1.
YARIŞMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1. YARIŞMANIN TANIMI
Üniversite adayı öğrencilerin katılabileceği eğitsel nitelikli bir sosyal sorumluluk
çalışmasıdır.
1.2. YARIŞMANIN TEMASI
Üniversite adayı öğrencilerin dinamik düşünce ve hayal dünyalarının kültürel, sanatsal
ve sosyal alandaki izdüşümleri, daha özel bir geleceğin resmedilmesi bakımından önem
arz etmektedir. Bu doğrultuda;
Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım!
şiirinden hareketle, geleceğe dair düşünce ve hayallerin, şu kategoriler çerçevesinde
yarışmaya sunulması beklenmektedir;
Fotoğraf
Kısa Film
Kompozisyon
Şiir
Tweet
Belirtilen kategorilerde; sevgi, saygı, umut, barış, kardeşlik, sosyal sorumluluk, insan
hakları, engelliler, çocuk hakları, çevre hassasiyeti, hayvan hakları, komşuluk, dostluk,
eğitim, yardımseverlik, misafirperverlik, birlikte yaşama kültürü, fedakârlık, affedicilik,
bilgi dünyası, özgürlük ve benzeri pozitif değerlerin vurgulanması beklenmektedir.
Ancak tematik vurgular bunlarla sınırlı değildir. Düşlenen geleceğin en doğru ve
orijinal vurgularla yansıtılması ve her şeyden önemlisi yeni bir şey söylenmesi esastır.
2. KURUMSAL BİLGİLER
2.1. YARIŞMANIN SAHİBİ
• Yarışmanın sahibi Turgut Özal Üniversitesi (TÖÜ), İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesidir (İİBF).
• İİBF, yarışmanın uygulanmasına ilişkin tüm finansal ve organizasyonel desteği
sağlar.
2.2. KOMİSYON
• Yarışma Komisyonu; Rektörlükçe belirlenen personelden oluşur.
• Yarışmanın planlama ve karar mekanizmasıdır.
2.3. SEKRETARYA
• Yarışmanın sekretarya birimi; İİBF Sekreteri, Halkla İlişkiler Temsilcisi ile
belirtilen kategorilerde yetenekli ve gönüllü lisans ve lisansüstü öğrencilerden
oluşur.
• Sekretarya birimi tüm başvuru sürecini yürütür. Sekretarya hizmetlerinin
işleyişi, İİBF Sekreterinin genel koordinasyonunda, Halkla İlişkiler
Temsilcisi’nin liderliğinde ilgili öğrencilerle yürütülür.
• Yarışmanın uygun medya araçları ile hedef kitleye duyurulmasını sağlamak
amacıyla gerekli iletişim faaliyetlerini yürütür. Bunun için üniversite
bünyesindeki ilgili departmanlarla koordineli çalışmalar yapar.
• Sekretarya birimi, ödül törenini organize eder.
3. BAŞVURU USUL VE ESASLARI
3.1. BAŞVURU USULÜ
• Başvurularda www.gelecegidusle.org linki üzerinde sunulan formların kullanımı
esastır. İlgili web sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda hazırlanan
başvurular1, posta ile gönderilmeli ya da bizzat teslim edilmelidir.
• Başvurusu alınan adaylara başvurularının değerlendirilmeye alındığına ilişkin
bir teyit e-postası ve aday numarası gönderilecektir. Bu e postanın katılımcılar
tarafından alınmaması halinde başvurular gerçekleşmemiş sayılır. Bu itibarla
başvurunun teyidi katılımcının sorumluluğundadır.
• Başvuru temel olarak üç adımdan oluşur;
i)
katılımcıya ait iletişim bilgileri,
ii)
ilgili kategorideki başvuru materyali (ek-1)
iii)
Veli, yasal temsilci veya öğretmeninin referans belgesi (ek-2)
3.2. GENEL HUSUSLAR
• Türkiye’deki liselerin; Hazırlık, 1., 2., 3., ve 4. sınıflarında eğitim gören
öğrencilerdir. Bununla birlikte başvuru dili Türkçe olmak üzere tüm ülkelerden
katılıma açıktır.
Ayrıca, lise mezunu olup henüz üniversite eğitimine
başlamamış üniversite adayı öğrencilerin de katılımı mümkündür.
• Yarışmanın tüm kategorilerinde başvuru dili Türkçe’dir.
• Yarışmaya en fazla 2 ayrı kategoride başvuru yapılabilir; örneğin kısa film ve
şiir gibi… tümü için tek bir referans yeterlidir.
• Kısa Film, Kompozisyon ve Şiir kategorisinde sadece 1 (bir) eser ile
başvurulabilir.
• Fotoğraf ve Tweet kategorilerinde en fazla 3 başvuru yapılabilir; örneğin
fotoğraf kategorisinde 2 fotoğraf ile başvurmak gibi… tümü için tek bir referans
yeterlidir.
• Yarışmaya ancak bireysel katılım esastır; grup katılımı değerlendirme kapsamı
dışındadır.
• Her katılımcının ancak tek kategoride ödül kazanması mümkündür. Ödül ile
ilgili hiçbir hak üçüncü kişilere ve/veya vekil sıfatına haiz şahıslara
devredilemez.
• Her bir kategoride, 25 katılımdan az olması halinde İİBF ödül vermeme hakkını
saklı tutar.
• Açık bir hükmün bulunmadığı durumlarda katılımcılar, Yarışma
Komisyonu’nun takdir yetkisini kabul eder.
1
Başvurunun usule uygun yapılabilmesi için her bir kategorideki özel esaslar da dikkate alınmalıdır.
3.3. DİĞER HUSUSLAR
• TÖÜ İİBF yarışmaya ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Yarışmaya komisyon ve sekretarya üyelerinin 1. dereceden yakınları
katılamazlar.
• Katılımcı, başvurusunu gerçekleştirdikten sonra katılımdan sarfınazar edebilir.
Ancak başvuru evraklarının ve materyallerinin posta ile iadesi söz konusu
değildir. Bu durumda imza karşılığında bizzat alınması mümkündür.
• Katılımcılar, başvuru kapsamında belirttikleri iletişim bilgilerine TÖÜ İİBF
tarafından posta, e-posta, SMS gönderimi vb online gönderiler yapılmasını kabul
eder.
• TÖÜ İİBF, yarışmaya katılan kişilerce paylaşılan iletişim adreslerine, tanıtım
veya iletişim amaçlı olarak bilgileri kullanma hakkını saklı tutar.
• Yarışma kapsamında; reklam ve propaganda içerikli, kamu düzenini bozucu,
yasalara ve genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını hedef alan, hakaret ifadeleri ve
nefret söylemleri içeren, üçüncü kişilerle polemik doğuran ve iyi niyetle
açıklanamayacak materyaller sunulamaz. Yasal yükümlülük doğuran
durumlarda, katılımcılar ve referansları, münhasıran sorumlu olacaklarını kabul
ederler.
• Yarışmada ödüle değer bulunan materyallerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm
haklarıyla Turgut Özal Üniversitesi’ne ait olacaktır. Başvuru materyallerinin
yayımlanması halinde ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. TÖÜ İİBF ödüle
değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş,
katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme,
medyada yayımlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte,
5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
3.4.
KATEGORİLERE ÖZEL ESASLAR
3.4.1. KATEGORİ-1: FOTOĞRAF
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte
olmalıdır.
• Üzerinde ışık - gölge ve renk ayarları dışında kurgusal düzenleme
yapılmamalıdır.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve, paspartu ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.
• Fotoğraf üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
• Fotoğrafların renkli veya siyah beyaz olması mümkündür.
• Fotoğrafların üzerinde eser sahibine ait herhangi bir bilgi, logo vs.
bulunmayacaktır.
• Fotoğraflar; CD, DVD veya flash diske kaydedilmiş (1 adet orijinal ve 1 adet
kopya olmak üzere) olarak posta ile gönderilmeli ya da bizzat teslim edilmelidir.
•
•
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan katılımcılar diskalifiye edilir.
Bu kategoride, en fazla 3 adet fotoğraf ile başvuru yapılabilir.
3.4.2. KATEGORİ-2: KISA FİLM
• Senaryo ve film dili Türkçe olmalıdır.
• Sunulan kısa filmler, açılış ve kapanış jenerikleri ile birlikte maksimum 9
(dokuz) dakika olmalıdır.
• Dış sesli/sesli, sessiz, renkli siyah-beyaz, grafik içerikli ve görsel nitelik taşıyan
kısa filmler kabul edilmektedir.
• Katılımcılar, yayımlanmamış ve bir başka yarışmaya sunulmamış, tamamı veya
bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün kısa
filmler ile başvurabilir.
• Kısa Filmler; CD, DVD veya flash diske kaydedilmiş olarak posta ile
gönderilmeli veya bizzat teslim edilmelidir.
• Kısa filme ait 50 kelimeyi geçmeyen bir konu özeti eklenmelidir.
• Bu kategoride sadece 1 (bir) kısa film ile başvuru yapılabilir.
3.4.3. KATEGORİ-3: KOMPOZİSYON
• Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyut seçeneğinde; yazım kurallarına
uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır
aralığı ile yazılmalıdır.
• Kompozisyonlar; başlıklar dahil 500 ile 1000 kelime arası olacaktır. Belirtilen
limitleri aşan kompozisyonlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Çok sayıda yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren kompozisyonlar,
değerlendirme kapsamı dışındadır.
• Katılımcılar, yayımlanmamış ve bir başka yarışmaya sunulmamış, tamamı veya
bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün
kompozisyonlar ile başvurabilir.
• Kompozisyonlar; pdf formatında [email protected] adresine eposta ile gönderilmelidir.
• Bu kategoride sadece 1 (bir) kompozisyon ile başvuru yapılabilir.
3.4.4. KATEGORİ-4: ŞİİR
• Şiirler bilgisayar ortamında; A4 (21 cm x 29,7 cm) boyut seçeneğinde, yazım
kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto
büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
• Şiirler; başlıklar dahil 500 ile 1000 kelime arası olacaktır. Belirtilen limitleri
aşan gönderiler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
•
•
•
•
•
Çok sayıda yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren şiirler, değerlendirme
kapsamı dışındadır.
Katılımcılar, yayımlanmamış ve bir başka yarışmaya sunulmamış, tamamı veya
bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün
şiirler ile başvurabilir.
Tür yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
Şiirler; pdf formatında [email protected] adresine e-posta ile
gönderilmelidir.
Bu kategoride sadece 1 (bir) şiir ile başvuru yapılabilir.
3.4.5. KATEGORİ-5: TWEET
• Bu kategorideki başvurular, #GelecegiDusle hashtagi ile bir tweet yazmak
suretiyle yapılır.
• Yarışmaya katılım, atılan tweet metninin ve linkinin başvuru sayfasında ve ilgili
formda paylaşımı ile gerçekleşecektir.
• Katılımcılar, daha önce kullanılmamış, tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün tweetler ile
başvurabilir.
• Başvuruyu müteakiben veya değerlendirme sürecinde; www.twitter.com
adresinden silinmiş yahut başvuru sayfasında belirtilen linkte bulunmayan
paylaşımların değerlendirme kapsamı dışında kalacaktır.
• Çok sayıda yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren tweetler, değerlendirme
kapsamı dışındadır.
• Bu kategoride, en fazla 3 (üç) adet tweet paylaşımı ile başvuru yapılabilir.
4. DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
•
Başvuruların kriterlere uygunluk açısından ön incelemesi, sekretarya tarafından
gerçekleştirilir.
Yarışma esaslarına uygun başvurular değerlendirilmeye alınır.
İlk Değerlendirme yarışma komisyonunca yapılır.
Nihai değerlendirme, komisyona davet edilen alanında uzman misafir jüriler
tarafından oybirliği/oy çokluğu usulü ile yapılır.
Değerlendirmeye esas kriterler temel itibarıyla şunlardır;
a) Özgünlük ve Orijinalite
b) Verilen Mesaj ve Anlam Derinliği
c) Bakış Açısı ve Yorum Farkı
d) Yarışma Değerleri ile Uyumluluk
e) Edebi ve Sanatsal Özellikler
5. ÖDÜLLER
•
Her bir kategoride dereceye giren öğrencilere, TÖÜ İİBF’ye kayıt koşulu
aranmaksızın aşağıdaki ödüller2 takdim edilecektir.
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
•
•
: Dizüstü Bilgisayar
: Akıllı Telefon
: Tablet PC
Dereceye giren öğrencilerin TÖÜ İİBF bölümlerinden birine kayıt olmaları
halinde her bir kategoride; birinci, ikinci ve üçüncülere yüzde 5 oranında
karşılıksız eğitim bursu3 verilir.
Dereceye giren öğrencilere TÖÜ İİBF’ye kayıt koşulu aranmaksızın lisans ve
lisansüstü eğitim süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili bölümden bir akademik
danışman4 atanacaktır. Akademik danışmanlık ataması opsiyoneldir ve
öğrencinin talebi halinde mümkündür.
2
Piyasadaki popüler markalardan biri tercih edilecektir.
Eğitim bursu, her derecedeki başarı için yüzde 5 indirim oranında uygulanır. Tam burslu olarak TÖÜ
İİBF bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilere ilave bir ödeme yapılmaz ancak puan sıralamasının
doğurduğu haklardan yararlanır. Bu konuda TÖÜ Burs Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınır.
4
Akademik Danışmanlık, TÖÜ Danışmanlık Yönergesi çerçevesinde uygulanır. 3
6. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru
Değerlendirme
Sonuçların İlanı
Ödül Töreni
: 22 Mayıs 2015
: 25 Mayıs – 5 Haziran 2015
: 8 Haziran 2015
: Bilahare duyurulacaktır.
İLETİŞİM
Adres
: Turgut Özal Üniversitesi, İİBF Dekanlık Sekreterliği, Oda No: A-105,
Etlik, 06010 Ankara / Türkiye
Telefon
Web
E-posta
Twitter
Hashtag
Facebook
: +90 (312) 551 50 00/ 5533
: www.gelecegidusle.org
: [email protected]
: @GeleceğiDüşle
: #GeleceğiDüşle
: www.facebook.com/gelecegidusle
Download

Yarışma Başvuru Kitapçığı - Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım!