan ifraz işlemleri sonucu 63 adet parsel 57 adet
olarak değişmiştir. Bölgede 262 ada 1 parsel olarak ayrılmış olan arıtma tesisi alanı
21.06.2010 tarihinde bakanlık onayı ile ifraz yapılarak ikiye ayrılmış ve 9.948,00 m² olan
kısmı sanayi parseli olarak ayrılmıştır. Bu sebepten dolayı 57 olan sanayi parsel sayısı 58
olarak değişmiştir.
Düzce II. Organize Sanayi Bölgesi 2004 yılında 81 ha alana kurulmuş ve 9 sanayi parseli
oluşturulmuştur. 2009 yılında yapılan ifraz işlemleri sonucu 9 adet parsel 11 adet olarak
değişmiştir.
3.7.12. Altyapı, Ulaşım, Haberleşme ve Konaklama
Temiz Su Sistemi: Düzce ilinin içme suyunun tamamı Uğur Suyundan temine edilmektedir.
Uğur Suyu ilin 9-10 km.
güney-batısında yer almaktadır. Uğur Köyünde kurulan
regülatörden alınan su 600 mm’lik asbest boru ile cazibeli olarak takriben 6,5 km isale
edilerek Beyköy mevkiinde kurulu bulunan içme suyu arıtma tesisine intikal etmektedir. İçme
suyu şebekesi 2030 yılı nüfus projeksiyonuna göre projelendirilmiştir. Toplam şebeke
uzunluğu 830 km’dir. Tesise alınan içme suyunun arıtıldıktan sonra 1000’lik, 600’lük ve
300’lük çelik borularla dağıtımı yapılmaktadır.
Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: Düzce ilinde kanalizasyon şebekesi
1968 yılında tamamlanmıştır. Merkez ilçede yağmur suyu ve kanalizasyon ayrı sistemde
toplanmaktadır. Yağmur suyu şebekesi kentin ana eksenlerinde oluşturulmuştur ve şebeke
toplam 137 km’dir. Kanalizasyon şebekesi ise toplam 620 km uzunluğundadır. Düzce kent
merkezinin kanalizasyon şebekesi depremlerden sonra hasar görmesine rağmen yapılan
55
çalışmalarla işlevini sürdürmektedir. Kent merkezi ve civarındaki yerleşim yerlerinin yaklaşık
yüzde 15'i fosseptik kullanmaktadır. Düzce Belediyesi Biolojik Atıksu Arıtma Tesisi mevcut
haliyle Düzce’nin batısında Melen Deresi yanında 2,7 Ha alan üzerine kurulmuştur ve 1993
yılında hizmete açılmıştır.
Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi deprem sonrası şebekede oluşan deformasyonlar, kaçak
yağmur suyu bağlantıları, yer altı suyu sızmaları ve Kalıcı Konutlar bölgesinin de şebekeye
bağlanmasından sonra
yetersiz kalmıştır. Ayrıca İstanbul’a temiz su sağlamak amacıyla
hayata geçirilen Melen Projesi ve Havza Koruma çalışmaları kapsamında İSKİ Genel
Müdürlüğü Tarafından mevcut sistem revize edilmiş ve ek reaktörlerle kapasite artırımı
çalışması gerçekleştirilmiştir. 26.07.2008 tarihinde revizyon çalışmalarına başlanan eski
tesisin resmi açılışı 01.02.2009 tarihinde yapılmıştır. Böylece 12.000 m3/gün olan arıtma
kapasitesi 50.000 m3/gün ilaveyle 62.000 m3/gün değerine ulaşmıştır. Tesiste giren atıksular
arıtıldıktan sonra Mamure köyü yakınında Küçük Melen deresine deşarj edilmektedir.
Doğalgaz Boru Hatları: Düzce-Ereğli-Alaplı-Gülüç-Kaynaşlı-Konuralp Bölgeleri’nin
Doğalgaz Dağıtım lisansı Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 03.08.2004
tarihinde alınmıştır. 24.08.2006 tarihi ile Cumayeri-Gümüşova-Beyköy, 18.02.2010 tarihinde
Çilimli, 19.08.2010 tarihinde de Akçakoca İl-İlçe-Beldeleri Lisans kapsamına dahil edilmiştir.
Adı geçen bölgelerin, Lisans alım tarihinden başlayarak 30 yıl süre ile dağıtım ve işletme
çalışmaları Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.
Düzce İli doğalgaz dağıtım çalışmaları 25.01.2005 tarihinde başlamış ve 30.11.2005 tarihinde
şehre ilk doğalgaz verilmiştir. 2005–2006–2007-2008-2009-2010-2011 yatırım yıllarında
Düzce- Konuralp-Kaynaşlı-Cumayeri-Gümüşova-Beyköy-Çilimli-Akçakoca Bölgeleri’nde
toplam 802 km (Tablo-1).yatırım yapılmıştır.
Tesis edilen doğalgaz şebekesi, Düzce’de 1 adet A tipi doğalgaz basınç düşürme istasyonu
(RMS-A) ve 22 adet B tipi basınç düşürme istasyonu ile, Akçakoca’da ise yine 1 adet A tipi
doğalgaz basınç düşürme istasyonu (RMS-A) ve 2 adet B tipi basınç düşürme istasyonu ile
desteklenmektedir.
Ayrıca, artık sanayi tesislerinin öncelikli tercihleri arasında yer alan doğalgaz, bölgede
mevcut ve de hızlıca çoğalmaya başlayan sanayi tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
bölgeye tesis edilmiş ve yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir.
56
Karayolları Genel: Düzce İli’nde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı 41. Şube Şefliği
hizmet vermektedir. Bolu 41. Şube Şefliği’ne bağlı Düzce ve Akçakoca Bakımevleri
bulunmaktadır. Kaynaşlı Otoyol Bakım İşletme Şefliği, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne
bağlı olarak görev yapmaktadır.
Düzce’nin asıl ulaşım ağı karayollarından oluşmaktadır. İstanbul’u Anadolu’ya ve Avrupa’yı
Asya’ya bağlayan D-100 karayolu ile TEM Otoyolu Düzce’den geçmektedir. Bu yollar
üzerinde Düzce’den İstanbul’a 2 saatte, Ankara’ya ise 3 saatte ulaşılabilmektedir
3.7.13. Madencilik
İlimiz genelinde mermer ocağı, kalker ocağı, dolomit ocağı, silisli kiltaşı ocağı, kuvars ocağı,
alçıtaşı ocağı, kum çakıl ocağı ve torf ocağı bulunmaktadır.
3.7.14. Enerji
Düzce İlinde bir baraj bulunmaktadır. Bu baraj, Yığılca yakınında Küçük Melen Çayı üzerine
yer alan ve 1992 yılında yapımı tamamlanmış olan Hasanlar Barajıdır.
Hasanlar barajı, yapım amaçları olan sulama, enerji ve taşkın kontrolü fonksiyonlarına ek
olarak rekreasyon turizmi ve su sporlar amacıyla da kullanılabilecek potansiyel taşımaktadır.
Çevresi yoğun yeşilliklerle çevrilidir. Düzce-Akçakoca Karayolundan ayrıldıktan sonra
sadece 12 km, yani Düzce kent merkezinden itibaren 18 km gidilerek kısa sürede
ulaşılabilecek konumdadır. Barajın su potansiyelinin % 6,1’lik kısmı içme ve kullanma suyu
olarak tahsis edilmiştir. Barajın yıllık enerji üretimi 40 Gwh ve 9,4 MW kurulu güçte
HES’dir. Su seviyesi yükseldiği zaman 43 km2 ye yaklaşan alanı ile bu göl göllerin en
büyüğünü teşkil eder.
İlimiz sınırları dahilinde Gölyaka İlçesi Saçmalıpınar Köyü Aksu Deresi üzerinde 7.23 MW
kapasiteli Defne Regülatörü ve HES, Merkez İlçe Hasanlar Köyü ve Nuhlar Köyü mevkii
Küçük Melen Çayı üzerinde 4.67 MW kapasiteli Hasanlar HES, Merkez İlçe Beyköy Beldesi
Uğur Köyü mevkiinde 9,60 MW kapasiteli Çınar-1 HES ve Merkez İlçe Beyköy Beldesi Uğur
Köyü Fındıklı Mahallesi mevkiinde 8.5 MW kapasiteli Köknar Regülatörü
ve HES faaliyettedir.
57
3.8. İLGİ GRUBU ve PAYDAŞ ANALİZİ
BELEDİYE VE ÖZEL İDARE BELGELİ TESİSLER
Değirmen Restoran ve Pansiyon (Beyköy) DÜZCE
(0380) 561 10 08
Derinoba Yayla Evleri (Beyköy)
0533 624 55 66
DÜZCE
Kaplanoğlu Bungalov Evleri (Aydınpınar) DÜZCE
(0380) 531 34 99
Odayeri Yayla Pansiyon (Beyköy)
DÜZCE
0537 606 19 12
Şelale Restoran ve Pansiyon (Beyköy)
DÜZCE
(0380) 561 11 40
Şimşirlik Pansiyon (Beyköy)
DÜZCE
(0380) 558 12 01
Yaban Orman Dağ Evleri (Beyköy)
DÜZCE
0539 868 76 01
Alsa Tesisleri Bungalov Evleri
AKÇAKOCA
(0380) 628 64 44
Büyük Melen’de Davut’un Yeri
AKÇAKOCA
0539 332 62 10
Dadalı Ekoköy Pansiyonları
AKÇAKOCA
0549 761 01 22
Kar Bungalov Evleri
AKÇAKOCA
(0380) 628 62 23
Fenerbahçe Sosyal Tesisleri
KAYNAŞLI
(0380) 547 70 77
Saz Köy Tekir Evi
KAYNAŞLI
(0380) 545 21 20
Aydınpınar Alabalık (Aydınpınar Köyü)
DÜZCE
531 3141
Binef At Çiftliği
DÜZCE
526 0646
Konaklı At Çiftliği
DÜZCE
Samandere Değirmen Restoran(Beyköy)
DÜZCE
561 1008
Samandere Şelale Alabalık (Beyköy)
DÜZCE
561 1140
İkizdere Alabalık Kurugöl
AKÇAKOCA
0 541 627 81 82
Rafting Tesisleri (Dokuzdeğirmen Köyü)
CUMAYERİ
742 6161
Kartal Yuvası
GÖLYAKA
713 3733
Sazköy Tekir Evi
KAYNAŞLI
544 8625
Şifalı Alabalık
YIĞILCA
651 5742
Off-Road İl Temsilciliği
0532 6523712
58
4.
DÜZCE DOĞA TURİZMİ ARZI
Düzce, çok geniş alanı olmamasına rağmen tabii değer dediğimiz değerlerden ve
güzelliklerden fazlası ile nasibini almış bir ildir. Dağ ekosistemleri, denizi, orman peyzajları,
yaban hayatı ve bitki çeşitliliği, mağaralar, yaylalar, göller, şelaleler, tabiatla uyumlu kırsal
mimari, köylerin kültürel orijinalliği, insanı bunaltmayan sağlıklı soğuk-ılıman iklimi ile
turizme doğaya yönelik aktiviteler vb. her türlü faaliyet için imkanı sağlamaktadır.
Bu çalışma, kapsam itibariyle doğaya yönelik aktiviteleri detaylı incelemek ve geliştirme
startejisini oluşturmak için yapıldığından özellikle sürdürülebilir doğa turizmi gelişimi için
uygun yerler ve faaliyetler ele alınacaktır.
Düzce ilinde Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı'nda
herhangi bir planlama alanında yer almamaktadır. Ancak aynı eşdeğer özelliklere sahip Batı
Karadeniz’deki Kastamonu vb iller ekoturizm odaklı gelişme bölgesi içine alınırken doğal
güzellikleri ve potansiyeli fazla ilan ilimizin alınmaması düşündürücüdür.
Herhangi bir planlama alanında yer almamanın doğa turizminin gelişmesinde dezavantaj
olabileceği düşünülse de mevcut potansiyelleri, ulaşım yolları üzerinde olması ve büyük
kentlere yakınlığı ile ilde kısa sürede doğa turizminde ciddi gelişmelerin ve taleplerin olacağı
kaçınılmazdır.
Mevcut potansiyeller göz önünde bulundurularak master planında yer alan alanlarda gerekli
alt ölçekli planlamalar ve yatırımlar bir an önce yapılmalıdır.
59
4.1 DÜZCE’nin DOĞA TURİZMİ DEĞERLERİ (DOĞA TURİZMİ ARZI)
Şekil 2.Türkiye turizm strateji kavramsal eylem planı haritası
60
61
4.2. Düzce ilinin Doğa Turizmi (Arzı) Değerleri ve Bilinirlik Değerlendirmesi
İlde Akçakoca ilçesinde bulunan deniz turizmi Milletlerarası seviyede, Güzeldere Şelalesi
Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Topuk Yayla Göleti ve Efteni Gölü Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası ülke seviyesinde, diğer alanlarımız ise bölgesel seviyede
bilinmektedir.
4.3.Düzce İlinde Doğa Turizmi Amaçlı Kullanılan ve Koruma Statülü Alanlar
4.3.1. Milli Parklar
Düzce ilinde Milli Park sahası bulunmamaktadır.
4.3.2.Tabiat Parkları
Düzce ilimiz sınırları içerisinde 2 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır.
 Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı;
 Kurugöl Tabiat Parkı;
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı:
Gölyaka İlçesi Güzeldere Köyü Güzeldere Şelalesi Mevkiinde yer almakta olup 20.24
hektarlık alanı kapsamaktadır. Mesire Yeri olarak 28.12.1993 yılında Tabiat Parkı olarak
11.07.2011 yılında tescil edilmiştir.
Elmacık Dağları'nın gürül gürül akan sularından biri
Güzeldere Şelalesi Bıçkı Düzü mevkiinde 135 metre
yükseklikteki kayalardan dökülürken bir şelaleye
dönüşüyor. Kayalara çarparak uğuldayan suyun sesi,
dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili vadide
yankılanıyor. Şelale, düzenlenen üç ayrı patika ve
merdivenler sistemiyle gezilebiliyor. Platformların
sürekli nemli olmasından dolayı uyarı tabelalarına
dikkat etmek gerekiyor. Kışın beyaz yorganını örten,
ilkbaharda
Güzeldere'nin
62
ise
en
ormangülleriyle
görkemli
zamanı
canlanan
sonbahar
mevsimidir. Sonbaharın renk cümbüşüne dönüşen tonları bir tabloya benzetiyor bu nadide
tabiat köşesini. Deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikteki şelalenin zeminine
doğru yaklaşıldığında hoş bir serinlik yayılıyor havaya. Yaban hayatı yönünden oldukça
zengin şelale, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Piknik, yürüyüş,
manzara seyri, çadır kampı, kır gazinosu, kır kahvesi, büfe v.s. alanda gerçekleştirilebilecek
faaliyetlerdir.
Alana ulaşım İstanbul tarafından gidenler; TEM otoyolunda Hendek çıkışından sonra Düzce
İli sınırları içerisinde Gümüşova-Gölyaka TEM Otoyolundan ayrılarak, Ankara tarafından
gelenler için; Düzce İli sınırları içerisinde Kaynaşlı çıkışından sonra Gümüşova-Gölyaka
çıkışından sonra TEM Otoyolundan ayrılarak Gölyaka tabelasını takip ederek Gölyaka’ya
ulaşılır. Gölyaka`nın içinden güney istikametine gidilir ve Açma Köyü sapağından doğu
istikametine doğru Hacı Yakup Köyünde güneye doğru sapılarak “Güzeldere” tabelaları takip
edilir. Güzeldere Tabiat Parkı Düzce’den 28, Gölyaka’dan ise 16 km. uzaklıktadır.
Güzeldere Şelalesi ve çevresi alt - orta eosen yaşlı piroklastik kayaç, andezit ve bazalt türü
kayaçlardan oluşur. Şelalenin serin suları bazaltlar üzerinden akmaktadır. Bazaltların üzerini
yosun kaplamıştır. Bıçkı Dere üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi Hızar dere olarak Efteni
Gölü’ne buradan da Büyük Melen’le birleşerek Karadeniz’e ulaşmaktadır.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, at binme, bisiklet binme ve
foto safari yapılabilir.
63
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
64
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı Şelale İniş Yolu ve Seyir Terası
65
Kurugöl Tabiat Parkı:
Merkez İlçe ve Kaynaşlı İlçesi sınırlarında yer almakta olup 21.95 hektarlık alanı
kapsamaktadır. Mesire Yeri olarak 16.01.2004 tarihinde, Tabiat Parkı olarak 11.07.2011
yılında tescil edilmiştir.
Etrafında Orman ağaçlandırma sahası olup ibreli ağaç dikilmiştir. Yörenin tabii ağaçları
kayın, meşe ve gürgen vs. yapraklı ağaçlar alt tabakayı oluşturmaktadır. Düzce Merkeze 14
km (son 4 km Stabilize), TEM Düzce çıkışına 23 km (son 4 km Stabilize), TEM Kaynaşlı
çıkışına 7 km (son 4 km Stabilize)’dir.
Yörenin tabii ağaçları kayın, meşe ve gürgen vs. yapraklı ağaçlar alt tabakayı oluşturmaktadır.
Ayrıca kuzey doğunda gelen küçük bir derenin kuzey batı kesiminin sedde ile kapatılması
sonucu kayın, meşe ve gürgen vs. yapraklı ağaçların arasında 4,87 ha’lık gölet mevcuttur.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yürüyüş, kampçılık, at binme, bisiklet binme, olta
balıkçılığı ve foto safari yapılabilir.
Kurugöl Tabiat Parkı
66
4.3.3 Tabiat Koruma Alanı
Düzce İlinde 1 adet Tabiat Koruma Alanı bulunmaktadır.
Demirciönü Tabiat Koruma Alanı:
Akçakoca ilçesi sınırları içerisindedir. Saha 430 ha olup 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu orman
bölmelerini ihtiva eder. 12/04/1994 tarihinde tescil edilmiştir. Tabiatı koruma alanı olarak
belirlenen alanda Kayın, Gürgen, Kestane, Meşe türlerinin yer yer saf, yer yer karışık
mesçereler oluşturması optimum yayılış
alanlarından doğal özellikleri bozulmamış
bir örneğini teşkil etmesinin yanı sıra zengin
bir alt flora ve fauna potansiyeline sahip bir
orman ekosistemi özelliği göstermesidir.
Akçakoca-Ereğli karayolunun Akçakoca’dan
itibaren 10 uncu kilometresinde ve DüzceZonguldak il sınırındadır.
Tabiatı koruma alanı olarak belirlenen alanda Kayın, Gürgen, Kestane, Meşe türlerinin yer yer
saf, yer yer karışık mesçereler oluşturması optimum yayılış alanlarından doğal özellikleri
bozulmamış bir örneğini teşkil etmesinin yanı sıra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline
sahip bir orman ekosistemi özelliği göstermesidir. Genel Müdürlüğümüzce, bu nadir
ekosistemin kaynak özelliklerinin korunarak bilim ve eğitim çalışmalarının hizmetine sunmak
ve doğal özelliği bozulmadan korunmasını sağlamanın yanı sıra bu alanların günümüz
insanının ve gelecek nesillerin faydalanmasına sunmak amacıyla bu saha Tabiatı Koruma
Alanı olarak tesis edilmiştir.
Akçakoca-Ereğli karayolunun Akçakoca’dan itibaren 10 uncu kilometresinde ve DüzceZonguldak il sınırındadır.
67
Demirciönü Tabiat Koruma Alanı
4.3.4.Tabiat Anıtları
Düzce ilimiz sınırları içerisinde 4 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır.
 Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı
 Sarıkyayla Göknarı Tabiat Anıtı
 Paşabükü Dişbudak Ağacı Tabiat Anıtı
 Kayadibi Porsuk Ağacı Tabiat Anıtı

Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı:
Merkez İlçe Samandere Köyü Köyiçi
Mevkiindedir.
19.12.1988
Alanı
tarihinde
10
hektardır.
tescil
edilmiştir.
Çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç
jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçların
da var olduğu zengin ve bakir bitki
örtüsüne sahiptir. Türkiye’nin ilk tescil
edilen tabiat anıtıdır. Şelalenin düşüş
yüksekliği 20 metredir.
Düzce Merkezden Beyköy Beldesine gidilir ve buradan güney doğu istikametinde bulunan
Uğur Köyünde Samandere Köyü tabelası yolu izlenerek Samandere Köyü içinde tabiat anıtına
68
ulaşılır. Düzce Merkeze 24 km, TEM Düzce çıkışına 36 km, TEM Kaynaşlı çıkışına ise 34
km mesafededir.
Samandere Şelalesi’nin bulunduğu dere ve çevresi meastrihtiyen - eosen yaşlı killi
kireçtaşlarından oluşmuştur. Samandere Şelalesi’nin besleme havzası 32 km²’ lik bir alan olup
akan sular Uğur Deresi ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta buradan da Büyük Melen suyu
ile Akçakoca İlçesi sınırları içerisinden Karadeniz’e dökülmektedir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking ve foto safari yapılabilir.
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı
69
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı
Sarıkyayla Göknarı Tabiat Anıtı:
Merkez İlçe Çınardüzü Köyü Odayeri Bölgesi Sırıkyayla Mevkiinde ormanlık alanda yer
almaktadır.
Göknar
Ağacı
(Abies
nordmanniana) türü 300 yaşlarında, 70 m
boy, 1.36 m çap ve 6 m çevre genişliğine
sahiptir. 1000 m2 alan Tabiat Anıtı olarak
06.09.2002 tarihinde tescil edilmiştir.
70
Düzce Merkezden Beyköy Beldesine gidilir ve buradan güney doğu istikametinde bulunan
Uğur Köyünde Odayeri tabelası yolu izlenir ve Odayeri Yaylası girişine gelmeden yukarı
yamaca doğru Sırıkyayla yolu takip edilerek anıt ağaca ulaşılır.
Paşabükü Dişbudak Ağacı Tabiat Anıtı:
Yığılca İlçesi Kırık Köyü Paşabükü Mevkiinde ormanlık alanda yer almaktadır. Dışbudak
Ağacı (Fraxinus oxycarpa) türü, 110 yaşlarında, 46 m boy, 1m çap ve 3 m çevre genişliğine
sahiptir. 1000 m2 alan Tabiat Anıtı olarak 06.09.2002 tarihinde tescil edilmiştir.
Düzce Merkezden kuzey doğu istikametinde
bulunan Yığılca İlçesine doğru yaklaşık 20 km
gittikten
sonra
Kırık
Köyü
(taş
ocağı)
sapağından içeri girilir. Yol üzerindeki taş
ocağı geçildikten sonra Kırık Köyüne devam
edilir. Kırık Köyünün içinden geçilerek orman
yolu takip edilir ve Paşabükü orman idaresi binasından sonra yaklaşık 1000 mt mesafe sonra
anıt ağaca ulaşılır.
Kayadibi Porsuk Ağacı Tabiat Anıtı:
Yığılca İlçesi Gökçeağaç Köyü Kaya dibi Mevkiinde ormanlık alanda yer almaktadır. Porsuk
Ağacı (Taxus baccata) türü, 775 yaşlarında, 27.5 m boy,
1.90 m çap ve 4.80 m çevre genişliğine sahiptir. 1000
m2alan Tabiat Anıtı olarak 06.09.2002 tarihinde tescil
edilmiştir.
Düzce Merkezden Kuzey doğu istikametinde bulunan ve
Düzce’ye 38 km mesafe uzaklıkta olan Yığılca İlçesine
gidilir. Yığılca merkezden güney istikametinde Gökçeağaç
Köyüne sapılır.
71
4.3.5. Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Avlaklar
Düzce ilimiz sınırları içerisinde 3 adet Tabiat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS)
bulunmaktadır.
 Efteni Gölü YHGS;
 Yedigöller YHGS; (Merkez Bolu)
 Yeşilöz YHGS; (Merkez Zonguldak)
Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası:
Merkez İlçeye bağlı Gölormanı, Paşakonağı, Kuşaçması ve Ballıca Köyleri ile Gölyaka
İlçesine bağlı Hamamüstü ve Hacıyakup Köyleri Mevkiinde yer almaktadır. 764 ha’lık alanı
kapsamakta olup sedde içindeki göl alanı 158 ha’dır. Maksimum su kotu 977 ha, su taşkın
alanı ise 3760 ha’dır. 14/02/1992 tarihinde "Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası" olarak 580
ha alanlı tesis edilmiş olup, 03/05/1995 tarihli Bakanlık oluru ile 750 ha'a genişletilmiştir.
Son olarak Bakanlık emri gereğince saha üzerindeki sınır çalışması yenilenerek koordinatlar
belirlenmiş, alanın 764 ha olarak düzeltilmesi 05/07/2005 tarihinde talep edilmiş ve Bakanlar
Kurulunun 29.11.2005 tarih ve 2005/9729 sayılı kararı ile “Efteni Gölü Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası” olarak ilan edilmiştir.
Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmeliğin 5.
maddesine göre, av ve yaban hayvanlarının muhafazası ve göçmen türlerin göç yollarını
güvence altına almak, yaşama ortamlarının korunduğu, geliştirildiği, yaşama ortamlarını
iyileştirici tedbirlerin alındığı, av ve yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve uygun yaşama
koşulları ile doğal peyzaja sahip alanlardan olduğu için tesis edilmiştir.
Flora (Bitki) Varlığı: Aksoy (2006) ve Keten (2009) tarafından yapılan çalışmalarda otsu ve
odunsu olmak üzere sucul, yarısucul ve karasal 105 tür tespit edilmiştir. Bunlardan Lythrum
anatolicum (Leblebici&Secmen), Verbascum bithynicum (Boiss.) ve Campanula lyrata
(Lam.) tespit edilen endemik türlerdir.
Fauna (Hayvan) Varlığı: Kuş tür (Aves) sayısı 175 olup, 123 adet kuş türü Dünya Doğayı
Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesine göre tehlike altındadır. Ayrıca, 11 balık türü
72
(Actinopterygii), 2 çift yaşamlı tür (Amphibia), 6 sürüngen türü (Reptilia), 9 memeli türü
(Mammalia), 14 omurgasız türü (Invertebrata) bulunduğu tespit edilmiştir. Göl içerisinde ve
çevresinde görülebilecek kuş türleri; Sakar meke, beyaz leylek, kara leylek, beyaz balıkçıl
kuşu, angıt, pasbas patka, karabaş patka, dikkuyruk, orman kartalı, çakır kuşu, kırmızı doğan
v.s.
Göldeki başlıca balık türleri ise; Çapak balığı, turna balığı, kadıncık, tatlı su kefali, kızıl göz
balığı, yeşil sazan, yayın balığı, tatlı su levreğidir.
Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı
73
Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası:
07.09.2005 tarih ve 2005/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yedigöller Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası olarak tescil edilmiştir. Yaklaşık 40000 ha büyüklüğündeki sahanın
batısındaki 21000 ha’lık kısmı İlimiz, doğusundaki 19000 ha lık kısmı ise Bolu ili sınırlarında
kalmaktadır. Yedigöller havzası, kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapaması sonucu oluşan
Büyükgöl, Küçükgöl, Deringöl, Seringöl, Sazlıgöl Nazlıgöl ve İncegöl gibi 7 adet heyelan
gölünden meydana gelmektedir. Bu göller Bolu il sınırları dahilindedir.
Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası:
07.09.2005 tarih ve 2005/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası olarak tescil edilmiştir. Bu alanın tamamı 9.168 ha olup 350 ha’lık kısmı İlimiz
sınırları içerisinde kalmaktadır.
4.3.6. Sulak Alanlar ve Ramsar Alanları
Efteni Gölü Sulak Alanı
Efteni Gölü, Kara Avcılığı Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alan statüsüne sahiptir. 1992 yılında "Su Kuşları
Koruma ve Üretme Sahası" olarak 580 ha alanlı tesis edilmiş olup, 1995 yılında ise alan
Bakanlık oluru ile 750 ha 'a genişletilmiştir. Son olarak 2005 yılında Bakanlar Kurulunun
kararı ile 764 ha alanlı “Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak ilan edilmiştir.
Ayrıca 2011 yılında Düzce Şube Müdürlüğü tarafından nihai halini alması sağlanan Efteni
Gölü için hazırlanan “Sulak Alan Yönetim Planı” Temmuz 2012 Ulusal Sulak Alan
Komisyonu Olağan 1. Toplantısında görüşülerek sulak alanının koruma bölgeleri ile plan
hükümleri kabul edilmiştir.
Kuş tür (Aves) sayısı 175 olup, 123 adet kuş türü Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN)
Kırmızı Listesine göre tehlike altındadır. Ayrıca, 11 balık türü (Actinopterygii), 2 çift yaşamlı
tür (Amphibia), 6 sürüngen türü (Reptilia), 9 memeli türü (Mammalia), 14 omurgasız türü
(Invertebrata) bulunduğu tespit edilmiştir. Göl içerisinde ve çevresinde görülebilecek kuş
türleri; Sakar meke, beyaz leylek, kara leylek, beyaz balıkçıl kuşu, angıt, pasbas patka,
karabaş patka, dikkuyruk, orman kartalı, çakır kuşu, kırmızı doğan v.s.. Göldeki başlıca balık
74
türleri ise; Çapak balığı, turna balığı, kadıncık, tatlı su kefali, kızıl göz balığı, yeşil sazan,
yayın balığı, tatlı su levreğidir.
Proje alanında, yapılan gerek arazi çalışmaları gerekse
literatür taramaları neticesinde 10 taksonun endemik bitki türü olduğu tespit edilmiştir.
Bunlardan bazıları; Alyssum pseudo-mouradicum Hausskn. & Bornm. (LC), Lathyrus
undulatus Boiss.(VU), Lythrum anatolicum Leblebici & Seçmen (CR), Lonicera caucasica
Pallas. ssp. orientalis (Lam.) Chamb. et Long (LC), Campanula lyrata Lam. ssp. lyrata (LC),
Campaluna latiloba A. DC. subsp.latiloba (LC), Verbascum
bithynicum Boiss (NT),
Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. asperulum (Boiss.) Murb. (LC), Centaurea yaltirikii
N. Aksoy, H. Duman & A.Efe (CR).(Kaynak :Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi, 2011).
Efteni Gölünün Sedde İçindeki Göl Alanı 158 Ha, Su Maksimum Kotu 977 Ha, Su Taşkın
Alanı ise 3760 Ha’dır.
Koruma
Şekil 4: Efteni Gölü Sulak Alanı ve Koruma Bölgeleri Haritası
75
Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı
76
4.3.7. Doğal Sit alanları
Tablo 10. Düzce İli’nde Bulunan Doğal Sit Alanları
Sıra
No
1
Sit Alanının Adı
Sit
Alanının
Yeri
Akçakoca
Sit derecesi ve türü
2
Kale Plajı Çevresi - Ceneviz
Kalesi Çevresi
Ceneviz Kalesi Çevresi
3
Fakıllı Mağarası
Akçakoca
1.D.Ark.Sit+
1.D.Doğ.Sit
3.D.Doğ.Sit
3.D.Ark.Sit
1.D.Doğ.Sit
4
Sarıkaya ve Aksu Mağaraları
Yığılca
1.D.Doğ.Sit
Akçakoca
+
Tescil Karar
Tarihi ve No
01.07.1996/473
4
01.07.1996/473
4
16.10.1995/422
1
23.11.2001/767
8
Kaynak: İl Çevre Durum Raporu, 2011
4.3.8. Özel Çevre Koruma Alanları
Düzce İlinde Özel Çevre Koruma Alanı bulunmamaktadır.
4.3.9. Biyosfer Rezerv Alanları
Dünya yüzeyinde canlıların yaşayabildiği aralığa Biyosfer adı veriliyor. UNESCO’nun İnsan
ve Biyosfer (MaB, Man and Biosphere) Programı içinde yer alan karasal veya kıyı
ekosistemlerine sahip yerler ise Biyosfer Rezervi olarak anılıyor.
Biyosfer rezervlerinde, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel
değerlerin devamlılığı arasındaki sorunların, sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine dair birçok
uygulama geliştiriliyor.
Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezervi olan Camili Havzası, Türkiye’deki dokuz orman sıcak
noktasından biridir.
Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanan Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli projenin
yaygınlaştırma alanlarından biri olan Camili Biyosfer Rezervi, son on yılda yapılan
uygulamalarla Türkiye’nin en önemli ekoturizm noktalarından biri hâline gelmiştir.
İlimizde biyosfer rezerv alanı bulunmamaktadır.
77
4.3.10. Mesire Yerleri
Düzce İli Mesire Yerleri:
1- Kalıcı Konutlar Mesire Yeri:
Düzce merkez kalıcı konutlar 3.bolge mevkiinde
yer almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 9,03 ha alana sahiptir. İşletmesi
Düzce Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Mesire alanında kullanımda olan
1 adet , kamelya, 1 adet süs havuzu, 1 adet sosyal tesis binası ve 1 adet çocuk oyun
parkı bulunmaktadır.
Mesire alanı yürüyüş, manzara seyri ve fotoğrafçılık
aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
2- Değirmentepe Mesire Yeri: Düzce Kazukoğlu Köyü Mevkiinde yer almaktadır. C
Tipi mesire yeri olmakla beraber 19,786 ha alana sahiptir. İşletmesi Düzce Belediye
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Mesire alanında kullanımda olan 1 adet sosyal
tesis, 1 adet çocuk oyun parkı, 3 adet prefabrik bina, 4 adet seyir terası ve 1 adet
çeşme bulunmaktadır.
Mesire alanı yürüyüş, manzara seyri ve fotoğrafçılık
aktivitelerini gerçekleştirme uygundur.
3- Torkul Göleti Mesire Yeri: Düzce merkez Uğur Köyü Torkul Yaylası mevkiinde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 7,870 ha alana sahiptir. İşletmesi Uğur
Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi tarafından yapılmaktadır. Mesire alanındaki
göl kenarında kullanımda olan 1 adet çeşme ve 3 adet piknik masası bulunmaktadır.
Mesire alanı yürüyüş, manzara seyri ve fotoğrafçılık aktivitelerini gerçekleştirmeye
uygundur.
4- Gırgınçayırı Mesire Yeri: Düzce Kaynaşlı İlçesi Eskiköy Mahallesinde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 1,854 ha alana sahiptir. İşletmesi
Kaynaşlı Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler: 2 adet
piknik ünitesi vardır. Ayrıca planda olan diğer tesisler olarak 27 adet piknik ünitesi, 1
adet spor alanı, 1 adet kır gazinosu, 2 adet, 13 adet kamelya, 2 adet çocuk oyun parkı,
1 adet giriş kulübesi, 1 adet otopark ve 1 adet umumi wc vardır. Mesire alanı
yürüyüş ve fotoğrafçılık aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
78
5- Bıçkıyanı Köyü Mesire Yeri: Düzce Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü Topuk
Yaylasında yer almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 47,531 ha alana
sahiptir. İşletmesi Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut
tesisler: 2 adet piknik ünitesi, planda olan diğer tesisler:
4 giriş kontrol kulübesi, 3
adet piknik ünitesi, 4 adet yağmur barınağı, 1 adet kır gazinosu, 6 adet wc , 3 adet
kameriye, 3 adet su deposu, 8 adet büfe, 1 adet mini spor sahası, muhtelif patika yol, 5
adet otopark, 2 adet çocuk oyun alanı, 7 adet çeşme, 3 adet seyir terası vardır. Mesire
alanı yürüyüş, paintbol, manzara seyri, sportif balık tutma ve fotoğrafçılık
aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
6- Muncurlu Köyü Mesire Yeri:
Düzce Merkez İlçesi Muncurlu Köyünde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 14,899 ha alana sahiptir. İşletmesi
Muncurlu Köy Tüzel Kişiliği tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler: sahada
mevcut tesisler: 1 adet yapay gölet, vazıyet planda olan diğer tesisler: 5 adet piknik
ünitesi, 1 adet tenis sahası, 1 adet voleybol sahası, 2 adet wc, 2 adet ahşap büfe, 1 adet
mini futbol sahası, 2 adet çocuk oyun parkı vardır. Mesire alanı yürüyüş aktivitesini
gerçekleştirmeye uygundur.
7- Gümüşpınar Köyü Mesire Yeri: Düzce Merkez İlçesi Gümüşpınar Köyünde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 0,508 ha alana sahiptir. İşletmesi
Gümüşpınar Köy Tüzel Kişiliği tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler:
Sahada tesis bulunmamaktadır. Planda olan diğer tesisler; 1 adet futbol sahası, 1 adet
kır gazinosu ( içinde 1 adet büfe, 1 adet pide salonu) ve
1 adet wc vardır. Mesire
alanı yürüyüş aktivitesini gerçekleştirmeye uygundur.
8- Yenikent Mesire Yeri: Düzce Merkez İlçesi Nalbantoğlu Kalıcı Konutlar Mevkiinde
yer almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 14.757 ha alana sahiptir. İşletmesi
özel firma tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler: 1 adet kamelya, 2 adet
wc, 1 adet su deposu, 1 adet gözetleme kulesi, 1 adet seyir terası, 1 adet spor alanı,
vazıyet planda olan:1 adet kır gazinosu, 6 adet kamelya, 28 piknik ünitesi, 4 adet
çocuk oyun parkı, 1 adet wc, 1 adet piknik ocağı, 1 adet giriş kulübesi vardır. Mesire
alanı yürüyüş, manzara seyri ve fotoğrafçılık aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
79
9- Nalbantoğlu Mesire Yeri: Düzce Merkez İlçesi Nalbantoğlu Kalıcı Konutlar
Mevkiinde yer almaktadır. B Tipi mesire yeri olmakla beraber 14,050 ha alana
sahiptir. İşletmesi özel firma tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler: 1 adet
giriş kontrol ünitesi, 4 adet kamelya, 3 adet çeşme, 20 adet piknik ocağı, 1adet idari
bina, 1 wc, vaziyet planda olan: 1 adet giriş kontrol ünitesi, 4 adet kamelya, 3 adet
çeşme, 20 adet piknik ocağı, 1 wc vardır. Mesire alanı yürüyüş, manzara seyri ve
fotoğrafçılık aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
10- Düzce Kent Ormanı Mesire Yeri: Düzce Merkez İlçesi Nalbantoğlu Kalıcı Konutlar
Mevkiinde yer almaktadır. D Tipi mesire yeri olmakla beraber 117,07
ha alana sahiptir. İşletmesi özel firma tarafından yapılmaktadır.
Sahada mevcut tesisler: 1 adet bekçi kulübesi,
4 adet yağmur
barınağı, 1 adet su deposu, 34 adet kamelya, 1 adet kır gazinosu, 1
adet wc, 1 adet çocuk parkı, 2 adet spor alanı, vaziyet planda olan: 1
Gözetleme Kulesi
adet çocuk oyun parkı, 1 adet futbol sahası, 1 adet gözetleme kulesi, 4
adet yağmur barınağı, 3 adet çeşme, 1 adet spor alanı, 1 adet su deposu vardır. Mesire
alanı yürüyüş, manzara seyri ve fotoğrafçılık aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
11- Üçköprü Köyü Mesire Yeri: Düzce Kaynaşlı İlçesi Üçköprü Köyünde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeridir.
12- Darıdere-1 Devlet Ormanı Mesire Yeri: Düzce Akçakoca İlçesi Kalkın Köyü’nde
yer almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 3,60 ha alana sahiptir. İşletmesi
Kalkın Köyü Köy Tüzel Kişiliği tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler: 1
80
adet wc vardır. Mesire alanı yürüyüş, manzara seyri, fotoğrafçılık ve sportif olta
balıkçılığı aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
13- Göktepe-Kocaoluk Mesire Yeri: Kullanımda değildir. Düzce Akçakoca İlçesi
Kalkın Köyü’nde yer almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 10,90 ha alana
sahiptir.
14- Bakacak Mesire Yeri: Düzce Gölyaka İlçesi Bakacaktepe Mevkii’nde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 1,787 ha alana sahiptir. İşletmesi
Bakacak Köyü Köy Tüzel Kişiliği tarafından yapılmaktadır. Sahada mevcut tesisler: 3
adet yağmur barınağı ve 10 adet piknik masası vardır. Alanda yapraklı ve ibreli orman
yapısı hakimdir. Mesire alanı yürüyüş, manzara seyri, fotoğrafçılık ve piknik
aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
15- Yazıpınar Mesire Yeri: Düzce Gölyaka İlçesi Yazıpınar Mevkii’nde yer almaktadır.
C Tipi mesire yeri olmakla beraber 4,607 ha alana sahiptir. İşletmesi Gölyaka
Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Planda Olan Diğer Tesisler: 2 adet wc,
2 adet idari bina, 2 adet çocuk oyun parkı, 1 adet, havuz 1 adet kır kahvesi, 10 adet
koşu ve yürüyüş parkuru, 3 adet otopark, 6 adet çeşme vardır. Mesire alanı yürüyüş,
bisiklet, manzara seyri, fotoğrafçılık ve piknik aktivitelerini gerçekleştirmeye
uygundur.
16- Gölyaka Mesire Yeri: Düzce Gölyaka İlçesi’nde yer almaktadır. C Tipi mesire yeri
olmakla beraber 19.05 ha alana sahiptir. İşletmesi Gölyaka Belediye Başkanlığı
tarafından yapılmaktadır. Planda Olan Diğer Tesisler: 4 adet wc, 5 adet çeşme, 3 adet
otopark, 1 adet kır kahvesi, 16 adet ahşap kamelya, 1 adet çocuk oyun alanı, 8 adet
koşu ve parkur yolu, 9 adet bisiklet parkuru vardır. Mesire alanı yürüyüş, bisiklet,
manzara seyri, fotoğrafçılık ve piknik aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
17- Toptepe Mesire Yeri: Düzce Gölormanı Köyü Toptepe’de yer almaktadır. C Tipi
mesire yeri olmakla beraber 0,497 ha alana sahiptir. İşletmesi Gölormanı Köyü Köy
Tüzel Kişiliği tarafından yapılmaktadır. Sahada Mevcut Tesisler: 3 adet wc,1 adet 45
m2 karkas gözlem terası, 1 adet 40 m2 karkas kır gazinosu, 1 adet 12 m2 mutfak, 2
81
adet çeşme, 5 adet kamelya, vardır. Mesire alanı yürüyüş, bisiklet, manzara seyri,
fotoğrafçılık ve piknik aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
18- Kaledibi Mesire Yerleri: Düzce İli Beyköy Kaledibi Mevkii’nde yer almaktadır. C
Tipi mesire yeri olmakla beraber 1,070 ha alana sahiptir. İşletmesi Beyköy Belediye
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sahada Mevcut Tesisler: 1 adet 126 m2 2 kat
karkas kır gazinosu, 1 adet 17,5 m22 wc, 1 adet 266 m2 2 kat karkas idari bina, 2 adet
havuz vardır. Mesire alanı yürüyüş, bisiklet, manzara seyri, fotoğrafçılık ve piknik
aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
19- Harmantepe Mesire Yeri: Düzce İli Yığılca İlçesi Harmantepe Mevkii’nde yer
almaktadır. C Tipi mesire yeri olmakla beraber 0,560 ha alana sahiptir. İşletmesi
Yığılca Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sahada Mevcut Tesisler: 1 adet
kır gazinosu, 1 adet tuvalet, 1 adet çeşme, 4 adet kamelya vardır. Mesire alanı yürüyüş
ve piknik aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.
4.5.Seçkin Özellikli Diğer Sahalar
4.4.1.Yaylalar
Odayeri Yaylası: 1200 metre yükseklikte bulunan Odayeri Yaylası, Düzce’nin en ünlü
yaylalarından biridir. D-100 karayoluna 22 km, Düzce Merkeze 28 km, Beyköy Beldesine ise
20 km mesafededir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, bitki gözlemciliği, at binme ve
foto safari yapılabilir. Yaylada 20 kişilik pansiyon işletmesi vardır.
82
Odayeri (Çınardüzü) Yaylası
Sırık Yayla:1373 metre rakımlı Beyköy Beldesine 24 km mesafede olup 43.591 m2’lik
alanı kapsamaktadır. Etrafı köknar ve kayın ormanı, yolu stabilize ve yaylanın ortasından
küçük bir dere akmaktadır. Trekking, Bungalov, Foto safari yapılabilecek aktivitelerdir.
Alanda küçük bir gölet yapılabilecek alan ve su kaynağı bulunmaktadır.
Sırık Yayla
83
Kocayayla:1450 metre rakımlı Kocayayla, Beyköy Beldesine 29 km, Düzce’ye 35 km ve
Abant’a 7 km mesafededir.
1631 m rakımdaki Erenler Tepesi kuzey doğusunda yer alan Kocayayla 86.159 m2alana
sahiptir. Yayla ve çevresi kayaç yapısı üst kratese-alt eosen olistosromlardır. Yayla Bolu –
Düzce İl sınırını oluşturmaktadır. Yaylanın kuzeyi Düzce’ye, Güneyi ise Bolu’ya aittir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, bitki gözlemciliği, at binme,
bisiklet binme, olta balıkçılığı, Off-Road,ve foto safari yapılabilir. Boş çimenlik arazi,
etrafında genç ve sık köknar ormanı vardır. Alanın ortasından küçük bir ırmak akmaktadır.
Alanda gölet yapılabilmesi için potansiyel mevcuttur. Alanda yayla evleri yoktur.
Kocayayla/Düzce
Kocayayla Otlağı (Gölet Yapılabilecek Bir Alandır.)
84
Çiçekli Yaylası: 1631 metre yükseklikte ve 16.000 m2 alanı kapsamaktadır. Etrafı köknar
ve kayın ormanı olup yolu stabilize orman yoludur. Uğur Köyüne 21 km, Beyköy’e 27 km
ve Derdin Köyüne 6 km mesafededir.
Çiçekli Yaylası
Şehirli Yayla: Düzce-Merkez Derdin Köyü sınırları içinde bulunan Şehirli Yayla, Şehir
merkezine 33km. en yakın yerleşim yerine ise 9 km. mesafededir. 1570 metre rakımda
bulunan yayla her türlü dağcılık ve doğa sporları, Foto-Safari ve günü birlik piknik için
uygundur.
İçme suyu ve WC bulunan yaylaya binek araçlarla ulaşım mümkündür.
85
Torkul Yaylası: 1300 metre rakımlı yayla ve doğal gölet 122.000 m2 alana sahiptir. Beyköy
Beldesine 28 km, Düzce merkeze 40 km uzaklıktadır.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, bitki gözlemciliği, at binme,
bisiklet binme ve foto safari yapılabilir.
Torkul Yaylası
Derebalık Yaylası: Gölyaka’ya 32 km uzaklıktadır. Efteni Gölü ve Güzeldere Şelalesi
yolundan ulaşılır. Yayla daha çok yazlık amacıyla kullanılmakta, ancak birkaç aile
hayvancılıkla uğraşmaktadır. Yayla alanı 12.9 hektar, yayla 1400 m rakımdadır. Öküzalanı
Tepesi (1547 m) kuzeyinde yer alır. Aydınpınar köyü yaylası olan yaylada birkaç aile yazları
yaylacılık yapmakta, köylülerin çoğu yaylayı yazlık olarak kullanmaktadır. Yaylada yapılan
herhangi bir turistik aktivite bulunmamaktadır. İçinden küçük bir su kaynağı akmaktadır.
Gölet yapılabilir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Foto safari, kampçılık, yaylalar arası yürüyüş ve
bitki gözlemciliği yapılabilir.
86
Derebalık Yaylası
Kardüz Yaylası: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi ile aynı özelliklere sahip olan Kardüz
Yaylası Düzce’nin en yüksek tepelerinden biridir. Rakım 1840 metredir. Gölyaka ilçesine 30
km., D-100 karayoluna 40 km. uzaklıktadır.
1830 m. rakımlı Erenler ve 1771 m. rakımlı Çardak Tepeleri’nin batısında 1840 m.
yükseklikte bulunan Kardüz Yaylası Düzce İlinin en yüksek tepelerini oluşturur ve çıplak
arazi görünümlüdür. Kardüz Yaylası alanı 0.2 km²’dir. Yayla ve çevresi üst kretase yaşlı
gabro türü magmatik kayaçlardan oluşur. Kardüz Yaylası’nda kar Mayıs - Haziran aylarına
kadar kalmaktadır.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, at binme, bisiklet binme, çim
kayağı, kış sporları ve foto safari yapılabilir.
87
Kardüzü Yaylası, Gölyaka/Düzce
Balıklı Yaylası: Gölyaka’ya 31 km uzaklıktadır. Pürenli Tepe’nin kuzeyinde 1400 m rakımda
yer alan Balıklı Yaylası’nın alanı 46 hektardır. Yayla ve çevresi magmatik türü kayaçlardan
olan üst kretase yaşlı gabrolardan oluşur. Orman içi yayla, geniş çimenlik alan, etrafı çam,
köknar ve kayın ormanıdır. İçinden küçük bir su kaynağı akmaktadır. Gölet yapılabilir.
88
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yürüyüş, kampçılık, at binme, bisiklet binme ve foto
safari yapılabilir.46 hektar tamamı
Balıklı Yaylası
Pürenli Yaylası: Gölyaka’ya 28 km uzaklıktadır. Efteni Gölü ve Güzeldere Şelalesi yolundan
ulaşılır. Bolu ili Mudurnu ilçesi ile sınırdır.
1559 m yüksekliğindeki Pürenli Tepesi doğusunda yer alan yayla alanı 90 dekar olup
yüksekliği 1450 m’dir. Yayla üst kısmında doğal, şirin ve küçük bir gölet bulunur. Pürenli
Deresi başlangıcında yer alan yayla alanı ve çevresi üst kretase yaşlı başkalaşım kayaç olan
serpantinit türü kayaçlardan oluşmuştur. Yayla düz çimenliklerle kaplıdır.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yürüyüş, çim kayağı, kampçılık, at binme, bisiklet
binme ve foto safari yapılabilir.
89
Pürenli Yaylası
Hira Yaylası: Ortaburun Tepe’nin (1537 m) batısında yer alır. Yayla alanı 0.1 km² , yayla
yüksekliği 1400 m olup yayla alanı ve çevresi magmatik kayaç türü olan üst kretase yaşlı
gabrolardan oluşmuştur.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yürüyüş, kampçılık, at binme, bisiklet binme ve foto
safari yapılabilir.
90
Hira Yaylası, Gölyaka/Düzce
Kekik Yaylası: Gölyaka’ya 33 km uzaklıkta ve alanı 6 hektardır. Efteni Gölü ve Güzeldere
Şelalesi yolundan ulaşılır. Keskin kekik kokusunun her yeri sardığı yayla yazları hayvan
otlatma amacıyla kullanılmaktadır. Ortaburun Tepe (1537 m) kuzeyinde yer alır. Yayla
yazları hayvan otlatmak için kullanılmaktadır. Yaylada yapılan herhangi bir turistik aktivite
bulunmamaktadır. Yaylanın otlağında su kaynağı olup gölet yapılabilir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Foto safari, kampçılık, yaylalar arası yürüyüş ve
bitki gözlemciliği yapılabilir.
Kekik Yaylası, Gölyaka/Düzce
91
Kızık Yaylası: Gölyaka Yunus Efendi Köyü sınırları içerisinde bulunan Kızık Yaylası ilçe
merkezine 26 km mesafededir. Çadır kampı, karavan, foto safari Doğa yürüyüşü gibi sporlar
için oldukça uygundur.
Sakarca Yaylası: Bir kısmı Bolu iline bir kısmı Düzce iline ait yayla denizden 1000 metre
yüksekliktedir. Düzce’ye 32,5 km uzaklıkta yer alır.
Kızılkaya Tepe’nin (1598 m) güneyinde 1500 m rakımında 120 dekar yayla alanına sahip olan
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yaylalar arasında trekking, kampçılık, at binme,
bisiklet binme ve foto safari yapılabilir.
Sakarca Yaylası, Kaynaşlı/Düzce
92
Kütüklü Yaylası: 110 dekar yayla alanı olan Kütüklü Yaylası,1598 m rakımdaki Kızılkaya
Tepesi’nin doğusunda 1380 m rakımında yer alır. Yayla alanı ve çevresi üst kretase - eosen
yaşlı olistosrom türü kayaçlardan oluşur.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yaylalar arasında trekking, kampçılık, at binme,
bisiklet binme ve foto safari yapılabilir.
Kütüklü Yaylası, Kaynaşlı/Düzce
Sinekli Yaylası: Düzce’ye 33 km uzaklıktadır. Bolu Düzce İl sınırında yer alan Sinekli
yaylası 1450 m rakımda 100 dekar yayla alanına sahiptir. Sinekli, Kütüklü ve Sakarca
yaylaları Abant Gölü Milli Parkı’nın kuzeyinde Bolu ile Düzce sınırı arasında Kızılkaya
Tepe’nin etrafında yer alırlar ve birbirleri arası mesafe 1 - 3 km arasındadır.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yaylalar arasında trekking, kampçılık, at binme,
bisiklet binme ve foto safari yapılabilir.
93
Sinekli Yaylası, Kaynaşlı/Düzce
Eğrelti Yayla:Kaynaşlı İlçesi Altunköy mevkiindedir. Mülkiyeti orman olup yolun güneyi
evlerin bulunduğu kısımlar Bolu iline aittir. Yaklaşık 40 ha’dır. 1385 metre yüksekliğindedir.
Yolu stabilize yol, yolda bozuk olan yerler vardır. İlçeye uzaklığı 28 km’dir. İçme suyu
vardır. Elektrik yoktur. Abant yolundan elektrik mesafesi 1 km, Topuk Yaylasından ise 6 km
civarındadır. Orman içi yayla, geniş düz çimenlik alanı vardır. Dağları tepeden görmektedir.
Piknik, çadır kamp, doğa yürüyüşü, bungalov ev, foto safari yapılacak etkinliklerdir. Yayla
olarak kullanılmaktadır. Evlerin olmadığı kısımlarda bungalov evler yapılabilir.
Eğrelti Yayla
94
4.4.2. Göl ve Göletler:
1-Efteni Gölü:
Bölüm 4.3’de açıklanmıştır.
2- Kurugöl:
Bölüm 4.3’de açıklanmıştır.
3-Topuk Göleti: Bıçkıyanı Köyü sınırları içinde yeralan Topuk Yaylası ve Göleti D-100
karayoluna 10 km., Kaynaşlı’ya 20 km, Bıçkıyanı köyüne ise 4 km uzaklıktadır. Hem
Kaynaşlı ilçesi hem de D-100 karayolu olmak üzere iki farklı yoldan ulaşmak mümkündür.
Samandere Şelalesi’ne 15 km uzaklıktadır.
Rakımı 1300 metre olan göletin derinliği ise 1 ile 12 metre arasında değişmektedir. Gölün
çevresi 2.5 km uzunluğundadır. Gölette Aynalı Sazan ve Kadıncık denilen Hollanda sarısı
avlanabilir.. Gölet 1997 yılında Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Gölet
yayladaki hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmıştır.
Tekçağman Tepe’nin (1380 m) kuzey tarafında bulunan Topuk (Bıçkıyanı) Yaylası 0.2 km²
alana sahiptir. Tekçağman Tepe’nin kuzeyi Düzce ili, güneyi ise Bolu ili sınırlarıdır. Topuk
Yaylası, Gölet ve çevresi kayaç yapısı üst kretase - eosen yaşlı olistosromlardan oluşur.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Yürüyüş, kampçılık, at binme, bisiklet binme, olta
balıkçılığı ve foto safari yapılabilir.
Topuk Yaylası ve Göleti, Kaynaşlı/Düzce
95
Sahada aşağıdaki Fenerbahçe Spor Kulübünün tesisleri bulunmaktadır.
Topuk Yaylası ve Göleti Fenerbahçe Spor Kulübü Tesisleri Kaynaşlı/Düzce
4- Çamlıpınar Göleti: Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çamlıpınar Göleti
günübirlik piknik, fotoğrafçılık, olta balıkçılık ve kampçılığa uygundur.
5-Torkul Göleti:Merkez İlçesi Uğur Köyü mevkiindedir. Mülkiyeti orman olup alanın
tamamı 78.801 m2’dir. Göl alanı 5.000 m2’ dir. Yüksekliği 1251 m olup etrafı köknar ve
kayın ormanıdır. Ulaşımı stabilize orman yoludur. Uğur Köyüne 22 km, Beyköy’e ise 28
96
km mesafededir. İçme suyu ve elektriği yoktur. Orman içi volkanik çöküntü göletidir.
Doğa yürüyüşü, çadır kamp, foto safari, olta balıkçılığı yapılacak etkinlikledir. C Tipi
Mesire Yeri Mesire Yeri statüsündedir.
6- Karagöl: Gölyaka’ya 32 km mesafededir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, at binme, bisiklet binme, olta
balıkçılığı ve foto safari yapılabilir.
97
4.4.3. Barajlar
Hasanlar Barajı:Yığılca Yedigöller yolu üzerinde bulunan Hasanlar Barajı, sulama, enerji
üretme ve taşkın kontrolü fonksiyonlarına ek olarak, rekreasyon turizmi, fotoğrafçılık ve su
sporları amacıyla da kullanılmaktadır. Düzce-Akçakoca karayoluna 12 km’dir.
Küçük Melen Çayı üzerinde 425 hektar alana kurulmuş bir baraj gölü olan Hasanlar Barajı
Düzce – Yığılca yolu üzerinde yer almaktadır. Düzce iline 20 km, Yığılca ilçesine 16 km
uzaklıktadır. Sulama ve taşkın kontrolü amacı ile 1965 - 1972 yılları arasında inşa edilmiş bir
barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1.651.000 m³, akarsu yatağından
yüksekliği 70.80 m, normal su kotunda göl hacmi 55 hm³, normal su kotunda göl alanı
2.85km² dir. 26450 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir (Dsi.gov.tr, 2008).
Baraj Gölü, olta balıkçılığı ve yelkencilik yapılabilir. Haziran ayında kano ve yelken yarışları
yapılmaktadır.
Küçük Melen Çayı üstünde Kuvaterner yaşlı alüvyon üzerine yapılmış olan Hasanlar Baraj
Gölü’nün altında ana kayasını Alt - orta eosen yaşlı piroklastik kaya, andezit, bazalt türü
kayaçlar oluşturur.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Su sporları, olta balıkçılığı ve foto safari yapılabilir.
Hasanlar Barajı, Yığılca/Düzce
98
Yelken yarışları, Hasanlar Barajı/Yığılca
4.4.4. Kıyılar
Akçakoca Sahili ve Kıyısı: Akçakoca, Karadeniz Bölgesinin batı ucunda,
Orta
Anadolu’nun denize açılan ve Karadeniz sahillerinde mavi bayrak alabilen tek turizm
merkezidir. 35 km’yi bulan sahili boyunca çok sayıda kumsallı plajları var. Bir yanı
boydan boya deniz, yer yerde Karadeniz’in heybetli dalgaları tarafından oluşmuş
yalıyarları görülmeye değerdir. Bunların en yükseği Ceneviz Kalesi ile Değirmenağzı
arasında ve 30 metre yükseklikte bulunan Soyat yalılarıdır.
Akçakoca, Deniz-Kum-Güneş ekseni dışında; dalma meraklıları, sörf yapmak isteyen
heyecan tutkunları, yelken sporuyla denizin mavi dünyasına açılmak ve olta balıkçılığı
için alternatifler sunuyor.
Ceneviz Kalesi Plajı Akçakoca merkezinin 2km.batısında, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı
tarafından Karadeniz sahillerine verilen tek mavi bayraklı plajıdır. Ormanla iç içe essiz
kumsalı, Tarihi Ceneviz Kalesi ve etkileyici gün batımı ile kendine hayran bırakıyor.
Doğu ve Batısında olmak üzere iki ayrı plajı var. Yalıyarlar olarak isimlendirilen
plajlardan biri Kıyı boyunca yer alan mağaralar barındırması sebebiyle Fok Kayaları
olarak anılıyor. Diğer plaj ise daha uzun kumsallı ve sahile gelenlerin ihtiyaçlarını
99
karşılayacak şekilde hizmet veriyor.
Akçakoca’nın girişinde ve sahil yolu üzerinde bulunan Çuhallı plajı, konumu ve çevre
düzenlemesi ile dikkat çekiyor. Tenis, basketbol, plaj voleybolu ve su sporları ile çeşitli
spor aktivitelerinin yapıldığı, sabah-akşam yürüyüşleri için düzenlenmiş sahil kordonu ve
hemen yanında bulunan Ayazlı kayalıkları ile gün batımını izlemek isteyenler tarafından
ilgi görüyor.
Çınaraltı Plajı, Akçakoca’nın en eski plajlarından biridir. Şehir merkezinde olmasından
dolayı çok tercih ediliyor. Şehirden uzaklaşmadan denizin, şirin kumsalın ve günbatımının
keyfini çıkarabilirsiniz. Plajın adını hemen arkasında bulunan asırlık çınar ağaçlarından
almaktadır. Plajın hemen üstünde yeme-içme ve eğlence tesisleri mevcuttur.
Ayazlı ve Limancık plajları, Akçakoca merkezde bulunan bu iki plaj, arasındaki yalıyarla
birbirinden ayrılıyor. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu resmetmeye değer bir doğa
harikasıdır.
Değirmenağzı plajı ilçe merkezindedir. Geniş kumsalı, berrak denizi, etrafındaki eğlence
alanlarıyla ünlüdür. Dolayısıyla gençlerin tercih ettiği bir yerdir.
Kalkın plajı ilçe merkezine 6km mesafede, Kalkın Köyü sınırları içerisindedir. Ormanla iç
içe geniş, uzun kumsalları ve sığ denizi var. Doğayla baş başa olduğunuz bu yerde
dilerseniz deniz ve güneşin keyfini çıkarabilir, dilerseniz de piknik yapabilirsiniz. Gençlik
Spor İl Müdürlüğü’ne ait sporcu kamp eğitim merkezi ve dinlenme tesisi ile restaurant
bulunmaktadır.
Edilliağzı Plajı İlçe merkezine 5km. uzaklıktadır. Ormanla denizin adeta kucaklaştığı bu
alanda geniş ve doğal plajlar var. Özellikle sakin yer arayanlar için oldukça ideal bir
ortamdır.
Kamping
türünde
işletmeler
mevcut
olup
yeme-içme
ihtiyacınızı
karşılayabilirsiniz.
Karaburun Plajı şehir merkezinden 10 km. uzaklıkta ve göz alabildiğine uzanan geniş bir
kumsala sahiptir. 100m.boyunca sığ olan deniz, dalga olsa bile yüzenleri olumsuz
etkilemiyor Çevresinde kamp ve piknik alanları, kır lokantaları eğlence yerleri ve
konaklama ihtiyacı için ev pansiyonları bulunmaktadır.
100
Melenağzı Çayı ve plajı, Sakarya ile Düzce ilini birbirinden ayıran Melen Çayı’nın
Karadeniz’e döküldüğü yerin kıyısında ve Akçakoca merkezine 13 km. uzaklıktadır. Sahil
boyunca uzanan plajları, kamp yerleri, otel, motel, pansiyon, keyifli balık lokantaları ve
eğlence yerleri mevcuttur. Denizi sığ ve kumu oldukça incedir. Melen Çayı’na denizden
girip yeşillikler arasında akıntıya karşı tekne gezintisi yapmanızı tavsiye ederiz.
Akkaya Köroğlu Plajı, Akçakoca’nın doğusunda ve ilçe merkezine 7 km. mesafededir.
Plajı oldukça sığ ve hemen arkasında yemyeşil ormanı vardır. Yürüyüş yapmaktan yada
balık avlanmaktan hoşlananlar için alternatif sunmaktadır
Akçakoca Sahilleri
101
4.4.5. Dağlar
Düzce ilinin % 86’sına karşılık gelen alanın yaklaşık 2.200 km2’si dağlık ve engebeliktir.
Dağlar birçok yerde derin vadilerle yarılmıştır. Elmacık dağları üzerinde Kardüz
Yaylası’nda1830 m rakımlı tepe ilin en yüksek noktasıdır. Elmacık Dağı’nın kuzeyinde
Düzce fayı; güneyinde Kuzey Anadolu Fayı yer almaktadır. Gölyaka, Gümüşova ve
Cumayeri ve Sakarya yönünde rakımı daha düşük engebeler bulunur.1700 rakımlı Erenler
Tepe,1699 rakımlı Mercan Tepe ve 1368 rakımlı Yanık Tepe İl’in diğer yüksek noktalarıdır.
4.4.6. Şelaleler
1-Samandere Şelalesi:
Bölüm 4.3’de açıklanmıştır.
2- Güzeldere Şelalesi:
Bölüm 4.3’de açıklanmıştır.
3-Aydınpınar Şelalesi: Aydınpınar Köyü Yılanlıkaya Mahallesinde bulunan Aydınpınar
Şelaleleri, Düzce şehir merkezine 10 km mesafede bulunan 5 şelaleden oluşmaktadır.
Şelaleler köy merkezinden 1,5 km uzaklıktadır. Şelalelere patika yoldan 15-30 dakikalık
yürüyüşle ulaşılmaktadır. Aydınpınar deresi, pembe göğüslü alabalığı ile ünlüdür.
Alt-orta eosen yaşlı piroklastik kayaç, andezit ve bazaltlardan oluşan bölgede bulunan
Aydınpınar deresi üzerinde andezit türü volkanik kayaçlar hakimdir. Şelalelerin yatağı çok
dik ve sarptır. Aydınpınar Şelalelerinin suyu 1550 metre rakımda Katıröldüren Tepesi
sırtlarından doğar. Aydınpınar Köyü’nün 1.5 km üstünde çoğalarak şelaleleri oluşturur.
Şelalelerin dik yamaçlardan döküldüğü yerlerde kazanlar oluşmuştur. Aydınpınar Şelalesinin
suyu sırası ile; Uğur deresi, Efteni gölü ve Büyük Melen çayı ile Karadeniz’e dökülmektedir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking ve foto safari yapılabilir.
102
Aydınpınar Şelalesi 1, Düzce
103
Aydınpınar Şelalesi 4, Düzce
104
4-Bakacak Şelalesi: Düzce İli, Gölyaka İlçesi Bakacak Köyü Değirmentepe
Mevkiindedir. Mülkiyeti Hazineye ait olup alanı 2000 m2’dir. Alt kısmı 314 m., üst kısmı
ise 405 m. yüksekliğindedir. Alt ve üst kısmı yol, doğusu fındık tarlası, batısı ormandır.
Yolu asfalttır. İlçe’ye 6 km mesafededir. İçme suyu ve elektriği yoktur ancak köye
yakındır. Art arda 6 adet şelaleden oluşmaktadır. Doğa yürüyüşü, foto safari, piknik
yapılabilecek etkinliklerdir. Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından
Milli Emlak’tan 5 yıllığına kiralanmıştır. Alanda seyir terasları, yürüyüş yolu ve masalar
yapılmıştır.
5-Aktaş Şelalesi: Aktaş Köyü’nde bulunan Aktaş Şelalesi köye 4 km Akçakoca’ya 13 km
uzaklıktadır. Şelaleye ulaşmak için 700 metre patika yoldan 20 dakika yürümek
gerekmektedir.
Aktaş Köyü ve çevresi, alt-orta eosen yaşlı sedimanter kayaçlardan kumtaşı ve çamurtaşı
oluşumları gösterir. Şelaleden akan suların nemi ile kayaçların üstü yosunlarla kaplanmış ve
şelaleye ayrı bir güzellik katmaktadır. Aktaş Şelalesinin suyu Akdereye karışmakta buradan
da Akçakoca Edil Ağzından Karadeniz’e ulaşmaktadır.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, bitki gözlemciliği ve foto safari
yapılabilir.
105
Aktaş Şelalesi/Akçakoca
6-Sarıyayla Şelalesi: Düzce İli ,Akçakoca ilçesi, Sarıyayla Köyünde bulunan Sarıyayla
Şelalesi, Akçakoca Merkeze 10km mesafededir. Berrak akan suyu ve yeşillikler arasında
trekking, foto-safari ve istenirse piknik yapma olanağı sunmaktadır.
106
7-Saklıkent Şelalesi: Düzce’nin Yığılca ilçesi sınırları içinde bulunan Saklıkent Şelalesi,
Yedigöller yolu güzergahında, Düzce’ye 40km. Yığılca-Merkeze 5 km mesafededir.
İlimizin yeni keşfedilen doğa güzelliklerinden olan Saklıkent Şelalesi, günübirlik piknik,
trekking ve foto-safari yapmak için oldukça uygundur.
Orman içinde yaklaşık 35 metre yüksekliğinde şelale, orman içi piknik alanı, 3 tane küçük
gölet mevcuttur. Yol üzerinde alabalık tesisi vardır. Alanda seyir terasları, yürüyüş yolları ve
masalar yapılmaktadır.
107
8-Yoğunpelit Şelalesi: Düzce İli Yığılca İlçesi, Yoğunpelit köyünde bulunan şelale,
Düzce-Merkeze 56km. ilçe merkezine 20km mesafededir. Bölge doğal güzellikleri
açısından zengin bir yapıya sahip olup, trekking, foto-safari, piknik gibi aktiviteler için
oldukça uygundur.
4.4.7. Şifalı Sular
Düzce İli’ndeki kaplıcaların iç talebe yönelik olduğu görülmektedir. Kaplıcaların işletilme
yöntemleri turizm bilincinden uzaktır. Termal kaynakların etrafında plansız, rastgele, düşük
nitelikli konaklama yerleri ve yeme-içme tesisleri vardır. Bu değerli kaynakların turizmden
gereken payı aldığını söylemek mümkün değildir. Kaplıcaların rasyonel işletilmesi, çeşitli
aktivitelerle desteklenmesi gerekir. Tesisler yetersizdir. Tesis yetersizliği nedeniyle, kaynaklar
sadece yaz aylarında kullanılabilmektedir. Öteki mevsimlerde kullanılmamaları İl ekonomisi
için bir değer kaybıdır.
Efteni Kaplıcası
Düzce’nin 20 km güneybatısında, Gölyaka İlçesi sınırları içinde, çamlık bir yamacın eteğinde
ve Efteni Gölü kıyısındadır. Çevresi özel mülkiyet olan kaplıcanın su sıcaklığı 42ºC, debisi 2
108
lt/sn’dir. Banyo olarak kullanıldığında, dolaşım sistemi rahatsızlıkları, üst solunum yolları ve
akciğerler üzerinde olumlu etki yaptığı; içildiğinde karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında ve
demir eksikliğine bağlı hastalıklarda etken olduğu bilinmektedir. Kaplıca tesisleri, hamam ve
motel tipi bir kaç üniteden oluşmaktadır. Yaz aylarında yöresel talebe yönelik olarak hizmet
vermektedir. 1200 kişi günlük banyo kapasitesi vardır. Kaynağa gore bu sayı çok düşüktür.
Efteni Gölü kıyısında olduğundan göl ile birlikte iç ve dış talebe yönelik olarak
değerlendirilmesi gereken potansiyel bir kaynaktır. 1999 yılında yaşanan deprem sonunda
kaplıca hamam ve kaynağın çıktığı arazi 2 metre göle doğru kaymıştır. Depremden sonra
kaynak sularında artışlar olduğu görülmüştür.
Derdin Kaplıcası
Düzce’nin 16 km güneydoğusunda olumlu çevre koşullarına sahip bir vadidedir. Kaynakların
çevresi özel idareye aittir. Yörede su şebekesi ve elektrik vardır. Kanalizasyon sistemi yoktur.
Otel, lokanta ve hamam gibi tesisler bulunmamaktadır. Kaynağın debisi 2 lt/sn, sıcaklığı
32ºC’dir. Kaynağın kapasitesi günlük 500 kişidir. Ana kaynağın civarında başka kaynaklar da
vardır. Kaçak kaynakların değerlendirilmesi durumunda mevcut kapasiteyi artırma imkanı
bulunmaktadır. Toplam mineralizasyon oranının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle
kaynak içmece olarak da değerlendirilme imkanına sahiptir. Kaynak sularının içme kürleri
şeklinde kullanılması durumunda karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına iyi geldiği
bilinmektedir. Kaynak suları, Fransa’daki Vichy Kaplıcalarındaki sularla eşdeğer şifa
özelliklerine sahiptir. Termal tesisler yaz aylarında yöresel talebe dönük olarak hizmet
vermekte iken terk ve tahrip edilmiştir. İl ekonomisine önemli bir katkı sağlayabilecek
durumdaki bu potansiyel kaynağın iç ve dış turizme yönelik olarak yeniden değerlendirilmesi
gerekmektedir.
4.4.8. Akarsular
Düzce ilindeki başlıca akarsular; Küçük Melen, Asar suyu, Uğur suyu, Aksu deresi ve Büyük
Melen çayıdır. Düzce İli’nin Akçakoca kıyı kesimi dışında kalan alanda yer alan akarsuların
tümü, Batı Karadeniz havzasının bir alt havzası olan Melen havzasına, ya da başka adıyla
Efteni havzasına aittir.
109
Melen Su Toplama Havzası İstanbul İline İçme suyu sağlayan Büyük Melen Projesi havzasını
oluşturmaktadır. Akçakoca ilçesi hariç ilin tamamı Büyük Melen Projesi havzası içerisinde
kalmaktadır.
DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) tarafından Büyük Melen Çayı üzerinde Uğurlu Köyü
mevkiinde regülatör inşa edilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü 20.10.2007 tarihi itibari ile Büyük Melen Çayı’ndan içme suyu
temin etmeye başlamıştır.
Tablo 11. Düzce İli İçme Suyu Kaynakları
DRENAJ
AKARSU ADI
ALANI
2
(Km )
UZUNLUĞU
İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ
NOKTALARI
(km)
Yığılca ilçesi dağlarından doğar, Efteni gölüne dökülür.
KÜÇÜK MELEN
1204,75
73,34
ASARSUYU
158,54
32,09
UĞURSUYU
288,01
31,48
Bolu Abant dağı eteklerinden doğar, Efteni gölüne dökülür.
AKSU DERESİ
283,36
44,82
Elmacık dağlarından doğar, Efteni gölüne dökülür.
BÜYÜK MELEN
2424,75
135,53
Efteni gölünden doğar, Karadenize dökülür.
Bolu dağlarından doğar, Küçük Melen ile birleşerek Efteni
gölüne dökülür.
Kaynak: DSİ 55. Şube Müdürlüğü, 2009
Büyük Melen:Efteni Gölünden doğup Karadeniz’e dökülür. Efteni Gölü çıkışından
Karadeniz’e kadar uzunluğu 61 km’dir. Yakabaşındaki drenaj alanı 1984,4 km², yıllık
ortalama akımı 1061x106 m³’dür. Maksimum debi 300 m³/sn, minimum debi 2,53 m³/sn’dir.
Havzanın yukarı kısımları, yağışlar ile meydana gelen küçük, hızlı akımlı dereler ile drene
edilen derin vadilerden oluşmaktadır. Bunlar birleşerek Büyük Melen’in kolları olan Küçük
Melen, Asar, Uğur ve Aksu derelerini oluşturur. Büyük Melen Çayı, Sakarya Nehri ağzının 28
km doğusundan Karadeniz’e dökülmektedir. Büyük Melen Havzası yüksek dağlar ile çevrili
ve özellikle Kasım ayından Mayıs ayına kadar olan dönemde taşkınların etkisi altında kalan
bir çöküntü alanıdır.
Havza’nın kuzeydoğu kesimi Küçük Melen Çayı tarafından drene edilmektedir. Bu çay,
Yığılca İlçesi içerisinden geçerek Düzce Ovası’nda sulama ve taşkın kontrolü amacıyla, 1971
110
yılında inşa edilen Hasanlar Barajı’na akmaktadır. Daha sonra Küçük Melen Çayı güneybatı
yönünde akmaya devam ederek ovanın içerisinden geçer ve Efteni Gölü’ne boşalır.
Asar Suyu havzanın doğu kesimini drene ederek, Düzce merkezinden geçer ve Küçük Melen
Çayı’na Efteni Gölü’nden önce bağlanır. Uğur Suyu Havza’nın güneydoğu kesimini drene
ederek, Beyköy Beldesi içerisinden geçer ve Efteni Gölü’ne boşalır. Aksu Deresi havzanın
güneybatı kesimini drene ederek Efteni Gölü’ne akar. Efteni Gölü Düzce Ovası’nın güneybatı
kesiminde yer almaktadır ve yukarıda belirtilen yüzey suları tarafından beslenmektedir.
Küçük Melen: Yığılca İlçesi dağlarından doğarak takriben 100 km yol katettikten sonra
Efteni Gölü’ne dökülür. Uzunluğu 63 km’dir. Hecinler Mevkii’nde drenaj alanı 677,6
km²’dir. Yıllık ortama akımı 367x106 m³’dür. Q100 = 460 m³/sn, Qmin = 1,26 m³/sn’dir.
Yatağın kifayetsiz oluşu nedeniyle feyezanları taşıyamamakta ve 2800 ha araziyi ve içindeki
meskun sahaları taşkına maruz bırakmaktadır.
Asar Suyu:Düzce dağlarının kuzey batısından doğar ve Kaynaşlı’dan geçerek Üçköprü’de
Düzce Ovası’ na girip batıya doğru akarak, Düzce’nin yaklaşık 10 km batısında Mamure köyü
yakınında Küçük Melen’e ulaşır. Doğu-batı doğrultusunda akar. Bu noktadan 10 km sonra da
Küçük Melen içinde Efteni gölüne dökülür. Asar suyunun uzunluğu yaklaşık 38 km, drenaj
alanı 176 km²olup, yılık ortalama akımı 93x106 m³’dür. Asar Suyu’nun Düzce Ovası’na
girdiği Üçköprü mevkiinde rakım 200, Efteni Gölü’nde 112’dir. Bu iki nokta arasındaki
rakım farkının azlığı, dere yatağının ve ıslah çalışmalarının yetersizliği, Asar suyunda zaman
zaman meydana gelen taşkınlarda 700 ha arazi sular altında kalabilmektedir.
Uğur Suyu: Bolu Abat Dağı eteklerinden doğar Efteni Gölü’ne dökülür. Uzunluğu 35 km
kadardır. Drenaj alanı 285 km2, yıllık ortalama akımı takriben 150x106 m3’tür. Taşkın
potansiyeli vardır ve taşkın durumunda 1200 ha arazi sular altında kalabilmektedir. Uğur
suyundan Merkez ilçenin içme suyu da sağlanmaktadır.
Düzce’nin güneydoğusunda, İl merkezine 26 km uzaklıktaki Samandere köyü sınırları içinde,
Uğur suyunun bir kolu olan Samandere üzerinde, Samandere şelalesi bulunmaktadır. Şelale
1988 yılında “Tabiat Anıtı” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Samandere
şelalesinin de bulunduğu 500 m’lik dere boyunca anıt ağaçlar ve bir adet de cadı kazanı adı
verilen derin bölüm mevcuttur.
111
Aksu Deresi: Elmacık dağlarından doğar. Efteni gölüne dökülen akarsulardan bir diğeridir.
52 km uzunluğunda olan derenin drenaj alanı 281 km²’dir. Yılık ortalama akımı takriben
150x106 m3’tür. Feyezan halinde taşkın sahası 1000 hektardır.
Aksu deresinin Gölyaka sınırları içindeki bir kolu üzerinde Güzeldere şelalesi bulunmaktadır.
Orman içi dinlenme yeri statüsünde olan bu şelale, İl merkezine 28 km, Gölyaka’ya 16 km
uzaklıktadır. Yüksekliği 135 m.dir.
Akçakoca kıyı kesiminde bulunan ve topluca Akçakoca Akarsuları olarak adlandırılabilecek
akarsular, Kaplandede ve Orhan dağı yükseltileri ile Düzce ovasından ayrılan bölgede yer
alırlar. Melen havzasıyla bağlantısı olmayan, genelde kıyıya dik kısa, küçük, dere boyutunda
akarsulardır. Bu dereler doğudan batıya doğru: Çarak dere, Cokpelit dere, Değirmen dere,
Çayağzı dere, Haciz dere, Orhan dere ve Sarma deredir. Bunlardan son üçü Akçakoca’nın
içinden geçerek denize dökülmekte ve kent içi kirleticileriyle yüklenerek bu yükleri denize
boşaltmaktadırlar.
4.4.9. Kanyonlar
1-Kurugöl Kanyonu:Kurugöl Köyü mevkiindedir. Giriş kısımları 2B, kanyonun olduğu
kısım ormandır. 184 metre yüksekliğindedir. Etrafı ormandır. Yolu asfalt olup kanyon içi
bozuk orman yoludur. İlçeye 14 km uzaklıktadır. İçme suyu ve elektriği vardır. Tescili yoktur.
Kaymakamlık tarafından yatırım (köprü) yapılmıştır. Kanyon tırmanışı, doğa yürüyüşü, foto
safari yapılabilir.
112
4.4.10. Uçurumlar
Hasanlar Barajı– Sarıkaya Köyü Mevkiinde - Akçakoca Kayalıklarında ve Aydınpınar
Şelalelerinde kaya tırmanışı yapılmaktadır.
113
4.4.11. Seyir noktaları,
Toptepe: Toptepe’den Düzce havzası ve Eftreni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve
Sulak Alanı izlenebilmektedir.
114
Arz analizi tabloları;
Değerinbilinirliği; Bölgesel seviyede B, Ülke seviyesinde T,
Milletlerarası seviyede: M
1- Milli Park ve benzeri sahalar
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
Gölyaka
T
Kurugöl Tabiat Parkı
Merkez ve Kaynaşlı
B
Demirciönü Tabiat Koruma Alanı
Akçakoca
B
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı
Merkez
T
Sırıkyayla Göknarı Tabiat Anıtı
Merkez
B
Paşabükü Dişbudak Ağacı Tabiat Anıtı
Yığılca
B
Kayadibi Porsuk Ağacı Tabiat Anıtı
Yığılca
B
DÜZCE Milli Park ve benzeri sahalara ait SWOT Analizi
Zayıf Yönler
Güçlü Yönler
-
-
-
-
Düzce İl Yönetimi, İlçelerin kamu ve
yerel yönetimlerinin tamamının DDMP
için yatırım yapma düşüncesi ve
projelerinin olması,
Ankara ve İstanbul gibi iki metropole
yakınlığı,
İldeki Tabiat Parklarının Uzun Devreli
Gelişme Planının bitirilmiş olması,
Kurugöl Tabiat Parkı (KTP)’nın ulaşım
yönünden avantajlı konumu,
KTP’da göl bulunması ve Ülke çapında
üst düzey kulüpler tarafından yatırım
yapmak ve kamp alanı için taleplerin
bulunması,
KTP’nın konum olarak uygun yerde
kurulu olması,
Güzeldere Şelalesi Tabiat
Parkı(GŞTP)’nın konaklama imkanlarına
sahip olması,
GŞTP’nda bulunan şelalenin yüksek ve
seyir zevkinin eşsizliği,
-
-
Alanlara giden yolların yetersizliği,
KTP’nın işletmeye açılmaması, planda
öngörülen yatırımların yapılmaması,
KTP’nda elektrik ve içme suyu
bulunmaması,
KTP’nın yolunun stabilize olması,
GŞTP’nin eskimiş binalara sahip olması,
GŞTP’na ulaşım için Gölormanı Köyü
tarafından olan ulaşım yolunun asfalt
olmaması,
SŞTA yolunun asfalt olmaması,
SŞTA’ında konaklama ve yeme-içme
imkanının bulunmaması,
Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğinin
olmaması,
Yakında havaalanı bulunmaması,
Alanlara ulaşımda yönlendirme
tabelalarının yetersizliği,
Yatırım yapmadaki finansman
yetersizliği,
115
-
-
-
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı
(SŞTA)’nın görsel güzelliği, cadı kazanı
ve kanyonlardan oluşması,
SŞTA’nın Abant Tabiat Parkına
yakınlığı ve buradan gelen arap
turistlerin ilgisi,
Alanların flora ve fauna bakımından
zenginlik göstermeleri,
Fırsatlar
-
-
-
Halkın ve yöneticilerin etkin
katılımcılığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ödenek
gönderme yönünde imkanlarının olması
ve yatırım yapma tecrübesinin
bulunması,
Coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi,
Ücretsiz/ücretli tanıtım fırsatlarının
olması,
Beklentilerin gerçekleşmemesi
ihtimalinin varlığı,
Tehditler
-
-
Korunan sahalara yerel yöneticilerin
korunan alan değil de turizm alanı olarak
bakmaları,
Alanlarda kara avcılığı baskısı,
Yöre halkının ve yerel yöneticilerin
beklentilerin gerçekleşmemesi ihtimalinin
varlığı,
Milli Park ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin
daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin
önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
1- Yollar yaz ve kış mevsimlerinde ulaşıma elverişli olarak yapılmalıdır.
2- Uzun Devreli Gelişme Planları doğrultusunda yatırımlar tamamlanmalıdır.
3- İşletmeye açılmayan sahalar bir an önce işletmeye açılmalıdır.
4- Alanlarda konaklama imkanları artırılmalıdır.
5- Alanları tanıtıcı levhalar artırılmalıdır.
6- Potansiyel alanlar Milli Park statüsüne alınmalıdır.
7- İçme suyu ve elektriği olmayan sahalardaki bu eksiklik giderilmelidir.
116
2- Düzce İli Yaban Hayatı Geliştirme (YHGS) ve benzeri sahalar
Adı
Efteni Gölü Yaban Hayatı
İlçesi
Bilinirlik
Merkez ve Gölyaka
T
Merkez, Yığılca
B
Geliştirme Sahası
Avlaklar
Düzce Melen Genel Avlağı
Düzce İli Yaban Hayatı Geliştirme (YHGS) ve benzeri sahalara ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
-
-
-
-
Av turizmi deneyimi,
Ulaşım ağı kolaylığı,
İlimizin çok çeşitli yaban hayvanlarını
barındırması,
YHGS’sının su kuşları ve balıklar
yönünden tür çeşitliliğine sahip
olması,
Zorlu kış aylarında yaban hayatına
yem desteği yapılabilmesi
imkanlarının olması,
İl genelinde envanter çalışmalarının
devam etmesi,
Koruma ve kontrol teşkilatının olması,
Koruma ve kontrolde görev yapan
personel ve araç gereç sayısının
yeterliliği,
Yaban Domuzu varlığının yüksekliği,
Avlak sayısının arttırılması imkanı,
uygun sahaların mevcudiyeti.
Zayıf Yönler
-
-
YHGS’nın etrafında yerleşim yerlerinin
bulunması,
Av turistlerinin avlaklara yakın yerlerde
konaklama imkanlarının yetersiz oluşu,
Yetişmiş profesyonel av kılavuzlarının
olmaması,
Düzce’nin geniş coğrafyası ve köy
sayısının fazla oluşunun insan baskısını
önleme yönünde fazla sayıda personel
gerektirmesi,
Yönetim planlarının olmaması,
Avlak potansiyelinin altında avcı gelmesi,
Kaçak avcılığın fazla olması,
Fırsatlar
-
Coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi,
Mali imkanların teknolojik gelişimleri
takip ve satın alma için yeterli olması
Av sayısının artma eğilimi,
Büyük kentlere yakınlığı,
Tehditler
-
-
YHGS’nda yerleşim yerlerinin
yakınlığından insan baskısının fazla
olması,
YHGS’nın otlatma amaçlı kullanılması,
YHGS’nın yakınında ticari yapıların
bulunması,
YHGS’na giren akarsular ile kirlilik
117
-
gelmesi,
YHGS’sında sıcak mevsimlerde
ötrifikasyon meydana gelmesi ve balık
ölümleri olması,
Düzce İli Yaban Hayatı Geliştirme (YHGS)ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi
uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan
yararlanarak
zayıflık
ve
tehditlerin
önlenmesine
ve
doğa
turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
1- Avlakların tescil edilmesinden sonra avlak potansiyeli artacaktır.
2- Av turistlerinin konaklama ihtiyacının nitelikli pansiyon ve benzeri küçük kapasitesi butik
otellerle giderilmesi iyi bir çözüm olacaktır,
3- Butik otel/pansiyon tarzı yapıların köylerde yapılmasının teşvik edilmesi önemli kırsal
kalkınma için uygun olacaktır, bu oteller yayla turizmi ve diğer turizm çeşitlerinin de
konaklama altyapısını temin edeceklerdir.
4- Düzce İl Şube Müdürlüğü yaban hayatı bölümü mezunu personel bakımından
güçlendirilmelidir.
5- Zorlu kış aylarında av kaynağına yem takviyesinin daha da arttırılması,
6- Avlaklarımızın ve av kaynağının fuarlar, yaban televizyonu, av dergileri ve benzeri
kaynaklarda tanıtılması, yerli ve yabancı av turizmi acenteleri ile görüşme yapılarak
tanıtılması,
7-Tescil edilen avlakların yönetilmesi işletilmesi içim deneyimli personelin artırılması,
3-Düzce İli Yaylaları
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Odayeri Yaylası
Merkez
B
Sırık Yayla
Merkez
B
Kocayayla
Merkez
B
Çiçekli Yaylası
Merkez
B
Şehirli Yayla
Merkez
B
Torkul Yaylası
Merkez
B
Derebalık Yaylası
Gölyaka
B
118
Kardüz Yaylası
Gölyaka
B
Balıklı Yayla
Gölyaka
B
Pürenli Yaylası
Gölyaka
B
Hira Yaylası
Gölyaka
B
Kekik (Kızık) Yaylası
Gölyaka
B
Sakarca Yaylası
Kaynaşlı
B
Kütüklü Yaylası
Kaynaşlı
B
Sinekli Yayla
Kaynaşlı
B
Eğrelti Yaylası
Kaynaşlı
B
Düzce İli Yaylalarına ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
-
-
-
Çok sayıda yaylanın bulunması,
Yaylaların geniş sahalarda olması
Turizm için kullanılabilir nitelikte
olanların varlığı,
Yaylaların çok sayıda turizm
çeşidine imkan veriyor olması,
Yayla evlerinin pansiyon ve benzeri
kullanımlar için uygun
özelliklerinin olması,
Aktif yaylacılığın azalsa da devam
ediyor olması,
Yolların mevcudiyeti,
Bazı yaylalarda gölet yapılabilme
potansiyelinin bulunması,
Kış turizmi yapılabilecek yayla
bulunması,
Yayla güzergahında Tabiat Parkı ve
futbol kulübü kamp alanı gibi
yerlerin bulunması,
Yaban hayvanı ve çeşidi yönünden
zengin olması,
Zayıf Yönler
-
-
Çoğu yayla evlerinin eski olması,
Yaylacılık yapanların turizm altyapısı ve
turizm fikri olmaması,
Bazı mülkiyet ve yönetim meseleleri,
Yayla yollarının bakım istemesi, arazili
araçlar dışındakilerin gelmesinin çok zor
olması, bazı yaylarının merkeze uzak
olması,
Bazı yaylalarda elektrik olmaması,
Bazı yaylalarda içme suyunun yetersiz
olması,
İnsan kaynağının çok az olması, eğitim
seviyelerinin düşüklüğü,
Yaylacılığın azalma trendine girmesi,
Yaylaların tanıtımının yeterince
yapılamaması,
119
Fırsatlar
Tehditler
Yaylalarda konaklama için basit
kampçılık imkanlarının mevcudiyeti,
Yaylaların mevcut turizm
destinasyonlarına yakın ve av
turizmine uygun yerlerde bulunması,
Misafirsever köylülerimizin turizmin
başlatılması için sıcak bakışları,
Bazı yaylalarda gölet yapabilme
imkanının bulunması,
Yaylalardaki aktivite çeşitliliği,
-
-
-
-
-
Yaylacılığın bazı yaylalarda tamamen
ortadan kalkması, yaylacılık
kültürünün yok olma riskinin varlığı,
Eski yolların bazı yaylalarda
bakımsızlık sebebi ile daha da
bozulması,
Yaylaların bazılarında düzensiz
yapıların yapılması,
Yayla yolu güzergahında HES
projelerinin inşa edilmesi,
Düzce İli Yaylalarında ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü
yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve
tehditlerin önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik
kararlar;
-
Yaylalarda pansiyonculuk uygulamalarının geliştirilmesi,
Yayla evlerinin turizme uygun olanlarının tespit edilerek öncelikle sahiplerinin teşvik
edilmesi,
Potansiyel su kaynağı ve alanı bulunan yaylalarda gölet yapılması projesinin
gerçekleştirilmesi,
Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay almasına
dayalı uygulamaların geliştirilmesi,
Yayla yollarının küçük araçların ulaşabileceği şekilde alt yapısının ve üst yapısının
yapılması,
Yaylalar arası bağlantı yollarının iyileştirilmesi,
Yayla yollarında yönlendirici ve mesafe belirtici tabelaların artırılması,
4-Düzce İli Göl, Baraj, Kanyon ve Kıyılar
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Göller
Efteni Gölü
Merkez ve Gölyaka
T
Kurugöl
Merkez ve Kaynaşlı
T
Topuk Göleti
Kaynaşlı
T
120
Çamlıpınar Göleti
Kaynaşlı
B
Torkul Göleti
Gölyaka
B
Merkez ve Yığılca
T
Akçakoca
B
Akçakoca
M
Baraj
Hasanlar Barajı
Kanyon
Kurugöl Kanyonu
Kıyılar
Akçakoca Kıyısı
Düzce İli Göl, Baraj, Kanyon ve Kıyılara ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
-
-
-
İlimizdeki göllerin bir kısmının statülü
olması,
Topuk Göletinde üst düzey spor
kulüpleri tarafından kamp yapılması,
İlimizdeki göletlere ülke genelinden
futbol kulüplerinin yatırım yapmak
istemesi,
Göletlerde sportif olta balıkçılığının
yapılması,
Göletlerin etrafının orman olması ve
flora-fauna bakımından zengin türleri
barındırması,
Bazı göletlerin yerleşim yerlerine
yakınlığı,
Barajın kent merkezine yakın olması,
Barajın yolunun asfalt olması,
Kıyılarımızın uzunluğu ve büyük
şehirlere yakınlığı,
Kıyımız olan Akçakoca ilçesinde yeterli
sayıda otel bulunması,
Göllerimiz, kanyonlarımız ve
kıyılarımızın gelişmeye açık olması,
Kıyı ve dağ ekosistemlerinin bir arada
birbirini destekleyebilmesi,
Zayıf Yönler
-
-
Bazı göletlerde yolların dar ve stabilize
olması,
Bazı göletlerin bu güne kadar yeterince
planlaması yapılarak turizme
açılamaması,
Gölet alanlarında gerekli koruma
önlemlerinin olmaması,
-
121
Fırsatlar
Tehditler
Bakirliğin muhafazası, turizmin
genellikle henüz başlaması, fazla boğucu
olmaması,
Turizme yerel yönetimlerin sıcak bakışı,
Dağ ve Yaylalara yönelik turizm
imkanlarıyla kıyılara yönelik turizmin
aynı destinasyonda birleştirilebilme
imkanı
-
-
-
-
Bazı ilçelerde atıksu arıtma tesislerinin
bulunmaması nedeniyle bu alanların
kirletilmesi,
Katı atıkların görsel ve kıyı kirliliği
yaratması,
Düzce İli Göl, Baraj, Kanyon, Kıyılar ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi
uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan
yararlanarak
zayıflık
ve
tehditlerin
önlenmesine
ve
doğa
turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
-
-
-
İç Sular ve kıyılarda Sportif balıkçılığa uygun yerlerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü tarafından detaylı olarak
planlanması,
Göletlerde sportif balıkçılığının da ele alınması, bu sahalara uygun nitelikli sportif
balıkçılık iskeleleri yapılması,
Bu yerlere ait broşürün basılarak turistlerin istifadesine sunulması,
Sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği gruplarına ulaşılarak bu sahalarda da çalışmalar
yapılması,
Derelerin katı ve sıvı atıklarla kirlenmesi hususunun katı atık bertaraf tesisleri
kurulana kadar bir mekanizma geliştirilerek belediyeler ve il özel idaresi tarafından
düzenlenmesi gerektiği, kaynak temini çalışmalarına başlanması,
Sportif balıkçılık ve sulak sahalara yönelik turizm çeşitlerinde yöre insanının kırsal
kalkınmasını temin maksadıyla öncelikli olarak yöre insanının rol alacağı
uygulamalara yer verilmesi,
Barajda yelken vb. su sporlarının aktif olarak yapılması,
5-Düzce İli Şelaleleri
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Samandere Şelalesi
Merkez
T
Güzeldere Şelalesi
Gölyaka
T
Aydınpınar Şelalesi
Merkez
B
Bakacak Şelalesi
Gölyaka
B
122
Aktaş Şelalesi
Akçakoca
B
Sarıyayla Şelalesi
Akçakoca
B
Saklıkent Şelalesi
Yığılca
B
Yoğunpelit Şelalesi
Yığılca
B
Düzce İli Şelalelerine ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
-
Şelalelerin çok sayıda olması,
Güzeldere ve Samandere şelalelerin
Milli Park statüsünün bulunması,
Şelalelerin turizm için görselliklerinin
bulunması,
Yerel yönetimlerin sürekli
desteklemeleri,
Bazı şelalelerde Kaymakamlıklarca
yatırım yapılması,
Zayıf Yönler
-
Fırsatlar
-
Reklam yapmak için objenin var olan
yüksek gücü,
Ulaşım imkanlarının düzeltilebilecek
durumda olması,
Güzeldere ve Samandere Şelalelerinin
koruma statülü olması, çevre
düzenlemesi deneyiminin olması,
işletilmekte olması, bu hususlarında
diğer şelalelere de deneyim
aktarılabilme fırsatının mevcudiyeti,
Bazı şelalelerin turizme açılmaması,
Şelalelerin yapılan yatırımların
profesyonelce yapılmaması,
Yolların stabilize olması,
Tehditler
-
-
123
Bazı ilçelerde turizm bilgi ve becerisi
olmadan giriştikleri yatırım faaliyetleri,
Şelalelerde ölüm ve yaralanma
Samandere Şelalesi ulaşım yolu
güzergahında ve üst havzada HES
projesinin bulunması,
Düzce İli Şelaleleri ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü
yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve
tehditlerin önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik
kararlar;
-
Şelalelerin sayıca çok ve etkileyici olmaları,
Şelalelerde yürüyüş rotalarının detaylandırılması ve gerekli olan yerlerde yürüyüş
platformlarının konulması, işaretlemelerin tamamlanması,
Şelalelerin tanıtılması,
Şelalelere statü kazandırılması,
HES faaliyetlerinin Samandere Şelalesine zarar vermesinin önlenmesi
6-Düzce İli Mağaraları
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Gökçeağaç Mağarası
Yığılca
B
Yenimahalle (Koçköy) Mağarası
Akçakoca
B
Çamlı Mağarası
Yığılca
B
Sarıkaya Mağarası
Yığılca
B
Aksu Mağarası
Yığılca
B
Fakıllı Mağarası
Akçakoca
B
Kurtsuyu Mağarası
Merkez
B
Avuçiçi Mağarası
Merkez
B
Yağcılar Mağarası
Yığılca
B
Düzce İli Mağaralarına ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
-
Yerel yönetimlerin sürekli
desteklemeleri,
Mağaraların turizm için
Zayıf Yönler
-
124
Mağaraların turizme açılmaması,
Mağaralara yapılan yatırımların
profesyonelce yapılmaması,
-
görselliklerinin bulunması,
- Çok sayıda mağaranın ilimizde
bulunması,
-
-
Fırsatlar
-
Reklam yapmak için objenin var olan
yüksek gücü,
Ulaşım imkanlarının düzeltilebilecek
durumda olması,
İlimiz için alternatif bir turizm olması,
Yolların stabilize olması,
Tanıtım yetersizliği,
Mağaraların dağınık bir coğrafyada ve
zor ulaşılır olması korunmasını
zorlaştırmaktadır,
Keşif yapacak yeterli eleman ve uzman
görevli olmaması,
Statüsü olmayan karstik yapılarla ilgili
turizm yatırımı yapmak için yasal
imkanların kısıtlı olması,
Tehditler
-
İnsanların mağara merakı ve tahrip
etmeleri, kirletmeleri,
Sarkıtları kırma merakının yaygınlığı,
Bilinç eksikliği,
Hazine avcılarının varlığı,
Yarasa gübresi ticareti,
Düzce İli Mağaraları ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü
yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve
tehditlerin önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik
kararlar;
1. Düzce’da çok sayıda mağara bulunması mağara turizmine yönelik talepler için
iyi bir yönlendirme imkanı verecektir, tanıtımları yapılmalıdır,
2. Mağaraların haritalandırılmış olanlarının yabani hayat ve benzeri ekosistem
unsurları yönünden zarar görmeyenlerinin ve estetik olanların öncelikli olarak
turizme kazandırılması,
3. Mağaraların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine dikkat edilmesi,
4. Mağaralarda tahribat ve benzerinin önlenmesi için lüzumu halinde mekanik
tedbirler alınması, jandarmanın bu hususları da gözetmesi, muhtarların duyarlı
davranmaları,
5. Tüm mağaraların tanıtımının etkin bir program dahilinde İl Turizm ve Kültür
Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube
Müdürlüğü tarafından yapılması,
6. Sarıkaya Mağarasına gelen suyun kirletilmemesi,
125
7-Düzce İli Doğa Yürüyüş Parkurları
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Akçakoca Aktaş Şelalesi Parkuru
Akçakoca
B
Altınçay - Çayağzı Köyü Parkuru
Akçakoca
B
Dokuzdeğirmen - Melenağzı Köyü Parkuru
Cumayeri-Akçakoca
B
Çilimli - Kaplandede - Şifalı Su Parkuru
Çilimli
B
Yeşilyayla Köyü - Kuyudüzü Göleti Parkuru
Gümüşova
B
Efteni Gölü - Güzeldere Şelalesi Parkuru
Gölyaka
B
Güzeldere Şelalesi - Balıklı Yaylası Parkuru
Gölyaka
B
Aksu Deresi - Kardüz Yaylası Rarkuru
Gölyaka
B
Topuk - Eğrelti - Yeniyurt -Sinekli Yaylaları
Kaynaşlı
B
Kaynaşlı
B
Kaynaşlı
B
Merkez
B
Aydınpınar Köyü – Şelaleler Parkuru
Merkez
B
Odayeri - Derebalık Yaylası Parkuru
Merkez
B
Odayeri - Torkul Göleti ve Yaylası Parkuru
Merkez
B
Beyköy - Samandere Şelalesi Parkuru
Merkez
B
Derdin Köyü - Çiçekli - Şehirli Yaylaları
Merkez
B
Merkez
B
– Abant Parkuru
Kaynaşlı - Sazköy - Tavak -Çakırsayvan Samandere Şelalesi Parkuru
Muncurlu - Kurugöl – Yörükler Sarıçökek
Köyü Parkuru
Konuralp (Amfi Tiyatro)-Kemerkasım Köyü
(Su Kemerleri) Parkuru
Parkuru
Samandere Şelalesi-Sinekli Yaylası – Abant
126
Parkuru
Hasanlar Köyü-Hasanlar Barajı Parkuru
Yığılca
B
Yığılca - Sarıkaya Mağarası Parkuru
Yığılca
B
Yığılca - Karakaş - Mengen -Yaylatepe –
Yığılca
B
Yığılca
B
Yedigöller Parkuru
Yığılca - Hebeler – Yağcılar-Saklıkent
Şelalesi Parkuru
Düzce İli Doğa Yürüyüş Parkurlarına ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
-
-
-
Zayıf Yönler
Doğa yürüyüşü parkurlarını tanıtıcı
yayın ve yol gösterici levhaların
yapılması,
Alternatif parkurların
oluşturulabilmesi,
Parkurların güzergahında köy,
yayla, göl vb alanların bulunması,
Yerli turistlerin de artan nispette bu
güzergahları tercih etmeleri,
rotalardan duyulan memnuniyet,
İlimizin büyük kentlere yakınlığı,
Parkurların büyük çoğunluğunun
ormanlık alanlarda olması,
Rotaların bazıları pek
benimsenmemesi, uzun ve yorucu
bulunması,
Parkurların büyük çoğunluğunun köy
yollarını ve orman emvali çekilen
yolları kapsaması, doğal parkur
olmaması,
Rehber kaynağının zayıf olması,
Parkur güzergâhında dinlenme yerleri
oluşturulmaması,
-
-
-
Fırsatlar
-
Rotaların tespiti için gönüllü çalışmayı
talep eden grupların bulunuşu,
Bugüne kadar yapılan çalışmalar
sebebi ile deneyimlerin bulunması,
Mevcut rotalardan alınan
geribildirimler,
Kaymakamların bu tür çalışmaları
yapma yönünde istekli olmaları,
Mevcut destinasyonlara rota eklenerek
zenginleştirme imkanı
Tehditler
-
Tabelalara zarar verilmesi,
Parkur güzergahında yerleşimler
olduğundan köpeklerin saldırıları,
Rotalarda katı atıkların sorun teşkil
etmesi,
-
127
Düzce İli Doğa Yürüyüş Parkurları ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi
uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan
yararlanarak
zayıflık
ve
tehditlerin
önlenmesine
ve
doğa
turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
-
-
Mevcut başarılı rotalardaki uygulamanın başarı faktörlerinden faydalanarak yeni
rotaların da aynı mantıkla yapılması,
Rotalarda kırsal hayatın değerlerine ve bu kültürün sürekliliğine azami dikkat
gösterilerek, kırsal sahalardaki insanlarımızın bu etkinlikten en yüksek seviyede
fayda temin etmelerinin sağlanması,
Mevcut rotalar üzerindeki İl Özel İdaresince yapılan işaretlemelerde, tabiatın
korunmasına ait tanıtıcı düzenlemelerde 9. Bölge Müdürlüğüne ildeki birimden
yardım alınması,
128
4.5 DÜZCE İLİNDE DOĞA TURİZM ÇEŞİTLERİ
4.5.1.Kuş Gözlemciliği
Efteni Gölü, Düzce’nin 14 km. güney batısında, Elmacık Dağı silsilesinin eteğinde, Düzce
Ovasına ait akarsu ağının birleştiği ve Büyük Melen kanalıyla Karadeniz’e döküldüğü
ekolojik bir ağın düğüm noktasındadır. Gölyaka ilçesine 2km.mesafede bulunan Efteni Gölü,
göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir.
Bünyesinde 77tanesi kalıcı olmak üzere toplam 129 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır.
Gölün muhteşem manzarasını ve Düzce’nin doğal güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyenler,
yaklaşık 162 basamakla çıkılan ve seyir terası adı verilen Toptepe yangın gözetleme kulesini
ziyaret edebilirler.
Çevrede kuş türlerinin izlenebilmesi için 4 adet seyir terası bulunmaktadır. Leylekler, yaban
ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angıt, sakarmeke, kuğular, gölün gediklilerinden olup
kolay görünenler arasında yer almaktadırlar. Kuşların göç yollarında, bir mola gölü olan
Efteni Gölü, su seviyesinin dışında nilüfer çiçekleriyle, sazlıklarıyla kuşları saklarken fotoğraf
ve kuş gözlemcilerine kompozisyon oluşturuyor. Boz kaz, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri,
129
çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, macar, elmabaş, pas baş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek,
çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak mevsiminde foto safarisi için uygun özellikler
göstermektedir.
Gölde kuş türlerinin yanı sıra ender bitki türleri de bulunmaktadır. Nilüfer, süsen, düğün
çiçekleri, kamış, nane, su mercimeği bitkilerinin yanı sıra; söğüt, dişbudak, kızılağaç, çınar
gibi sucul karakterli ağaçlar da göze ilk çarpan bitkilerdendir.
130
4.5.2. Doğa Yürüyüşü (Trekking)
Akçakoca Doğa Yürüyüş Parkurları: Parkur Akçakoca çevre yolu, Göktepe ve Aktaş köyü
sapağından başlar. Cumayanı mesire alanı anıt ağaçları, eski hamam kalıntısı, türbesi, camisi
ve berrak deresiyle çok yönlü eşsiz bir mesire alanı olarak sizi karşılar. Yüksek ağaçların
altında sessizliğin sesini kuşların cıvıltısı bozar. Burada gidiş veya dönüşte yemek ve
dinlenme fırsatı bulursunuz. Arabacı köyünü geçtikten sonra Aktaş köyü meydanında sivil
mimari evlerini görebilirsiniz. Film yapımcıları için uygun bir platodur burası. Köyde yöre
halkına has ulaşım araçlarını da görebilirsiniz. Köyden sonra, bölgenin geçim kaynağı olan
fındık bahçelerini geçtikten sonra orman içine girilir. Yaz aylarında kestane ağaçları
gölgesinde, yöresel yiyecek ve içecek bulabilirsiniz. Buradan dere yatağını takip eden patika
yol izlendiğin de şelaleye ulaşılır. Şelaleden sonra dileyenler Aktaş köyünden ayrılarak 3-4
km mesafedeki, deveci armuduyla ünlü Hemşin köyü ve hiç çivi kullanılmadan yapılmış tarihi
ahşap camii de görebilirler. Ayrıca bu yolun geçtiği tepeden Karadeniz’in mavi ve yeşili
buluşturan muhteşem tabiat dokusunu da seyredebilirsiniz
1-Akçakoca Aktaş Şelalesi Parkuru: 10 Km’dir.
Özelliği:Rafting, restoran, taş işlemeli cami ve su kuyusu, oryantirink, anıt ağaç, su
değirmeni, Harmankaya Şelalesi, konaklama, sahil, sivil mimari özellikleri vardır.
Ulaşım: Akçakoca çevre yolu Göktepe köyü ayrımından yürüyüşe geçilmelidir.
Parkurun Yapısı: Parkur çoğunlukla dere kenarını takip eder, Aktaş vadisiyle devam ederek
şelaleyle son bulur.
Zorluk Durumu:Orta zorlukta bir parkurdur, su içinden geçmek gerekebilir, boğazlı ve su
geçirmez yürüyüş ayakkabısı ile dört mevsim yürünebilir.
131
Dokuzdeğirmen: 40.908142° - 30.948402° - Melenağzı: 41.070464° - 30.968600°
Şekil 5: Akçakoca Aktaş Şelalesi Parkuru Haritası
2- Altınçay - Çayağzı Köyü Parkuru: 11 Km
Özelliği: Orhangazi Cuma Camii (Çantı Camii),
Kışla Deresi, sivil mimari, sahil, yeme içme, konaklama, kamp, orman, olta balık
Sağlıklı her insanın rahat yürüyebileceği bir parkurdur.
Ulaşım:Düzce Akçakoca yolu Tepe köyü ayrımından Altınçay köyüne ulaşarak yürüyüşe
geçilmelidir.
Parkurun Yapısı: Parkur çoğunlukla dere kenarını ve dere içini takip eder.
Zorluk Durumu: Orta zorlukta bir parkurdur, su içinden geçilir. Boğazlı, su geçirmez yürüyüş
ayakkabısı ile kış hariç diğer mevsimler yürünebilir.
132
Altınçay: 41.013090° - 31.249510° - Çayağzı: 41.086146° - 31.231165°
Şekil 6:Altınçay - Çayağzı Köyü Parkuru Haritası
Cumayeri Doğa Yürüyüş Parkurları
Düzce’nin İstanbul yönündeki Cumayeri ilçesi rafting denince ilk akla gelen yerlerden biridir.
İlçe merkezinden 3 km uzaklıktaki Dokuz Değirmen köyü su değirmenleri ile anılır. Köyde
ilerlerken 9 adet su değirmeninin tarihten getirdiği hatıraları göreceksiniz. Köy meydanındaki
600 yaşında, 20 m boyunda3.6 m çapında, 11 m çevre genişliğinde anıt çınar ağacını izleme
ve altında oturup sohbet etme zevkini tadabilirsiniz. Eski evler ve su değirmenleri arasında
bulunan rafting tesisinde lezzetli bir sazan balığı ya da melen balığı yemek için uğramanızı
öneririz. Doğaya karşı zafer kazanmayı zevk haline getirenlerin gözde sporu rafting severler,
Büyük Melen kıvrımları, akıntıları, küçük şelaleleri ile ormanın içinde akıp giden 13 km’lik
rafting parkurunda Melen Çayı ile mücadeleye bekliyoruz. Yürüyüş severlerin haritadaki
güzergahtan başka rafting parkurunu da güzergah olarak seçebilecekleri ayrıca Yenitepe,
Davutağa, Esmahanım, Uğurlu köylerinde sivil mimari eserlerini de görebilirsiniz. Parkur
133
sonunda Melenağzı ile denize ulaştıktan sonra dalış turizmi meraklıları için Kalkın köyü
Gençlik Spor ve Milli Takımlar kamp merkezi açıklarındaki batık uçağa dalış yapabilirler
1-Dokuzdeğirmen - Melenağzı Köyü Parkuru: 24 Km
Özelliği:Rafting, restoran, taş işlemeli cami ve su kuyusu, oryantirink, anıt ağaç, su eğirmeni,
Harmankaya Şelalesi, konaklama, sahil, sivil mimari
Rafting yapılacaksa, rafting sporunun yapıldığı tesislere gidilmelidir, kış hariç her mevsim
yapılmaktadır, yürüyüş her mevsim yapılabilir.
Ulaşım: Düzce İstanbul yolu Cumayeri sapağından Dokuzdeğirmen köyüne ulaşarak
yürüyüşe geçilmelidir.
Parkurun Yapısı: Parkur çoğunlukla köy içlerinden geçer ve sahile ulaşır.
Zorluk Durumu: Kolay bir parkurdur, normal yürüyüş ayakkabısı ile her mevsimde
yürünebilir.
Dokuzdeğirmen: 40.908142° - 30.948402° - Melenağzı: 41.070464° - 30.968600°
Şekil 7:Dokuzdeğirmen - Melenağzı Köyü Parkuru Haritası
134
Çilimli Doğa Yürüyüş Parkurları
İstanbul yönünde D-100 karayolu üzerinden bağlanılan Çilimli ilçesine ilerlerken, yemyeşil
epeler ve kent yaşamı sürdürenler için özlenen doğa görüntüleri sizi karşılar. Geniş bahçeli
köy evleri buraya yerleşme hayalini körüklüyor. Çilimli’ye 3 km uzaklıktaki Tepe köyünün
yakınındaki meşe ağaçlarından oluşan koruluk görülmeye değer bir piknik alanıdır. Mis gibi
kekik kokusunu soluyorsunuz. Her yıl 6 Mayıs’ta Hıdrellezi kutlamak isteyen Düzceliler
buraya akın ediyor. Günübirlik piknikçilerin çocukları için kurdukları salıncaklar, oynanan
futbol maçları çok alışılmış keyifli bir vakit geçirmenizi ağlar. Organik tarım yöntemleriyle
yetiştirilen altın çilek, çilek, kestane balı ve böğürtleni de bolca bulabilirsiniz. Parkur
sonundaki şifalı sudan içmeden ve bir kap doldurmadan gitmeyin. Akçakoca Cumayanı
mesire alanında bulunduğu Dede Dağı, Ahmet Dede (Eskici Baba) ile kardeş olan ve
sevginin, sadeliğin, sükunetin ve alçak gönüllülüğün simgesi olan, yağmur dualarının da
yapıldığı ve yörenin en yüksek tepesi olan, Kaplan Dede’nin mezarının bulunduğu bir yerdir.
1-Çilimli - Kaplandede - Şifalı Su Parkuru:35 Km
Özelliği:Türbe, mesire alanı, kayın, meşelik, kestane ağaçları
Ulaşım: Düzce İstanbul yolu Çilimli sapağı ayrımından Çilimli’ye ulaşarak yürüyüşe
geçilmelidir.
Parkurun Yapısı:Parkur çoğunlukla orman içini takip eder.
Zorluk Durumu: Orta zorlukta bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile her mevsimde
yürünebilir. Kışın kar tedbirleri gerekir.
135
Çilimli: 40.891765°-31.045666° - Şifalısu: 40.999352°-31.187641°
Şekil 8: Çilimli - Kaplandede - Şifalı Su Parkuru Haritası
Gümüşova Doğa Yürüyüş Parkurları
Düzce’nin İstanbul yönündeki son ilçesi olan Gümüşova’da yemyeşil tepeler, meşe ve çınar
ağaçlarından oluşan manzara sizi bekliyor. Gümüşova’dan hemen önce Dedekoru piknik yeri
ve Atatürk’ün uğradığı Selamlar köyü sizi karşılar. İlçe merkezinden 4 km uzaklıktaki Ada
köyü, Çaybükü arası Büyük Melen üzerindeki asma köprü mimarisi dikkat çekmekte olup
çayda amatör balıkçılık ve yörede yaygın olan közde çay bulabileceğiniz güzelliklerdir. Atış
136
sporu meraklıları için İlçe Merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Elmacık köyünde Atış Tramp
Skit(havalı silahlar) spor merkezi bulunmaktadır. Parkurumuzda ise Kuyudüzü göletine
ulaşana kadar gürgen, meşe, kayın ve kestane ormanlarından geçeceksiniz
1- Yeşilyayla Köyü - Kuyudüzü Göleti Parkuru: 14 Km
Özelliği:Kayın, gürgen, meşe ormanları, gölet
Ulaşım: Gümüşova Hendek yolu 10. km Beylice köyü sapağından Yeşilyayla köyüne
ulaşarak yürüyüşe geçilmelidir.
Parkurun Yapısı: Yeşilyayla köyü yakınlarında TEM kenarındaki tesislerde yöresel ürünlerle
kahvaltı yapılabilir. Yeşilyayla köyünden gürgen, meşe, ormanları arasında toprak yoldan
Zorluk Durumu: Orta zorlukta bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile her mevsimde
yürünebilir.
Yeşilyayla Köyü: 40.795234° - 30.866726° - Kuyudüzü Göleti: 40.794913° - 30.970854°
Şekil 9: Yeşilyayla Köyü - Kuyudüzü Göleti Parkuru Haritası
137
Gölyaka Doğa Yürüyüş Parkurları
Gölyaka ve çevresi şelaleler, göller ve yaylaları ile hafızanızda iz bırakacak bir ilçedir. Efteni
Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası ve kaplıcası, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Bakacak
Şelaleleri ve mesire alanı, Karagöl Göleti, Toptepe seyir terası, Gölyaka Kültür Parkı, kış
sporlarına aday Kardüz Yaylası ve Balıklı, Pürenli, Hira ve Derebalık Yaylaları ile gizli bir
cennettir. Efteni Gölü ve çevresi yaban hayatı ile flora ve faunası ile fotoğrafçılarını
beklemektedir. Güzeldere Şelalesi ve mesire alanı doğada konaklamayı, doğanın sessizliğini
ve sayamayacağınız renklerini, kelebeklerin dansını, horoz seslerini, suyun 120 metreden
düşerek çıkardığı sesi özleyenleri bungalov evleri, tesisi ve çadırları ile beklemektedir. Kültür
parkı bölgenin en büyük piknik alanı olarak İstanbul ve Ankara arasında yaşamları
birleştirerek kültür geleneklerini yaşattıkları bir yerdir.1830 rakımlı Kardüz Yaylası kış
sporları yapılabilmesi için uygun alanlara sahiptir. Zirvenin muhteşem panoramik manzarası
sizi beklemektedir. Güzergah boyunca, köknar, kayın ve gürgen ağaçları yol boyunca size
eşlik eder. Jeep safari, foto safari, dağ yürüyüşü, motokross, çim kayağı gibi aktiviteler de
yapabilirsiniz. Efteni-Güzeldere parkurunun 2. km’sinde bulunan Toptepe’ye vardığınızda
182 merdiven basamağı çıkmayı göze alıyorsanız, Düzce Ovası’nı ve Efteni Gölü’nü yemek
ve içecek eşliğinde izleme imkanı bulabilirsiniz. Yeme ve içme siparişleriniz teleferik
sistemine benzer bir şekilde sunulacaktır.
1-Efteni Gölü - Güzeldere Şelalesi Parkuru: 6 Km
Özelliği: Kayın ormanları, restoran, manzara, kuş, çeşme, kamp alanı, konaklama (Bungalov),
endemik bitki, olta balıkçılığı, sulak alan, göl, şelale, su değirmeni
Sağlıklı her insanın rahat yürüyebileceği bir parkurdur.
Ulaşım: Düzce-Aydınpınar-Gölormanı-Efteni güzergahı kullanılabileceği gibi, TEM Gölyaka
ayrımından girilecek ilçe merkezine ve Efteni Gölü’ne ulaşılarak yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı:Efteni’den Toptepe’ye doğru yükselerek giden orman yolundan gidilmesi
tavsiye edilir. Toptepe’den Düzce manzarası izlemeye değerdir. Toptepe’den sonra kayın
ormanları arasında Güzeldere’ye ulaşılır.
Zorluk Durumu:Orta zorluğu aşabilecek rampalı bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı
ile her mevsimde yürünebilir.
138
Efteni Gölü: 40.756385° - 31.055718° - Güzeldere Şelalesi: 40.723535° - 31.049690°
Şekil 10:Efteni Gölü - Güzeldere Şelalesi Parkuru Haritası
2- Güzeldere Şelalesi - Balıklı Yaylası Parkuru:23 Km
Özelliği: Şelale, dere manzarası, orman güzelliği, kamp, yaban hayatı
Ulaşım: Düzce-Aydınpınar-Gölormanı-Efteni güzergahı kullanılabileceği gibi, TEM Gölyaka
ayrımından girilecek ilçe merkezine ve Efteni Gölü’ne oradan Güzeldere’ye geçilerek
yürüyüşe geçilir.
139
Parkurun Yapısı: Konaştepe’deki orman gözetleme yerinden Derabalık, Hera, Pürenli,
Balıklı yaylaları istikametine doğru kayın ve sonrasında ardıç ve göknar ormanlarıyla dolu
manzaralı bir parkurdur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir
Zorluk Durumu:Rakım yükseltili inişlidir. Orta zorluğu aşabilecek rampalı bir parkurdur,
boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk, rüzgarlık ile kış hariç diğer mevsimlerde yürünebilir.
Güzeldere Şelalesi: 40.723535° - 31.049690° - Balıklı Yaylası: 40.652140° - 31.032997°
Şekil 11:Güzeldere Şelalesi - Balıklı Yaylası Parkuru Haritası
140
3-Aksu Deresi - Kardüz Yaylası Parkuru:24 Km
Özelliği: Çeşme, yayla, kamp, endemik bitki, yaban hayatı
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanların yürümesi
uygundur. Ulaşım: Düzce veya TEM Gölyaka çıkışından ilçe merkezine ve oradan Aksu
Deresi üzerindeki köprüden yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Köylerden geçilerek göknar ve sarıçam ormanları çevrili Düzce’nin en
yüksek rakımlı Kardüz Yaylası’na ulaşılır.
Zorluk Durumu: Rakım yükseltili inişlidir. Orta zorluğu aşabilecek rampalı bir parkurdur,
boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk, rüzgarlık ile kış hariç diğer mevsimlerde yürünebilir
Aksu Deresi: 40.763297° - 30.962898° - Kardüz Yaylası: 40.666393° - 30.978458°
Şekil 12: Aksu Deresi - Kardüz Yaylası Parkuru Haritası
141
Kaynaşlı Doğa Yürüyüş Parkurları
Ulusal ve uluslararası yolların kesiştiği, dört mevsim ulusal televizyonlarda meteorolojik
haberlere konu olan Bolu Dağı yokuşu öncesindeki ovada kurulu olan Kaynaşlı, gel-geç
turizmi, et mangalı ve el sanatları ile dikkat çekmektedir. Alternatif spor turizminin merkezi
haline gelen Kaynaşlı ilçesi Yörükler Yaylası’nda Off-road, Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe
tesisleri, Kurugöl olta balıkçılığı, dağ bisiklet turları yapma imkanını bulacaksınız. Topuk,
Eğrelti, Yeniyurt, Sinekli Yaylalarında dağ çileği, böğürtlen, kuşburnu toplayarak Abant
Gölü’ne ulaşabilirsiniz.
1-Topuk - Eğrelti - Yeniyurt -Sinekli Yaylaları – Abant Parkuru:18 Km
Özelliği:Göl, yayla, kamp, konaklama,olta balıkçılığı, restoran, yaban hayatı, spor tesisi
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce’den Kaynaşlı D-100 Bakacak mevkiinden sapılarak Dipsizgöl, Bıçkıyanı
köylerinden sonra Topuk Yaylası’na ulaşılarak yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı:Kayın, gürgen, kestane, göknar ormanları içinden geçen bir yürüyüş
parkudur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir.
Zorluk Durumu:Ortak zorlukta bir parkurdur. Boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk ile kış
hariç diğer mevsimler yürünebilir.
142
Topuk Yaylası: 40.689557° - 31.365411° - Abant Gölü: 40.606071° - 31.280649°
Şekil 13:Topuk - Eğrelti - Yeniyurt -Sinekli Yaylaları – Abant Parkuru Haritası
2-Kaynaşlı - Sazköy - Tavak -Çakırsayvan - Samandere Şelalesi Parkuru: 18 Km
Özelliği: Şelale, kamp, konaklama, restoran, kültür evi pansiyonu, el sanatları ve yöresel
ürünler
Ulaşım:Düzce’den Kaynaşlı’ya ulaşılarak yürüyüşe geçilir. İyi kondisyona sahip, uzun
yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Parkurun Yapısı:Kayın, ıhlamur, şimşir, gürgen, kestane, göknar ormanları içinden geçen bir
yürüyüş parkurudur.
Zorluk Durumu:Orta zorlukta bir parkurdur Boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk ile dört
mevsim yürünebilir.
143
Kaynaşlı: 40.775541° - 31.306424° - Samandere Şelalesi: 40.691147° - 31.260544°
Şekil 14: Kaynaşlı - Sazköy - Tavak -Çakırsayvan - Samandere Şelalesi Parkuru Haritası
3-Muncurlu - Kurugöl – Yörükler Sarıçökek Köyü Parkuru: 11 Km
Özelliği: Göl, olta balıkçılık, mantarlaşmış kayın ağaçları, tarihi camii, off-road, kamp,
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce D-100 Kaynaşlı yolu üzeri Muncurlu mevkii Yeşilçam köyü sapağından
girilerek yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı:Çam ve kayın ormanları arasından geçen bir yürüyüş parkurudur.
Zorluk Durumu:Kolay bir parkurdur. Boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile dört mevsim
yürünebilir.
144
Muncurlu: 40.812593° - 31.244814° - Sarıçökek Köyü: 40.784638° - 31.317229°
Şekil 15: Muncurlu - Kurugöl – Yörükler Sarıçökek Köyü Parkuru Haritası
Düzce Merkez Doğa Yürüyüş Parkurları
Düzce Merkeze 5 km uzaklıkta bulunan ve geçmişi MÖ 3. yy’a kadar giden tarihi antik kent
Konuralp,4 0 basamaklar olarak bilinen aslanpençeleri ile süslenmiş amfi tiyatrosu, atlı kapısı,
bereket tanrıçası, müzesi, mermer köprüsü, Roma köprüsü, su kemerleri, mozaikleri, surları,
mezar stelleri, heykelleri, kaideleri, hamamı ve bütün tarihsel mirası üzerine kurulmuş olan
üniversitesiyle sizleri beklemektedir. Konuralp’e gelirseniz yöreye has pirinçten almadan
gitmeyin. Ahşabın elle nasıl güzel işlendiğini yerinde görün. Ahşap işlemeciliğiyle hayalinize
dahi gelmeyecek ürünlerin çeşitliliğini burada bulacaksınız.2000 yıl öncesinde Konuralp’e su
getiren su kemerlerinin ayakta kalan kalıntılarının bir ucuna giderseniz Kemerkasım köyünde
bulabilirsiniz. Mevsimine göre, fındık, ceviz, dağ çileği, böğürtlen, kestane yiyerek ve dereleri
atlayarak yürüyeceğiniz, kaya tırmanışları yapacağınız güzel bir kasaba görünümde olan
Aydınpınar köyüne geldiğinizde köy meydanındaki hiç oyun oynama alışkanlığı bulunmayan
kahvehanelerde çay ve sohbet zevkine varın. Şelalelere doğru yürümeye başlamadan,
145
alabalığı ve kaşarlı mantarı fırında muhteşem pişiren tesislere, dönüş saatinize göre
siparişlerinizi verebilirsiniz. Birinci şelaleye fundalık ve çalılıkların oluşturduğu koridordan
kolayca ulaşabilirsiniz. Burada ağaçlardaki hayvanları ve diğer ilginç motifleri görmeniz
mümkündür. İkinci, üçüncü ve dördüncü şelaleye gidecek olanlar doğanın her türlü
zorluğunu, ormanın gizemini, suyun coşkusunu ve ürpertisini hissedeceksiniz. Köyün üst
kısımlarından Düzce’nin eşsiz panoramik manzarasını da izleyebilirsiniz. Elektriği kendisi
üreten, gençlik ve izci kamplarının yapıldığı, konaklama, yeme içme imkanları bulunan yakın
çevresinde ulaşabileceğiniz yayla ve göletler bulunan Odayeri Yaylası’nı görmeden
gitmeyiniz.Bu güzergahta Derinoba’ya saparak dağ alabalığının tadını alabilir, muhteşem
orman içindeki bungalov evlerde konaklama imkanı bulabilirsiniz. Buradan Derebalık
Yaylası’na geçtiğinizde, kıvrım kıvrım akan uzunca bir suyun etrafında kurulu yayla evleri ve
yaşantısını, çok eski bir gelenek olan közlü tahtaravalliyi (cazucumbaz), Sırık, Sırıkyanı,
Kekik yaylalarında kekik kokan alanları küçük ve büyükbaş hayvanların otladığı mezraları
geçerek doğal orman dokusu içinde akan suların şırıltılı sesini bulacaksınız. Mesire alanı
Torkul Göleti’nde piknik imkanı bulabilirsiniz. Türkiye’nin ilk tabiat anıtı Samandere
Şelalesi’nde bu isimle özdeşleşen hikayesini, suyun doğal coşkusunda cadı kazanlarında nasıl
kaybolduğunu tekrar nasıl gün yüzüne çıktığını görebilir, Samandere köyünde yeme, içme,
dinlenme ve konaklama imkanı bulabilirsiniz. Çam ormanı içinde 1000 metre yükseltideki
yerleşim yeri olan Derdin köyüne vardığınızda kendinizi bulutların üzerinde hissedeceksiniz.
Gece mehtapta ellerinizi uzattığınızda yıldızları yakalayabilirsiniz. Burada ev pansiyonunda
konaklarsanız Kafkas kültür geleneğine göre yapılmış peynir türlerini, alabalığı, yöresel
kahvaltıları ve yiyecekleri bulabilirsiniz. Çiçekli, Şehirli ve Koca Yaylaları’nda göknar
ağaçlarının ihtişamını, doğanın el değmemiş bakirliğini,orman ve doğa fotoğrafı
meraklılarının hayalindeki eşsiz görüntüleri bulabilirsiniz. Temmuz ayının son haftasında
Sinekli Yaylası Şenliklerine katılabilirsiniz. Voswos ve safari gruplarının kamp yeri olan
Sinekli Yaylası’nda konaklayabilir, dünya destinasyonu olan Abant’a ve TopukY aylası
Tesislerine uğrayabilirsiniz. Düzce Merkez ve Aydınpınar yolu üzerindeki at çiftliklerinde
yöre kültür geleneğine uygun yeme, içme ve konaklama imkanları ile çam ağaçlarının
içindeki Düzce kent ormanında doğa yürüyüşü yaparak eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz.
Düzce El Sanatları Merkezine uğrayarak zevkinize uygun ahşap, mermer ve gümüşten
yapılmış süs ve ev eşyası satın alabilirsiniz. Meşhur Düzce tütün kolonyası ve Düzce
fındığından da almadan gitmeyiniz. Bölgenin parlayan yıldızı Düzce Üniversitesi ve
üniversite hastanesi de Konuralp sınırları içindedir.
146
1-Konuralp (Amfi Tiyatro)-Kemerkasım Köyü (Su Kemerleri) Parkuru: 5,4 Km
Özelliği:Müze, amfi tiyatro,s u kemerleri kalıntılar
Sağlıklı her insanın rahat yürüyebileceği bir parkurdur.
Ulaşım:Düzce’den Konuralp’e ulaşılarak, Amfi tiyatronun yanından yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı:Yöresel ürünlerle yürüyüş öncesi kahvaltı yapılabilir.
Zorluk Durumu:Kolay bir parkurdur, yürüyüş ayakkabısı ile her mevsimde yürünebilir.
Konuralp Amfi Tiyatro: 40.905920° - 31.148659° - Kemerkasım Köyü: 40.921446° - 31.201387° 397°
Şekil 16: Konuralp (Amfi Tiyatro)-Kemerkasım Köyü (Su Kemerleri) Parkuru Haritası
147
2-Aydınpınar Köyü – Şelaleler Parkuru: 4 Km
Özelliği: Paintball, konaklama (bungalov), şelale, kamp, restoran
Sağlıklı her insanın rahat yürüyebileceği bir parkurdur.
Ulaşım: Düzce’den veya Gölyaka’dan Aydınpınar köyüne ulaşılarak yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Aydınpınar köyünde yöresel ürünlerle yemek, kahvaltı, alışveriş imkanı
vardır. Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı ormanlar içinde şelalelere ulaşılır.
Zorluk Durumu: Orta zorluk ve orta zorluğu aşan bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı,
her mevsimde yürünebilir.
Aydınpınar Köyü: 40.759928° - 31.109842° - Aydınpınar Şelalesi: 40.742410° - 31.100397°
Şekil 17: Aydınpınar Köyü – Şelaleler Parkuru Haritası
148
3-Odayeri - Derebalık Yaylası Parkuru: 10 Km
Özelliği: Orman, yayla, kamp, endemik bitki, yaban hayatı
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce’den Beyköy’e ulaşılarak, Uğur köyü sapağından Odayeri Yaylası’na ulaşılır
yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Kayın, gürgen, kestane, göknar ormanları içinden geçen bir yürüyüş
parkurudur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir.
Zorluk Durumu:Orta zorluğu aşan ve rampalı bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı,
yağmurluk ile kış hariç diğer mevsimlerde yürünebilir.
Odayeri Yaylası: 40.678422° - 31.147735° - Derebalık Yaylası: 40.679064° - 31.093472°
Şekil 18: Odayeri - Derebalık Yaylası Parkuru Haritası
149
4- Odayeri - Torkul Göleti ve Yaylası Parkuru: 9 Km
Özelliği:Yayla, kamp, konaklama, endemik bitki, gölet
Ulaşım: Düzce’den Beyköy’e ulaşılarak, Uğur köyü sapağından Odayeri Yaylası’na ulaşılır
yürüyüşe geçilir. İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar
yürümelidir.
Parkurun Yapısı:Kayın, gürgen, kestane, göknar ormanları içinden geçen bir yürüyüş
parkudur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir.
Zorluk Durumu:Orta zorlukta bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk ile kış
hariç diğer mevsimlerde yürünebilir.
Odayeri Yaylası: 40.678422° - 31.147735° - Torkul Gölet: 40.678725° - 31.173180° Torkul Yaylası: 40.684099° - 31.177555°
Şekil 19: Odayeri - Torkul Göleti ve Yaylası Parkuru Haritası
150
5- Beyköy - Samandere Şelalesi Parkuru:14 Km
Özelliği:Restoran, kamp, su değirmeni, konaklama, şelale
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce’den Beyköy’e ulaşılarak yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Uğur suyu takip edilerek kayın, şimşir, gürgen, kestane, göknar ormanları
içinden geçen bir yürüyüş parkurudur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir.
Zorluk Durumu:Ortak zorlukta bir parkurdur, boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk ile dört
mevsim yürünebilir.
Beyköy: 40.777516° - 31.174597° - Samandere Şelalesi: 40.691147° - 31.260544°
Şekil 20: Beyköy - Samandere Şelalesi Parkuru Haritası
151
6- Derdin Köyü - Çiçekli - Şehirli Yaylaları Parkuru:15 Km
Özelliği:Kamp, konaklama, yayla, restoran
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce’den Beyköy’e ve oradan Derdin köyüne ulaşılarak yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı:Kayın, gürgen, kestane, göknar ormanları içinden geçen bir yürüyüş
parkurudur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir.
Zorluk Durumu:Orta zorlukta bir parkurdur Boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk ile kış
hariç diğer mevsimler yürünebilir.
Derdin Köyü: 40.706742° - 31.219759° Çiçekli Yaylası: 40.648100° - 31.210095° Şehirli Yaylası: 40.629201° - 31.190564°
Şekil 21: Derdin Köyü - Çiçekli - Şehirli Yaylaları Parkuru Haritası
152
7- Samandere Şelalesi-Sinekli Yaylası – Abant Parkuru: 14 Km
Özelliği: Yayla, kamp, konaklama, şelale, su değirmeni
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım: Düzce’den Beyköy’e ve oradan Samandere köyüne ulaşılarak yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Şelaleden itibaren kayın, gürgen, kestane, göknar ormanları içinden geçen
bir yürüyüş parkurudur. Bölgeye has her türlü yaban hayvanı çıkabilir.
Zorluk Durumu: Orta zorlukta bir parkurdur Boğazlı yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk ile kış
hariç diğer mevsimler yürünebilir.
Samandere Şelalesi: 40.691147° - Sinekli Yaylası : 40.632080° - 31.290166° - Abant Gölü: 40.606071° - 31.280649°
Şekil 22: Samandere Şelalesi-Sinekli Yaylası – Abant Parkuru Haritası
153
Yığılca Doğa Yürüyüş Parkurları
Yığılca yolu üzerinde sizi muhteşem görüntüsüyle Hasanlar Barajı karşılıyor. Göze sığmayan
büyüklükte ve güzellikteki göl her kıvrımından, her yüksekliğinden değişik manzaralar
sergiliyor. Her yıl düzenlenen yelken yarışları bir yana, Hasanlar Baraj Gölü zengin balık
kaynakları ile amatör olta balıkçılığı için uygun sahilleri ile de dikkat çekiyor. Yığılca bal
ormanları, Saklıkent Şelalesi, Batı Karadenizin en büyük mağarası olan Sarıkaya, Yoğunpelit
Şelaleleri, Yedigöller Milli Parkı gibi birçok doğa güzelliğine sahiptir. Yığılca-eski Bolu yolu
üzeri anıt porsuk ağacını da görmek mümkündür. Yeşil renge doyacağınız bu güzergahta
belirgin özellik yöresel köy evleri, zengin flora ve fauna olarak özetlenebilir. Eşsiz orman
zenginliği bünyesinde sarıçam, göknar, kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, ıhlamur gibi bir çok
ağaç türü yanında yöre halkının önemli geçim kaynağı olan doğal çilek ve dağ çileği
lezzetlerini de barındırır. Kültür turlarının Yedigöller’e kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için
Yığılca-Yaylatepe yolu asfaltlanmış, Yaylatepe-Yedigöller orman yolu da genişletilerek rahat
kullanılacak hale getirilmiştir
1-Hasanlar Köyü-Hasanlar Barajı Parkuru:4 Km
Özelliği:Kaya tırmanışı, baraj, su sporları, durgun su kanosu, olta balıkçılığı
Sağlıklı her insanın rahat yürüyebileceği bir parkur olmakla birlikte su içerisinde de
yürünmesi gerekebilir.
Ulaşım:Düzce Yığılca yolu üzerinde Hasanlar köyü Orhangazi Camii önünden yürüyüşe
geçilir.
Parkurun Yapısı:Vadideki ilginç kayalıklardan ve kayın ağaçları arasından geçen Hasanlar
Baraj Göleti manzaralı bir yürüyüş parkurudur.
Zorluk Durumu:Orta zorlukta bir parkurdur, su içinden geçilebilir. Boğazlı yürüyüş
ayakkabısı ile dört mevsim yürünebilir.
154
Hasanlar Köyü: 40.915303° - 31.273348° - Hasanlar Barajı: 40.919027° - 31.282220°
Şekil 23: Hasanlar Köyü-Hasanlar Barajı Parkuru Haritası
2-Yığılca - Sarıkaya Mağarası Parkuru:12 Km
Özelliği: Mağara, kamp
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım: Düzce’den Yığılca’ya gidilerek, Gökçeağaç köyü yönünde yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Yer yer çam ağaçları ve bağ bahçe arasından geçen bir parkurdur.
Zorluk Durumu: Kolay bir parkurdur. Mağara içine girilirse özel kıyafet, ışıklandırma ve
boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile dört mevsim yürünebilir.
155
Yığılca: 40.959627° - 31.443925° - Sarıkaya Mağarası: 40.933343° - 31.398455°
Şekil 24: Yığılca - Sarıkaya Mağarası Parkuru Haritası
3-Yığılca - Karakaş - Mengen -Yaylatepe – Yedigöller Parkuru:35 Km
Özelliği: Şelale, kamp, konaklama, restoran, göller, yayla, orman, sivil mimari
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce-Yığılca ilçesinden yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı:Karışık yapraklı kayın, gürgen, meşe, ıhlamur, dişbudak, çam ağaçları ile
küçük melen vadisinde dere boyundan dağlardan, köylerden, tepelerden geçen bir parkurdur.
Yaban hayvanlara rastlanmaktadır.
Zorluk Durumu:Orta zorlukta bir parkurdur. Boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile dört mevsim
yürünebilir.
156
Yığılca: 40.959627° - 31.443925° - Yedigöller: 40.967676° - 31.735734°
Şekil 25: Yığılca - Karakaş - Mengen -Yaylatepe – Yedigöller Parkuru Haritası
4- Yığılca - Hebeler – Yağcılar-Saklıkent Şelalesi Parkuru: 7 Km
Özelliği:Şelale, kamp, konaklama, restoran, kekik, dere
İyi kondisyona sahip, uzun yürüyüş tecrübesi ve yol bulma yeteneği olanlar yürümelidir.
Ulaşım:Düzce-Yığılca-Yedigöller yolu üzerinde, Hebeler köyü sapağından yürüyüşe geçilir.
Parkurun Yapısı: Yer yer çam ve kayın ağaçları ve bağ bahçe arasından geçen bir parkurdur.
Zorluk Durumu: Orta zorlukta bir parkurdur. Boğazlı yürüyüş ayakkabısı ile dört mevsim
yürünebilir.
157
Yığılca: 40.959627° - 31.443925° - Saklıkent Şelalesi: 40.940265°- 31.490628°
Şekil 26: Yığılca - Hebeler – Yağcılar-Saklıkent Şelalesi Parkuru Haritası
158
4.5.3.Yayla ve Festival Turizmi
1-) Uluslararası Parlayan Kent Akçakoca Kültür ve Sanat Festivali
TARİHİ
: 29-30 Haziran-1 Temmuz
İL-İLÇESİ
: Düzce-Akçakoca
2-):Atatürk'ün Selamlar Köyü'ne Gelişi
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: 18 Temmuz
: Düzce-Gümüşova
3-) Balkan Türkleri Karaderehasanağa Köyü Hıdrellez Kutlamaları ve Çocuk Şenlikleri
TARİHİ
: 6 Mayıs
İL-İLÇESİ
: Düzce-Karaderehasanağa Köyü
4-) Çilimli Yenivakıf Köyü Yayla Şenliği
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Haziran Ayının 2. Haftası
: Düzce- Çilimli
5-) Düverdüzü Köyü Yayla Şenliği
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Haziran Ayının 1. Haftası
: Düzce- Düverdüzü Köyü
6-) Düzce Uluslararası Halk Oyunları ve Turizm Festivali
TARİHİ
: Haziran Ayının 1. Haftası
İL-İLÇESİ
: Düzce
7-) Gölyaka Kadırga Şenlikleri
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Haziran Ayının 3. Haftası
: Düzce- Gölyaka
8-) Hasanlar Baraj Gölü Su Sporları
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Haziran Ayınında
: Düzce-Yığılca
9-) Kabalak Hıdrellez Şenlikleri
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: 6 Mayıs
: Düzce-Kabalak Köyü
10-) Kabotaj Bayramı ve Yelken Yarışları
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: 1 Temmuz
: Düzce-Akçakoca
11-) Kafkas Festivali
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Temmuz Ayının 3. Haftası
: Düzce-Köprübaşı
12-) Karaköy Şeyh Muslihittin Efendi Anma Töreni
TARİHİ
: Ağustos Ayının 1. Haftası
İL-İLÇESİ
: Düzce-Çilimli
159
13-) Kardüz Yayla Şenlikleri
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Temmuz Ayının 2. Haftası
: Düzce-Gölyaka
14-) Kaynaşlı Topuk Yaylası ve Göleti Yayla Şenlikleri
TARİHİ
: Haziran Ayının 2. Haftası ve 3. Haftası
İL-İLÇESİ
: Düzce-Kaynaşlı
15-) Konuralp Kültür, Tarih ve Gençlik Şöleni
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Ağustos Ayının 4. Haftası
: Düzce-Konuralp
16-) Müzeler Haftası
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: 18-24 Mayıs
: Düzce-Konuralp
17-) Odayeri Yayla Şenlikleri
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Ağustos Ayının 1. Haftası
: Düzce-Beyköy
18-) Sinekli Yaylası Şenlikleri
TARİHİ
İL-İLÇESİ
: Temmuz Ayının 4. Haftası
: Düzce-Beyköy
160
4.5.4. Mağara Turizmi
1-Gökçeağaç Mağarası: Koordinatları; X 4532375 Y 367575, toplam uzunluk 190 mt,
girişe göre en derin nokta -6 mt.
Bu mağaramızda Yığılca İlçesi Gökçeağaç Köyünde bulunmaktadır. Yüzeyden kapalı bir
uvalanın kenarında bulunan Gökçeağaç; düden konumlu yarı aktif bir mağaradır.
Gökçeağaç Mağarası’nın içi, görünümleri son derece güzel sarkıt, dikit, sütün, duvar ve
perde damlataşları ile yoğun şekilde kaplıdır.
Yüzeyden kapalı bir uvalanın tabanında düden konumunda bulunan ve dar galerilerden
oluşan Gökçeağaç Mağarası nemli ve ılık bir havaya sahiptir. Ortalama olarak 15-20 0C
sıcaklık ve %75 mutlak nemi olan mağara havasında, insan sağlığını etkileyecek herhangi
bir gaz azlığı veya fazlalığı belirlenememiştir.
Yüzeye çok yakın bir bölgede bulunan ve giriş ağzı çevresi yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı
olan ve yağışlı dönemlerde içine yoğun su girişi bulunan mağarada, belirgin bir canlı
topluluğuna rastlanmamıştır. Ancak girişte mağara sivrisinekleri ve mağaranın değişik
bölümlerinde az sayıda yarasa yaşamaktadır.
Gökçeağaç Mağarası
161
2-Yenimahalle (Koçköy) Mağarası: Koordinatları; X 4549272 Y 342319, toplam
uzunluk: 360 mt, Girişe göre son noktanın derinliği: -13 mt.
Karadeniz’de turistik merkez olan Akçakoca’nın içinde Karadeniz Otobanının hemen
kenarında bulunan Yenimahalle (Koçköy)’de yarı aktif ve aktif bölümlerden meydana
gelen bir mağaradır. Galerinin içi, görünümleri son derece güzel sarkıt, dikit, sütun, duvar
ve perde damlataşları ve damlataş havuzları ile kaplıdır. Ayrıca buradan geçen yeraltı
deresi çoğu yerde göl ,deve kazanı ve küçük şelaleler oluşturmuştur. Bu şekiller, mağaraya
güzel bir görünüm kazandırmıştır.
Girişten aktif galeriye kadar uzanan doğu-batı yönlü bölüm, mağaranın aktif koludur.
Buraya yağışlı dönemlerde dışarıdan, sel kareterli sular gelir. Buna karşılık, mağaranın
“geçit konumlu” galerisi, aktif bölümdür ve burada yaz kış sürekli akışı olan bir yer altı
deresi mevcuttur. Mağara içinde şelale, damlataş havuzu, göl ve dev kazanları oluşturan
yeraltı deresi, sonda bulunan sifondan mağarayı terk ederek, yaklaşık 150-200 mt
yeraltından aktıktan sonra Kocagöl mevkiindeki kaynaktan tekrar yeniden çıkar.
Yüzeye son derece yakın bir konumda olan Yenimahalle Mağarası, sıcak ve nemli bir
havaya sahiptir Temmuz 2001 döneminde yapılan çalışmalarda mağarada ortalama olarak
%75 mutlak nem, 17 0C sıcaklık ölçülmüştür. Aktif bölüm nemli ve biraz soğuktur.
Yenimahalle mağarası yüzeye son derece yakın bir mağaradır. Bu nedenle mağarada,
dışarıdan gelen canlılara rastlanmıştır. Bunların başında kurbağa, küçük yengeç ve sinekler
gelir. Buna karşılık yarı aktif galerinin bazı bölümlerinde yarasa ve siyah renkli
yumuşakçalar görülür.
3-Çamlı Mağarası: Koordinatları; X 4536775 Y 354900, toplam uzunluk 270 mt, girişe
göre en derin noktası: +13 mt.
Mağaraya Düzce-Yığılca karayolunun 20.kilometresinden ayrılan Akçaören-KocaoğluÇamlı yoluyla gidilmektedir. Geniş bir alanın yüzey sularını toplayan Çamlı Mağarası'nın
içi, görünümleri son derece güzel sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları, makarna,
ekzantrikler ve şelaleler oluşturan damlataş havuzları ile kaplıdır. Derinliği yer yer bir
metreyi bulan göller, mağaraya ayrı bir güzellik katmıştır.
Kireçtaşları ile erimesiz kayaların kontağında gelişmiş yatay, kaynak konumlu aktif bir
mağaradır. Mağaranın içinde yaz ve kış sürekli akışı olan bir yeraltı deresi mevcuttur..
162
Mağara derinliği bir metreyi bulan göl ve damlataş havuzları oluşturan bu yeraltı deresi, üç
değişik noktadan gelmektedir.. Mağara ağzına yapılan kaptajla drene edilen ve kullanılan
bu sular, mağaranın kuzey ve kuzeydoğusunda bulunan dolinlerden gelmektedir.
Nemli ve soğuk bir havaya sahiptir. Ağustos 2001 ayında yapılan ölçümlerde, mağarada
ortalama %85 mutlak nem ve 14 0C sıcaklık tespit edilmiştir. Yaz ve kış fazla değişmeyen
bu sıcaklık, mağaranın her tarafında hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Mağarada
insan sağlığını etkileyecek belirgin bir gaz fazlalığı ve azlığı yoktur.
Belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.
4-Sarıkaya Mağarası: Koordinatları; X 4532900 Y 365200, toplam uzunluk 717 mt,
girişe göre en derin nokta -151 mt. (1)
Yığılca İlçesi Sarıkaya Köyü’ndedir. Genişliği 80 m. boyu 75 m. tavan yüksekliği 15-40
metreler arasında değişen giriş bölümündeki salonun içi damlataşlarla kaplıdır.
Yarı yatay olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif-fosil bir mağaradır. Geniş bir
havzanın yüzey sularını toplayan düden konumlu bir mağaradır. Bu mağaraya giren sular,
mağaranın sonundaki sifondan geçerek 896 mt. Uzunluğundaki Aksu Mağarası’na buradan
da yeniden açığa çıkarak Küçük Melen Çayına dâhil olur.
Yüzeyden kapalı bir uvalanın kenarında giriş ağzı bulunan düdene giren sular, belirgin
faylara bağlı olarak gelişen mağarada şelale ve küçük göller oluşturarak, girişe göre -152
mt. de bulunan sifondan mağarayı terk ederek, 200-250 mt. sonra Aksu Mağarası’nda
tekrar gözlenir. Bu yer altı deresine yüzeyden gelen sular dışında, mağara içinde de değişik
noktalardan su girişleri olmaktadır.
Giriş ve çıkış ağıları arasında 300 mt’lik yükselti farkı olan, 1500 mt2lik bir yer altı
sisteminin başlangıç noktasını oluşturan Sarıkaya Mağarası’nın serin ve nemli bir havası
vardır. Ortalama olarak %85 mutlak nem ve 15 0C sıcaklığa sahip olan bu hava, mağara
içinde hızlı akışı olan yeraltı deresi ve devamlı esen rüzgar nedeniyle; mağaranın her
tarafında; mağaranın her tarafında benzer değerlere sahiptir. Ayrıca mağarada insan
sağlığını etkileyecek herhangi bir gaz azlığı veya fazlalığı yoktur.
Sarıkaya Mağarası’nda belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır. Ancak daha kuru ve
sıcak olan giriş salonu, çöküntü salonu ve fosil salonunda bazı bölümlerinde yer yer
yarasalar yaşamaktadır. Ayrıca sulu bölümlerde çıyan, yengeç ve kurbağalar görülmüştür.
163
164
Sarıkaya Mağarası
5-Aksu Mağarası: Koordinatlar; X 4533409 Y 364741, toplam uzunluk 896 mt, girişe
göre en derin nokta +121 mt.
Yığılca İlçesinin Aksu Mevkiinde bulunmaktadır. Sarıkaya Mağarası ile aynı yer altı
drenaj sisteminin uç noktalarını oluştururlar. İçinde değişik büyüklükte çok sayıda salon ve
göller bulunan mağaradaki yer altı deresi, yüksekliği 5-10 metreler arasında değişen 3
şelale oluşmuştur.
Yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu aktif bir mağaradır. Aksu mağarasının gelişiminde
kireçtaşlarının doğrultu ve dalımları son derece etkili olmuştur. Mağara bazen doğrultuyu,
bazen de dalımı izler. Aksu Mağarası ile Sarıkaya Mağarasının bağlantısı GD-KB yönlü
bir fay ile sağlanmıştır. Aksu Mağarasının içinde yaz ve kış akışı olan bir yeraltı deresi
mevcuttur. Bu yeraltı deresi, yüksekliği yer yer 5 mt. bulan şelaleler ve derinliği 0.5-3 mt
arasında göller oluşturmuştur. Ayrıca bir çok yerde derinliği 3 mt’ye ulaşan dev kazanları
geliştirmiştir.
165
Aksu Mağarasının nemli ve ılık bir havası vardır. Yaz kış fazla değişikliğe uğramayan
ortalama %85 mutlak nem ve 15 0C sıcaklığa sahip olan mağara havasında, insan sağlığını
etkileyecek herhangi bir gaz azlığı veya fazlalığına rastlanmamıştır.
Aksu Mağarasında karakteristik canlı topluluklarına rastlanmamıştır. Ancak girişteki
sifondan sonra gelen yarı aktif-fosil salonlarda küçük gruplar halinde yarasalar
yaşamaktadır. Ayrıca göl ve yeraltı deresinde çıyanlar gözlenmiştir.
6-Fakıllı Mağarası: Koordinatları; X 45 46 250 Y 346825, toplam uzunluğu 1012 mt,
girişe göre son noktanın derinliği -33 mt, girişe göre en yüksek nokta +5,5 mt.
Akçakoca ilçesi Fakıllı Köyü'ndedir. 15 km’ lik bir girişin ardından girilen galerilerde
yoğun ilgi çeken sarkıt ve dikitler vardır. Birinci derecede doğal sit alanıdır. Mevcut
düzenlemelerle ziyarete açıktır.Yatay olarak gelişmiş, düden konumlu yarı aktif bir
mağaradır. Yüzeyden kapalı iki dolinin tabanında, iki girişten meydana gelen mağaraya
yağışlı dönemlere belirgin şekilde su girişleri vardır. Bu iki ağızdan ayrı olarak tabanında
toprak düdenler olan, diğer dolinlerden de sular gelmektedir. Mağarada küçük gölcükler
oluşturan bu sular dar galerilerde kaybolurlar. Buna karşılık ana giriş galerisine gelen sular,
bu galerinin sonunda -33 mt’de bulunan dar çatlaktan mağarayı terk ederler ve Haciz
Deresi kenarında kaynak olarak yeniden açığa çıkarlar.
Fakıllı Mağarası nemli ve sıcak-serin bir havaya sahiptir. Mağarada insan sağlığını
etkileyecek derecede belirgin bir gaz azlığı veya fazlalığı yoktur. Mağarada herhangi bir
canlıya rastlanmamıştır.
166
Fakıllı Mağarası
7-Kurtsuyu Mağarası (1): Koordinatları X4536800 Y 350550, toplam uzunluk 97 mt,
girişe göre en derin nokta; +4 mt, -1 mt.
167
Düzce’nin Eminaçması Köyü ile Kurtsuyu Köyü arasında Kurtsuyu Deresi yatağının doğu
kenarında yer alır. Yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu yarı aktif bir mağaradır.
Alüvyonla boğulmuş durumda olan mağaranın tavan dahil her tarafları kalın bir çamurla
sıvanmıştır. İçinde yaz ve kış sürekli akışa sahip yeraltı deresi bulunan bu mağaranın
sonunda kapalı bir sifon gelişmiştir. Yeraltı deresi bu sifondan voklüz şeklinde
çıkmaktadır.
Mağaranın son bölümündeki alçak tavanlı galeride 0,5 mt derinliğinde (Temmuz ayında)
sığ bir göl bulunmaktadır.
Mağara nemli ve ılıman bir havaya sahiptir. Temmuz 2001 ayında yapılan çalışmalar
sırasında dışarıda ölçülen sıcaklık 27 0C, %48 mutlak neme karşılık mağara girişinde 19 0C
sıcaklık-%56 nem, büyük galeride 17 0C sıcaklık-%73 nem, göl önünde 16 0C sıcaklık%78 nem, son bölümde de 15 0C sıcaklık-%86 mutlak nem tespit edilmiştir.
Yağışlı dönemlerde içi bütünüyle suyla dolan mağarada herhangi bir canlı topluluğuna
rastlanmamıştır.
8-Avuçiçi Mağarası (1): Koordinatları; X 4537650 Y 348075, toplam uzunluğu 226 mt,
girişe göre son noktanın derinliği -24 mt.
Yatay olarak gelişmiş, düden konumlu yarı aktif bir mağaradır. Mağaraya Düzce’nin
kuzeyinde bulunan Kabalak Köyü’nden gidilmektedir. Birbirine yakın iki girişi olan
mağaranın toplam uzunluğu 226 mt.’dir.
Parçalanmış bir uvalanın kenarında bulunmaktadır. Yağışlı dönemlerde mağaranın
ağzından bol miktarda su girişi vardır. Mağarada küçük bir yer altı deresi ve göller
oluşturan bu sular, sonda bulunan sifondan mağarayı terk ederek Yazlık Deresi kenarından
kaynak olarak yeniden yüzeye çıkarlar.
Serin ve nemli bir havaya sahiptir. Ağustos 1999 ayında yapılan çalışmalar sırasında
mağara önünde 26 0C sıcaklık-%54 mutlak nem, iki girişin birleştiği noktada 15 0C
sıcaklık-%72 nem, son bölümde ise 12 0C sıcaklık-%87 mutlak nem ölçülmüştür
Mağarada herhangi bir canlıya rastlanmamıştır.
168
Avuçiçi Mağarası
169
9-Yağcılar Mağarası (1) : Koordinatları; X 4530025 Y 373050, toplam uzunluk 151 mt.,
girişe göre en derin nokta + 23 mt.
Yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu, aktif bir mağaradır. Mağara Yığılca İlçesi’nin 3
km doğusunda bulunan Yağcılar Köyünden gidilmektedir. Güney-Kuzey yönünde yatay
olarak gelişen Yağcılar Mağarası’nın toplam uzunluğu 151 mt.’dir. İçinde belirgin bir yer
altı deresi ve bu derenin oluşturduğu çok sayıda göl ve şelale olan mağara tek bir galeriden
meydan gelmiştir. Yeraltı deresi ve bazı göllerin kenarında kum ve çakıl depoları yer alır.
Mağaranın içinde yaz ve kış sürekli akışı olan yeraltı deresi vardır. Şelaleler yaparak akan
ve derinliği 0,5-2 mt. arasında değişen çok sayıda göl oluşturan bu yeraltı suları, daha
gerideki yüksek alanlardan beslenmektedir.
Mağara ılı ve nemli bir havaya sahiptir. Ortalama olarak %80 mutlak nem ve 15 0C
sıcaklığa sahip olan ve hemen her tarafında benzer özelliklere sahip olan mağara havasında
bir miktar CO2 ve CH4 gazı fazlalığı vardır. Bu fazlalık insan sağılığını etkileyecek
oranlarda değildir.
Belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.
4.5.5. Av Turizmi
İl Şube Müdürlüğümüz görev alanları dahilinde 2008-2009 av döneminde Gölyaka –
Yığılca – Akçakoca Orman İşletme sınırları dahilinde 15.07.2008-24.07.2008 tarihleri
arasında 1 adet yerli 2 adet yabancı avcı ile av turizmi kapsamında yaban domuzu avına
müsaade edilmiştir. 3 adet yaban domuzu avı gerçekleşmiştir. 2013 Mart ayı içerisinde av
turizmi organizasyon çalışmaları devam etmektedir.
4.5.6. Sualtı Dalış Turizmi
Denizi seviyorsanız, bilmediğiniz bir dünyayı keşfetmek istiyorsanız, bu işin eğitimini
almış olmak şartıyla, Akçakoca’da dalış yapma imkanınız vardır.
Akçakoca Kalkın köyü sahiline yaklaşık 1,8 deniz mili açıkta 29 metre derinlikte C47 tipi
bir nakliye uçağı dalış turizminde kullanılmak üzere denize batırılmış durumda dalış
170
meraklılarını beklemektedir. Yine Akçakoca sahillerinde deniz dibine bırakılan
resiflerinde araştırılması gerekmektedir.
4.5.7.Hava Sporları Turizmi
İlimizde hava sporları turizmi yapılmamaktadır.
171
4.5.8.Sportif Olta Balıkçılığı
Efteni Gölü sportif olta balıkçılığı yapmak isteyenler içinde cezbedicidir. Efteni gölü
kenarında bulunan iskelede sportif amaçlı olta balıkçılığına ücreti karşılığı izin
verilmektedir. Ancak Orman içi Sularda Avlanmaya yönelik balıkçılık belgesine sahip
olmanız gerekir. Çapak, Bıyıklı Sazan, Kızılgöz, Tatlısu Kefali, Yeşil Sazan, Yayın,
Karaman, Turna, Levrek ve Tatlısu Kayabalığı gölde yaşayan balık çeşitlerindendir.
İlimiz dahilinde bulunan Küçük Melen ve Büyük Melen Çaylarında da sportif amaçlı olta
balıkçılığı yapılmaktadır.
Efteni Gölü İskelede Olta Balıkçılığı
4.5.9.Akarsu Turizmi
Rafting
Şehir havasından sıkılanlar ve adrenalin yaşamak isteyenler Dokuzdeğirmen köyü ve
Beyler köyü arasında 12 km’lik rafting parkuru sizi bekliyor. 3+zorluk derecesiyle ve
bahar aylarında su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda parkur biraz daha zorlu hale
gelmektedir.
Büyük Melen’de akarsuya meydan okuyarak şarlaklara karşı verilen mücadelenin zevkini
tadın. Raftinge gelenlerin yanlarında sadece iç çamaşırı ve havlu getirmeleri yeterlidir.
172
Dokuzdeğirmen rafting tesislerinde açık büfe kahvaltı, köy gezintisi, çay, duş, rafting
heyecanı sonrası yemek imkanları sunulmaktadır. Rafting yapacak olanlara neoplan
giysisi, patik,k ask, kürek, can yeleği verilmektedir. Dokuzdeğirmenköy evlerinde
konaklama imkanı bulunmaktadır.
Büyük Melen Çayında Rafting
4.5.10.Atlı Doğa Yürüyüşü
Düzce ili genelinde bulunan doğa yürüyüş parkurları atlı doğa yürüyüşüne uygundur. İlde
bulunan at çiftliklerinde binicilik yapılabilmektedir.
4.5.11.Bisiklet Turizmi
Her yıl Bolu Dağı Darıyeri dörtyol kavşağından başlayıp - Şimşir - Karaçalı - Çele Kaynaşlı Kalıcı konutlar ve ilçe merkezi güzergahında Kaynaşlı Bolu Dağı bisiklet
yarışları düzenlenmektedir. Turizm haftasında geleneksel olarak Düzce MerkezAydınpınar - Gölyaka Kültür Parkı – Gölyaka- Yazıpınar - İçmeler - Köprübaşı - Üçyol 173
Fevziye -İstilli - Mamure güzergahında bisiklet turları yapılmaktadır.
Düzce Merkez - Hasanlar Barajı - Yığılca – Karakaş- Mengen - Yaylatepe - Yedigöller
güzergahında çoğunlukla suyu takip ederek su yolu bisiklet turları ve ayrıca Düzce
Merkez - Konuralp - Akçakoca – Ereğli güzergahında Kültür yolu bisiklet turları
gerçekleştirilmektedir.
Dağ bisikleti olarak da Düzce Merkez - Beyköy -Şimşirlik - Samandere - Sinekli - Abant
güzergahında turlar düzenlenmektedir.
4.5.12. Moto-Kros
Güzeldere Şelalesi ve çevre yayla yolları motokros yapmak için uygun yerlerdendir.
Efteni - Toptepe - Güzeldere - Konaş – Derebalık- Hera - Pürenli - Balıklı güzergahından
tekrar dönülerek Güzeldere Şelalesi’nde kamp yapacak şekilde moto-kros turları
düzenlenmektedir.
Ayrıca Beyköy Şimşirlik - Samandere Şelalesi kamp alanı olmak üzere, Çiçekli - Şehirli Kocayayla-Sinekli - Abant güzergahında moto-kros turları düzenlenmektedir.
174
4.5.13. Off-Road
Her yıl DOSOD (Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Derneği) işbirliği ile mayıshaziran ve eylül-ekim aylarında geleneksel olarak düzenlenen Kocayayla ve Darıyeri
Yörükler yaylalarında Kamp ve Off-Road yarışları yapılmaktadır.
4.5.14. Botanik Turizmi
İlimizde botanik turizmi bulunmamaktadır.
4.5.15. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği
İl Şube Müdürlüğü sınırları dahilinde yaban hayatı (fauna) gözlemciliği henüz
gelişmemiştir. Son aylarda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Bölümü ile
beraber İlimizin yaban hayatı envanteri çalışmaları devam etmektedir.
175
4.5.16. Foto Safari
Düzce ili dağları, yaylaları, akarsuları, şelaleleri, gölleri, denizi, yürüyüş parkurları ile foto
safari için en uygun mekanlara sahiptir.
4.5.17.Tarım ve Çiftlik (Agro) Turizmi
Düzce, tarım ile turizmin entegrasyonunu sağlamak bakımından da potansiyele sahiptir.
Agro-turizm olarak da adlandırılan tarım turizmi, tarımsal üretimin yoğun olduğu
yörelerde gerçekleştirilen ve tarımla birlikte turizmi de geliştiren bir turizm türüdür. Kırsal
turizm de ise, doğa ile bütünleşme ve yöresel kültürü tanıma beklentisi vardır. Tarım
turizminde, turizm işletmeleri tarımsal sanayi ürünlerini çok daha fazla talep etmektedir.
Büyük ölçekli konaklama işletmeleri, dört ve beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinde her
öğün sunulan açık büfe hizmeti, işletmelerin işlenmiş tarım ürünlerine olan talebini
artırmaktadır. Tarımsal sanayi ürünleri ile turizm sektörü arasındaki bağlantı etkisinin
yüksekliği, Düzce’de, tarımsal üretimin yoğun olduğu yörelerde turizmin bu yeni türü için
imkan sağlamaktadır. Kırsal turizm ise, bu potansiyele sahip olan, ancak hala tarımsal
üretimden geçimlerini sağlayan yöreleri turizme açmak ve tarım dışı istihdam alanları
sağlamak bakımından önem kazanan alternatif bir ekonomik faaliyettir.
4.5.18.Kamp Karavan Turizmi
Düzce’de kampçılık yapmaya bir çok alan uygundur.
Merkeze bağlı Derdin, Odayeri, Derinoba, Şimşirlik, Samandere, Sinekli, Yayakbaşı,
Kent ormanı,
176
Akçakoca’ya bağlı Kurugöl Kanyonu, Altınçay, Çayağzı, Akkaya, Aktaş, Sarıyayla,
Cumayeri’ne bağlı Dokuzdeğirmen rafting alanı,
Gölyaka’ya bağlı Kardüz, Güzeldere, Bakacak, Kültür Parkı,
Gümüşova’ya bağlı Dereköyü mesire alanı,
Kaynaşlı’ya bağlı Topuk, Yörükler, Çamlıpınar Göleti(Dipsiz Göl)
Yığılca’ya bağlı Saklıkent, Yaylatepe, Yedigöller ilimizde kampçılık yapmaya uygun olan
başlıca yerlerdir.
177
CUMAYERİ
ÇİLİMLİ
GÖLYAKA
GÜMÜŞOVA
KAYNAŞLI
YIĞILCA
Değerler toplamı
AKÇAKOCA
Aktivite/değer
MERKEZ
DÜZCE İli ve İLÇELERİNİN ÖNE ÇIKAN DOĞA TURİZMİ DEĞERLERİ
MATRİSİ
30
23
10
8
20
8
17
17
Rafting (R)
X
Canyoning/kanyon yürüyüşü (C)
X
X
Mağaracılık (M)
X
X
Dağ bisikletçiliği (DB)
X
X
Denizel değerler (DS)
X
X
X
X
X
X
X
X
Dağ-yayla gezisi imkanı ( DG)
X
Peyzaj güzelliği/fotosafari (PF)
X
Yaylada konaklama/kamping(YK)
X
Düzenlenmiş doğa gezisi rotası(DGR)
Tabiata uyumlu kırsal miras gezisi(KMG)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pansiyonculuk(P)
X
Kır havasında şehir merkezleri(KHŞM)
X
Aktif yaylacılık(AY)
X
X
Kelebek gözlemciliği imkanı(KeG)
X
X
X
X
Kuş gözlemciliği imkanı(KuG)
X
Sportif olta balıkçılığı imkanı(SOB)
X
X
X
X
X
Milli park vb sahalar(MP)
X
X
X
X
X
X
X
Milli park vb. nde konaklama(MPK)
Kış sporları potansiyeli(KSP)
X
Aktif kış sporları merkezi(KSM)
Estetik şelale bulunan yerler(EŞ)
X
Estetik göl/baraj olan yerler(EGB)
X
Botanik gezilerine uygun saha(BOG)
Tescilli avlak sahası (AvS)
X
178
X
X
X
Yabana hayatı geliştirme sahası(YHGS)
X
X
Garantili yaban hayatı gözlemi(GYHG)
X
X
İzole ilginç ekosistemler(İE)
Çim kayağı(ÇK)
Sualtı Yaşamı Gözleme İmkanı (SAG)
X
Bakir Küçük Koylar (BKK)
Ormanaltı florası tanıma gezi imkanı(Mantar ve benzeri dahil) (FGİ)
X
Endemik Bitkilerin Gözlemi (EBG)
X
Köy Pazarları(Orman meyvelerinden reçel marmelat, kurutulmuş
meyve satılması kaydıyla) (KP)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Çayır şeklinde gruplanmış dağ çiçekleri gezisi (görselliği yüksek
olacak) (DÇG)
Doğal taşlardan tabiat tarihi gezisi(Gezi sırasında en az 10-15
değişik taş türü ve jeomorfolojik yapılar tanıtılmalıdır) (DTTTG)
Bakir doğa parçaları keşif gezisi(Bakir vadi ve bakir orman gibi
gizli kalan değerleri keşfetme gezileri) (BDPKG)
Gastronomi gezisi (Gezi günü belirlenir. Gezi günü ziyaretçilerle
yöresel yemekler yapılarak yedirilir) (GG)
Dokusu bozulmamış kırsal miras gezisi (köyler) (KMG)
X
Yayla gezisi imkanı (Ya)
X
Yaya gezi imkanı (Y)
X
X
Tarihi eserler, sit alanı (Ts)
X
X
Şelale görme imkanı (Ş)
X
X
Peyzaj değeri yüksek yerler,fotoğrafik yerler (P)
X
X
Mağara gezisi (Mğ)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Motorlu gezi imkanı (M)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jeolojik ve jeomorfolojik değerler (Jm)
Kanyon görme imkanı (Cn)
X
Botanik gezisi imkanı (Bt)
Bakir orman gezisi (Bo)
X
X
Atla geziye uygun (At)
X
X
179
X
X
X
X
X
5. SEÇKİN VE YÜKSEK DEĞER TAŞIYAN (X) YILDIZ ALANLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME İMKANLARININ
ORTAYA KONULMASINA İLİŞKİN ANALİZLER
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı:
Gölyaka İlçesi Güzeldere Köyü Güzeldere Şelalesi Mevkiinde yer almakta olup 20.24
hektarlık alanı kapsamaktadır. Mesire Yeri olarak 28.12.1993 yılında Tabiat Parkı olarak
11.07.2011 yılında tescil edilmiştir.
Elmacık Dağları'nın gürül gürül akan sularından biri Güzeldere Şelalesi Bıçkı Düzü
mevkiinde 135 metre yükseklikteki kayalardan dökülürken bir şelaleye dönüşüyor. Kayalara
çarparak uğuldayan suyun sesi, dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili vadide yankılanıyor.
Şelale, düzenlenen üç ayrı patika ve merdivenler sistemiyle gezilebiliyor. Platformların
sürekli nemli olmasından dolayı uyarı tabelalarına dikkat etmek gerekiyor. Kışın beyaz
yorganını örten, ilkbaharda ise ormangülleriyle canlanan Güzeldere'nin en görkemli zamanı
sonbahar mevsimidir. Sonbaharın renk cümbüşüne dönüşen tonları bir tabloya benzetiyor bu
nadide tabiat köşesini. Deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikteki şelalenin
zeminine doğru yaklaşıldığında hoş bir serinlik yayılıyor havaya. Yaban hayatı yönünden
oldukça zengin şelale, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Piknik,
yürüyüş, manzara seyri, çadır kampı, kır gazinosu, kır kahvesi, büfe v.s. alanda
gerçekleştirilebilecek faaliyetlerdir.
Alana ulaşım İstanbul tarafından gidenler; TEM otoyolunda Hendek çıkışından sonra Düzce
İli sınırları içerisinde Gümüşova-Gölyaka TEM Otoyolundan ayrılarak, Ankara tarafından
gelenler için; Düzce İli sınırları içerisinde Kaynaşlı çıkışından sonra Gümüşova-Gölyaka
çıkışından sonra TEM Otoyolundan ayrılarak Gölyaka tabelasını takip ederek Gölyaka’ya
ulaşılır. Gölyaka`nın içinden güney istikametine gidilir ve Açma Köyü sapağından doğu
istikametine doğru Hacı Yakup Köyünde güneye doğru sapılarak “Güzeldere” tabelaları takip
edilir. Güzeldere Tabiat Parkı Düzce’den 28, Gölyaka’dan ise 16 km. uzaklıktadır.
Güzeldere Şelalesi ve çevresi alt - orta eosen yaşlı piroklastik kayaç, andezit ve bazalt türü
kayaçlardan oluşur. Şelalenin serin suları bazaltlar üzerinden akmaktadır. Bazaltların üzerini
yosun kaplamıştır. Bıçkı Dere üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi Hızar dere olarak Efteni
Gölü’ne buradan da Büyük Melen’le birleşerek Karadeniz’e ulaşmaktadır.
180
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking, kampçılık, at binme, bisiklet binme ve
foto safari yapılabilir.
Önümüzdeki 3 yıl için Turist artış öngörüsü: Ziyaretçi sayısında her yıl %30 artış olması
öngörülmektedir.
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırdaki
sayısı
ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ve konaklayan: 0 kişi
Ziyaretçi(konaklamayanlar) : 16.000 kişi (ortalama)
Para harcama
Ziyaretçi Profili
Gelişlerininİlk 5 Sebebi
Kıyaslanabileceği saha
Konaklama, yeme-içme, yanında yöresel el sanatı ve yöresel
kurutulmuş veya konserve ürünler alınarak para ödeme şekilleriyle
Kişi başına ortalama en az 10 TL harcama yapılmaktadır
Bireysel gezginler: % 10
Eşler: % 20 Aileler: %30
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya gelmesi
şeklinde): %30
Diğerleri: %10
1- Doğa Gezileri,
2- Fotosafari,
3- Yaban Hayatı ve Kuş Gözlemciliği (fauna gezileri),
4- Bakir Orman Gezileri,
5- Doğa Eğitimi Programları
6- Kampçılık
7- Bisiklet ve At binme
Güzeldere Şelalesi Tabiat Anıtı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı
Ulaşılabilirlik Analizi
Sahanın Uluslararası
havaalanına yakınlığı
Alana Ulaşım
Orta derecede yakın; 3 saat (2-4 saat arasında)
Özel taşıt
( x)
Ziyaretçinin Genel ulaşım
Toplu taşıma
( )
kanaati:Özel Taşıt
Diğerleri
(x)
(Bisiklet, motosiklet, yürüyüş,
atlı vb.)
Ulaşım için problemler: Yolunun dar olması, alternatif kısa yolun stabilize olamsı
Altyapı Analizi
Taşımacılık ağı
Yerel ağ(toprak, asfalt)
Anayollara bağlantı
Yetersiz
Yerel genel taşımacılık
x
İyi
Yeterli
x
x
x
Açıklama
D-100 ve İlçeye
ulaşılabilmektedir.
Sahadan yerel ulaşım araçları
geçmemektedir.
181
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
İşaret levhaları
Genel yer işaret
levhaları
x
Bilgi panoları
x
Araçlar için park
kapasitesi
Bilgi alma ve tercüme
kolaylıkları
Restoran sayısı
x
x
x
x
Bakanlık yapılanmalarından
sonra yenilenmesi
gerekmektedir.
Bakanlık yapılanmalarından
sonra yenilenmesi
gerekmektedir.
UDGP doğrultusunda
yapılmalıdır.
İşletmeci sahada kalifiye eleman
istihdam etmemektedir.
Çok kullanışlı değildir.
x
x
x
Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu
Yemek Standartları
Barınma imkanları
Sayısı
1
Kategori
Turistik
Açıklama
Çok kullanışlı
değildir.
Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar : Yok
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar: Yok
Kötü standartta yemek sunanlar : İhtiyaç karşılanamaktadır.
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
(iyi-kötü-orta)
Oteller
-
Hosteller (Misafirhaneler)
-
Yatak&kahvaltı oteli
-
Rota üstü kulübeler
-
Bungalov tarzı
iyi
5
5x4=20
Faal değildir.
Kamp alanı
Diğerleri: Pansiyon
İyi
1
-
-
-
-
Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri
Sunduğu değerlerden
Alan turist ziyaret
Var-Yok
Var
Tek-eşsiz olanlar
var mı?
Biraz farklı ama
değerli olanlar
Diğer ilgi çeken
yerlere benzer
olanlar
Evet
Var
-
Hangi Sahalar
182
Neler?
Yüksekten dökülen
şelale
Piknik alanı
-
Sunduğu özellikleri
döngüsüne girecek
şekilde turistlerin
ilgisini çekecek diğer
alanlara yakın mı?
Alandaki yabanıl
varlıklar
Bayrak türler
Diğer ilginç yaban
hayatı (fauna)
Samandere Şelalesi
Efteni Gölü Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahası ve Sulak Alan
Yok
Yok
Kelebekler
Yok
Endemik bitkiler,
Var
Görsel doğa gezisi,
farklı kuş türlerini
görebilme imkanı
Düzce Peygamber
Çiçeği
Centaure yaltirikli
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban
hayatı izleme imkanı
Garanti edilen türler var
mı?
Genellikle rastlanma
ihtimali
Şans veya mevsime
bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler
Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri
Memeliler
Kuşlar
Sincap
Tilki
Serçe, Karatavuk,
Ağaçkakan, Sığırcık
Kaya güvercini
Karaca, Geyik,
Leylek
--Yetersiz
Açıklama
---
--Durum Açıklaması
Sahada bir adet büfe
ve bir adet kır
gazinosu
bulunmaktadır.
UDGP yer alan
tesisler yapılmalıdır.
İyi
Yeterli
x
x
x
Taşıma Kapasitesi Analizi
Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesiDeğerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel
Olarak Sağlanıyor, 3- Veri Yok, 4- Çoğunlukla Sağlanamıyor
5- Hiç Sağlanamıyor
Göstergeler
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eşit pay alırlar
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir miktar para
yatırımı yapabilir
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç,istek ve önerileri
ele alınıyor
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
183
1
2
3
x
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm gelişiminden
sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar
görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Etki
Faaliyet
Kamping&piknik
Ahşap Hediyelik
eşyaların satılması,
Dağcılık,trekking
Su sporları
Rafting
Olta balıkçılığı
Normal spor
etkinlikleri
Yeme içme
Doğa yürüyüşü
Mağaracılık
Kanyoning
Yaban hayatı
gözlemi
Bilimsel geziler
Genel
etkiler
Müspet
/menfi
Müspet
-
Korunan alan
üzerindeki etki
Kabul
edilebilir
x
Müspet
Müspet
x
Müspet
Müspet
Müspet
x
x
Müspet
x
x
x
184
Kabul
edilemez
Kabul edilebilir
ancak;
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar
veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana
gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
EkolojikTaşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Ekolojik olarak sahada herhangi bir olumsuz etkilenme söz konusu değildir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
(1-Akıcı,Yeterli 2- İyi, 3- Fena Değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Altyapı
Park girişi
Park yeri imkanları
Bilgi imkanları
Yiyecek içecek temini
Ticaret
Kolaylık tesisleri
Patika ağı
Yaban hayatı izleme noktaları
Aktiviteler
Yer
Kapasite 1
Korunan alana giriş yolları
Korunan alandaki yol ağı
Korunan alan içindeki toplu
taşıma araçları
Park etme
akış
Yer sayısı
Biletleme
yönlendirme
İşaret levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel materyal
Tedarik
Seçenekler
2
x
Tuvaletler
Atıkların toplanması
Yeterlilik durumu
Sayısı ve uygunluğu
seçenekler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
x
x
x
185
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Çalışanlar
Yeterli sayıda
Donanımlı
x
x
Fiziki/idari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
Alanda UDGP doğrultusunda öngörülen yatırımlar yapılmalıdır. Alan fiziki yapılanmaya
uygundur. Alanda konaklama imkanı olmalı ve ahşap evler yapılmalıdır. Mevcut durumdaki
işletmeci alanda fiziki kapasiteyi artıracak yatırımlar yapmamakta ve idari olarak iyi bir
işletmecilik gösterememektedir.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi: ( Göstergeler; turistlerle kavga olayları var mı? Sürekli mi?
Turistler hakkında genel kanı-Olumlu/olumsuz vb. göstergeler)
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır.
Müstecire ait görevli personelin eğitim
yetersizliği nedeni ile zaman zaman kapı girişinde tartışmalar olabilmektedir.
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı:
Merkez İlçe Samandere Köyü Köyiçi Mevkiindedir. Alanı 10 hektardır. 19.12.1988 tarihinde
tescil edilmiştir. Çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt
ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. Türkiye’nin ilk tescil edilen
tabiat anıtıdır. Şelalenin düşüş yüksekliği 20 metredir.
Düzce Merkezden Beyköy Beldesine gidilir ve buradan güney doğu istikametinde bulunan
Uğur Köyünde Samandere Köyü tabelası yolu izlenerek Samandere Köyü içinde tabiat anıtına
ulaşılır. Düzce Merkeze 24 km, TEM Düzce çıkışına 36 km, TEM Kaynaşlı çıkışına ise 34
km mesafededir.
Samandere Şelalesi’nin bulunduğu dere ve çevresi meastrihtiyen - eosen yaşlı killi
kireçtaşlarından oluşmuştur. Samandere Şelalesi’nin besleme havzası 32 km²’ lik bir alan olup
akan sular Uğur Deresi ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta buradan da Büyük Melen suyu
ile Akçakoca İlçesi sınırları içerisinden Karadeniz’e dökülmektedir.
Turistik açıdan yapılabilecek aktiviteler: Trekking ve foto safari yapılabilir.
Önümüzdeki 3 yıl için Turist artış öngörüsü: Ziyaretçi sayısında her yıl %25 artış olması
öngörülmektedir.
186
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırdaki
sayısı
ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ve konaklayan: 0 .kişi
Ziyaretçi (konaklamayanlar) : 8500 kişi (Ortalama)
Para harcama
Ziyaretçi Profili
Gelişlerinin İlk 5 Sebebi
Kıyaslanabileceği saha
Konaklama, yeme-içme, yanında yöresel el sanatı ve yöresel
kurutulmuş veya konserve ürünler alınarak para ödeme şekilleriyle
Kişi başına ortalama en az 3 TL harcama yapılmaktadır
Bireysel gezginler: % 10
Eşler: % 25 Aileler: %25
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya gelmesi
şeklinde): % 30
Diğerleri: %10
1- Doğa Gezileri,
2- Fotosafari,
3- Kanyonculuk
4- Yaban Hayatı ve Kuş Gözlemciliği (fauna gezileri),
5- Doğa Eğitimi Programları
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
Ulaşılabilirlik Analizi
Sahanın Uluslararası
havaalanına yakınlığı
Alana Ulaşım
Orta derecede yakın; 3 saat (2-4 saat arasında)
Özel taşıt
( x)
Toplu taşıma
( )
Diğerleri
(x)
(Bisiklet, motosiklet, yürüyüş,
atlı vb.)
Ulaşım için problemler: Yolu stabilizedir.
Altyapı Analizi
Taşımacılık ağı
Yerel ağ(toprak, asfalt)
Anayollara bağlantı
Yetersiz
Yerel genel taşımacılık
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
İşaret levhaları
Genel yer işaret
levhaları
İyi
Yeterli
x
x
x
Ziyaretçinin Genel ulaşım
kanaati:Özel Taşıt
Açıklama
D-100 ve Beldeye
ulaşılabilmektedir.
Sahadan yerel ulaşım araçları
geçmektedir.
x
x
x
x
x
Bakanlık yapılanmalarından
sonra yenilenmesi
gerekmektedir.
x
187
Bilgi panoları
x
Araçlar için park
kapasitesi
Bilgi alma ve tercüme
kolaylıkları
Restoran sayısı
x
Bakanlık yapılanmalarından
sonra yenilenmesi
gerekmektedir.
Park yeri küçüktür.
İşletmeci sahada kalifiye eleman
istihdam etmemektedir.
Sahada restoran yoktur.
x
x
Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu
Yemek Standartları
Barınma imkanları
Kategori
Sayısı
Açıklama
Turistik
Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar : Yok
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar: Yok
Kötü standartta yemek sunanlar :Yok
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
(iyi-kötü-orta)
Oteller
Yok
Hosteller (Misafirhaneler)
Yok
Yatak&kahvaltı oteli
Yok
Rota üstü kulübeler
Yok
Bungalov tarzı
Yok
Kamp alanı
Var
Diğerleri: Pansiyon
Yok
1
-
Var-Yok
Var
-
Neler?
Cadı kazanı şeklinde
olan ve gür akan
şelale
-
-
-
Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri
Sunduğu değerlerden
Alan turist ziyaret
döngüsüne girecek
şekilde turistlerin
ilgisini çekecek diğer
alanlara yakın mı?
Alandaki yabanıl
Tek-eşsiz olanlar
var mı?
Biraz farklı ama
değerli olanlar
Diğer ilgi çeken
yerlere benzer
olanlar
Evet-Hayır
Evet
Bayrak türler
Hangi Sahalar
Abant Tabiat Parkı
Güzeldere Şelalesi
Tabiat Parkı
Efteni Gölü
Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası ve
Sulak Ala
Yok
188
Sunduğu özellikleri
Görsel doğa gezisi,
farklı kuş türlerini
görebilme imkanı
2.
varlıklar
Diğer ilginç yaban
hayatı (fauna)
Yok
2.
Kelebekler
Yok
…..tür
Endemik bitkiler,
Yok
…….tür
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban
hayatı izleme imkanı
Garanti edilen türler var
mı?
Genellikle rastlanma
ihtimali
Şans veya mevsime
bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler
Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri
Memeliler
Kuşlar
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yetersiz
x
x
x
Açıklama
İyi
Yeterli
Durum Açıklaması
Saha tabiat anıtı
olduğu içim tesis
bulunmamaktadır.
Taşıma Kapasitesi Analizi
Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesiDeğerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel
Olarak Sağlanıyor, 3- Veri Yok, 4- Çoğunlukla Sağlanamıyor
5- Hiç Sağlanamıyor
Göstergeler
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eşit pay alırlar
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir miktar para
yatırımı yapabilir
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç,istek ve önerileri
ele alınıyor
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm gelişiminden
sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
189
1
2
3
x
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar
görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Etki
Faaliyet
Kamping&piknik
Ahşap Hediyelik
eşyaların satılması,
Dağcılık,trekking
Su sporları
Rafting
Olta balıkçılığı
Normal spor
etkinlikleri
Yeme içme
Doğa yürüyüşü
Mağaracılık
Kanyoning
Yaban hayatı
gözlemi
Bilimsel geziler
Genel
etkiler
Müspet
/menfi
Müspet
Müspet
Korunan alan
üzerindeki etki
Kabul
edilebilir
Kabul
edilemez
Kabul edilebilir
ancak;
x
x
Müspet
Müspet
-
x
x
Müspet
x
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar
veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana
gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır
190
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Ekolojik etkilenme olarak sahada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesiİncelemesi ve Değerlendirmesi;
(1-Akıcı, Yeterli 2- İyi, 3- Fena Değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Altyapı
Park girişi
Park yeri imkanları
Bilgi imkanları
Yiyecek içecek temini
Ticaret
Kolaylık tesisleri
Patika ağı
Yaban hayatı izleme noktaları
Aktiviteler
Çalışanlar
Yer
Kapasite 1
Korunan alana giriş yolları
Korunan alandaki yol ağı
Korunan alan içindeki toplu
taşıma araçları
Park etme
akış
Yer sayısı
Biletleme
yönlendirme
İşaret levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel materyal
Tedarik
Seçenekler
2
x
Tuvaletler
Atıkların toplanması
Yeterlilik durumu
Sayısı ve uygunluğu
seçenekler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda
Donanımlı
x
x
x
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fiziki/idari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
Alanda potansiyel rekreasyon alanı olarak mevcut olan ve ulaşılamayan alt kanyonların
görülebilmesi ve gezilebilmesi için yürüyüş yolları ve seyir terasları yapılmalıdır.
Alandaki seyir teraslarına oturma bankları konulmalıdır.
Alan girişinde araç park yeri oluşturulmalıdır.
Alanda bulunan ve kullanılmayan bina tamir edilerek gelen ziyaretçilere yeme içme
anlamında hizmet verir duruma getirilmelidir.
191
Psikolojik Taşıma Kapasitesi: ( Göstergeler; turistlerle kavga olayları var mı? Sürekli mi?
Turistler hakkında genel kanı-Olumlu/olumsuz vb. göstergeler)
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır.
DÜZCE İLİ VE İLÇELERİNİN KIYAS YÖNTEMİ İLE KISA DEĞERLENDİRMESİ
Karşılaştırma yöntemi, kapsam dahilinde ki unsurun benzerleri ve rakipleri ile arasındaki farkı
görmesi ve daha ilerlemesine itici güç olması amaç edinilerek verimliliği arttırma yöntemidir.
Karşılıklı bilgi alışverişi olarak değerlendirilen bu yöntemde, kopyalama değil, kendi
ürünlerimize yönelik ilham almak, uyarlamak hedeftir. Gelecek eğilimlerini şimdiden görüp,
müşterinin isteklerini şimdiden karşılamaya hazırlıklı olmayı gerektirir.
Karşılaştırma yapılan ilçenin/ilin başarılı oluğu hususta takip ettiği yolun ilçede/ilde
alınabilirliği araştırılmalıdır.
KIYAS YÖNTEMİ İLE DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BAZI
İLÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DÜZCE ili
İlçe
Kıyaslanan
Kıyaslama
Örnek Alınacak Deneyim
İl/ilçe
sebebi,
Eskişehir
Şehir Yapısı
Şehir içinden geçen akarsuların turizm
Merkez
Merkez
potansiyelinin artırılması,
Şehir Yapısı
Ahşap Osmanlı evlerinin korunması
Akçakoca
Beypazarı
ve restorasyonu
Kayseri
Doğa Yapısı
Kış turizmi ve kayak merkezi
Gölyaka
yapılması
Antalya
Doğa Yapısı ve Göllerde ve yaylalarda üst düzey
Kaynaşlı
Spor Turizmi
takımlar içim kamp merkezleri
yapılması
Bolu
Doğa Yapısı
Hasanlar Barajı ve Yedigöller
Yığılca
güzergâhında ilçenin canlandırılması
Nallıhan,
İklim doğa ve
Hediyelik eşya üretimi vb. konularda
Kaynaşlı
Beypazarı
şehir yapısı
çalışmalar yapılması
Bolu
Şehir ve doğa
D-100 Karayolu kenarında doğa ile
Kaynaşlı
yapısı
uyumlu konaklama ve hediyelik eşya
satış pazarlama üniteleri yapılması,
192
6. DÜZCEİLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ STRATEJİLERİ
6.1.Gelişme Stratejileri
Strateji 1.Doğa turizmi yatırım projelerini uygulanmak için teşviklerin
sağlanması ve İl Özel İdaresinden aktarılan kaynakların artırılması ile Düzce’de
turizm sektöründe yatırımların yapılması,
Strateji 2.Sürdürülebilir doğa turizmi ürünlerinin, turistik kalkınma sürecinde
zarar görmek yerine, faydalı olan yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle uyum
içinde işlenmesi,
Strateji 3.Yüksek potansiyele sahip ilçelerde yerel kalkınmada turizmin güçlü bir
araç olarak öne çıkarılması,
Strateji 4.Ürün çeşitliliğini artırma yoluyla, gelirlerin artırılmasının sağlanması,
6.2. Pazarlama Stratejisi
Strateji 1.Milletler arası, ülke geneli, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın
hedeflenmesi, ülke çapında tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktaları
bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanması,
Strateji 2.Toplumun farklı kesimlerine uygun fiyatta, kaliteli turistik ürün
alternatiflerinin sunulması,
6.3. Ziyaretçi Yönetim Stratejisi
Strateji 1.Müşteri beklentilerinin ön planda tutulması,
Strateji 2. Ziyaretçileri yönlendirmede turizm bürolarının kurulması,
6.4. İzleme ve Değerlendirme Stratejisi (Turizmin etkilerinin ve
sürdürülebilirliğin izlenmesi)
Strateji 1.Turizmin etkilerinin izlenmesi için, izleme birimlerince göstergelerden
yararlanılması,
193
6.1 .KAPASİTE GELİŞTİRME Amaç: ilgili paydaşların doğa turizmi (ekoturizm) açısından kapasitelerini geliştirmek
Eylem no
Öncelik
Eylem
1
1
Açıklama
Yapacak kişi ve
kuruluşlar
İşbirliği
ortakları
Süresi
Başlangıç
tarihi
Ekoturizm eğitimi
2
1
Hizmet ve ürün kalitesinin
geliştirilmesi
3
1
Doğa koruma eğiticileri
yetiştirmek
4
1
Yöre halkının doğa eğitimi
5
2
Gönüllülük sisteminin
oluşturulması
6
3
Deneyim paylaşımı
Yerel halkının eko-turizm hakkında eğitimi,
Ekoturizme sunulabilecek ürünlerin
geliştirilmesi ürünleri geliştirilmesi
konusunda eğitilmesi.
Bu konuda plan süresince en az 15 kurs
açılarak toplam 300 kişinin eğitilmesi
Eko-turizm hizmetlerinin kademeli olarak
geliştirilmesi için bir yerel nitelikler
standardı oluşturulması, Geleneksel köy
evlerinin pansiyona dönüştürülmesi
projelerinin yapılması, Geleneksel düğün
kompozisyonunun canlandırılması
/yaygınlaştırılması,
Plan dönemi sonunda standartlara uygun
en az 20 adet ev pansiyonu oluşturulması
Doğa eğitimi için görev alacak eğitimcilerin
eğitilmesi, plan dönemi içinde 30 adet
eğitici eğitmek,
Doğayı anlatmak için yöre halkın eğitilmesi,
ayrıca çocukların eğitimi,
Plan dönemi boyunca 500 yetişkin, 1000
çocuğa doğa eğitimi verilmesi,
Doğa gönüllülerinin seçimi
Plan dönemi boyunca her ilçede 15 er adet
gönüllü seçilmesi
Deneyim paylaşım programları
oluşturulacaktır, kıyaslama bölgeleri ile ve
ülke düzeyinde deneyim paylaşımı için 10
adet karşılıklı gezi düzenlenecektir.
İKTM, OSİ,
B, M
2013
KY, İKTM, OSİ, İÖİ,
B
Özel girişimciler,
B, M
2013
OSİ, DÜ
DKMPGM
2013
OSİ,DÜ, KY,
B,M
2013
OSİ, DÜ, KY, B
STK
2013
OSİ, Yöre halkı,
KY, İTM, İÖİ, Özel
girişimciler
STK
2014
194
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
7
Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
Göstergeler
7
2
Rehber eğitimi
8
2
Haritaların oluşturulması
9
2
Üniversitelerle işbirliği
10
2
11
2
Yerel profesyonel av kılavuzu
eğitimi
Kurtarma Timlerinin
kurulması
Tamamı yöre halkından olmak üzere plan
döneminde 50 adet Alan Kılavuzu
yetiştirilmesi
Turistler için rotaların yer aldığı haritaların
oluşturulması ve basımı,
Her türlü faaliyetin planlanma, geliştirme
ve uygulama safhalarında Düzce içinde ve
yakınındaki üniversitelerden bilimsel
destek alınması için işbirliği
Av turizmine profesyonel yaklaşım
sağlanacaktır.
Dağ, kanyon ve mağara kurtarma
Timlerinin kurulması sonucunda
ziyaretçilerin güvenliği sağlanacaktır.
OSİ, DÜ, B, KY,
MEM
STK
2014
İKTM, OSİ, KY, İÖİ
STK
2013
OSİ, İKTM, DÜ
Dernekler
2013
OSİ, HEM
Dernekler
2013
OSİ, AFAD, KY
STK
2013
6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI Amaç; altyapıyı güçlendirmek veya geliştirmek,
Eylem
Açıklama
Yapacak kişi ve
kuruluşlar
İşbirliği
ortakları
Süresi
Eylem no
Öncelik
Başlangıç
tarihi
12
1
Atık yönetimi
Katı atıkların yönetimi konusunda, vahşi
depolama yapılması engellenecektir.
M, B, İÖİ
ÇŞM, KY
2014
13
1
Alan düzenleme
Kamping alanlarının ve günübirlik alanların
düzenlenmesi,
İKTM, KY, İÖİ
ÇŞM
2014
14
1
Hizmet üniteleri geliştirme
KY, İÖİ, OSİ
M
2014
15
1
Patika düzenlemeleri
(trekking yol ağı oluşturma
ve düzenleme)
Favori seçilen ilçelerde alan içinde kalan,
atıl binaların onarımı ve turizmde kullanımı
sağlanacaktır.
Trekking güzergahı olarak tespiti edilen
tüm sahalarda patika düzenlemeleri ve her
türlü tanıtıcı, bilgilendirici elemanların
İKTM, OSİ, KY, İÖİ,
B, M, DÜ,
GSİM,
Dernekler
2013
195
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
7
Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
2018
Göstergeler
16
1
Şelalelerin ziyarete açılması
17
2
Mağaraların Ziyarete
Açılması
18
2
Karavan&mobil ev kamp yeri
19
2
Dağ bisikleti parkurları
20
2
Ulaştırma imkanlarının
arttırılması
21
2
Kırsal kesimlerdeki yol
kalitesinin arttırılması
22
2
Butik otel ve pansiyonların
arttırılması
23
2
Atıksu Yönetimi
24
2
Sportif olta balıkçılığına
uygun iskelelerin yapılması
25
2
Kuş gözlem kulelerinin
yapılması
26
2
27
2
Turizm alanlarına manzara
seyir noktası ve seyir
terasları yapılması
Turizm alanlarına kuru
tuvalet yapılması
yapımı ve yerine konması
Şelalelerin ziyarete açılması ile turizme
kazandırılmış olacaktır.
OSİ, İKTM, KY
ÇŞM
2013
Mağaralarsan ziyarete açık olmayanların
ziyaretine açılması için gerekli
düzenlemeler yapılması
Favori ilçelerde Karavan ve taşınabilir ev
organize kamp yerleri oluşturulması
OSİ, İKTM, KY, İÖİ
DÜ, ÇŞM
2014
OSİ, İTM, KY, B,
İÖİ
Dernekler
2015
Dağ bisikleti patikası ağı için altyapı,
araştırma ve organizasyonun
tamamlanması,
Her türlü ulaşım seferlerinin arttırılmasıyla
ziyaretçilere kolay ulaşım imkanı
sağlanacaktır.
Köy ulaşım yollarının ve orman yangın
yollarının iyileştirilmesiyle ziyaretçilere
kaliteli ulaşım imkanı sağlanacaktır.
İl ve ilçelerde butik otel ve
pansiyonculuğun arttırılması ile
ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçları en üst
seviyeye getirilecektir.
Özellikle belediyeler ve atıksu oluşturan
tüm evsel ve endüstriyel atıksular
oluşturan işletmelerden kaynaklı atıksular
arıtılacak ve turizm alanları korunmuş
olacaktır.
Sportif olta balıkçılığı meraklılarına ve
sportif olta balıkçılığı turizmine altyapı
oluşturulmuş olacaktır.
Uygun sulak alanlara kuş gözlem kuleleri
yapılarak kuş gözlemciliği ve kuş
gözlemciliğine dayalı turizm altyapısı
oluşturulmuş olacaktır.
Turizm alanlarında seyir noktası ve seyir
terasları yapılarak cazibe arttırılacaktır.
OSİ, İTM, KY, İÖİ;
B
Dernekler
2014
Yaya, atlı ve bisikletli doğa gezi güzergahları
üzerinde uygun yerlere kuru tuvaletler
yapılarak gezi parkurlarında atık yönetimi
sorununa çözüm getirilmiş olacaktır.
İÖİ, KY, B
B, İÖİ, UB
2013
Valilik,
İÖİ,OGM,OSİ
2013
KY, B, M,İKTM
Turizm
İşletmeleri,
2013
B, İÖİ, ÇŞM
2013
OSİ, İGTHM, İKTM
2013
OSİ
STK
İÖİ, B, KY, OSİ
196
2013
2013
İKTM, OSİ
2013
6.3.ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA,ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI Amaç: mevcut ekoturizm
ürünlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak.
Eylem
Açıklama
Yapacak kişi ve
kuruluşlar
İşbirliği
ortakları
Süresi
Eylem no
Öncelik
Başlangıç
tarihi
28
1
Kültürel ürün envanteri
ürünleri sunuma hazır hale
getirme
29
1
Doğal ürün envanteri
sunuma hazır hale getirme
30
1
Milli ve Milletlerarası
seviyede tanıtım
31
1
Ekolojik ürün satış merkezleri
32
1
Tur operatörlerine saha
tanıtımı ve Ekotur
destinasyonları
Geleneksel yaşam tarzı ve kültüre ilişkin
olarak doğadan toplanan veya üretilen gıda
maddeleri, doğal materyalden üretilen el
sanatları vb. değerlerin tespiti, satılabilir
hale getirilmesi, sözlü değerlerin envanteri,
bunların turizme sunulabilir hale getirilmesi
Doğada gizli kalmış, henüz keşfedilmemiş
olan turizme sunulabilecek değerlerin
ortaya çıkarılması ve sunuma hazır hale
getirilmesi, bunların basılı katalog haline
getirilmesi sağlanacaktır.
Sunuma ve tanıtıma ait senaryonun
katılımcılıkla oluşturulması ve çerçevede
Milli ve Milletlerarası düzeyde tanıtım
materyallerinin basımı(1 WEB sitesi, yeterli
miktarda broşür, rota haritası, CD, 2
tanıtım filmi vb.)
Favori ilçelerde yöre insanının ürettiği
ekolojik ve doğadan toplanan ürünlerin
satışına yönelik her ilçede en az 1 tane
olmak üzere 5 adet satış yerlerinin
oluşturulması, vatandaşların üretim ve satış
için yönlendirilmesi.
Tur operatörlerine sahanın gezdirilerek
tanıtımı, görüşlerinin alınması, isteklerinin
değerlendirilmesi, destinasyon
şekillendirmelerinin yapılması,bu
İTM, OSİ, KY,
HEM,
Dernekler, DÜ
2014
OSİ, İKTM, OGM,
KY, DÜ
STK
2013
OSİ, İKTM, KY, B,
İÖİ, DÜ, MEM
D, STK
2014
İKTM, İGTHM. İÖİ
B
STK
2014
İKTM, OSİ, K, B,
İÖİ,
STK
2014
197
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
7
Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
Göstergeler
33
2
Müşteri beklenti ve
memnuniyet anketleri
34
3
Fuar sempozyumlar,
festivaller
35
2
Eko köy ve Eko beldeler
36
2
Satış-Tutundurma
çalışmaları
37
1
Yerel standardı koruma
38
2
Yeni ürünler ve Ürün
geliştirme
39
2
İyi örnekleri öne çıkarma
destinasyonlar üzerinde hizmet kalitesi ağı
kurulması, destinasyonları destekleyici,
olumlu etkileyici eklerin tespiti.
Ziyaretçilerin beklentileri ve verilen
hizmetlerden memnuniyetinin periyodik
olarak ölçülmesi, konu ile ilgili saha
girişlerine anket formları konulması,
Fuar ve sempozyumlara aktif katılımlarla
stand oluşturma, Düzce konulu
sempozyum düzenleme, festivallerin
kültürel değerleri öne çıkaran hale
getirilmesi,
Saha içinde doğal ve kültürel değerleri
bozulmamış veya küçük bir çaba ile bu
değerlerinin sunumu ve korunması kolayca
başarılabilecek ve ekolojik uygulamaların
sürdürülebilirliği sözkonusu her ilçede 1
olmak üzere ayrıca 5 köyün Ekoköy olarak
dizaynı ve sunulması, bu konuda diğer
koruma alanlarına örnek olacak pilot
uygulama yapılması,
Ekoturizm değerleri dağıtım programı
yapılacaktır. Ekoturizm tutundurma
programı hazırlanacaktır. Bu amaçla,
gerekli kişisel satış, reklam, tanıtım ve satış
geliştirme etkinlikleri belirlenecektir.
Eko-turizm hizmetlerinin kademeli olarak
geliştirilmesi için bir yerel nitelikler
standardı oluşturulması, bu şekilde
orijinalliğin korunması ile bozulma ve
kültürel melezleşmenin önüne geçilmesi
Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni dizaynlar,
yerel kültür elemanlarının figüre edilmesi,
bilinmeyen veya kaybolmaya yüz tutmuş,
yöresel yemeklerin sunulabilir hale
getirilmesi bunların kataloglar halinde
basımının sağlanması,
Yılda bir kez Örnek pansiyon, Örnek
lokanta, Örnek Ürün satış yeri seçimi,
bunlara göre kalite standartlarının diğer
İKTM, OSİ, KY
DÜ
2013
İKTM, OSİ, B,KY,
HEM,
D, DÜ
2014
İKTM, OSİ, KY, İÖİ,
M, STK
2014
İKTM, OSİ, KY, B
2013
İKTM, OSİ, KY, B
D
2013
İKTM,DÜ, OSİ, KY
HEM
D
2015
İKTM, OSİ, İOİ, KY
D
2015
198
40
2
Yeni tesisler
41
2
Kurallar sistemi
42
1
Organik tarım
43
1
Yapı sistemi
44
2
Avlaklarda av sayısının
arttırılması
aynı faaliyette bulunan kişi ve kurumlara
yaygınlaştırılması
Zamanla gelişim gösteren ve potansiyeli
artan yerlere belirlenmiş ekoturizm
standartlarına uygun yeni eko-turizm
tesisleri
Tur operatörlüğü, Rota kılavuzluğu,
pansiyonculuk ve yerel ürünlerin satışı
konusunda halkın da benimsediği bir iş
düzenini ve kurallar sistemini ortaya koyan
mekanizma geliştirmek,
Korunan alanlarda organik tarımla üretim
prensiplerinin yerleştirilmesi, plan dönemi
sonunda sahaların yüzde 30 unda organik
tarımın yapılıyor olmasının sağlanması,
Favori ilçelerde, köy, belde ve ilçelerde yeni
yapılacak yapıların tamamen yerel
mimariye uygun olmasının zorunlu hale
getirilmesi
Avlaklarda av potansiyelini artıracak ve av
turizminin cazibesini arttıracaktır.
45
2
Avlaklarda av kaynağına
yem takviyesinin yapılması
46
1
Avlakların tanıtılması
47
1
48
2
İç sularda sportif olta
balıkçılığına uygun yerlerin
belirlenmesi
Sportif olta balıkçılığı
alanlarının tanıtılması
49
2
Kuş envanterlerinin
çıkarılması
50
1
Yayla Pansiyonluğu ve yayla
turizminin geliştirilmesi
Özel Gr. OSİ, KY
İÖİ, İKTM
D, B
İKTM
2015
2014
İGTHM
M
2014
B, ÇŞM
D, Mimarlar
Odası
2014
OSİ, Avlak
İşletmecileri
2013
Avlaklarda av potansiyelini artıracak ve av
turizminin cazibesini arttıracaktır.
OSİ,, Avcı
Dernekleri
2013
Avlaklar ve av kaynakları fuarlar, yabancı ve
yerli televizyonlar, av dergileri vb.
kaynaklarla ya da yerli ve yabancı av turizm
acentaları ile görüşerek tanıtılması
sağlanacaktır.
Sportif olta balıkçılığı meraklılarına yeni
alanlar belirlenmiş olacaktır.
OSİ, Avcı
dernekleri, İKTM
2013
İKTM, OSİ
DÜ
2013
Sportif balıkçılık gruplarına ve tüm bu
aktiviteyle ilgilenenlere balıkçılık
sahalarının tanıtımı yapılmış olacaktır.
Kuş gözlemciliği gruplarından faydalanarak
alanların kuş envanterinin çıkarılması
sağlanacaktır.
Yayla turizmi meraklılarına yeni alanlar
oluşturulmuş olacaktır.
OSİ, İKTM
Turizm
Acentaları
2013
OSİ, DÜ
Vatandaşlar,
OBM, OSİ
199
2013
Turizm
Acentaları
2013
6.4 .iZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER Amaç: ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri
bildirimlerin yapılması.
Eylem
Açıklama
Yapacak kişi ve
kuruluşlar
İşbirliği
ortakları
Süresi
Eylem no
Öncelik
Başlangıç
tarihi
51
1
Değişimin sınırlarının
belirlenmesi
52
1
53
OSİ, İTM,
Üniversiteler
STK,
Dernekler
2014
Çevresel etkilerin izlenmesi
Doğal ve kültürel değerleri etkileyen tüm
turizm faaliyetlerinin kabul edilebilir
değişimin sınırlarının belirlenmesi, bu
çalışmanın hedefi yöresel düzeyde kabul
edilebilir sınırların tespitidir.
indikatörlere göre izlenecektir.
ÇŞM,OS,İ B
Dernekler,
2014
1
Ekonomik etkilerin izlenmesi
indikatörlere göre izlenecektir
1
indikatörlere göre izlenecektir
55
1
Sosyal ve kültürel etkilerin
izlenmesi
Sürdürülebilirliğin izlenmesi
Dernekler,
Üniversiteler
Dernekler,
2014
54
İKTM, İGTHM, B,
Tic San Od.
OSİ, İKTM,DÜ
indikatörlere göre izlenecektir
OSİ, ÇŞM, İKTM
Dernekler,
2014
56
1
Uyumun izlenmesi
İKTM, OSİ, Özel
girişimciler,
Hizmet üreten
herkes,
Dernekler
2014
57
1
İzlemenin raporlama,
değerlendirme ve geri
bildirimlere dönüştürülmesi
Kurallar sistemine uyumun izlenmesi,
uyumsuzluğun söz konusu olduğu hususları
inceleme, uzlaşma arayışı, çözüm
geliştirme, raporlama ve değerlendirme,
yaptırım uygulama,
Doğal ve kültürel değerlere etki yapan
Faaliyetlerin sınırlara göre durumunun
izlenmesi ve raporlama, değerleme ve geri
bildirimlerinin yapılması,
OSİ; İTM ÜNİV
Dernekler
2014
200
2014
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
7
Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
Göstergeler
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Gün geçtikçe dev adımlarla büyüyen ve artık ekonomik olmaktan da öte sosyolojik, psikolojik
ve siyasal bir olay haline gelen turizm ve turizm faaliyetlerinin milletlerin, devletlerin ve
ülkelerin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarına dayanmakta olduğu gerçeği günümüzde çok
daha bilinçli bir şekilde kavranmağa başlanmıştır. Hele son yıllarda mekansal bir bütünlük
kavramı çerçevesinde ortaya çıkmış bulunan ekoturizm çeşidi bu olguyu iyice gözler önüne
sermiştir. Bu anlayış çerçevesinde her milletin ve her ülkenin turizmin paha biçilmez objeleri
olan doğal, tarihi ve kültürel varlıklarına sahip çıkma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Aksi
takdirde tahrip edilen, yok olan ve kaybolan değerlerle birlikte turizm faaliyetlerinin de
ortadan kalması kaçınılmaz bir son olacaktır.
İlimizde doğa turizmini daha da geliştirmek için öncelikli olarak ele alınmasını
düşündüğümüz projeler aşağıda yazılmıştır.
1- Kardüz Yaylası kış turizmine açılmalı ve master planı yapılmalıdır.
2- Kurugöl Tabiat Parkının işletmecilik ihalesi yapılarak alan ile ilgili hazırlanan Uzun
Devreli Gelişme Planı doğrultusunda gerekli yatırımlar yapılmalıdır.
3- Kardüz Yaylası ile Topuk Yaylası arasında bulunan yaylalar arasındaki yollar ile
Samandere Şelalesi Abant arasındaki yol iyileştirilmeli, gölet potansiyeli olan Balıklı
ve Kocayayla’da gölet yapılmalıdır.
4- Aydınpınar Şelaleleri Milli Parklar statüsüne kavuşturulmalıdır.
5- Sarıkaya ve Aksu Mağaralarının Uzun Devreli Gelişme Planları yapılarak turizme ve
ziyarete açılmalıdır.
6- Doğa sporları ile bütünleştirilmiş trekking, atlı doğa yürüyüş alanları ve yayla turizm
bölgelerinde kamping ve günübirlik tesislerin planlanması doğal dokuyu bozmayacak
şekilde yapılmalıdır.
7- Yürüyüş, bisiklet sporu yapanlarla, belirli yerlere motorlu araçla seyahat edenler için
yol güzergahlarında dinlenme ve gereksinmeleri karşılayacak; çeşme, wc, üstü kapalı
dinlenme mekanları gibi unsurları içeren mola noktaları oluşturulmalıdır.
201
KAYNAKLAR:
1- Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Potansiyeli Kitabı, Yrd Doç Dr. Nuray TÜRKER, Öğr.
Gör. Adnan ÇETİNKAYA
2- Düzce Doğası Yürüyüş Parkurları Kitabı, Düzce Valiliği
3- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
4- İl Çevre Durum Raporu, 2011
5- Aşağı Sakarya Nehri Havzasının (Bolu, Düzce ve Sakarya) Doğal Mağaraları, MTA
ANKARA, Nisan 2002
6- Karabük İli Doğa Turizmi Master Planı
7- Zonguldak İli Doğa Turizmi Master Planı
202
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Düzce İli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü
Düzce İli Şube Müdürü
……………
……. Mühendisi
……………..
Şube Müdürü
Uygun Takdim
…………….
Bölge Müdürü
……………..
Vali Yardımcısı
Doğa Turizmi Master Planının uygulanması UYGUNDUR
……………………
VALİ
203
Download

Düzce Doğa Turizm Master Planını indirmek için lütfen tıklayınız